Orthopedietechnieken duaal - Derde graad - TSO

Studierichting "Orthopedietechnieken duaal"

Leer je graag vanuit de praktijk én wil je je diploma secundair onderwijs behalen? Dan is deze duale opleiding misschien geknipt voor jou.
Een belangrijk deel van je duale opleiding leer je al doende.
Gemiddeld breng je minstens 20 u per week door op de werkvloer, de rest in de klas. 

Je gaat een stageovereenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

 • orthopedisch technische hulpmiddelen maken ;
 • al je werkzaamheden voorbereiden en uitvoeren aan de hand van het technisch dossier;
 • de aangeleverde 2D en 3D ontwerpen voorbereiden;
 • het orthopedisch technische hulpmiddel voor de fitting vervaardigen
 • de orthopedisch technische hulpmiddelen zorgvuldig afwerken;
 • herstellings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de Beroepskwalificatie orthopedisch technisch assistent, niveau 4.

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren.
Open het tabblad ‘Lessen’, om het te lezen.

Bron: www.duaalleren.vlaanderen +  omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Orthopedietechnieken duaal - Derde graad - TSO

 

Leer je graag vanuit de praktijk én wil je je diploma secundair onderwijs behalen? Dan is deze duale opleiding misschien geknipt voor jou.
Een belangrijk deel van je duale opleiding leer je al doende.
Gemiddeld breng je minstens 20 u per week door op de werkvloer, de rest in de klas. 

Je gaat een stageovereenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

 • orthopedisch technische hulpmiddelen maken ;
 • al je werkzaamheden voorbereiden en uitvoeren aan de hand van het technisch dossier;
 • de aangeleverde 2D en 3D ontwerpen voorbereiden;
 • het orthopedisch technische hulpmiddel voor de fitting vervaardigen
 • de orthopedisch technische hulpmiddelen zorgvuldig afwerken;
 • herstellings- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de Beroepskwalificatie orthopedisch technisch assistent, niveau 4.

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren.
Open het tabblad ‘Lessen’, om het te lezen.

Bron: www.duaalleren.vlaanderen +  omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase

Welke lessen krijg ik in "Orthopedietechnieken duaal" ?

Je opleiding is gebaseerd op het standaardtraject van deze 2-jarige duale opleiding.
Onder het tabblad ‘Beschrijving’ vind je de link naar dit  standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd beschreven wat jij minimaal moet leren op vlak van:

 • algemene vorming

 • beroepsgerichte vorming

Algemene vorming wordt vnl. op school gegeven.
Deze bestaat uit: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Lichamelijke opvoeding, Frans en Engels, Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde, vakoverschrijdende eindtermen SO + lessen Levensbeschouwing.
Deze lessen worden apart gegeven of (deels) geïntegreerd in de beroepsgerichte vorming.
Op school kunnen ook praktijklessen worden gegeven.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral via werkervaring op je reële werkplek. Je leert er wat je moet kunnen als beginnende werknemer in een bepaald beroep.
Op de werkvloer oefen je verder in wat je op school hebt geleerd, verwerf je nieuwe vaardigheden en vervolmaak je je.

Er bestaan geen algemeen geldende lessenroosters. 
Scholen beslissen zelf hoe ze het standaardtraject vertalen naar lessen. Deze kunnen bijgevolg verschillen van school tot school en zelfs van leerling tot leerling. Om hier zicht op te krijgen contacteer je best zélf de school van je keuze.

Het is dus de school die jouw opleiding vorm geeft, opvolgt en aanvult tot een succesvol traject. Dit alles in nauwe samenwerking met de mentor van je werkplek.
Heb je nood aan aanpassingen op school en/of op de werkplek? Bespreek dit met je trajectbegeleider.

Werkplekleren is een belangrijk onderdeel van duale opleidingen.
Het is dan ook de bedoeling dat je binnen de vastgelegde termijn (= binnen de 20 opleidingsdagen vanaf de start van de 1e lesbijwoning) een overeenkomst hebt afgesloten.
De periode waarin je nog geen stagewerkplek hebt gevonden, wordt door de school voltijds ingevuld. Slechts in enkele situaties kan de periode van 20 opleidingsdagen, verlengd worden.

Je trajectbegeleider kan je helpen bij het zoeken naar een stagewerkplek. Als je binnen de vastgelegde termijn geen overeenkomst hebt afgesloten, moet je met je duale opleiding stoppen.

De opleiding kan lineair of modulair georganiseerd worden.  In het 1e geval werkt men volgens een schooljaarsysteem, in het 2e geval bestaat je opleiding uit clusters/modules. 

Wie wordt toegelaten tot "Orthopedietechnieken duaal" ?

Specifieke toelatingsvoorwaarden om te mogen starten in deze duale graadsopleiding :

 • Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht nl.:

  • Minstens 16 jaar zijn of
  • 15 jaar én de 1e 2 leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn. 
    

 • Je kan tot en met de 1e lesdag van november instappen in het 1e leerjaar van de duale 3e graadsopleiding.
  Starten na deze dag (vb. bij aanvang van 6 TSO) kan enkel als de  toelatingsklassenraad akkoord gaat.

Algemene toelatingsvoorwaarden. Deze zijn dezelfde als voor een niet-duale studierichting in 5 TSO nl.  ofwel:

 • geslaagd zijn  in 4 ASO, 4 TSO, 4 KSO (= A of B-attest behaald. Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen);

 • geslaagd zijn in 6 BSO én het akkoord van de toelatingsklassenraad hebben;

 • het getuigschrift van de 2e graad ASO, TSO of KSO behaald hebben (via de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap) én het akkoord van de toelatingsklassenraad om te starten met deze duale opleiding;

 • als je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school* of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)), kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten.
  Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar;

 • als je uit het  BUSO ** komt, kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten. In afwachting van deze beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven;

 • als je een zij- instromer *** bent, kan de toelatingsklassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding.

Uitzondering: Flexibele instap

Als je een duale opleiding  volgt die modulair georganiseerd wordt, volgt kan je ook starten in 5 TSO duaal als je:

 • geslaagd bent voor de beroepskwalificatie(s)/ deelkwalificatie(s) van de onderliggende duale 2e graadsopleiding (en niet voor de algemene vorming).
  Je volgt dan een traject waarbij je je eerst focust op de ontbrekende algemene vorming van de onderliggende graad. Als je deze hebt verworven, behaal je de onderwijskwalificatie van de 2e  graad. Vervolgens probeer je deze van de 3e  graad te behalen.


Voor bepaalde opleidingen zijn er bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding (zie tabblad ‘lessen’).

Je mag secundair onderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt.

Zie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-2-10

Veranderen van school mag altijd.

Veranderen van studie in 5 TSO:

Tot en met 15 januari mag je binnen hetzelfde leerjaar veranderen van onderwijsvorm en/of overgaan naar een andere niet- duale  studierichting.
Uitzonderlijk kan de toelatingsklassenraad omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen, een overgang na deze datum toestaan.

-Tot en met de 1e lesdag van november mag je overgaan naar een andere duale opleiding binnen hetzelfde leerjaar. Stap je later over, dan moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.

Veranderen van studie in 6 TSO:

-In 6 SO is veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar niet toegelaten.
Tenzij de toelatingsklassenraad hier toestemming voor geeft wegens ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Wat na "Orthopedietechnieken duaal" ?

-Na het 1e leerjaar van je duale 3e graadsopleiding TSO (5 TSO):

 • een attest van regelmatige lesbijwoning

 -Op het einde van je 3e graads-traject (6 TSO) kan je 1 van volgende studiebewijzen behalen:

 • het diploma SO als je geslaagd bent voor je volledige duale opleiding (= algemene + beroepsgerichte vorming).

 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de algemene vorming.
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.

 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een kleiner afgerond geheel uit een beroepskwalificatie.
  Ook deze deelkwalificaties hebben hun belang op de arbeidsmarkt.
  Niet elke beroepskwalificatie is opgedeeld in deelkwalificaties.

 • een bewijs van competenties als je enkel afzonderlijke competenties hebt behaald maar ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte.  


De klassenraad beslist welke studiebekrachtiging je krijgt en wanneer. Als zij vinden dat je graadsopleiding is afgerond, krijg je je studiebewijs.
Dat kan zijn op het einde van het schooljaar (30 juni), tijdens het schooljaar of na 30 juni als je de resterende competenties hebt verworven.

Uitzondering:

Als je overstapt na je 1e leerjaar duaal (5 TSO) naar een niet- duale studierichting, krijg je van de deliberatieklassenraad een oriënteringsattest. Dit heb je nodig om toegelaten te worden in een niet- duale studierichting.

Als je na het 2e  leerjaar van de 3e  graad (6 TSO duaal) overstapt zonder dat je een onderwijskwalificatie behaalde, krijg je ook een oriënteringsattest op basis van je 1e leerjaar van de 3e graad (5 TSO).

Wat na "Orthopedietechnieken duaal" ?

Na deze opleiding kan je gaan werken.
Open het tabblad 'Beroepen' om een beeld te krijgen van enkele concrete mogelijkheden.

Verder studeren kan ook.
Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is verdere doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.
Hieronder kan je per onderwijsniveau een oplijsting vinden van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen.
Let wel: 'inhoudelijk verwant' betekent niet altijd 'vlot haalbaar'.

Uiteraard kan je in je vervolgstudies steeds een andere richting uitgaan.

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.