Pedagogie van het jonge kind - Professionele bachelor

 

De professionele bacheloropleiding Pedagogie van het jonge kind leidt je op tot een coach en begeleider voor gezinnen en andere professionals.


Je leert hoe je samen met ouders, kinderen én een team de kwaliteit van de kinderopvang hoog houdt of verbetert. Je leert hoe je medewerkers coacht. Je programma is opgebouwd rond drie pijlers: • Opvangen en begeleiden van het jonge kind en zijn gezin
  De nadruk ligt hier op de ondersteuning van de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind. Je leert hoe je een rijke opvangomgeving kan creëren en hoe je ouders kan erkennen in hun verantwoordelijkheid en hen daarin kan ondersteunen – op een respectvolle manier en met oog voor diversiteit.

 • Coachen van medewerkers
  Je ontwikkelt de vaardigheid om inzichten rond opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind te vertalen op het niveau van de kindbegeleider. Verwacht je aan een combinatie van efficiënt organiseren, slim ondernemen en zorgvuldig omgaan met personeel, kinderen en hun ouders. Je leert hoe je op een motiverende en inspirerende manier kan samenwerken met andere teamleden om zo een aangepast pedagogisch aanbod uit te bouwen.

 • Pedagogisch management
  Hier ligt het accent op praktisch leidinggeven, het uittekenen van het pedagogisch beleid en het waarborgen van de pedagogische kwaliteit van de voorziening.


Doorheen de opleiding vormen projectwerk, stages, seminaries en een aan de praktijk gelinkt eindwerk een belangrijk deel van het programma.
En wil je naar het buitenland? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken.


Deze opleiding bestaat ook als verkort traject, gericht op wie al een bachelordiploma heeft (in gezondheidszorg, orthopedagogie, toegepaste psychologie, sociaal-agogisch werk of leerkracht kleuter-, basisonderwijs) of kindbegeleider is met minimaal vijf jaar nuttige beroepservaring.


Is deze opleiding iets voor jou?
Je houdt ervan om met kinderen en jongeren te werken. Je wil ouders ondersteunen bij de opvoeding. Of misschien wil je andere professionals – zoals leerkrachten, kinderverzorgers of opvoeders – coachen? Dan is deze opleiding allicht iets voor jou.


Aanvullende info:

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kanal

Erasmushogeschool Brussel - Campus Bloemenhof

Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid

Arteveldehogeschool - Campus Sint-Amandsberg


Studiepunten

180

Pedagogie van het jonge kind - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

De professionele bacheloropleiding Pedagogie van het jonge kind leidt je op tot een coach en begeleider voor gezinnen en andere professionals.


Je leert hoe je samen met ouders, kinderen én een team de kwaliteit van de kinderopvang hoog houdt of verbetert. Je leert hoe je medewerkers coacht. Je programma is opgebouwd rond drie pijlers: • Opvangen en begeleiden van het jonge kind en zijn gezin
  De nadruk ligt hier op de ondersteuning van de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind. Je leert hoe je een rijke opvangomgeving kan creëren en hoe je ouders kan erkennen in hun verantwoordelijkheid en hen daarin kan ondersteunen – op een respectvolle manier en met oog voor diversiteit.

 • Coachen van medewerkers
  Je ontwikkelt de vaardigheid om inzichten rond opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind te vertalen op het niveau van de kindbegeleider. Verwacht je aan een combinatie van efficiënt organiseren, slim ondernemen en zorgvuldig omgaan met personeel, kinderen en hun ouders. Je leert hoe je op een motiverende en inspirerende manier kan samenwerken met andere teamleden om zo een aangepast pedagogisch aanbod uit te bouwen.

 • Pedagogisch management
  Hier ligt het accent op praktisch leidinggeven, het uittekenen van het pedagogisch beleid en het waarborgen van de pedagogische kwaliteit van de voorziening.


Doorheen de opleiding vormen projectwerk, stages, seminaries en een aan de praktijk gelinkt eindwerk een belangrijk deel van het programma.
En wil je naar het buitenland? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken.


Deze opleiding bestaat ook als verkort traject, gericht op wie al een bachelordiploma heeft (in gezondheidszorg, orthopedagogie, toegepaste psychologie, sociaal-agogisch werk of leerkracht kleuter-, basisonderwijs) of kindbegeleider is met minimaal vijf jaar nuttige beroepservaring.


Is deze opleiding iets voor jou?
Je houdt ervan om met kinderen en jongeren te werken. Je wil ouders ondersteunen bij de opvoeding. Of misschien wil je andere professionals – zoals leerkrachten, kinderverzorgers of opvoeders – coachen? Dan is deze opleiding allicht iets voor jou.


Studiepunten

180


Instellingen:

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kanal

Erasmushogeschool Brussel - Campus Bloemenhof

Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid

Arteveldehogeschool - Campus Sint-Amandsberg


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Pedagogie van het jonge kind 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Studiegebied: Onderwijs

Studiegebied: Sociaal-agogisch werk

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma. Het aantal vrijstellingen dat je kan krijgen kan per opleiding en per hogeschool verschillen. Voor meer info neem je best contact op met de instelling.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus Kanal

Starten in februari
Werkstudententraject

Erasmushogeschool Brussel, Campus Bloemenhof

Starten in februari
Werkstudententraject

Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid

Werkstudententraject

Arteveldehogeschool, Campus Sint-Amandsberg

Starten in februari
Werkstudententraject

Instellingen

Slotstraat 28  1000 Brussel

Zespenningenstraat 70  1000 Brussel

Brusselstraat 45  2018 Antwerpen

J. Gérardstraat 18  9040 Sint-Amandsberg

Beroepsuitwegen

Je kan aan de slag in kinderdagverblijven en initiatieven voor buitenschoolse opvang.
Ook in Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) en diensten voor opvoedingsondersteuning kan je terecht. Groeps- en gezinsopvang: kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, ondersteuningsdiensten voor onthaalouders... Preventieve gezinsondersteuning: opvoedingswinkels, inloopteams, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning ... Jeugd- en speelpleinwerk: jeugddiensten, vzw's, spelotheken ... Organisaties voor kinderen en jongeren met specifieke opvoedingsnoden; Pedagogische begeleidingsdiensten; Brugfiguurprojecten.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Kinderbegeleider
Kinderbegeleider buitenschoolse kinderopvang
Opvoeder-begeleider ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke kinderopvang ( knelpuntberoep)

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Pedagogie van het jonge kind

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 31 0,12 80,0 2 4 1 3 18 3
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 48 0,75 76,5 3 4 3 11 26 1
Humane wetenschappen (ASO) 146 0,53 85,5 6 6 10 30 91 3
Jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO) 55 2,14 63,9 7 8 5 13 20 2
Kinderzorg (BSO) 121 2,42 53,8 31 15 8 20 40 7
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 203 0,78 74,5 14 13 25 40 96 15

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 04-06-2024

Pedagogie van het jonge kind - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

De professionele bacheloropleiding Pedagogie van het jonge kind leidt je op tot een coach en begeleider voor gezinnen en andere professionals.


Je leert hoe je samen met ouders, kinderen én een team de kwaliteit van de kinderopvang hoog houdt of verbetert. Je leert hoe je medewerkers coacht. Je programma is opgebouwd rond drie pijlers: • Opvangen en begeleiden van het jonge kind en zijn gezin
  De nadruk ligt hier op de ondersteuning van de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind. Je leert hoe je een rijke opvangomgeving kan creëren en hoe je ouders kan erkennen in hun verantwoordelijkheid en hen daarin kan ondersteunen – op een respectvolle manier en met oog voor diversiteit.

 • Coachen van medewerkers
  Je ontwikkelt de vaardigheid om inzichten rond opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind te vertalen op het niveau van de kindbegeleider. Verwacht je aan een combinatie van efficiënt organiseren, slim ondernemen en zorgvuldig omgaan met personeel, kinderen en hun ouders. Je leert hoe je op een motiverende en inspirerende manier kan samenwerken met andere teamleden om zo een aangepast pedagogisch aanbod uit te bouwen.

 • Pedagogisch management
  Hier ligt het accent op praktisch leidinggeven, het uittekenen van het pedagogisch beleid en het waarborgen van de pedagogische kwaliteit van de voorziening.


Doorheen de opleiding vormen projectwerk, stages, seminaries en een aan de praktijk gelinkt eindwerk een belangrijk deel van het programma.
En wil je naar het buitenland? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken.


Deze opleiding bestaat ook als verkort traject, gericht op wie al een bachelordiploma heeft (in gezondheidszorg, orthopedagogie, toegepaste psychologie, sociaal-agogisch werk of leerkracht kleuter-, basisonderwijs) of kindbegeleider is met minimaal vijf jaar nuttige beroepservaring.


Is deze opleiding iets voor jou?
Je houdt ervan om met kinderen en jongeren te werken. Je wil ouders ondersteunen bij de opvoeding. Of misschien wil je andere professionals – zoals leerkrachten, kinderverzorgers of opvoeders – coachen? Dan is deze opleiding allicht iets voor jou.


Studiepunten

180


Instellingen:

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kanal

Erasmushogeschool Brussel - Campus Bloemenhof

Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid

Arteveldehogeschool - Campus Sint-Amandsberg


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Pedagogie van het jonge kind 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Studiegebied: Onderwijs

Studiegebied: Sociaal-agogisch werk

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma. Het aantal vrijstellingen dat je kan krijgen kan per opleiding en per hogeschool verschillen. Voor meer info neem je best contact op met de instelling.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus Kanal

Starten in februari
Werkstudententraject

Erasmushogeschool Brussel, Campus Bloemenhof

Starten in februari
Werkstudententraject

Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid

Werkstudententraject

Arteveldehogeschool, Campus Sint-Amandsberg

Starten in februari
Werkstudententraject

Instellingen

Slotstraat 28  1000 Brussel

Zespenningenstraat 70  1000 Brussel

Brusselstraat 45  2018 Antwerpen

J. Gérardstraat 18  9040 Sint-Amandsberg

Beroepsuitwegen

Je kan aan de slag in kinderdagverblijven en initiatieven voor buitenschoolse opvang.
Ook in Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) en diensten voor opvoedingsondersteuning kan je terecht. Groeps- en gezinsopvang: kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, ondersteuningsdiensten voor onthaalouders... Preventieve gezinsondersteuning: opvoedingswinkels, inloopteams, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning ... Jeugd- en speelpleinwerk: jeugddiensten, vzw's, spelotheken ... Organisaties voor kinderen en jongeren met specifieke opvoedingsnoden; Pedagogische begeleidingsdiensten; Brugfiguurprojecten.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Kinderbegeleider
Kinderbegeleider buitenschoolse kinderopvang
Opvoeder-begeleider ( knelpuntberoep)
Verantwoordelijke kinderopvang ( knelpuntberoep)

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Pedagogie van het jonge kind

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 31 0,12 80,0 2 4 1 3 18 3
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 48 0,75 76,5 3 4 3 11 26 1
Humane wetenschappen (ASO) 146 0,53 85,5 6 6 10 30 91 3
Jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO) 55 2,14 63,9 7 8 5 13 20 2
Kinderzorg (BSO) 121 2,42 53,8 31 15 8 20 40 7
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 203 0,78 74,5 14 13 25 40 96 15

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 04-06-2024