BUSO: Opleidingsvorm 3 (OV3)

OV3 wordt lineair en modulair georganiseerd.

OV3 geeft je een algemene, sociale en beroepsvorming. Het doel is maatschappelijk functioneren en participeren en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu mogelijk te maken.

De opleiding kent drie opeenvolgende fasen:

Observatiefase:

Dit is de instapfase als je vanuit de lagere school instroomt. In principe duurt deze fase één schooljaar. De klassenraad kan de duur ervan evenwel in functie van de leerling aanpassen. Je krijgt naast algemene en sociale vorming ook beroepsgerichte vorming. Deze beroepsgerichte vorming geeft een initiatie in de opleidingen die de school aanbiedt in de latere fases. Hier krijg je minstens 14 lestijden algemene en sociale vorming en 16 lestijden beroepsgerichte vorming (praktijk). Het lessenrooster omvat 32 lestijden zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen.

Meer info over de modernisering

Opleidingsfase:

Deze fase duurt ten minste 2 volledige schooljaren. Je hebt gekozen voor een bepaalde opleiding maar in deze fase kan je op elk ogenblik nog van richting veranderen. Hier krijg je minstens 10 lestijden algemene en sociale vorming en 13 lestijden beroepsgerichte vorming (praktijk). Het lessenrooster omvat 32 lestijden zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen.

Meer info over de modernisering

Kwalificatiefase:

De fase duurt ten minste twee volledige schooljaren. In deze fase kan je niet meer veranderen van studierichting; je moet hier altijd twee volledige schooljaren dezelfde opleiding volgen, tenzij de klassenraad beslist heeft voor een individuele leerling dat de kwalificatiefase wordt ingekort tot één jaar. Hier krijg je minstens 10 lestijden algemene en sociale vorming en 19 lestijden beroepsgerichte vorming zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen, waaronder ook stages. Na de kwalificatiefase is je opleiding eigenlijk afgerond en ben je niet meer leerplichtig.

Meer info over de modernisering

(facultatieve) Integratiefase:

Deze is bedoeld voor leerling die het getuigschrift van een opleiding hebben behaald. Deze fase omvat één volledig schooljaar in de vorm van een alternerende beroepsopleiding. Deze facultatieve integratiefase van één schooljaar kan bij wijze van uitzondering door de klassenraad verlengd worden tot een tweede schooljaar. Dit als je door omstandigheden een lange periode gewettigd afwezig was gedurende het eerste schooljaar van de integratiefase en daardoor geen getuigschrift hebt behaald.
De integratiefase bevat vooral stages (minstens 24 lestijden). Je werkt 3 dagen in een bedrijf om 'de stiel' te leren en te wennen aan het arbeidsritme en de nodige werkhouding; de overige 2 dagen (minstens 14 lestijden) volg je les (een halve dag algemene vorming en anderhalve dag beroepsgerichte vorming). De bedoeling hiervan is je nog beter kennis te laten maken met de concrete werksituatie.

Bij wijze van uitzondering kan je, op gemotiveerd advies van de klassenraad, ook zonder getuigschrift van de opleiding, worden toegelaten.

Meer info over de modernisering

Deze opleidingsvorm wordt georganiseerd in type basisaanbod, 3, 4, 6, 7 en 9.

Modulair BuSO

In een beperkt aantal scholen wordt het BuSO modulair georganiseerd. Hier is er geen onderverdeling in leerjaren maar in modules en eenheden van een module. Als je slaagt in een module behaal je een deelcertificaat. Door verschillende deelcertificaten te combineren kan men een certificaat behalen. Je behaalt dezelfde studiebewijzen als in het ‘gewone’, lineair georganiseerde BuSO.
De bedoeling is te voorkomen dat je zonder kwalificaties op de arbeidsmarkt zou belanden, als je voortijdig je schoolse opleiding zou afbreken. Je kunt in dit systeem op flexibele wijze je loopbaan plannen of eventueel makkelijker vervolledigen in bv. het volwassenenonderwijs.

Toelatingsvoorwaarden

Je moet beschikken over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, waarin wordt aangegeven welk type en welke opleidingsvorm beantwoordt aan je behoeften.
Dit verslag wordt opgesteld door een CLB en integreert een attest + een protocol ter verantwoording.

           In het verslag worden opgenomen:

 • de identificatiegegevens van de leerling: voornaam, achternaam, geboortedatum en adres,
 • de identificatiegegevens van de ouders: voornaam, achternaam en adres
 • de identificatiegegevens van het CLB dat het attest bij de eerste attestering heeft afgeleverd: naam, adres en instellingsnummer, en voor- en achternaam van de directeur;
 • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs bij de eerste attestering (dit kan ook een type zijn van buitengewoon basisonderwijs), met vermelding van de datum van de ondertekening van het attest, de ingangsdatum van het attest en de handtekening van de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB);
 • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs waarnaar de leerling verwezen wordt.

   
 • de mededeling dat de fasen van het zorgcontinuüm voor de betreffende leerling werden doorlopen, tenzij de school in uitzonderlijke omstandigheden kan motiveren dat het doorlopen van een bepaalde fase niet relevant is;
 • dat met toepassing van de principes van handelingsgericht werken de aanpassingen (waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen) die nodig zijn om de leerling binnen een gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen, ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn;
 • dat de onderwijsbehoeften van de leerling werden omschreven met toepassing van een classificatiesysteem dat wetenschappelijk onderbouwd is en gebaseerd is op een interactionele visie en een sociaal model van handicap; 
 • dat de onderwijsbehoeften van de leerling niet louter toe te schrijven zijn aan een gelijkekansenindicator van de leerling; 

Het verslag zal na de inschrijving door het CLB bezorgd worden aan de school voor buitengewoon onderwijs. Let wel: Je kan alleen BuSO volgen van de opleidingsvorm en type waarnaar je in het verslag georiënteerd wordt. 

Het verslag wordt bezorgd aan de ouders. Voor de types 3, 4, 6, 7 en 9 is er daarenboven een medisch (voor type 4, 6 en 7) of multidisciplinair (voor type 3 en 9) onderzoek nodig uitgevoerd door een geneesheer-specialist. 
In geval van een effectieve inschrijving in een school voor buitengewoon onderwijs is het verslag bestemd voor de directeur, ter staving van de inschrijving en wordt het toegevoegd aan het leerlingendossier op school.
Als de leerling de school voor buitengewoon onderwijs verlaat, wordt het verslag aan de ouders terugbezorgd.

Leeftijdsvoorwaarden:
Je kan worden toegelaten: 
- na de zomervakantie van het jaar waarin 13 jaar wordt; 
- of op gemotiveerd advies gevoegd bij het inschrijvingsverslag, na de zomervakantie van het jaar waarin je 12 jaar wordt; 
- of als je een getuigschrift basisonderwijs hebt;
- of als je hoogstens 21 jaar bent.
Hierop bestaan er wel een aantal uitzonderingen. Je vindt deze in de omzendbrief

Observatiefase

Opleidingsfase

BUSO: Opleidingsvorm 3   

OV3 wordt lineair en modulair georganiseerd.

OV3 geeft je een algemene, sociale en beroepsvorming. Het doel is maatschappelijk functioneren en participeren en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu mogelijk te maken.

De opleiding kent drie opeenvolgende fasen:

Observatiefase:

Dit is de instapfase als je vanuit de lagere school instroomt. In principe duurt deze fase één schooljaar. De klassenraad kan de duur ervan evenwel in functie van de leerling aanpassen. Je krijgt naast algemene en sociale vorming ook beroepsgerichte vorming. Deze beroepsgerichte vorming geeft een initiatie in de opleidingen die de school aanbiedt in de latere fases. Hier krijg je minstens 14 lestijden algemene en sociale vorming en 16 lestijden beroepsgerichte vorming (praktijk). Het lessenrooster omvat 32 lestijden zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen.

Opleidingsfase:

Deze fase duurt ten minste 2 volledige schooljaren. Je hebt gekozen voor een bepaalde opleiding maar in deze fase kan je op elk ogenblik nog van richting veranderen. Hier krijg je minstens 10 lestijden algemene en sociale vorming en 13 lestijden beroepsgerichte vorming (praktijk). Het lessenrooster omvat 32 lestijden zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen.

Kwalificatiefase:

De fase duurt ten minste twee volledige schooljaren. Ook in deze fase kan je nog veranderen van studierichting, maar het is wel de bedoeling dat je 2 jaar dezelfde studierichting volgt. De klassenraad kan, in samenspraak met het CLB, de duur van de fase nog steeds aanpassen. Hier krijg je minstens 10 lestijden algemene en sociale vorming en 19 lestijden beroepsgerichte vorming zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen, waaronder ook stages. Na de kwalificatiefase is je opleiding eigenlijk afgerond en ben je niet meer leerplichtig.

(facultatieve) Integratiefase:

Deze is bedoeld voor leerling die het getuigschrift van een opleiding hebben behaald. Deze fase omvat één volledig schooljaar in de vorm van een alternerende beroepsopleiding. Deze facultatieve integratiefase van één schooljaar kan bij wijze van uitzondering door de klassenraad verlengd worden tot een tweede schooljaar. Dit als je door omstandigheden een lange periode gewettigd afwezig was gedurende het eerste schooljaar van de integratiefase en daardoor geen getuigschrift hebt behaald.
De integratiefase bevat vooral stages (minstens 24 lestijden). Je werkt 3 dagen in een bedrijf om 'de stiel' te leren en te wennen aan het arbeidsritme en de nodige werkhouding; de overige 2 dagen (minstens 14 lestijden) volg je les (een halve dag algemene vorming en anderhalve dag beroepsgerichte vorming). De bedoeling hiervan is je nog beter kennis te laten maken met de concrete werksituatie.

Bij wijze van uitzondering kan je, op gemotiveerd advies van de klassenraad, ook zonder getuigschrift van de opleiding, worden toegelaten.

Deze opleidingsvorm wordt georganiseerd in type basisaanbod, 3, 4, 6, 7 en 9.

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt de observatiefase hervormd.

De observatiefase is een breed oriënterende fase. Je leert een selectie van technieken die de basis vormen voor wat je zal leren in de opleidingsfase.

Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt de opleidingsfase hervormd.

In de opleidingsfase kies je uit 13 basisopleidingen die behoren tot 1 van deze 5 studiedomeinen:

Een basisopleiding bevat alle competenties uit een breed basis opleidingsprofiel en is niet schoolgebonden. Dit wil zeggen dat een basisopleiding je op een opleiding in de kwalificatiefase voorbereidt, ongeacht welke school deze aanbiedt.

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de kwalificatiefase hervormd.

In de kwalificatiefase maakt elke leerling een keuze voor een meer specifieke opleiding. Elke opleiding baseert zich op wat je moet kennen en kunnen. Dit wordt beschreven in een opleidingsprofiel. Je hebt binnen elk studiedomein (behalve in basis haarverzorging, basis bakkerij, basis slagerij en basis schilderen en behangen) de keuze tussen meerdere opleidingen in de kwalificatiefase. Je kan in de kwalificatiefase ook kiezen voor een opleiding uit een ander studiedomein dan die in de opleidingsfase.

Vanaf schooljaar 2025-2026 wordt de integratiefase hervormd.

In de integratiefase kan je verder gaan met je keuze uit de kwalificatiefase, maar je kan ook overstappen naar een andere opleiding.

Observatiefase

Kwalificatiefase

Aanvuller - modulair

Basismedewerker in organisaties - modulair

Betonstaalvlechter - modulair

Boekhoudkundig medewerker - modulair

Dakdekker leien en pannen - modulair

Dakdekker metalen dak - modulair

Dakdichter - modulair

Gegevensinvoerder/ typist - modulair

Grootkeukenhulp - modulair

Grootkeukenmedewerker - modulair

Hoeklasser - modulair

Hulpkelner - modulair

Interieurbouwer - modulair

Keukenhulp - modulair

Keukenmedewerker - modulair

Lasser monteerder - modulair

Lasser monteerder BMBE - modulair

Lasser monteerder MIG/MAG - modulair

Lasser monteerder TIG - modulair

Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen - modulair

Loodgieter - modulair

Machinaal houtbewerker - modulair

Metselaar - modulair

Puntlasser - modulair

Receptiemedewerker - modulair

Schoonmaakhulp in instellingen en diensten - modulair

Secretariaatsmedewerker - modulair

Traiteurmedewerker - modulair

Winkelhulp - modulair

Zaalmedewerker - modulair

Kwalificatiefase - duale opleidingen

Assistent plantaardige productie duaal (OV3) - kwalificatiefase

Bandenmonteur duaal (OV3) - kwalificatiefase

Fietshersteller duaal (OV3) - kwalificatiefase

Keukenmedewerker duaal (OV3) - kwalificatiefase

Machinaal houtbewerker duaal (OV3) - kwalificatiefase

Magazijnmedewerker duaal (OV3) - kwalificatiefase

Medewerker (banket)bakkerij duaal (OV3) - kwalificatiefase

Medewerker fastfood duaal (OV3) - kwalificatiefase

Medewerker florist duaal (OV3) - kwalificatiefase

Medewerker groen- en tuinbeheer duaal (OV3) - kwalificatiefase

Medewerker hout duaal (OV3) - kwalificatiefase

Medewerker ruwbouw duaal (OV3) - kwalificatiefase

Medewerker schilder- en behangwerken duaal (OV3) - kwalificatiefase

Medewerker slagerij duaal (OV3) - kwalificatiefase

Medewerker textielverzorging duaal (OV3) - kwalificatiefase

Monteur sanitaire en verwarmingsinstallaties duaal (OV3) - kwalificatiefase

Paletten- en krattenmaker duaal (OV3) - kwalificatiefase

Productiemedewerker industrie duaal - kwalificatiefase

Voorbewerker carrosserie duaal (OV3) - kwalificatiefase

Integratiefase - duale opleidingen

Assistent plantaardige productie duaal (OV3) - integratiefase

Bandenmonteur duaal (OV3) - integratiefase

Bestuurder interne transportmiddelen duaal (OV3) - integratiefase

Fietshersteller duaal (OV3) - integratiefase

Keukenmedewerker duaal (OV3) - integratiefase

Machinaal houtbewerker duaal (OV3) - integratiefase

Magazijnmedewerker duaal (OV3) - integratiefase

Medewerker (banket)bakkerij duaal (OV3) - integratiefase

Medewerker fastfood duaal (OV3) - integratiefase

Medewerker florist duaal (OV3) - integratiefase

Medewerker groen- en tuinbeheer duaal (OV3) - integratiefase

Medewerker hout duaal (OV3) - integratiefase

Medewerker ruwbouw duaal (OV3) - integratiefase

Medewerker schilder- en behangwerken duaal (OV3) - integratiefase

Medewerker slagerij duaal (OV3) - integratiefase

Medewerker textielverzorging duaal (OV3) - integratiefase

Monteur sanitaire en verwarmingsinstallaties duaal (OV3) - integratiefase

Paletten- en krattenmaker duaal (OV3) - integratiefase

Productiemedewerker industrie duaal (OV3) - integratiefase

Voorbewerker carrosserie duaal (OV3) - integratiefase