Opleidingsvorm 1 (OV1)

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Het CLB moet in dat verslag nagaan welke maatregelen je huidige school al nam om je te ondersteunen en moet aangeven waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen te behalen in een school voor gewoon basisonderwijs of secundair onderwijs.

Het verslag beschrijft dat je een individueel aangepast leertraject nodig hebt. Met dit verslag kan je je inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs.

Een verslag motiveert de oriëntering naar:

 • Welk type buitengewoon onderwijs het meest geschikt is te voldoen aan je onderwijsbehoeften
 • (Voor het buitengewoon secundair onderwijs:) welke opleidingsvorm het meest geschikt is

Het verslag bundelt alle informatie die het CLB als multidisciplinair centrum voor deze motivering heeft verzameld. 

 In het verslag worden opgenomen:

 • de identificatiegegevens van de leerling: voornaam, achternaam, geboortedatum en adres,
 • de identificatiegegevens van de ouders: voornaam, achternaam en adres
 • de identificatiegegevens van het CLB dat het attest bij de eerste attestering heeft afgeleverd: naam, adres en instellingsnummer, en voor- en achternaam van de directeur;
 • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs bij de eerste attestering (dit kan ook een type zijn van buitengewoon basisonderwijs), met vermelding van de datum van de ondertekening van het attest, de ingangsdatum van het attest en de handtekening van de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB);
 • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs waarnaar de leerling verwezen wordt.
 • de mededeling dat de fasen van het zorgcontinuüm voor de betreffende leerling werden doorlopen, tenzij de school in uitzonderlijke omstandigheden kan motiveren dat het doorlopen van een bepaalde fase niet relevant is;
 • dat met toepassing van de principes van handelingsgericht werken de aanpassingen (waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen) die nodig zijn om de leerling binnen een gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen, ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn;
 • dat de onderwijsbehoeften van de leerling werden omschreven met toepassing van een classificatiesysteem dat wetenschappelijk onderbouwd is en gebaseerd is op een interactionele visie en een sociaal model van handicap; 
 • dat de onderwijsbehoeften van de leerling niet louter toe te schrijven zijn aan een gelijkekansenindicator van de leerling; 

Je ouders en jijzelf hebben recht op dat verslag. In geval van een effectieve inschrijving in een school voor buitengewoon onderwijs is het verslag bestemd voor de directeur om je inschrijving op school te staven en wordt het verslag toegevoegd aan het leerlingendossier op school.

Als je de school voor buitengewoon onderwijs verlaat, wordt het verslag aan je ouders terugbezorgd.

Je kan alleen naar een school met het type en - in het secundair onderwijs - de opleidingsvorm waar het verslag naar oriënteert.

Leeftijdsvoorwaarden:

Je kan worden toegelaten: 
- na de zomervakantie van het jaar waarin 13 jaar wordt; 
- of op gemotiveerd advies gevoegd bij het inschrijvingsverslag, na de zomervakantie van het jaar waarin je 12 jaar wordt; 
- of als je een getuigschrift basisonderwijs hebt;
- of als je hoogstens 21 jaar bent. 
Hierop bestaan er wel een aantal uitzonderingen. Je vindt deze in de omzendbrief

Opleidingsvorm 1Beschrijving van de opleiding

OV1 algemeen

Opleidingsvorm 1 is gericht op maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving waar ondersteuning voorzien is en in voorkomend geval op arbeidsdeelname in een omgeving waar ondersteuning voorzien is. Met ‘arbeidsdeelname’ wordt bedoeld: het uitvoeren van maatschappijrelevante activiteiten met productief of dienstverlenend en niet-vrijblijvend karakter.

Dit onderwijs geeft de leerling een sociale vorming die leidt naar integratie in een beschermd leef- en/of werkmilieu.
In deze opleidingsvorm beogen de leeractiviteiten vooral het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, de communicatiemogelijkheden, de senso-motoriek en de sociale vorming van de leerlingen.
Deze opleidingsvorm omvat minstens 4 leerjaren.

Voor iedere leerling wordt de duur ervan bepaald door de klassenraad bijgestaan door de instelling gelast met de begeleiding (CLB).

Individuele leerlingenstages en stages in groep kunnen georganiseerd worden onder voortdurende begeleiding van een leraar.
Als je de school verlaat, heb je recht op een op een ‘attest van gevolgde vorming’.

Het programma omvat inhouden als:

 • communicatie: spreekoefeningen, spreken met ondersteuning van gebaren,leesoefeningen, pictogrammen,communicatie via tekeningen en symbolen.
 • zelfredzaamheidstraining
 • handvaardigheidstraining via creatieve technieken
 • bewegingsopvoeding: luchtkussen, snoezelen, zwemmen, fietsen, paardrijden, ...

OV1 type specifiek

Type 2 is er voor kinderen met een verstandelijke beperking die voldoen aan alle onderstaande criteria:

 • ze hebben significante beperkingen in het intellectueel functioneren, wat op basis van een psychodiagnostisch onderzoek tot uiting komt in een totaal intelligentiequotiënt op een gestandaardiseerde en genormeerde intelligentietest dat twee of meer standaarddeviaties beneden het gemiddelde ligt ten opzichte van een normgroep van leeftijdsgenoten, rekening houdend met het betrouwbaarheidsinterval;
 • ze hebben significante beperkingen in het adaptief gedrag, wat op basis van psychodiagnostisch onderzoek tot uiting komt in een uitslag op een gestandaardiseerde en genormeerde schaal voor adaptief gedrag, die twee of meer standaarddeviaties beneden het gemiddelde ligt ten opzichte van een normgroep van leeftijdgenoten, rekening houdend met het betrouwbaarheidsinterval;
 • de functioneringsproblemen zijn ontstaan vóór de leeftijd van 18 jaar;
 • het besluit "verstandelijke beperking" wordt genomen na een periode van procesdiagnostiek;
Type 3 is er voor jongeren met een emotionele of gedragsstoornis en die geen verstandelijke beperking hebben (zoals bepaald in type 2).
Jongeren met een emotionele of gedragsstoornis zijn jongeren bij wie op basis van gespecialiseerde, door een multidisciplinair team aangeleverde diagnostiek, met inbegrip van psychiatrisch onderzoek, een van de volgende problematieken wordt vastgesteld:
 • een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit;
 • een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis;
 • de gedragsstoornis in enge zin, `conduct disorder';
 • een angststoornis;
 • een stemmingsstoornis;
 • een hechtingsstoornis;
Type 4 is er voor kinderen met een motorische beperking. Dit zijn kinderen bij wie op basis van specifieke medische diagnostiek, een uitval wordt vastgesteld in de neuromusculoskeletale en beweginggerelateerde functies, meer bepaald:
 • de functies van gewrichten en beenderen;
 • de spierfuncties, meer bepaald de spierkracht, de tonus en het uithoudingsvermogen, met gedeeltelijke of volledige uitval van:
 1. een van de of beide bovenste of onderste ledematen
 2. de linkerzijde, de rechterzijde of beide zijden
 3. de romp
 4. overige.
 • de bewegingsfuncties;
 • een door medische diagnostiek geobjectiveerde problematiek met weerslag op het beweginggerelateerd functioneren die niet terug te brengen is tot criterium a) tot en met c) maar met een duidelijke impact op schoolse activiteiten.

Type 6 is er voor kinderen me een visuele beperking.
Dit zijn kinderen bij wie op basis van specifieke oogheelkundige diagnostiek een gezichtsstoornis werd vastgesteld die beantwoordt aan minstens een van de volgende criteria:

 • een optimaal gecorrigeerde gezichtsscherpte die kleiner dan of gelijk is aan 3/10 voor het beste oog;
 • een of meer gezichtsvelddefecten die meer dan 50% van de centrale zone van 30° beslaan of die het gezichtsveld concentrisch tot minder dan 20° verkleinen; 
 • een volledige altitudinale hemianopsie, een oftalmoplegie, een oculomotorische apraxie of een oscillopsie;
 • een ernstige gezichtsstoornis die uit een geobjectiveerde cerebrale pathologie voortvloeit, zoals cerebrale visuele inperking;
 • een door een oogarts geobjectiveerde visuele problematiek die niet tot criterium a) tot en met d) terug te brengen is, maar met een duidelijke impact op schoolse activiteiten.

Type 7 is er voor kinderen met een auditieve beperking die op basis van audiologisch onderzoek door een NKO-arts beantwoorden aan een van de onderstaande criteria:

 • volgens de fletcher-index een gemiddeld gehoorverlies hebben voor de frequenties 500, 1000 en 2000 Hz van 40dB of meer voor het beste oor zonder correctie;
 • als de fletcher-index minder dan 40 dB bedraagt: een foneemscore van 80% of minder hebben bij de spraakaudiometrie met woorden met een MKM samenstelling bij 70dB geluidsterkte; 
 • een door een NKO-arts geobjectiveerde auditieve problematiek die niet terug te brengen is tot criterium a of b, maar met een duidelijke impact op de schoolse activiteiten”

Ook kinderen met  STOS horen bij type 7
Kinderen met een spraak- of taalstoornis (die niet voldoen aan criteria type 2) waarvoor op basis van een multidisciplinair onderzoek door een erkend gespecialiseerd team met minstens een logopedist, audioloog en NKO-arts een van de volgende problematieken wordt vastgesteld:
voor leerlingen jonger dan 6 jaar:

 • kinderafasie met een terugval in de taalontwikkeling of
 • een vermoeden van ontwikkelingsdysfasie, gebaseerd op de vaststelling van een zeer moeizame spraak- en taalontwikkeling en met een duidelijke impact op schoolse activiteiten.

voor leerlingen vanaf 6 jaar:

 • diagnose ontwikkelingsdysfasie of kinderafasie.


Type 9 is bestemd voor jongeren met ASS (autismespectrumstoornis) die niet voldoen aan de criteria voor type 2.

 

 


Welke lessen krijg je?

In opleidingsvorm 1 vind je activiteiten die de zelfredzaamheid ontwikkelen, de communicatie, de sensomotoriek en de sociale vorming van de leerlingen op vlak van wonen, werken en vrije tijd.

De klassenraad bepaalt samen met het CLB, de ouders en jijzelf het onderwijsaanbod, en dit minstens tot op het einde van de leerplicht.

Scholen


  BuSO Zaveldal, Nieuwland 198, 1000 Brussel   02 512 14 75       t 3  
  BuSO Cardijnschool, Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht   02 520 05 72       t 2  
  BuSO Kasterlinden, Groot-Bijgaardenstraat 434, 1082 Sint-Agatha-Berchem   02 430 67 00       t 6   t 7  
  GO! BuSO Heemschool 2, Beizegemstraat 132, 1120 Neder-Over-Heembeek   02 262 02 60       t 2   t 4  
  BuSO Koninklijk Instituut Woluwe, Georges Henrilaan 278, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe   02 735 40 85       t 6  
  BuSO Sint-Franciscus, Inkendaalstraat 2, 1602 Vlezenbeek   053 64 66 40       t 2  
  BuSO Sint-Franciscus, Lostraat 175, 1760 Strijtem   053 64 66 40       t 2   t 3  
  BuSO De Markgrave, Markgravelei 81, 2018 Antwerpen   03 237 71 82       t 6  
  BuSO Katrinahof, Peter Benoitstraat 44, 2018 Antwerpen   03 248 53 54       t 2  
  BuSO KOCA Secundair Onderwijs, Van Schoonbekestraat 131, 2018 Antwerpen   03 240 01 33       t 7   t 9  
  BuSO Parcivalschool - Steinerschool voor buitengewoon onderwijs, Lamorinièrestraat 77, 2018 Antwerpen   03 230 24 44       t 2   t 4   t 9  
  BuSO De Ark, Manchesterlaan 50, 2030 Antwerpen   03 542 39 98       t 2   t 9  
  BuSO De Tjalk OV1-OV2, Tjalkstraat 11, 2030 Antwerpen   03 541 32 80       t 4  
  BuSO De Leerexpert - Columbiastraat 5, Columbiastraat 5, 2030 Antwerpen   03 334 44 70       t 2   t 9  
  BuSO De Leerexpert - Burchtse Weel, Burchtse Weel 102, 2050 Antwerpen   03 250 16 40       t 2  
  BuSO De Leerexpert - Schoolstraat, Burchtse Weel 102, 2050 Antwerpen   03 250 16 40       t 2  
  BuSO De Leerexpert Schotensesteenweg 252, Schotensesteenweg 252, 2100 Deurne   03 328 05 70       t 2  
  BuSO Instituut Mevrouw Govaerts, Kastanjedreef 12, 2220 Heist-op-den-Berg   015 24 42 85       t 2  
  GO! BuSO Nautica, Kleiryt 5, 2330 Merksplas   014 63 10 65       t 4   t 9  
  BuSO VIBO, Oude Arendonkse Baan 36, 2360 Oud-Turnhout   014 45 07 92       t 2   t 4  
  BuSO VIBO, Steenweg op Mol 154, 2360 Oud-Turnhout   014 45 07 92       t 4   t 9  
  BuSO Oosterlo, Berthoutstraat 1_1, 2430 Laakdal   014 86 11 47       t 9  
  BuSO Oosterlo, Eindhoutseweg 25, 2440 Geel   014 86 11 47       t 2   t 3   t 9  
  GO! BuSO de 3master, Kempenstraat 32, 2460 Kasterlee   014 85 00 52       t 2   t 4   t 9  
  BuSO De Regenboog, Oude Bevelsesteenweg 107, 2560 Kessel   03 480 23 11       t 2   t 9  
  GO! Busleyden Atheneum BuSO De Beemden, Stuivenbergbaan 135, 2800 Mechelen   015 41 48 70       t 2   t 4   t 7  
  BuSO Sint-Janshof, Nekkerspoelstraat 358_A, 2800 Mechelen   015 20 27 61       t 2   t 9  
  GO! BuSO Groenlaar, Predikherenhoevestraat 31, 2840 Reet   03 888 38 64       t 2   t 4   t 9  
  BuSO De Leerexpert - Dullingen, Dullingen 46, 2930 Brasschaat   03 217 26 36       t 4  
  BuSO Kristus-Koning, Bethaniënlei 5, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor   03 217 03 50     t 2  
  GO! SBSO Zonnebos, Moerstraat 50, 2970 's Gravenwezel   03 680 12 50       t 2   t 4  
  BuSO Berkenbeek, Nieuwmoerse Steenweg 113_C, 2990 Wuustwezel   03 669 67 73       t 2   t 9  
  BuSO Windekind, Schapenstraat 98, 3000 Leuven   016 24 11 11       t 4  
  BuSO Woudlucht, Prosperdreef 3, 3001 Heverlee   016 38 06 66       t 2   t 4   t 9  
  BuSO Ter Bank, Tervuursesteenweg 295, 3001 Heverlee   016 29 01 81       t 2   t 3   t 9  
  BuSO Ganspoel, Ganspoel 2, 3040 Huldenberg   02 686 00 40       t 6  
  BuSO De Bremberg, Groenstraat 16, 3294 Molenstede   013 33 38 86       t 2  
  GO! BuSO Zonnegroen, Sint-Truidensesteenweg 44, 3440 Zoutleeuw   011 78 92 94       t 2   t 4   t 9  
  BuSO KIDS, Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt   011 22 25 93       t 7   t 9  
  BuSO KIDS, Heidestraat 110, 3500 Hasselt   011 22 25 93       t 7   t 9  
  BuSO KIDS, Bosstraat 26, 3500 Hasselt   011 22 25 93       t 7   t 9  
  BuSO De Wissel, Jacob Lenaertsstraat 33, 3520 Zonhoven   089 38 03 49       t 2   t 3   t 4   t 9  
  Secundaire Scholen Sint-Ferdinand, St.-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen   013 53 06 30       t 3   t 9  
  BuSO Sint-Gerardus, Sint-Gerardusdreef 1, 3590 Diepenbeek   011 35 01 43       t 4  
  GO! BuSO De Richter, Richter 27, 3600 Genk   089 35 90 25       t 2   t 4  
  BuSO De Wissel, Arbeidsstraat 66, 3600 Genk   089 38 03 49       t 2   t 3   t 4   t 9  
  BuSO De Wissel, Klotstraat 125, 3600 Genk   089 32 39 30       t 2   t 3   t 4   t 9  
  BuSO De Garve, Langs de Graaf 11, 3650 Dilsen-Stokkem   089 50 35 33       t 2   t 3   t 9  
  GO! Next SBSO - De Dageraad, Tapstraat 12, 3720 Kortessem   011 34 34 47       t 2   t 4   t 9  
  GO! SBSO HELIX, Speelpleinstraat 77, 3920 Lommel   011 55 02 10       t 2   t 4   t 9  
  GO! SBSO HELIX, Frans Van Hamstraat 50, 3920 Lommel   011 55 02 10       t 2   t 4  
  BuSO Sint-Elisabeth OV1 & OV3, Steenovenstraat 20, 3990 Peer   011 52 03 60       t 2   t 3   t 6   t 9  
  BuSO Spermalie, Oliebaan 2_B, 8000 Brugge   050 47 19 85       t 6   t 7   t 9  
  SBSO De Varens, Nieuwe St.-Annadreef 27, 8200 Sint-Andries   050 38 86 60       t 2   t 4  
  BuSO Ravelijn, Barrièrestraat 4_A, 8200 Sint-Michiels   050 38 07 03       t 2  
  SBSO De Varens, Sportlaan 20, 8211 Aartrijke   050 38 86 60       t 2   t 4  
  GO! BuSO aan Zee, Dennenlaan 2, 8430 Middelkerke   059 30 08 30       t 2   t 4   t 9  
  Rhizo BuSO, Bad Godesberglaan 21, 8500 Kortrijk   056 24 38 60       t 2   t 9  
  GO! Athena - campus Ter Bruyninge, Bruyningstraat 52, 8510 Marke   056 22 59 20       t 2   t 3   t 4   t 6   t 9  
  BuSO Heuvelzicht, Stokstraat 1_A, 8650 Klerken   051 50 55 58       t 2  
  Inspirant aan zee BuSO, Albert I Laan 56, 8670 Oostduinkerke   058 53 20 80       t 2   t 3   t 9  
  BuSO Sint-Idesbald, De Zilten 52, 8800 Roeselare   051 26 43 00       t 3   t 9  
  BuSO VSO De Wissel, Bruggestraat 39, 8820 Torhout   050 23 13 65       t 3   t 9  
  BuSO Dominiek Savio, Koolskampstraat 24, 8830 Gits   051 23 06 50       t 4  
  BuSO De Pinker, Krombeekseweg 82, 8970 Poperinge   057 33 49 69       t 2   t 3   t 9  
  BuSO De Pinker, Oostlaan 11 C, 8970 Poperinge   057 35 27 78       t 3   t 9  
  BuSO Instituut Bert Carlier, Krevelstraat 20, 9000 Gent   09 225 98 11       t 2   t 9  
  BuSO Sint-Rafael, Maagdestraat 56, 9000 Gent   050 34 32 29       t 6  
  BuSO IVIO Binnenhof, Koningstraat 12, 9000 Gent   09 228 45 90       t 2   t 9  
  BuSO Styrka Secundair Onderwijs, Ebergiste De Deynestraat 1, 9000 Gent   09 240 13 73       t 3  
  BuSO IVIO Binnenhof, Peperstraat 27, 9000 Gent   09 223 98 71       t 9  
  Styrka Secundair Onderwijs@waterkant, Stropkaai 38, 9000 Gent     t 2  
  BuSO IVIO Binnenhof, Baarledorpstraat 4, 9031 Drongen   0490 42 85 83       t 2   t 9  
  BuSO Sint-Gregorius, Jules Destréelaan 67, 9050 Gentbrugge   09 210 01 50       t 3   t 7   t 9  
  GO! sbso baken, Bellestraat 89, 9100 Sint-Niklaas   03 776 46 65       t 2   t 4   t 9  
  BuSO Broederschool Lokeren, Molenstraat 38, 9160 Lokeren   09 348 37 96       t 2   t 3  
  BuSO Broederschool Lokeren, Daknam-dorp 89 A, 9160 Lokeren   09 348 37 96       t 2   t 3  
  BuSO Sint-Lodewijk, Kwatrechtsteenweg 168, 9230 Wetteren   09 272 53 00       t 4  
  Richtpunt campus Buggenhout, Platteput 4, 9255 Buggenhout   052 40 94 40       t 9  
  BuSO Blijdorp, Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout   052 39 99 90       t 2  
  BuSO Capelderij, Vekenstraat 1_A, 9255 Buggenhout   052 33 68 60       t 3  
  GO! IBSO De Horizon, Molendreef 57, 9300 Aalst   053 78 89 59       t 2   t 4   t 9  
  BuSO Levensvreugde, Botermelkstraat 201, 9300 Aalst   053 76 79 73       t 2  
  BuSO Bernardusdriesprong, Vlaanderenstraat 6, 9700 Oudenaarde   055 30 19 99       t 2   t 9  
  BuSO Ten Dries, Dennendreef 60, 9850 Landegem   09 371 98 66       t 4  
  GO! BuSO Egmont & Hoorn, Broeckstraat 37, 9890 Gavere   09 384 17 55       t 2   t 3   t 4   t 9  
  BuSO De Triangel, Molendreef 16 C, 9920 Lovendegem   09 370 72 15       t 2  
  GO! BuSO "t Vurstjen, Vurstjen 27, 9940 Evergem   09 253 13 57       t 2   t 4   t 9  

Toelatingsvoorwaarden

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Het CLB moet in dat verslag nagaan welke maatregelen je huidige school al nam om je te ondersteunen en moet aangeven waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen te behalen in een school voor gewoon basisonderwijs of secundair onderwijs.

Het verslag beschrijft dat je een individueel aangepast leertraject nodig hebt. Met dit verslag kan je je inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs.

Een verslag motiveert de oriëntering naar:

 • Welk type buitengewoon onderwijs het meest geschikt is te voldoen aan je onderwijsbehoeften
 • (Voor het buitengewoon secundair onderwijs:) welke opleidingsvorm het meest geschikt is

Het verslag bundelt alle informatie die het CLB als multidisciplinair centrum voor deze motivering heeft verzameld. 

 In het verslag worden opgenomen:

 • de identificatiegegevens van de leerling: voornaam, achternaam, geboortedatum en adres,
 • de identificatiegegevens van de ouders: voornaam, achternaam en adres
 • de identificatiegegevens van het CLB dat het attest bij de eerste attestering heeft afgeleverd: naam, adres en instellingsnummer, en voor- en achternaam van de directeur;
 • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs bij de eerste attestering (dit kan ook een type zijn van buitengewoon basisonderwijs), met vermelding van de datum van de ondertekening van het attest, de ingangsdatum van het attest en de handtekening van de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB);
 • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs waarnaar de leerling verwezen wordt.
 • de mededeling dat de fasen van het zorgcontinuüm voor de betreffende leerling werden doorlopen, tenzij de school in uitzonderlijke omstandigheden kan motiveren dat het doorlopen van een bepaalde fase niet relevant is;
 • dat met toepassing van de principes van handelingsgericht werken de aanpassingen (waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen) die nodig zijn om de leerling binnen een gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen, ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn;
 • dat de onderwijsbehoeften van de leerling werden omschreven met toepassing van een classificatiesysteem dat wetenschappelijk onderbouwd is en gebaseerd is op een interactionele visie en een sociaal model van handicap; 
 • dat de onderwijsbehoeften van de leerling niet louter toe te schrijven zijn aan een gelijkekansenindicator van de leerling; 

Je ouders en jijzelf hebben recht op dat verslag. In geval van een effectieve inschrijving in een school voor buitengewoon onderwijs is het verslag bestemd voor de directeur om je inschrijving op school te staven en wordt het verslag toegevoegd aan het leerlingendossier op school.

Als je de school voor buitengewoon onderwijs verlaat, wordt het verslag aan je ouders terugbezorgd.

Je kan alleen naar een school met het type en - in het secundair onderwijs - de opleidingsvorm waar het verslag naar oriënteert.

Leeftijdsvoorwaarden:

Je kan worden toegelaten: 
- na de zomervakantie van het jaar waarin 13 jaar wordt; 
- of op gemotiveerd advies gevoegd bij het inschrijvingsverslag, na de zomervakantie van het jaar waarin je 12 jaar wordt; 
- of als je een getuigschrift basisonderwijs hebt;
- of als je hoogstens 21 jaar bent. 
Hierop bestaan er wel een aantal uitzonderingen. Je vindt deze in de omzendbrief

Attesten

De school kiest tussen twee mogelijke attesten:

 • attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning;
 • attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning én arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning. 

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding

Buitengewoon onderwijs: Gezin en handicap

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school