Commerciële organisatie duaal (CDO) - Derde graad - TSO

Studierichting "Commerciële organisatie duaal (CDO)"

Leer je graag vanuit de praktijk én wil je je diploma secundair onderwijs behalen? Dan is deze duale opleiding misschien geknipt voor jou.
Een belangrijk deel van je duale opleiding bestaat uit werkervaring. In deze opleiding leer je per week gemiddeld minstens 14u en maximum 19 u in een onderneming.

In de opleiding commerciële organisatie duaal leer je:

 • de bestellingen van klanten commercieel en administratief behandelen,
 • aandacht hebben voor kwaliteit (service, kost, termijn, …),
 • eerstelijns technische ondersteuning bieden + informatie geven aan klanten over de producten en/of diensten van de onderneming en
 • een klantenbestand uitbouwen en behouden om zo de verkoop te stimuleren.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de: 

 • Beroepskwalificatie commercieel assistent, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. Open het tabblad ‘Lessen’, om het te raadplegen.

Deze duale graadsopleiding loopt over 2 jaren.
Alle leerlingen uit het 1e leerjaar stromen automatisch door van 5 TSO duaal naar 6  TSO duaal.

 Bron: www.duaalleren.vlaanderen en omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Commerciële organisatie duaal (CDO) - Derde graad - TSO

 

Leer je graag vanuit de praktijk én wil je je diploma secundair onderwijs behalen? Dan is deze duale opleiding misschien geknipt voor jou.
Een belangrijk deel van je duale opleiding bestaat uit werkervaring. In deze opleiding leer je per week gemiddeld minstens 14u en maximum 19 u in een onderneming.

In de opleiding commerciële organisatie duaal leer je:

 • de bestellingen van klanten commercieel en administratief behandelen,
 • aandacht hebben voor kwaliteit (service, kost, termijn, …),
 • eerstelijns technische ondersteuning bieden + informatie geven aan klanten over de producten en/of diensten van de onderneming en
 • een klantenbestand uitbouwen en behouden om zo de verkoop te stimuleren.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de: 

 • Beroepskwalificatie commercieel assistent, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. Open het tabblad ‘Lessen’, om het te raadplegen.

Deze duale graadsopleiding loopt over 2 jaren.
Alle leerlingen uit het 1e leerjaar stromen automatisch door van 5 TSO duaal naar 6  TSO duaal.

 Bron: www.duaalleren.vlaanderen en omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase

Wat jij precies moet leren op het vlak van algemene vorming en beroepsgerichte vorming staat gedetailleerd beschreven in het standaardtraject Commerciële organisatie duaal (3e graad tso).

 

Voorbereidend jaar Se-n-Se Voorbereidend jaar

Se-n-Se
7de specialisatiejaar

6e leerjaar ASO

6e leerjaar TSO

6e leerjaar KSO

6e leerjaar BSO


Leertijd
Deeltijds BSO

5e leerjaar ASO

5e leerjaar TSO

5e leerjaar KSO

5e leerjaar BSO

 

Situering binnen studiegebied "Handel"

 
Derde graad Se-n-Se / 7e jr. / Voorbereidend jr.

Bedrijfsorganisatie duaal (TSO)
Boekhouden - informatica (TSO)
Commerciële organisatie duaal (TSO)
Commerciële organisatie duaal (CDO) (TSO)
Handel (TSO)
Informaticabeheer (TSO)
Secretariaat-talen (TSO)
Kantoor (BSO)
Logistiek duaal (BSO)
Onthaal, organisatie en sales duaal (BSO)
Verkoop (BSO)

Administratie vrije beroepen (TSO)
Assistent (inter)nationaal goederenvervoer duaal (TSO)
Assistent (inter)nationaal goederenvervoer duaal (CDO) (TSO)
Commercieel webverkeer (TSO)
Immobiliënbeheer (TSO)
Internationaal transport en goederenverzending (TSO)
KMO- administratie (TSO)
KMO-ondernemerschap (TSO)
Medico-sociale administratie (TSO)
Netwerkbeheer (TSO)
Verkoop en distributie (TSO)
Commercieel assistent duaal (BSO)
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO)
Logistiek (BSO)
Logistiek assistent magazijn duaal (BSO)
Verkoop en vertegenwoordiging (BSO)
Winkelbeheer en etalage (BSO)

 

Welke lessen krijg ik in "Commerciële organisatie duaal (CDO)" ?

Je opleiding is gebaseerd op het standaardtraject van deze 2-jarige duale opleiding.
Onderaan deze tekst vind je de link naar dit  standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd beschreven wat jij minimaal moet leren op vlak van:

 • algemene vorming

 • beroepsgerichte vorming

Algemene vorming wordt vnl. op school gegeven.
Deze bestaat uit: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Lichamelijke opvoeding, Frans en Engels, Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde, vakoverschrijdende eindtermen SO + lessen Levensbeschouwing.
Deze lessen worden apart gegeven of (deels) geïntegreerd in de beroepsgerichte vorming.
Op school kunnen ook praktijklessen worden gegeven.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je reële werkplek. Je leert er wat je moet kunnen als beginnende werknemer in een bepaald beroep.
Op de werkvloer verwerf je nieuwe vaardigheden en vervolmaak je jezelf.

Er bestaan geen algemeen geldende lessenroosters. 
Scholen beslissen zelf hoe ze het standaardtraject vertalen naar lessen. Deze kunnen bijgevolg verschillen van school tot school en zelfs van leerling tot leerling. Om hier zicht op te krijgen contacteer je best zélf de school van je keuze.

Het is dus de school die jouw opleiding vorm geeft, opvolgt en aanvult tot een succesvol traject. Dit alles in nauwe samenwerking met de mentor van je werkplek.
Heb je nood aan aanpassingen op school en/of op de werkplek? Bespreek dit met je trajectbegeleider.

Werkplekleren is een zeer belangrijk onderdeel van duale opleidingen.
Het is dan ook de bedoeling dat je binnen de vastgelegde termijn (= binnen de 20 opleidingsdagen vanaf de start van de 1e lesbijwoning) een overeenkomst met een bedrijf hebt afgesloten.
De periode waarin je nog geen stagewerkplek hebt gevonden, wordt door de school voltijds ingevuld. Slechts in enkele situaties kan de periode van 20 opleidingsdagen, verlengd worden.

Je trajectbegeleider kan je helpen bij het zoeken naar een stagewerkplek. Als je binnen de vastgelegde termijn geen overeenkomst hebt afgesloten, moet je met je duale opleiding stoppen.

De opleiding kan lineair of modulair georganiseerd worden.  In het 1e geval werkt men volgens een schooljaarsysteem, in het 2e geval bestaat je opleiding uit clusters/modules. 

Wie wordt toegelaten tot "Commerciële organisatie duaal (CDO)" ?

Instapmoment:

Je kan tot en met de 1e lesdag van november instappen in 5 SO duaal. 
Starten na deze dag kan enkel als de  klassenraad akkoord gaat.

Vanaf 1 sept. 2023 kan je instappen in 5 SO duaal tot en met 15 januari.

Algemene toelatingsvoorwaarden:

 • Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht nl.:

  • minstens 16 jaar zijn of
  • 15 jaar én de 1e 2 leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn.

De overige algemene toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde als voor een niet-duale studierichting in 5 TSO:

 • geslaagd zijn in 4 ASO, 4 TSO, 4 KSO (= A of B-attest behaald. Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen);

 • geslaagd zijn in 6 BSO én het akkoord van de klassenraad hebben;

 • het getuigschrift van de 2e graad ASO, TSO of KSO behaald hebben via de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap én het akkoord van de klassenraad om te starten in deze duale opleiding;

 • zonder studiebewijs uit 4 SO toch toegelaten worden door de klassenraad op basis van 'cognitief sterk functioneren'. Het is de klassenraad die dit bepaalt. 

 • als je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school* of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN)), kan de klassenraad van de school je toelaten.
  Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar;

 • als je uit het  BuSO ** komt, kan de klassenraad van de je toelaten. In afwachting van deze beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven;

 • als je een zij- instromer *** bent, kan de klassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding.

Uitzondering: Flexibele instap
Je kan ook starten in 5 TSO duaal (dubbele finaliteit of finaliteit doorstroom) als je:

 • in de 2e graad geslaagd bent voor de beroepskwalificatie(s)/ deelkwalificatie(s) van de onderliggende duale opleiding zonder geslaagd te zijn voor de algemene vorming.
  De duale 3e graadsopleiding moet wel aansluiten bij deze van de 2e graad.

  Eens je de ontbrekende algemene vorming van de 2e graad hebt verworven, behaal je het getuigschrift van de 2e graad. Vervolgens probeer je de onderwijskwalificatie van de 3e graad te behalen.


Voor bepaalde opleidingen zijn er bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding (zie tabblad ‘Lessen’).

Je mag secundair onderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt.

Zie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-2-10

 

Kan ik starten in 6 TSO duaal?

Vanaf 1 sept. 2024 kan je pas instappen in 6 SO duaal dubbele finaliteit omwille van ernstige redenen + met akkoord van de klassenraad.  Hier is geen datum van toepassing.

Tijdens dit schooljaar (22-23)  gelden voor de start in 6 dubbele finaliteit duaalnaast specifieke en bijkomende toelatingsvoorwaarden, dezelfde algemene  toelatingsvoorwaarden voor niet duale opleidingen in 6 TSO:

 • geslaagd zijn in 5 TSO van dezelfde studierichting;

 • geslaagd zijn in 5 TSO van een andere studierichting van hetzelfde studiegebied én het akkoord hebben van de klassenraad;

 • geslaagd zijn in 5 TSO in een studierichting uit een ander studiegebied.
  In dit geval is het akkoord nodig van de toelatingsklassenraad (na advies van de delibererende klassenraad van de studierichting die je hebt gevolgd in 5 SO, gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen);

 • toegelaten worden door de klassenraad, zelfs al had je tekorten voor bepaalde vakken in 5 SO.
  Dit kan enkel als de school gebruik maakt van het systeem ‘overstap naar het hoger leerjaar met tekorten in het onderliggend leerjaar’ + na overleg met de delibererende klassenraad van de studierichting waaruit je komt;

 • zonder studiebewijs van 5 SO maar mét akkoord van de klassenraad. Op voorwaarde dat deze bepaalt dat jij een 'cognitief sterk functionerende leerling' bent;

 • als je overstapt vanuit DBSO of Leertijd schat de klassenraad zelf in in welk leerjaar je het beste start. Zo kan je rechtstreeks worden toegelaten tot 6 SO duaal.
  In de 3graad is dit enkel mogelijk als je al voldoet aan de voorwaarden om te starten in de 3e graad

 • als je overkomt uit een niet-Vlaamse school***  of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN),  kan de klassenraad van de school je toelaten.
  Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar;

 • in het bezit zijn van een ‘attest van regelmatige lesbijwoning’ van 5 SO als je school het systeem gebruikt van ‘uitstel van deliberatie tot het einde van de graad’ (zie SO 64, 10.1.2)

Je kan secundair onderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt.
(Enkel voor Se-n-Se en specialisatiejaren is er geen maximumleeftijd). 

Veranderen van school mag altijd.

Veranderen van studie in 5 TSO:

2022-2023:

Je mag binnen hetzelfde leerjaar overgaan naar een andere niet-duale studierichting tot en met 15 januari. Daarna mag het enkel als de klassenraad dit toelaat omwille van ernstige redenen.

Je mag binnen hetzelfde leerjaar overgaan naar een andere duale opleiding tot en met de 1e lesdag van november. Stap je later over, dan moet de klassenraad akkoord gaan.

Vanaf 1 september 2023 mag je tot en met 15 januari binnen hetzelfde leerjaar overgaan naar een andere (niet-) duale studierichting.
Daarna mag het enkel als de klassenraad dit toelaat omwille vanernstige redenen.


Veranderen van studie in 6 TSO:

-In 6 SO is veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar niet toegelaten.
Tenzij de klassenraad hier toestemming voor geeft omwille van:

 • ernstige redenen 
 • en na kennisname van het advies van de klassenraad van de studierichting die je tot dan toe volgt.

Wat na "Commerciële organisatie duaal (CDO)" ?

-Na het 1e leerjaar van je duale 3e graadsopleiding TSO (5 TSO):

 • een attest van regelmatige lesbijwoning

 -Op het einde van je 3e graads-traject (6 TSO) kan je  volgende studiebewijzen behalen:

 • het diploma SO als je geslaagd bent voor je volledige duale opleiding (= algemene + beroepsgerichte vorming).

 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de algemene vorming.
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.

 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een kleiner afgerond geheel uit een beroepskwalificatie.
  Ook deze deelkwalificaties hebben hun belang op de arbeidsmarkt.
  Niet elke beroepskwalificatie is opgedeeld in deelkwalificaties.

 • een bewijs van competenties als je enkel afzonderlijke competenties hebt behaald maar ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte.  


De klassenraad beslist welke studiebewijs je krijgt en wanneer. Meestal is dat op het einde van het schooljaar (30 juni) maar theoretisch gezien kan het ook tijdens het schooljaar.

Let wel: je ontvangt niet alle bovenvermelde studiebewijzen tegelijk.
Een onderwijskwalificatie omvat al beroepskwalificatie(s) en of deelkwalificatie(s).
Beroepskwalificatie omvatten al evt. onderliggende deelkwalificaties.

Als je bovenop een beroepskwalificatie/deelkwalificatie bijkomende competenties behaalt, kan je wel een extra bewijs van competentie(s) behalen.

Als je werd toegelaten tot 5 SO spijts tekorten in het onderliggend leerjaar én je hebt deze weggewerkt, behaal je ook het getuigschrift van de 2e graad SO
In theorie op het einde van het 5e jaar maar het kan zijn dat je het pas op het einde van je graadsopleiding in handen krijgt.

Als je overstapt na 5 TSO naar een niet- duale studierichting, krijg je van de deliberatieklassenraad een oriënteringsattest. Gebaseerd op je prestaties in dat 5e leerjaar. Dit heb je nodig om toegelaten te worden in een niet- duale studierichting.

Wat na "Commerciële organisatie duaal (CDO)" ?

Na deze opleiding kan je gaan werken.
Open het tabblad 'Beroepen' om een beeld te krijgen van enkele concrete mogelijkheden. Natuurlijk kan je nog andere richtingen uitgaan. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. 

Verder studeren kan ook.
Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is verdere doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.
Hieronder kan je per onderwijsniveau een oplijsting vinden van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen.
Let wel: 'inhoudelijk verwant' betekent niet altijd 'vlot haalbaar'.

Uiteraard kan je in je vervolgstudies steeds een andere richting uitgaan.