BUSO: Opleidingsvorm 4 (OV4)

In opleidingsvorm 4 wordt het programma van het ‘gewone’ secundair onderwijs gegeven, maar dan met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de problematiek van de jongere. Het is gericht op maatschappelijk functioneren en participeren, al dan niet in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is en op het aanvatten, binnen de context van het gemeenschappelijk curriculum, van vervolgonderwijs of op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu al dan niet met ondersteuning.

In OV4 gelden dezelfde programma's en overgangsvoorwaarden als in het gewoon onderwijs. Wel worden klemtonen gelegd die recht doen aan je specifieke mogelijkheden en behoeften. Ook de sanctionering van de studies is dezelfde, net als de studiebewijzen die je kunt behalen. Na het secundair onderwijs kun je verder studeren in het hoger onderwijs of je integreren in het gewone leef- en arbeidsmilieu.

OV4 omvat 3 graden, 4 onderwijsvormen en een groot aantal studierichtingen. Het kan georganiseerd worden voor type 3, 4, 5, 6, 7 en 9.

OV4 T5 is ziekenhuisonderwijs; hier zijn alle ‘gewone’ secundaire richtingen mogelijk. Maar niet overal kan je voor alle richtingen terecht.

In de eerste graad maak je kennis met zoveel mogelijk vakken. Je krijgt hier vooral basisvorming. In de tweede en derde graad zijn er vier onderwijsvormen:

 • Het algemeen secundair onderwijs (aso) legt de nadruk op een ruime algemene vorming. Je wordt niet voorbereid op een specifiek beroep. Het aso legt vooral een stevige basis voor het volgen van hoger onderwijs en de meesten kiezen er dan ook voor om verder te studeren na het aso.
 • In het technisch secundair onderwijs (tso) gaat de aandacht vooral naar algemene en technisch-theoretische vakken. Na het tso kan je een beroep uitoefenen of overstappen naar het hoger onderwijs. In het tso krijg je naast de theorie ook praktijklessen.
 • Het kunstsecundair onderwijs (kso) koppelt een algemene, ruime vorming aan een actieve kunstbeoefening. Er zijn verschillende domeinen waaruit je een richting kan kiezen. Na het kso kan je een beroep uitoefenen, maar meestal studeer je verder in het hoger onderwijs.
 • Het beroepssecundair onderwijs (bso) is een praktijkgerichte onderwijsvorm waarin je naast beperkte algemene vorming vooral een specifiek beroep aanleert. Het bso wil je niet voorbereiden op verder studeren, maar wel om te gaan werken. Verder studeren blijft onder bepaalde voorwaarden, wel mogelijk.

Je kiest binnen één van deze onderwijsvormen voor een bepaalde studierichting. Je behaalt het diploma secundair onderwijs als je geslaagd bent in een zesde jaar aso, tso of kso of een zevende jaar bso.

Toelatingsvoorwaarden

Je moet beschikken over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, waarin wordt aangegeven welk type en welke opleidingsvorm beantwoordt aan je behoeften. Dit verslag wordt opgesteld door een CLB en integreert een attest + een protocol ter verantwoording.

         In het verslag wordt opgenomen:

 • de identificatiegegevens van de leerling: voornaam, achternaam, geboortedatum en adres,
 • de identificatiegegevens van de ouders: voornaam, achternaam en adres
 • de identificatiegegevens van het een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat het attest bij de eerste attestering heeft afgeleverd: naam, adres en instellingsnummer, en voor- en achternaam van de directeur;
 • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs bij de eerste attestering (dit kan ook een type zijn van buitengewoon basisonderwijs), met vermelding van de datum van de ondertekening van het attest, de ingangsdatum van het attest en de handtekening van de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB);
 • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs.


    In het protocol wordt opgenomen:

 • dat de fasen van het zorgcontinuüm voor de betreffende leerling werden doorlopen, tenzij de school in uitzonderlijke omstandigheden kan motiveren dat het doorlopen van een bepaalde fase niet relevant is;
 • dat met toepassing van de principes van handelingsgericht werken de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen, die nodig zijn om de leerling binnen een gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen binnen de context van een gewone school disproportioneel zijn;
 • dat de inzet van paramedisch, sociaal, medisch, psychologisch of orthopedagogisch personeel in een gespecialiseerde onderwijsomgeving noodzakelijk is om de onderwijsdoelen te bereiken; 
 • dat de onderwijsbehoeften van de leerling werden omschreven met toepassing van een classificatiesysteem dat wetenschappelijk onderbouwd is en gebaseerd is op een interactionele visie en een sociaal model van handicap;
 • dat de onderwijsbehoeften van de leerling niet louter toe te schrijven zijn aan een gelijkekansenindicator van de leerling; 
 • welk type voor de leerling van toepassing is.

In OV4 moet je ook voldoen aan dezelfde toelatings- en overgangsvoorwaarden die gelden binnen het gewoon voltijds secundair onderwijs. cfr. omzendbrief SO 64 van 25/06/1999 .


Opleidingen

Alle opleidingen OV4

BUSO: Opleidingsvorm 4 OV 4

In opleidingsvorm 4 wordt het programma van het ‘gewone’ secundair onderwijs gegeven, maar dan met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de problematiek van de jongere. Het is gericht op maatschappelijk functioneren en participeren, al dan niet in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is en op het aanvatten, binnen de context van het gemeenschappelijk curriculum, van vervolgonderwijs of op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu al dan niet met ondersteuning.

In OV4 gelden dezelfde programma's en overgangsvoorwaarden als in het gewoon onderwijs. Wel worden klemtonen gelegd die recht doen aan je specifieke mogelijkheden en behoeften. Ook de sanctionering van de studies is dezelfde, net als de studiebewijzen die je kunt behalen. Na het secundair onderwijs kun je verder studeren in het hoger onderwijs of je integreren in het gewone leef- en arbeidsmilieu.

OV4 omvat 3 graden, 4 onderwijsvormen en een groot aantal studierichtingen. Het kan georganiseerd worden voor type 3, 4, 5, 6, 7 en 9.

OV4 T5 is ziekenhuisonderwijs; hier zijn alle ‘gewone’ secundaire richtingen mogelijk. Maar niet overal kan je voor alle richtingen terecht.

In de eerste graad maak je kennis met zoveel mogelijk vakken. Je krijgt hier vooral basisvorming. In de tweede en derde graad zijn er vier onderwijsvormen:

 • Het algemeen secundair onderwijs (aso) legt de nadruk op een ruime algemene vorming. Je wordt niet voorbereid op een specifiek beroep. Het aso legt vooral een stevige basis voor het volgen van hoger onderwijs en de meesten kiezen er dan ook voor om verder te studeren na het aso.
 • In het technisch secundair onderwijs (tso) gaat de aandacht vooral naar algemene en technisch-theoretische vakken. Na het tso kan je een beroep uitoefenen of overstappen naar het hoger onderwijs. In het tso krijg je naast de theorie ook praktijklessen.
 • Het kunstsecundair onderwijs (kso) koppelt een algemene, ruime vorming aan een actieve kunstbeoefening. Er zijn verschillende domeinen waaruit je een richting kan kiezen. Na het kso kan je een beroep uitoefenen, maar meestal studeer je verder in het hoger onderwijs.
 • Het beroepssecundair onderwijs (bso) is een praktijkgerichte onderwijsvorm waarin je naast beperkte algemene vorming vooral een specifiek beroep aanleert. Het bso wil je niet voorbereiden op verder studeren, maar wel om te gaan werken. Verder studeren blijft onder bepaalde voorwaarden, wel mogelijk.

Je kiest binnen één van deze onderwijsvormen voor een bepaalde studierichting. Je behaalt het diploma secundair onderwijs als je geslaagd bent in een zesde jaar aso, tso of kso of een zevende jaar bso.

Toelatingsvoorwaarden

Je moet beschikken over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, waarin wordt aangegeven welk type en welke opleidingsvorm beantwoordt aan je behoeften. Dit verslag wordt opgesteld door een CLB en integreert een attest + een protocol ter verantwoording.

         In het verslag wordt opgenomen:

 • de identificatiegegevens van de leerling: voornaam, achternaam, geboortedatum en adres,
 • de identificatiegegevens van de ouders: voornaam, achternaam en adres
 • de identificatiegegevens van het een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat het attest bij de eerste attestering heeft afgeleverd: naam, adres en instellingsnummer, en voor- en achternaam van de directeur;
 • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs bij de eerste attestering (dit kan ook een type zijn van buitengewoon basisonderwijs), met vermelding van de datum van de ondertekening van het attest, de ingangsdatum van het attest en de handtekening van de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB);
 • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs.


    In het protocol wordt opgenomen:

 • dat de fasen van het zorgcontinuüm voor de betreffende leerling werden doorlopen, tenzij de school in uitzonderlijke omstandigheden kan motiveren dat het doorlopen van een bepaalde fase niet relevant is;
 • dat met toepassing van de principes van handelingsgericht werken de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen, die nodig zijn om de leerling binnen een gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen binnen de context van een gewone school disproportioneel zijn;
 • dat de inzet van paramedisch, sociaal, medisch, psychologisch of orthopedagogisch personeel in een gespecialiseerde onderwijsomgeving noodzakelijk is om de onderwijsdoelen te bereiken; 
 • dat de onderwijsbehoeften van de leerling werden omschreven met toepassing van een classificatiesysteem dat wetenschappelijk onderbouwd is en gebaseerd is op een interactionele visie en een sociaal model van handicap;
 • dat de onderwijsbehoeften van de leerling niet louter toe te schrijven zijn aan een gelijkekansenindicator van de leerling; 
 • welk type voor de leerling van toepassing is.

In OV4 moet je ook voldoen aan dezelfde toelatings- en overgangsvoorwaarden die gelden binnen het gewoon voltijds secundair onderwijs. cfr. omzendbrief SO 64 van 25/06/1999 .


Opleidingen

Alle opleidingen OV4