OKAN - secundair onderwijs

Onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers (OKAN)

Omschrijving onthaalonderwijs:

Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers heeft tot doel anderstalige leerlingen, die onlangs in België zijn aangekomen, op te vangen, hen zo snel mogelijk Nederlands te leren en hen te integreren in de onderwijsvorm en studierichting die het nauwst aansluit bij de individuele capaciteiten van deze anderstalige nieuwkomer.
Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers moet het voor de betrokken leerlingen dus mogelijk maken hun leerloopbaan in het regulier secundair onderwijs of desgevallend ruimer in vervolgonderwijs met succes voort te zetten.
Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers bevat daarom eerst een onthaaljaar.
Het leerprogramma van het onthaaljaar is zeer sterk gericht op het verwerven van het Nederlands en op integratie/inburgering.
Met het oog hierop werden de ontwikkelingsdoelen "Nederlands voor nieuwkomers in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers" ontwikkeld.
Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers is echter niet beperkt tot een onthaaljaar, maar omvat ook ondersteuning, begeleiding en opvolging van gewezen anderstalige nieuwkomers en coaching van leerkrachten in het vervolgonderwijs.
De combinatie van deze twee vormt dan het geheel van onthaalonderwijs

Je kan alle info vinden op de site van onderwijs.vlaanderen.

Wie?

Anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs zijn leerlingen  die op de datum van hun inschrijving of op 1 september volgend op de inschrijving gelijktijdig aan al de volgende voorwaarden voldoen:

  • op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en anderzijds geen achttien jaar geworden zijn;
  • een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven; 
  • niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben; 
  • onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen; 
  • maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een school met het Nederlands als onderwijstaal.
De school kan voor individuele leerlingen in uitzonderlijke omstandigheden van de 1ste, de 2de en de 5de toelatingsvoorwaarde afwijken. Voor meer informatie hierover neemt u best contact op met de school van uw keuze.

Een anderstalige nieuwkomer die officieel verblijft in een open asielcentrum en die op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar minstens twaalf jaar en geen achttien jaar geworden is, kan ook als regelmatige leerling tot het onthaaljaar worden toegelaten.

Wat na?

Na het OKAN-jaar kan een leerling verdergaan in het vervolgonderwijs. Dit kan binnen het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs of naar andere opleidingen. Hij moet dan wel rekening houden met toelatingsvoorwaarden van de studierichting waar hij wil naartoe gaan.
In de praktijk komt het er meestal op neer dat de leerling zich in een studierichting inschrijft op basis van leeftijd of na een beslissing van de toelatingsklassenraad (zie SO 64).

De leerling wordt bij de overstap geholpen door de vervolgschoolcoach.

Waar kan ik Onthaalonderwijs in Vlaanderen volgen?

Fiche OKAN

Meer info

Omzendbrief onthaalonderwijs SO