Mechanische vormgevingstechnieken duaal - Derde graad - TSO

Studierichting "Mechanische vormgevingstechnieken duaal"

Je gaat een stageovereenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

 • bewerkings- en gereedschapsvoorwaarden vastleggen
 • hulpgereedschappen definiëren
 • stukken bewerken met actuele conventionele en gestuurde machines om een performant proces te bekomen
 • stukken uit diverse materiaalsoorten (ferro, non-ferro en kunststoffen) te vervaardigen volgens oppervlakte- en volumetrische specificaties (2D/3D)
 • onderdelen, componenten en verbindingsstukken monteren om een constructie, halffabricaat of eindproduct af te leveren in overeenstemming met de gestelde specificaties

Deze duale opleiding is gebaseerd op de

 • Beroepskwalificatie omsteller plaatbewerking, niveau 4 
 • Beroepskwalificatie omsteller verspaning, niveau 4 
 • Beroepskwalificatie monteerder-afregelaar, niveau 4

Verder komen er ook elementen aan bod uit de beroepskwalficatie productieoperator kunststoffen (machineregelaar), niveau 4.

Je staat tussen de 14 en 19 u per week op de werkplek.

Bron: https://www.duaalleren.vlaanderen/opleidingen

 
What do you want to do ?
New mail

Mechanische vormgevingstechnieken duaal - Derde graad - TSO

 

Je gaat een stageovereenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

 • bewerkings- en gereedschapsvoorwaarden vastleggen
 • hulpgereedschappen definiëren
 • stukken bewerken met actuele conventionele en gestuurde machines om een performant proces te bekomen
 • stukken uit diverse materiaalsoorten (ferro, non-ferro en kunststoffen) te vervaardigen volgens oppervlakte- en volumetrische specificaties (2D/3D)
 • onderdelen, componenten en verbindingsstukken monteren om een constructie, halffabricaat of eindproduct af te leveren in overeenstemming met de gestelde specificaties

Deze duale opleiding is gebaseerd op de

 • Beroepskwalificatie omsteller plaatbewerking, niveau 4 
 • Beroepskwalificatie omsteller verspaning, niveau 4 
 • Beroepskwalificatie monteerder-afregelaar, niveau 4

Verder komen er ook elementen aan bod uit de beroepskwalficatie productieoperator kunststoffen (machineregelaar), niveau 4.

Je staat tussen de 14 en 19 u per week op de werkplek.

Bron: https://www.duaalleren.vlaanderen/opleidingen

 
What do you want to do ?
New mail

Wat jij precies moet leren op het vlak van algemene vorming en beroepsgerichte vorming staat gedetailleerd beschreven in het standaardtraject Mechanische vormgevingstechnieken duaal (3e graad tso).

 

Voorbereidend jaar Se-n-Se Voorbereidend jaar

Se-n-Se
7de specialisatiejaar

6e leerjaar ASO

6e leerjaar TSO

6e leerjaar KSO

6e leerjaar BSO


Leertijd
Deeltijds BSO

5e leerjaar ASO

5e leerjaar TSO

5e leerjaar KSO

5e leerjaar BSO

 

Situering binnen studiegebied "Mechanica - Elektriciteit"

 
Tweede graad Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.

Elektriciteit-elektronica (TSO)
Elektromechanica (TSO)
Elektrotechnieken (TSO)
Industriële wetenschappen (TSO)
Mechanische technieken (TSO)
Basismechanica (BSO)
Elektrische installaties (BSO)

Elektriciteit-elektronica (TSO)
Elektrische installatietechnieken (TSO)
Elektromechanica (TSO)
Elektromechanische technieken duaal (TSO)
Elektronische installatietechnieken (TSO)
Elektrotechnieken duaal (TSO)
Industriële ICT (TSO)
Industriële wetenschappen (TSO)
Kunststoftechnieken (TSO)
Mechanische vormgevingstechnieken (TSO)
Mechanische vormgevingstechnieken duaal (TSO)
Podiumtechnieken (TSO)
Podiumtechnieken duaal (TSO)
Vliegtuigtechnieken (TSO)
Elektrische installaties (BSO)
Elektrische installaties duaal (BSO)
Kunststofverwerking (BSO)
Lassen-constructie (BSO)
Lassen-constructie duaal (BSO)
Mechanisch onderhoud (BSO)
Mechanische vormgeving duaal (BSO)
Preventief onderhoud machines en installaties duaal (BSO)
Productie-industrie duaal (BSO)
Productieoperator (BSO)
Werktuigmachines (BSO)

Audio-, video- en teletechnieken (TSO)
Automotive (TSO)
Beveiligingstechnicus duaal (TSO)
Computergestuurde mechanische productietechnieken (TSO)
Haventechnieken (TSO)
Industriële computertechnieken (TSO)
Industriële elektronicatechnieken (TSO)
Industriële onderhoudstechnieken (TSO)
Kunststofvormgevingstechnieken (TSO)
Mechanica constructie- en planningstechnieken (TSO)
Productie- en procestechnologie (TSO)
Regeltechnieken (TSO)
Stuur- en beveiligingstechnieken (TSO)
Technieker industriële procesautomatisatie duaal (TSO)
Vliegtuigtechnicus (TSO)
Composietverwerking (BSO)
Computergestuurde werktuigmachines (BSO)
Elektrotechnicus duaal (BSO)
Fotolassen (BSO)
Industrieel onderhoud (BSO)
Industriële elektriciteit (BSO)
Installateur gebouwenautomatisering duaal (BSO)
Installateur nutsvoorzieningen duaal (BSO)
Lasser-monteerder duaal (BSO)
Matrijzenbouw (BSO)
Metaal- en kunststofschrijnwerk (BSO)
Omsteller verspaning en monteerder afregelaar duaal (BSO)
Pijpfitten-lassen-monteren (BSO)
Pijpfitter- fabriceur duaal (BSO)
Productieoperator textielproductielijn duaal (BSO)

 

Welke lessen krijg ik?

Je opleiding is gebaseerd op het standaardtraject van deze 2-jarige duale opleiding.
Onder het tabblad ‘Beschrijving’ vind je de link naar dit  standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd beschreven wat jij minimaal moet leren op vlak van:

 • algemene vorming

 • beroepsgerichte vorming

Op school wordt hoofdzakelijk algemene vorming gegeven.
Deze bestaat uit: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Lichamelijke opvoeding, Frans en Engels, Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde, vakoverschrijdende eindtermen SO + lessen Levensbeschouwing.
Deze lessen worden ofwel apart gegeven of (deels) geïntegreerd in de beroepsgerichte vorming.
Er is ook ruimte voor praktijklessen op school.

In de beroepsgerichte vorming leer je wat je moet kunnen als beginnende werknemer in een bepaald beroep.
Beroepsgerichte vorming krijg je vooral via werkervaring op je reële werkplek.
Op de werkvloer oefen je verder in wat je op school hebt geleerd, verwerf je nieuwe vaardigheden en vervolmaak je je.

Er zijn geen algemeen geldende lessenroosters voorhanden. 
Scholen beslissen zelf hoe ze het standaardtraject vertalen naar lessen. De lessen kunnen bijgevolg verschillen van school tot school en zelfs van leerling tot leerling. Om hier zicht op te krijgen contacteer je best zélf de school van je keuze.

Het is dus de school die jouw opleiding vorm geeft, opvolgt en aanvult tot een succesvol traject. Dit alles in nauwe samenwerking met de mentor van je werkplek.
Heb je nood aan aanpassingen op school en/of op de werkplek? Bespreek dit met je trajectbegeleider.
(omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase, 7.5 en bijlage 3).

Wie wordt toegelaten tot "Mechanische vormgevingstechnieken duaal" ?

Om te mogen starten met een duale opleiding moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.
Voorts zijn er nog andere toelatingsvoorwaarden.

-Specifiek toelatingsvoorwaarde

Je kan tot en met de 1e lesdag van november instappen in de duale 3e graadsopleiding. Deze datum geldt voor het geheel van deze tweejarige graadsopleiding.
Als je later wil instappen (vb. bij aanvang 6TSO), moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.

Deze duale opleiding loopt over 2 jaren. Alle leerlingen uit het 1e leerjaar stromen automatisch door naar het 2e leerjaar.

-De Algemene toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde als voor een niet-duale studierichting in 5 TSO nl.

1° geslaagd zijn in 4 ASO,TSO of KSO

2° geslaagd zijn in 6 BSO én het akkoord van de toelatingsklassenraad hebben

3° het getuigschrift van de 2e  graad  ASO,TSO of KSO hebben behaald via de  examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap én het akkoord hebben van de toelatingsklassenraad over de keuze van de studierichting;

Ook als je rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) heb je het akkoord van de toelatingsklassenraad nodig. De beslissing moet binnen de 25 lesdagen na aanvang van je lesbijwoning, genomen worden

Ook als je overzit in een andere studierichting dan die van vorig jaar (na een A,B of C-attest), moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.

Uitzondering bij een modulaire organisatie van je duale opleiding:

Als je op het einde van de 2e graad duaal  niet slaagt voor de algemene vorming maar wel de beroepskwalificatie(s)/ deelkwalificaties van de onderliggende duale opleiding behaalt,
mag je instappen in het 1e leerjaar van de 3e graad.

Je volgt dan een traject waarbij je je eerst focust op de ontbrekende algemene vorming van de 2e  graad. Eens je deze hebt verworven, behaal je de onderwijskwalificatie van deze graad.
Vervolgens probeer je deze van de 3e graad te behalen.

 -Voor sommige opleidingen moet je ook voldoen aan bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding. 

Zie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-2-10

Wat na "Mechanische vormgevingstechnieken duaal" ?

-Na het 1e leerjaar van je duale 3e graadsopleiding TSO (5TSO):

 • een attest van regelmatige lesbijwoning

 -Op het einde van je 3e graads-traject (6 TSO) kan je 1 van volgende studiebewijzen behalen:

 • het diploma SO als je geslaagd bent voor je volledige duale opleiding (= algemene + beroepsgerichte vorming).

 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de algemene vorming.
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.

 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een kleiner afgerond geheel uit een beroepskwalificatie.
  Ook deze deelkwalificaties hebben hun belang op de arbeidsmarkt.
  Niet elke beroepskwalificatie is opgedeeld in deelkwalificaties.

 • een bewijs van competenties als je enkel afzonderlijke competenties hebt behaald maar ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte.  


De klassenraad beslist welke studiebekrachtiging je krijgt en wanneer. Als zij vinden dat je graadsopleiding is afgerond, krijg je je studiebewijs.
Dat kan zijn op het einde van het schooljaar (30 juni) of tijdens het schooljaar.

Uitzondering:

Als je overstapt na je 1e leerjaar duaal (5 TSO) naar een niet- duale studierichting, krijg je van de deliberatieklassenraad een oriënteringsattest. Dit heb je nodig om toegelaten te worden in een niet- duale studierichting.

Als je na het 2e  leerjaar van de 3e  graad (6 TSO duaal) overstapt zonder dat je een onderwijskwalificatie behaalde, krijg je ook een oriënteringsattest op basis van je 1e leerjaar van de 3e graad (5 TSO).

Wat na "Mechanische vormgevingstechnieken duaal" ?

Na deze opleiding kan ja gaan werken.
Open het tabblad 'Beroepen' om een beeld te krijgen van enkele concrete mogelijkheden.

Verder studeren kan ook.
Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is verdere doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.
Hieronder kan je per onderwijsniveau een oplijsting vinden van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen.
Let wel: 'inhoudelijk verwant' betekent niet altijd 'vlot haalbaar'.

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mallenmaker ( knelpuntberoep)