Hippisch assistent duaal - Tweede graad - BSO

Studierichting "Hippisch assistent duaal"

In deze opleiding leer je:

 • assisteren bij het verzorgen van paarden
 • hippische accommodaties en materiaal onderhouden
 • assisteren bij de africhting van paarden
 • assisteren bij de teelt van voedergewassen om hippische activiteiten of producties te ondersteunen

In deze opleiding wordt met het woord “paarden” verwezen naar zowel paarden als pony’s.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de Beroepskwalificatie hippisch assistent, niveau 2

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: concreet gaat het over gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis)

Bron: www.duaalleren.vlaanderen

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Hippisch assistent duaal - Tweede graad - BSO

 

In deze opleiding leer je:

 • assisteren bij het verzorgen van paarden
 • hippische accommodaties en materiaal onderhouden
 • assisteren bij de africhting van paarden
 • assisteren bij de teelt van voedergewassen om hippische activiteiten of producties te ondersteunen

In deze opleiding wordt met het woord “paarden” verwezen naar zowel paarden als pony’s.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de Beroepskwalificatie hippisch assistent, niveau 2

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: concreet gaat het over gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis)

Bron: www.duaalleren.vlaanderen

Wat jij precies moet leren op het vlak van algemene vorming en beroepsgerichte vorming staat gedetailleerd beschreven in het standaardtraject Hippisch assistent (2e graad bso).

 

4e leerjaar ASO 4e leerjaar TSO 4e leerjaar KSO 4e leerjaar BSO Leertijd
Deeltijds BSO
3e leerjaar ASO 3e leerjaar TSO 3e leerjaar KSO 3e leerjaar BSO

 

Situering binnen studiegebied "Land- en tuinbouw"

 
Tweede graad Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.

Biotechnische wetenschappen (TSO)
Plant-, dier- en milieutechnieken (TSO)
Hippisch assistent duaal (BSO)
Medewerker florist duaal (BSO)
Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen land- en tuinbouw duaal (BSO)
Paardrijden en -verzorgen (BSO)
Plant, dier en milieu (BSO)

Biotechnische wetenschappen (TSO)
Dier- en landbouwtechnische wetenschappen (TSO)
Natuur- en groentechnische wetenschappen (TSO)
Planttechnische wetenschappen (TSO)
Dier en milieu duaal (BSO)
Dierenzorg (BSO)
Groenaanleg en -beheer duaal (BSO)
Groendecoratie (BSO)
Groendecoratie duaal (BSO)
Landbouw (BSO)
Paardrijden en -verzorgen (BSO)
Plant en milieu duaal (BSO)
Tuinbouw en Groenvoorziening (BSO)

Agro- en groenbeheer (TSO)
Agro- en groenmechanisatie (TSO)
Agromanagement (BSO)
Bloemsierkunst (BSO)
Bosbouw en bosbeheer (BSO)
Florist duaal (BSO)
Gespecialiseerde dierenverzorging (BSO)
Land- en tuinbouwmechanisatie (BSO)
Manegehouder-rijmeester (BSO)
Mecanicien tuin-, park- en bosmachines duaal (BSO)
Natuurbeheerder duaal (BSO)
Tuinaanleg en onderhoud (BSO)
Tuinaanlegger- groenbeheerder duaal (BSO)
Tuinbouwproductie (BSO)
Veehouderij en landbouwteelten (BSO)

 

Welke lessen krijg ik?

Je opleiding is gebaseerd op het standaardtraject van deze 2-jarige duale opleiding.
Achter het tabblad ‘beschrijving van je opleiding staat de link naar dit standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren op het vlak van:

 • algemene  vorming

 • beroepsgerichte vorming

Algemene vorming krijg je hoofdzakelijk op school.
Deze bestaat uit: het Project algemene vakken, Frans of Engels, lichamelijke opvoeding, vakoverschrijdende eindtermen van het SO, levensbeschouwing.…
De lessen worden ofwel apart gegeven ofwel (deels) geïntegreerd in de beroepsgerichte vorming. Ook praktijklessen worden op school gegeven.

In de Beroepsgerichte vorming leer je wat je moet kunnen als beginnende werknemer in een bepaald beroep.
Beroepsgerichte vorming krijg je vooral via werkervaring op je reële werkplek en deels op school.
Op de werkvloer oefen je verder in wat je op school hebt geleerd, leer je nieuwe vaardigheden aan en vervolmaak je je.

De school werkt een individueel opleidingsplan voor je uit.
Heb je specifieke noden en wens je aan aanpassingen op school en/of op de werkplek? Vraag deze dan aan. (omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase’, 7.5 + bijlage 3).

Wie wordt toegelaten tot "Hippisch assistent duaal" ?

Om te mogen starten met een duale opleiding moet je voldoen aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent:

 • 16 j zijn OF 15 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar + de 1e 2 jaren van het SO gevolgd hebben (je hoeft niet geslaagd te zijn)
  Ben je nog geen 15 maar zal je het dit schooljaar worden? Uitzonderlijk kan de toelatingsklassenraad akkoord gaan (op advies van het CLB)


-De Algemene toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde als voor 3 BSO niet-duaal. Nl.

 •  geslaagd zijn in 2A (=A- of B-attest behaald).
  Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen of
 •  geslaagd zijn in het beroepsvoorbereidend leerjaar (=A- of B-attest behaald).
  Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen.

Kom je uit het BUSO (Onderwijsvorm 1, 2, 3) dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten. In afwachting van deze beslissing wordt je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

Kom je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school (Frans- of Duitstalige Belgische school of buitenlandse school) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Ook als je al gestopt was met les volgen en je wil je, na deze onderbreking, inschrijven voor de duale opleiding, moet je het akkoord van de klassenraad hebben.

 -Specifieke toelatingsvoorwaarden tot duaal leren:


Je kan tot en met de 1e lesdag van november instappen in het 1e leerjaar van de duale 2e graadsopleiding.
Als je wil instappen na deze dag (vb. bij aanvang 4 TSO) moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.

Deze duale opleiding is een graadsopleiding:
je stroomt automatisch door naar het 2e  leerjaar van de 2e  graad.

-Voor sommige opleidingen moeten leerlingen ook voldoen aan bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding. 

Wat na "Hippisch assistent duaal" ?

-Na 3 BSO duaal stroom je automatisch door naar het 2e leerjaar van je graadsopleiding. Je behaalt:

 • een attest van regelmatige lesbijwoning

-Na je 2e graads- traject (=na 4 BSO duaal) kan je volgende studiebewijzen behalen:

 • een getuigschrift van de 2e  graad van het BSO als je slaagt voor je volledige duale opleiding (= algemene + beroepsgerichte vorming).

 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming (maar niet voor de algemene vorming).
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.

 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een deelkwalificatie. Dit is enkel het geval wanneer de beroepskwalificatie(s) is/zijn opgedeeld in kleinere gehelen van kwalificatie(s).
  Deze hebben ook waarde op de arbeidsmarkt.

 • een bewijs van competentie(s) als je enkel afzonderlijke competenties hebt behaald maar ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte.  

De klassenraad evalueert je wanneer je opleiding is afgerond.
Zij beslissen  wanneer je welk studiebewijs behaalt.
Meestal is dat op het einde van het schooljaar (30 juni). In duale opleidingen kan je ook studiebewijzen behalen tijdens het schooljaar.

Uitzondering:
Als je na 3 of 4 duaal overstapt naar niet- duaal, krijg je een oriënteringsattest  van de deliberatieklassenraad.

Dit heb je nodig om toegelaten te worden in een niet- duale studierichting.

Wat na "Hippisch assistent duaal" ?

In de praktijk zullen de meeste leerlingen doorstromen naar de duale vervolgopleiding in de 3e graad.

 

In theorie kan je in de 3e graad verder studeren in alle BSO- studierichtingen van hetzelfde studiegebied. Dit wil niet zeggen dat alle overstappen even vlot haalbaar zijn.
Informeer goed of je voldoende basis hebt voor de richting die je kiest.


De overgang naar een studierichting uit een ander studiegebied is soms mogelijk maar wordt best individueel bekeken.

 

Je kan ook schakelen naar een niet-duaal deeltijds leersysteem.