Meubelstoffeerder duaal - Derde graad - BSO

Studierichting "Meubelstoffeerder duaal"

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

 • de eigen werkzaamheden en grondstoffen voorbereiden
 • singels, veren, vul- en afdekmateriaal (grijswerk) aanbrengen op het karkas
 • naden aanbrengen en dichtnaaien
 • (zit)meubels zoals stoelen, (auto)zetels en bedden ontmantelen en demonteren om ze te (her)stofferen met stof of leder

Deze duale opleiding is gebaseerd op de Beroepskwalificatie meubelstoffeerder, niveau 3

Bron: https://www.duaalleren.vlaanderen/opleidingen

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Meubelstoffeerder duaal - Derde graad - BSO

 

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

 • de eigen werkzaamheden en grondstoffen voorbereiden
 • singels, veren, vul- en afdekmateriaal (grijswerk) aanbrengen op het karkas
 • naden aanbrengen en dichtnaaien
 • (zit)meubels zoals stoelen, (auto)zetels en bedden ontmantelen en demonteren om ze te (her)stofferen met stof of leder

Deze duale opleiding is gebaseerd op de Beroepskwalificatie meubelstoffeerder, niveau 3

Bron: https://www.duaalleren.vlaanderen/opleidingen

Wat jij precies moet leren op het vlak van algemene vorming en beroepsgerichte vorming staat gedetailleerd beschreven in het standaardtraject Meubelstoffeerder duaal (7e jaar bso).

Welke lessen krijg ik?

Voor elke duale opleiding werd 1 standaardtraject uitgeschreven. Hierin staat beschreven wat jij moet leren op vlak van:

 • Algemene vorming

 • Beroepsgerichte vorming

Onder het tabblad ‘Beschrijving’ vind je de link naar het standaardtraject. 

Algemene vorming krijg je hoofdzakelijk op school.
Deze bestaat uit: het Project algemene vakken, Frans of Engels, lichamelijke opvoeding, vakoverschrijdende eindtermen van het SO en lessen levensbeschouwing.…
De lessen worden ofwel apart gegeven ofwel (deels) geïntegreerd in de beroepsgerichte vorming. Ook praktijklessen worden op school gegeven.

In de Beroepsgerichte vorming leer je wat je moet kunnen als beginnende werknemer in een bepaald beroep.
Beroepsgerichte vorming krijg je vooral via werkervaring op je reële werkplek en deels op school.
Op de werkvloer oefen je verder in wat je op school hebt geleerd, leer je nieuwe vaardigheden aan en vervolmaak je je.

Er zijn geen algemene lessenroosters voorhanden.
Scholen beslissen zelf hoe ze het standaardtraject vertalen naar lessen. Dit kan verschillen van school tot school en zelfs van leerling tot leerling.
Om hier zicht op te krijgen contacteer je best zelf de school van je keuze.

Op basis van het standaardtraject werkt de school een individueel opleidingsplan voor je uit.
Heb je nood aan aanpassingen op school en/of op de werkplek? Bespreek dit met je trajectbegeleider (omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase, 7.5 en bijlage 3).

Wie wordt toegelaten tot "Meubelstoffeerder duaal" ?

Om te mogen starten met een duale  opleiding moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Daarnaast zijn er nog enkel andere toelatingsvoorwaarden.

-Specifieke toelatingsvoorwaarde:
Tot en met de 1e lesdag van november kan je starten in een duale opleiding.
Als je later wil instappen moet  de toelatingsklassenraad akkoord gaan.

-Voor de rest gelden bij de start van 7 BSO duaal dezelfde algemene toelatingsvoorwaarden als voor 7 BSO niet- duaal:

 • het diploma secundair onderwijs hebben behaald of een studiegetuigschrift 3e graad SO binnen hetzelfde studiegebied.

 • het diploma SO of studiegetuigschrift (zie boven) hebben behaald binnen een ander studiegebied én het akkoord van de toelatingsklassenraad om je toe te laten

 • het akkoord van de toelatingsklassenraad hebben als je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school (Frans- of Duitstalige Belgische school of buitenlandse school) komt of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN).
  Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

 • Als je het onderwijs al verlaten had en je opnieuw wil inschrijven als regelmatige leerling na deze onderbreking, heb je ook het akkoord van de toelatingsklassenraad nodig.

Uitzondering bij een modulaire organisatie van je duale opleiding:
Als je op het einde van de 3e graad BSO duaal (6BSO duaal) niet slaagt voor de algemene vorming maar wel de beroepskwalificatie(s)/ deelkwalificaties behaalt, mag je naar 7 BSO duaal.
Eerst focus je je daar op de ontbrekende algemene vorming. Als je deze verwerft, behaal je de onderwijskwalificatie van de onderliggende graad . Vervolgens probeer je ook deze van 7 BSO duaal te behalen.

-Voor sommige opleidingen zijn er bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding. 

Wat na "Meubelstoffeerder duaal" ?

Je kan volgende studiebewijzen behalen:

 • het diploma secundair onderwijs als je geslaagd bent voor je volledige duale opleiding (algemenen + beroepsgerichte vorming).
 • het studiegetuigschrift van het 3e leerjaar van de 3e graad als je geslaagd bent voor je volledige duale opleiding (uitgereikt aan leerlingen die instromen vanuit 6ASO, TSO of KSO).
 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de vakken van de beroepsgerichte vorming maar niet voor de vakken van de algemene vorming.
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie gebaseerd is, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.
 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een kleiner afgerond geheel uit een beroepskwalificatie. Ook deze deelkwalificaties hebben hun belang op de arbeidsmarkt.
  Niet elke beroepskwalificatie is opgedeeld in deelkwalificaties.
 • Een bewijs van competentie(s) als je enkele afzonderlijke competenties hebt behaald maar geen recht hebt op 1 van bovenvermelde studiebewijzen.
  Of als je bovenop een beroepskwalificatie nog andere bijkomende competenties bereikte.

De klassenraad beslist wat je krijgt en wanneer. Als zij vinden dat je opleiding is afgerond krijg je je studiebewijs.
Dat is meestal op het einde van het schooljaar (30 juni) maar het kan ook tijdens het schooljaar.

 

Wat na "Meubelstoffeerder duaal" ?

 

Als je slaagt in dit specialisatiejaar, behaal je het diploma secundair onderwijs.

Je kan beslissen te gaan werken maar je kan ook verder studeren. Dat kan op verschillende niveaus.
Je wordt  toegelaten tot alle 7e specialisatiejaren BSO van hetzelfde studiegebied. Dit betekent niet dat in de praktijk alle overgangen gemakkelijk zijn.


Als je een specialisatiejaar wil volgen in een ander studiegebied moet je de toestemming hebben van de toelatingsklassenraad van de school.

Maar je kan ook verder studeren in Se-n-Se en in het hoger onderwijs (graduaten, HBO5 verpleegkunde, professionele bachelor…). Niet elke overstap zal even makkelijk zijn. Bespreek dit vooraf met je trajectbegeleider of CLB.
Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.

 Dit zijn de mogelijkheden:

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.