Communicatiewetenschappen - Academische bachelor

 

Algemene info


Communicatiewetenschappers bestuderen alle vormen van menselijke communicatie. 
Communicatie is een belangrijk sociaal proces dat sociaal leven en cultuur mogelijk maakt.
De opleiding wil nagaan wat er aan de basis ligt van die processen, met accent op massamedia en massacommunicatie: geschreven en gesproken pers, film, video, cd, internet worden bestudeerd.
Daarnaast worden ook communicatieprocessen van en binnen organisaties bestudeerd.
Belangrijke vakken zijn: sociologie, politicologie, methodologie, statistiek, recht, psychologie.
De opleiding heeft niet direct een praktische beroepsfinaliteit maar is gericht op het verwerven van inzicht, kennis en vaardigheden betreffende de communicatiewetenschap en het wetenschappelijk onderzoek hieromtrent.
Je krijgt een zo breed mogelijk beeld van de diversiteit binnen het multidisciplinaire vakgebied van de communicatiewetenschappen. De vakspecifieke wetenschappelijke kennis op het terrein van de communicatiewetenschappen is disciplineoverstijgend.
Dit brede wetenschappelijke denkkader is noodzakelijk om met kennis van zaken problemen van communicatie te kunnen becommentariëren, analyseren, onderzoeken en desgevallend te remediëren.
De afgestudeerde zal over de vaardigheden en attitudes beschikken om sociale feiten aan de hand van de communicatietheoretische benadering te beschrijven, te verklaren en hierover te rapporteren, mondeling en vooral schriftelijk. 


Voor wie?                                                                                                                                


Een specifieke vooropleiding voor Communicatiewetenschappen is er niet. Een goede kennis van Frans en Engels zal van pas komen.
Een goede algemene taalvaardigheid, zowel om teksten goed en snel te kunnen analyseren als om zelf presentaties te maken, problemen te formuleren ... zal zeker handig zijn. 
Zoals elke universiteitsstudent heb je een kritische houding, een goed geheugen en een sterk redeneervermogen nodig. Je moet het hele jaar door zelfstandig de leerstof bijhouden, op tijd je vragen formuleren, de lessen voorbereiden, …
Statistiek?
Wie statistiek wil gebruiken heeft enige elementaire kennis wiskunde nodig.
De nodige wiskundige voorkennis is zeer elementair: verzamelingenleer / getallen en rekenkundige bewerkingen / vergelijkingen /lineaire functies en grafieken / kansen en kansrekenen / elektronische rekenbladen.Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Communicatiewetenschappen - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info


Communicatiewetenschappers bestuderen alle vormen van menselijke communicatie. 
Communicatie is een belangrijk sociaal proces dat sociaal leven en cultuur mogelijk maakt.
De opleiding wil nagaan wat er aan de basis ligt van die processen, met accent op massamedia en massacommunicatie: geschreven en gesproken pers, film, video, cd, internet worden bestudeerd.
Daarnaast worden ook communicatieprocessen van en binnen organisaties bestudeerd.
Belangrijke vakken zijn: sociologie, politicologie, methodologie, statistiek, recht, psychologie.
De opleiding heeft niet direct een praktische beroepsfinaliteit maar is gericht op het verwerven van inzicht, kennis en vaardigheden betreffende de communicatiewetenschap en het wetenschappelijk onderzoek hieromtrent.
Je krijgt een zo breed mogelijk beeld van de diversiteit binnen het multidisciplinaire vakgebied van de communicatiewetenschappen. De vakspecifieke wetenschappelijke kennis op het terrein van de communicatiewetenschappen is disciplineoverstijgend.
Dit brede wetenschappelijke denkkader is noodzakelijk om met kennis van zaken problemen van communicatie te kunnen becommentariëren, analyseren, onderzoeken en desgevallend te remediëren.
De afgestudeerde zal over de vaardigheden en attitudes beschikken om sociale feiten aan de hand van de communicatietheoretische benadering te beschrijven, te verklaren en hierover te rapporteren, mondeling en vooral schriftelijk. 


Voor wie?                                                                                                                                


Een specifieke vooropleiding voor Communicatiewetenschappen is er niet. Een goede kennis van Frans en Engels zal van pas komen.
Een goede algemene taalvaardigheid, zowel om teksten goed en snel te kunnen analyseren als om zelf presentaties te maken, problemen te formuleren ... zal zeker handig zijn. 
Zoals elke universiteitsstudent heb je een kritische houding, een goed geheugen en een sterk redeneervermogen nodig. Je moet het hele jaar door zelfstandig de leerstof bijhouden, op tijd je vragen formuleren, de lessen voorbereiden, …
Statistiek?
Wie statistiek wil gebruiken heeft enige elementaire kennis wiskunde nodig.
De nodige wiskundige voorkennis is zeer elementair: verzamelingenleer / getallen en rekenkundige bewerkingen / vergelijkingen /lineaire functies en grafieken / kansen en kansrekenen / elektronische rekenbladen.Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een existentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Universiteit Gent - Campus Gent

Aan de UGent kies je voor één van de drie opleidingen van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen: Politieke Wetenschappen, Communicatiewetenschappen of Sociologie. 
Het eerste bachelorjaar telt wel nog 7 gemeenschappelijke vakken, los van de gekozen opleiding. 
Het doel daarvan is studenten als \\\'sociale wetenschapper\\\' dezelfde basis mee te geven. 
Daarnaast zijn er reeds 3 specifieke vakken die direct aansluiten bij de gekozen opleiding.
Het is evenwel mogelijk om na het 1ste jaar nog van opleiding te veranderen binnen de faculteit.

De Bachelor in de communicatiewetenschappen is een academisch-wetenschappelijke studierichting. De academische bachelor onderscheidt zich duidelijk van de vele praktijk- en beroepsopleidingen op communicatievlak aan de hogescholen (professionele bachelors). De finaliteit is dus geen praktische beroepsopleiding: de klemtoon ligt op een generalistische opleiding waarbij inzicht in en het kritisch nadenken over media en communicatie in een brede maatschappelijke context centraal staan. Voorop staat het verwerven van wetenschappelijke kennis en vaardigheden binnen het vakgebied, in casu de communicatiewetenschap.

OnderwijsInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Vrije Universiteit Brussel - Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Aan de VUB krijg je al vanaf het eerste jaar gespecialiseerde communicatievakken. Die focussen op drie hoofdthema’s: Marketing en communicatie, Media & cultuur en Technologie en innovatie. Vanaf de derde bachelor kies je zelf op welke van die onderwerpen je het liefst dieper ingaat. Daarna volgt je master waarin jij kiest waarin je je specialiseert.

Universiteit Antwerpen - Stadscampus

Aan de Universiteit Antwerpen maak je in het 1ste jaar kennis met de het domein van de sociale wetenschappen (sociologie, politicologie en communicatiewetenschap). Daarom volg je in het eerste (en tweede) jaar van de bacheloropleiding niet alleen communicatiewetenschappelijke opleidingsonderdelen, maar ook politicologie, sociologie, psychologie, filosofie, recht en economie.
In het tweede en derde jaar neemt het aantal communicatiewetenschappelijke opleidingsonderdelen toe. Je bestudeert media in al haar facetten, van mediarecht tot filmgeschiedenis. 
Je bespreekt de verschillende vormen van communicatie en de taken van een communicatiemanager. Daarnaast investeer je in je eigen taal- en communicatievaardigheden. In het derde bachelorjaar voer je zelfstandig een leeronderzoek uit. 

KU Leuven

De bacheloropleiding bestaat uit vier onderdelen.
1) Theorievorming: Je maakt kennis met de centrale theorieën over persoonlijke en gemedieerde communicatie, en je verdiept je in drie deeldomeinen.
•In het domein van de mediacultuur bestudeer je de culturele en maatschappelijke rol van media en communicatie. Je onderzoekt de wisselwerking tussen mediaplatformen, media-inhouden en de culturele beleving bij diverse doelgroepen. Daarnaast bestudeer je de cultuurindustrie (mediaproductie, journalistiek, entertainment, film en gaming) en de rol van mediacultuur en -beleid in onze samenleving.
•In het domein van de strategische communicatie benader je communicatie als een strategische tool in onze samenleving en economie. Je onderzoekt de achterliggende processen van beïnvloeding en informatieverwerking en je bestudeert hedendaagse marketingcampagnes en communicatiemanagement. Zo ontdek je het belang van ‘evidence-based’ communicatiestrategieën en leer je deze zelf ontwikkelen.
•In het domein van de mediapsychologie bestudeer je de effecten van mediagebruik en gezondheidscommunicatie. Je onderzoekt de invloed van (sociale) media op (psychisch) welzijn en risicogedrag, en je bestudeert de wereld van sensibilisering en mediawijsheid. Je analyseert de impact van ons mediagebruik en leert hierop inspelen aan de hand van beleid en voorlichting.
2) Analyse van het veld: Je verdiept je in de juridische, ethische en technologische aspecten bij media en communicatie. Daarnaast verken je de verschillende beroepsvelden van de communicatieprofessional.
3) Onderzoeksmethoden: Je bestudeert diverse vormen van communicatie-wetenschappelijk onderzoek (kwantitatief, kwalitatief, experimenteel …) en leert zelf onderzoek interpreteren, uitvoeren en presenteren.
4) Verruiming: Je verlegt je grenzen, onder meer door je talenkennis aan te scherpen, andere disciplines te verkennen en via de mogelijkheid tot een buitenlandervaring (Erasmus+-uitwisseling). 


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen:
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be);
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een verplichte niet bindende toelatingsproef voor de bacheloropleidingen Ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen-Architectuur en Diergeneeskunde.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Communicatiewetenschappen 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen, Talen,

Schoolvakken SO: Beeld- en mediacultuur, Communicatieve vaardigheden, Multimedia, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebiedeen postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Communicatiewetenschappen


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Ook al is dit geen specifieke journalistenopleiding, toch komen veel afgestudeerden in deze branche terecht.
Zij gaan aan de slag in de diverse media (pers, radio, televisie, film) als journalist, redacteur, producer of beleidsmedewerker.
Ze worden adviseur of onderzoeker in reclameadvies- en onderzoeksbureaus of communicatie-expert in grote bedrijven.
Het onderwijs (na het volgen van een lerarenopleiding) en de openbare sector bieden ook mogelijkheden.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Copywriter
Journalist
Mediaplanner - mediabuyer
Onderzoeker humane wetenschappen
Technisch redacteur
Verantwoordelijke externe communicatie
Verantwoordelijke interne communicatie

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Academische Bachelor: Communicatiewetenschappen

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 624 2,22% 52,19% 92 97 104 152 156 23
Economie-wiskunde (ASO) 47 0,69% 73,92% 3 2 5 16 19 2
Humane wetenschappen (ASO) 662 2,54% 52,18% 86 110 108 171 160 27
Latijn-moderne talen (ASO) 356 4,08% 67,46% 23 36 40 100 148 9
Latijn-wetenschappen (ASO) 64 0,96% 70,20% 4 5 8 15 30 2
Latijn-wiskunde (ASO) 93 0,80% 80,90% 5 3 6 22 55 2
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 172 1,67% 70,35% 10 12 17 56 74 3
Moderne talen-wiskunde (ASO) 42 2,86% 72,47% 3 3 4 12 20
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 43 0,18% 18,51% 17 13 4 4 1 4
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 137 0,37% 69,29% 13 15 11 33 61 4

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 21-09-2018

Communicatiewetenschappen - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info


Communicatiewetenschappers bestuderen alle vormen van menselijke communicatie. 
Communicatie is een belangrijk sociaal proces dat sociaal leven en cultuur mogelijk maakt.
De opleiding wil nagaan wat er aan de basis ligt van die processen, met accent op massamedia en massacommunicatie: geschreven en gesproken pers, film, video, cd, internet worden bestudeerd.
Daarnaast worden ook communicatieprocessen van en binnen organisaties bestudeerd.
Belangrijke vakken zijn: sociologie, politicologie, methodologie, statistiek, recht, psychologie.
De opleiding heeft niet direct een praktische beroepsfinaliteit maar is gericht op het verwerven van inzicht, kennis en vaardigheden betreffende de communicatiewetenschap en het wetenschappelijk onderzoek hieromtrent.
Je krijgt een zo breed mogelijk beeld van de diversiteit binnen het multidisciplinaire vakgebied van de communicatiewetenschappen. De vakspecifieke wetenschappelijke kennis op het terrein van de communicatiewetenschappen is disciplineoverstijgend.
Dit brede wetenschappelijke denkkader is noodzakelijk om met kennis van zaken problemen van communicatie te kunnen becommentariëren, analyseren, onderzoeken en desgevallend te remediëren.
De afgestudeerde zal over de vaardigheden en attitudes beschikken om sociale feiten aan de hand van de communicatietheoretische benadering te beschrijven, te verklaren en hierover te rapporteren, mondeling en vooral schriftelijk. 


Voor wie?                                                                                                                                


Een specifieke vooropleiding voor Communicatiewetenschappen is er niet. Een goede kennis van Frans en Engels zal van pas komen.
Een goede algemene taalvaardigheid, zowel om teksten goed en snel te kunnen analyseren als om zelf presentaties te maken, problemen te formuleren ... zal zeker handig zijn. 
Zoals elke universiteitsstudent heb je een kritische houding, een goed geheugen en een sterk redeneervermogen nodig. Je moet het hele jaar door zelfstandig de leerstof bijhouden, op tijd je vragen formuleren, de lessen voorbereiden, …
Statistiek?
Wie statistiek wil gebruiken heeft enige elementaire kennis wiskunde nodig.
De nodige wiskundige voorkennis is zeer elementair: verzamelingenleer / getallen en rekenkundige bewerkingen / vergelijkingen /lineaire functies en grafieken / kansen en kansrekenen / elektronische rekenbladen.Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een existentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Universiteit Gent - Campus Gent

Aan de UGent kies je voor één van de drie opleidingen van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen: Politieke Wetenschappen, Communicatiewetenschappen of Sociologie. 
Het eerste bachelorjaar telt wel nog 7 gemeenschappelijke vakken, los van de gekozen opleiding. 
Het doel daarvan is studenten als \\\'sociale wetenschapper\\\' dezelfde basis mee te geven. 
Daarnaast zijn er reeds 3 specifieke vakken die direct aansluiten bij de gekozen opleiding.
Het is evenwel mogelijk om na het 1ste jaar nog van opleiding te veranderen binnen de faculteit.

De Bachelor in de communicatiewetenschappen is een academisch-wetenschappelijke studierichting. De academische bachelor onderscheidt zich duidelijk van de vele praktijk- en beroepsopleidingen op communicatievlak aan de hogescholen (professionele bachelors). De finaliteit is dus geen praktische beroepsopleiding: de klemtoon ligt op een generalistische opleiding waarbij inzicht in en het kritisch nadenken over media en communicatie in een brede maatschappelijke context centraal staan. Voorop staat het verwerven van wetenschappelijke kennis en vaardigheden binnen het vakgebied, in casu de communicatiewetenschap.

OnderwijsInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Vrije Universiteit Brussel - Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Aan de VUB krijg je al vanaf het eerste jaar gespecialiseerde communicatievakken. Die focussen op drie hoofdthema’s: Marketing en communicatie, Media & cultuur en Technologie en innovatie. Vanaf de derde bachelor kies je zelf op welke van die onderwerpen je het liefst dieper ingaat. Daarna volgt je master waarin jij kiest waarin je je specialiseert.

Universiteit Antwerpen - Stadscampus

Aan de Universiteit Antwerpen maak je in het 1ste jaar kennis met de het domein van de sociale wetenschappen (sociologie, politicologie en communicatiewetenschap). Daarom volg je in het eerste (en tweede) jaar van de bacheloropleiding niet alleen communicatiewetenschappelijke opleidingsonderdelen, maar ook politicologie, sociologie, psychologie, filosofie, recht en economie.
In het tweede en derde jaar neemt het aantal communicatiewetenschappelijke opleidingsonderdelen toe. Je bestudeert media in al haar facetten, van mediarecht tot filmgeschiedenis. 
Je bespreekt de verschillende vormen van communicatie en de taken van een communicatiemanager. Daarnaast investeer je in je eigen taal- en communicatievaardigheden. In het derde bachelorjaar voer je zelfstandig een leeronderzoek uit. 

KU Leuven

De bacheloropleiding bestaat uit vier onderdelen.
1) Theorievorming: Je maakt kennis met de centrale theorieën over persoonlijke en gemedieerde communicatie, en je verdiept je in drie deeldomeinen.
•In het domein van de mediacultuur bestudeer je de culturele en maatschappelijke rol van media en communicatie. Je onderzoekt de wisselwerking tussen mediaplatformen, media-inhouden en de culturele beleving bij diverse doelgroepen. Daarnaast bestudeer je de cultuurindustrie (mediaproductie, journalistiek, entertainment, film en gaming) en de rol van mediacultuur en -beleid in onze samenleving.
•In het domein van de strategische communicatie benader je communicatie als een strategische tool in onze samenleving en economie. Je onderzoekt de achterliggende processen van beïnvloeding en informatieverwerking en je bestudeert hedendaagse marketingcampagnes en communicatiemanagement. Zo ontdek je het belang van ‘evidence-based’ communicatiestrategieën en leer je deze zelf ontwikkelen.
•In het domein van de mediapsychologie bestudeer je de effecten van mediagebruik en gezondheidscommunicatie. Je onderzoekt de invloed van (sociale) media op (psychisch) welzijn en risicogedrag, en je bestudeert de wereld van sensibilisering en mediawijsheid. Je analyseert de impact van ons mediagebruik en leert hierop inspelen aan de hand van beleid en voorlichting.
2) Analyse van het veld: Je verdiept je in de juridische, ethische en technologische aspecten bij media en communicatie. Daarnaast verken je de verschillende beroepsvelden van de communicatieprofessional.
3) Onderzoeksmethoden: Je bestudeert diverse vormen van communicatie-wetenschappelijk onderzoek (kwantitatief, kwalitatief, experimenteel …) en leert zelf onderzoek interpreteren, uitvoeren en presenteren.
4) Verruiming: Je verlegt je grenzen, onder meer door je talenkennis aan te scherpen, andere disciplines te verkennen en via de mogelijkheid tot een buitenlandervaring (Erasmus+-uitwisseling). 


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen:
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be);
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een verplichte niet bindende toelatingsproef voor de bacheloropleidingen Ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen-Architectuur en Diergeneeskunde.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Communicatiewetenschappen 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen, Talen,

Schoolvakken SO: Beeld- en mediacultuur, Communicatieve vaardigheden, Multimedia, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebiedeen postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Communicatiewetenschappen


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Ook al is dit geen specifieke journalistenopleiding, toch komen veel afgestudeerden in deze branche terecht.
Zij gaan aan de slag in de diverse media (pers, radio, televisie, film) als journalist, redacteur, producer of beleidsmedewerker.
Ze worden adviseur of onderzoeker in reclameadvies- en onderzoeksbureaus of communicatie-expert in grote bedrijven.
Het onderwijs (na het volgen van een lerarenopleiding) en de openbare sector bieden ook mogelijkheden.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Copywriter
Journalist
Mediaplanner - mediabuyer
Onderzoeker humane wetenschappen
Technisch redacteur
Verantwoordelijke externe communicatie
Verantwoordelijke interne communicatie

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Academische Bachelor: Communicatiewetenschappen

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 624 2,22% 52,19% 92 97 104 152 156 23
Economie-wiskunde (ASO) 47 0,69% 73,92% 3 2 5 16 19 2
Humane wetenschappen (ASO) 662 2,54% 52,18% 86 110 108 171 160 27
Latijn-moderne talen (ASO) 356 4,08% 67,46% 23 36 40 100 148 9
Latijn-wetenschappen (ASO) 64 0,96% 70,20% 4 5 8 15 30 2
Latijn-wiskunde (ASO) 93 0,80% 80,90% 5 3 6 22 55 2
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 172 1,67% 70,35% 10 12 17 56 74 3
Moderne talen-wiskunde (ASO) 42 2,86% 72,47% 3 3 4 12 20
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 43 0,18% 18,51% 17 13 4 4 1 4
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 137 0,37% 69,29% 13 15 11 33 61 4

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 21-09-2018