Graduaatsopleidingen

Beschrijving

Vanaf september 2019 spreekt men niet langer over HBO5-opleidingen maar over graduaatsopleidingen*.
Graduaatsopleidingen behoren tot het hoger onderwijs en zijn  minder theoretisch dan (professionele) bacheloropleidingen. Ze bereiden voor op een welbepaald beroep en richten zich op de arbeidsmarkt.

Ze situeren zich binnen het niveau van het hoger beroepsonderwijs. Dit is niveau 5 binnen de Vlaamse kwalificatiestructuur. Qua niveau zitten graduaatsopleidingen  tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en een bacheloropleiding (niveau 6) in. 

Elke graduaatsopleiding wordt uitgedrukt in studiepunten. Zij geven de omvang van de opleiding weer. Er zijn graduaatsopleidingen van 90 of 120 studiepunten.

Je zal je diploma van gegradueerde kunnen behalen in een opleiding binnen één van volgende studiegebieden:

 • Architectuur
 • Audiovisuele en beeldende kunst (enkel aan een School of Arts)
 • Biotechniek
 • Gezondheidszorg
 • Handelswetenschappen en bedrijfskunde
 • Industriële wetenschappen en technologie
 • Muziek en podiumkunsten (enkel aan een School of Arts)
 • Nautische wetenschappen (enkel aan de Hogere Zeevaartschool)
 • Onderwijs
 • Sociaal-agogisch werk

Niet alle graduaatsopleidingen zullen al vanaf het academiejaar 2019-2020 worden aangeboden.  In de toekomst zullen er steeds meer worden aangevraagd en erkend. 
 

* Uitzondering hierop is het hoger beroepsonderwijs Verpleegkunde. Dit wordt nog steeds HBO5-Verpleegkunde genoemd. Welke opleidingen?

Informatie opzoeken over de huidige opleidingen in het hoger beroepsonderwijs  (2018-2019) kan via volgende link: Zoek een graduaatsopleiding per instelling en/of lesmoment.

Informatie over wie welke graduaatsopleidingen zal inrichten vanaf volgend academiejaar (2019-2020) vind je via deze link. Deze pagina wordt aangepast van zodra we nieuwe informatie krijgen.

In onderstaande lijst zijn de webpagina's die verwijzen naar het aanbod van graduaatsopleiidingen van de hogescholen bij elkaar gezet.

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

www.ap.be/bachelorengraduaat

Artveldehogeschool Gent

website graduaatsopleidingen

Erasmushogeschool Brussel

www.erasmushogeschool.be/nl/graduaat

Hogeschool Gent

www.hogent.be/opleidingen/graduaat

Howest

website graduaatsopleidingen

Karel de Grote Hogeschool

www.kdg.be/opleidingen/graduaat-hbo5

Odissee

www.odisee.be/nl/graduaatsopleidingen

PXL

website graduaatsopleidingen

Thomas More

website graduaatsopleidingen

UCLL

www.ucll.be/studeren/graduaat

Vives

www.vives.be/nl/graduaat


Voor wie?

Om met een graduaatsopleiding te kunnen starten, heb je een diploma secundair onderwijs (SO) nodig of een daarmee gelijkgesteld getuigschrift.  

Geen diploma SO op zak maar ouder dan 18 jaar? Dan moet je slagen in een toelatingsproef.
In dat geval kan je je graduaatsopleiding combineren met ‘aanvullende algemene vorming’. Zo behaal je alsnog je diploma secundair onderwijs.

Graduaatsopleidingen richten zich op een brede doelgroep:

 • jongeren die hun SO hebben afgerond

 • studenten die voor flexibel en praktijkgericht onderwijs kiezen

 • werkzoekenden die opnieuw willen studeren om bv. hun jobkansen te vergroten

 • mensen met werkervaring die zichzelf willen heroriënteren naar een andere beroepssector.
  Zij kunnen bvb. opteren voor trajecten voor werkstudenten.

 • studenten kunnen ook overstappen van een bachelor naar een graduaatsopleiding en  hun behaalde studiepunten inzetten

 • jongeren zonder diploma SO die toch een studiebewijs willen behalen


Organisatie van Graduaatsopleidingen (vanaf 1 september 2019)

Graduaatsopleidingen zijn meestal modulair met veel stage en werkplekleren.

Werkplekleren

Je leert letterlijk al doende en de theorie staat altijd in functie van de praktijk.
Minimum 1/3 van je opleidingstijd gaat naar werkplekleren. Het is een fundamenteel  onderdeel van de graduaatsopleiding.

Lesmomenten

De opleidingen kunnen overdag, ’s avonds of in het weekend georganiseerd worden. Of in een combinatie hiervan.

Flexibel

Meestal ben je  niet verplicht om je voor een volledig studiepakket/ jaar in te schrijven.
Vaak kan je dit per vak of module.

Voor sommige modules is afstandsonderwijs mogelijk en de meeste opleidingen kunnen gecombineerd worden met een (deeltijdse) job. In dat geval kan de student kiezen voor een traject als werkstudent.

Vaak zijn er meerdere startmomenten. Zo kan je verschillende opleidingen starten in september en op 1 februari.

Studieduur

De studieduur van graduaatsopleidingen kan nogal verschillen en hangt onder meer af van het traject dat je volgt. Zo kunnen studenten in een voltijds traject hun studie sneller afwerken. 
Een voltijds traject zal gemiddeld anderhalf tot twee jaar duren.

Lesplaats?

Bij de start van het schooljaar 2019-2020 verhuizen alle graduaatsopleidingen van de CVO’s naar de hogeschool.
Heel wat opleidingen zullen effectief georganiseerd worden op een hogeschoolcampus. Maar de vroegere lesplaatsen (op een CVO) kunnen om praktische redenen evengoed  behouden blijven.


Wat behaal ik na een graduaatsopleiding?

Bij het succesvol afronden van je opleiding, behaal je je diploma van Gegradueerde. Een erkend  en volwaardig hoger onderwijs diploma.
De internationale term hiervoor is: 'Associate degree'.


Financiën

Je betaalt inschrijvingsgeld maar krijgt toegang tot studentenvoorzieningen en studietoelagen.

Inschrijvingsgeld?

Dit wordt op dezelfde manier berekend als voor de bacheloropleidingen. Hoeveel je betaalt hangt af van je studentenstatuut  (al dan niet recht op een studiebeurs ) en van het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft.
Soms dien je ook een klein bedrag te betalen voor het  gebruik van bvb. de digitale leeromgeving.
Studietoelage?

Nieuw is dat je in aanmerking kan komen voor  een studietoelage (vaak studiebeurs genoemd) en kan genieten van de studentenvoorzieningen ( vb. studielening) voor studenten hoger onderwijs.  Informeer je bij je hogeschool of kijk op de website www.centenvoorstudenten.be voor actuele informatie hieromtrent.


Wat na een Graduaatsopleiding?

Na een graduaatsopleiding kan je gaan werken of verder studeren aan een bacheloropleiding.

Werken?

Er is een grote vraag vanuit de werkgevers naar werknemers met een degelijke praktijkkennis die een korte arbeidsmarktgerichte opleiding hoger onderwijs hebben gevolgd.

Verder studeren?

Voor veel mensen is  het een brug naar een professioneel bachelordiploma.
Door volledig tot de hogeschool te behoren, kan de inhoud van graduaatsopleidingen beter aansluiten bij een verwante Professionele bachelor.

Je zal dus gemakkelijker via een vervolgtraject kunnen doorstromen en een aansluitend bachelordiploma behalen. Soms kan dat via een verkort traject met vrijstellingen.

De omvang van zo’n (aanvullings)traject verschilt naargelang je vooropleiding en kan verschillen per hogeschool.


Wat als ik vòòr de hervorming al gestart was in een HBO5- opleiding?

Als jij voor 1 september 2019 bent gestart met een HBO5-opleiding, maar je diploma nog  moet behalen zijn er 2 mogelijke scenario’s:

 • Ben jij op 1 september 2019 voor minstens 1/3de van het totaal aantal  lestijden van je ’oude’ HBO5-opleiding geslaagd?
  • Dan kan je t.e.m. academiejaar 2020-2021 je ‘oude’ opleiding verderzetten.
   Heb je na afloop van dat academiejaar je volledige opleiding nog niet afgerond?
   Dan wordt je verplicht om over te stappen naar de ‘nieuwe’ graduaatsopleiding. Op basis van de modules die je reeds hebt behaald in je ‘oude’ opleiding kan je vrijstellingen krijgen.
  • Je kan ervoor kiezen om meteen de overstap te maken naar de ‘nieuwe’ opleiding. Ook hier kan je vrijstellingen krijgen voor de vakken waarvoor je reeds geslaagd bent.
 • Ben je op 1 september 2019 voor minder dan 1/3 van het totaal aantal lestijden van je ‘oude’ HBO5-opleiding geslaagd?
  Dan ben je verplicht om over te stappen naar de ‘nieuwe’ graduaatsopleiding. Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van de modules waarin je reeds geslaagd was.

De oude opleidingen zullen uitdoven na 2 jaar.
In 2019-2020 wordt het ‘oude’ 2e jaar aangeboden op de hogeschool en in 2020-2021 wordt nog het ‘oude’ 3e jaar aangeboden.

De CVO sluiten een overeenkomst af met de hogeschool over de wijze waarop de cursisten hun gestarte opleiding kunnen afwerken aan de hogeschool.


Wat is het verschil met vroeger?

We vatten de veranderingen voor jou samen in een tabel:

Diploma

Titel: Gegradueerde
uitgereikt door CVO + hogeschool

Titel: Gegradueerde
afgeleverd door hogeschool

Opleidingen

Bestaande HBO5-opleidingen

Nieuwe opleidingen kunnen worden opgericht

Naam opleiding

Naam HBO5-opleiding

Naam graduaatsopleiding: Sommige namen blijven behouden, andere  veranderen

Inhoud opleiding

 

Wordt hervormd en geactualiseerd

Financieel

Inschrijvingsgeld = een bedrag per lesuur

Bepaalde cursisten komen in aanmerking voor verminderd inschrijvingsgeld

Geen studietoelage (studiebeurs)

Inschrijvingsgeld = een vast bedrag + een bedrag per opgenomen studiepunt (+ eventueel voor andere diensten).

 

Recht op studietoelage als je aan de voorwaarden voldoet +

 toegang tot studievoorzieningen

Omvang opleiding uitgedrukt in lesuren

Uitgedrukt in studiepunten

Deelnemers

cursisten

hogeschoolstudenten


Let op!

In Nederland staat het hoger beroepsonderwijs voor een professionele bachelor. Het Nederlandse HBO komt overeen met onderwijsniveau 6: de bachelor.

In Vlaanderen werd  de afkorting HBO5 geïntroduceerd om duidelijk aan te geven dat opleidingen binnen dit niveau (graduaten en HBO5-Verpleegkunde) overeenkomen met niveau 5 in de Vlaamse kwalificatiestructuur.