Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal - Derde graad - DBSO

Studierichting "Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal"

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

 • een digitale drukmachine bedienen en in- en omstellen
 • basisonderhoud uitvoeren 
 • grondstoffen verwerken tot (half)afgewerkte producten met behulp van verschillende procedés of technieken (xerografie en inkjet) waarbij gebruik gemaakt wordt van CMYK, ondersteuningskleuren (wit-light cyaan, light magenta, oranje, groen, ...) en spotvernis als inkt/kleur
 • een beroep doen op sectorspecifieke digitale drukmachines: grootformaatprinter (voor rollen of flatbed voor platen) en kleinformaatprinter

Deze duale opleiding is gebaseerd op de Beroepskwalificatie operator digitaal drukken in de printmedia / in de papier- en kartonverwerking (digital print operator), niveau 4

Meer dan de helft van je opleiding breng je door op je reële werkplek: minstens 20u/week (op jaarbasis). 

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren.
Open het tabblad ‘Lessen’, om het te raadplegen.

Bron: https://www.duaalleren.vlaanderen en omzendbrief duaal leren en de aanloopfase

 

Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal - Derde graad - DBSO

 

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

 • een digitale drukmachine bedienen en in- en omstellen
 • basisonderhoud uitvoeren 
 • grondstoffen verwerken tot (half)afgewerkte producten met behulp van verschillende procedés of technieken (xerografie en inkjet) waarbij gebruik gemaakt wordt van CMYK, ondersteuningskleuren (wit-light cyaan, light magenta, oranje, groen, ...) en spotvernis als inkt/kleur
 • een beroep doen op sectorspecifieke digitale drukmachines: grootformaatprinter (voor rollen of flatbed voor platen) en kleinformaatprinter

Deze duale opleiding is gebaseerd op de Beroepskwalificatie operator digitaal drukken in de printmedia / in de papier- en kartonverwerking (digital print operator), niveau 4

Meer dan de helft van je opleiding breng je door op je reële werkplek: minstens 20u/week (op jaarbasis). 

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren.
Open het tabblad ‘Lessen’, om het te raadplegen.

Bron: https://www.duaalleren.vlaanderen en omzendbrief duaal leren en de aanloopfase

 

Wat jij precies moet leren op het vlak van algemene vorming en beroepsgerichte vorming staat gedetailleerd beschreven in het standaardtraject Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal.

Welke lessen krijg ik in "Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal" ?

Je opleiding is gebaseerd op het standaardtraject dat werd uitgeschreven voor deze opleiding. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren op het vlak van: 
 

 • algemene  vorming  

 • beroepsgerichte vorming  
   

Algemene vorming 
Deze bestaat uit het Project Algemene vakken (PAV), Frans of Engels en de vakoverschrijdende eindtermen van het SO.  
De lessen worden hoofdzakelijk gegeven in het CDO. Ze kunnen ook deels geïntegreerd worden in de beroepsgerichte vorming.  
In het CDO worden ook praktijklessen voorzien. 
 
Beroepsgerichte vorming  krijg je vnl. op je reële werkplek. Een gedeelte kan gegeven worden op het CDO 

Deze vorming is gebaseerd op één/meerdere beroepskwalificaties. Hierin staat precies wat jij moet kunnen als beginnend werknemer in een bepaald beroep.   
 
Een werkplek vinden is zeer belangrijk. Per schooljaar krijg je hier een periode van 20 opleidingsdagen voor. Deze termijn begint te tellen vanaf je 1e lesdag in de duale opleiding. 
Je kan door je trajectbegeleider geholpen worden bij het zoeken naar een onderneming. Soms kan hiervoor zelfs extra ondersteuning voor voorzien worden (IBAL-begeleiding). 
 

De periode waarin je nog geen werkplek hebt gevonden, wordt door het CDOvoltijds (!) ingevuld. Slechtsin enkele situatieskan de periode van 20 opleidingsdagen per schooljaar verlengd worden.  

Als je binnen de vastgelegde termijn geen overeenkomst hebt afgesloten, moet je met je duale opleiding stoppen. 

Je volgt binnen het CDO hetzelfde standaardtraject als leerlingen die dezelfde  dualeopleiding volgen in de leertijd of in het voltijds BSO. 
 

De CDO beslissen zelf hoe ze het standaardtraject vertalen naar lessen en hoeveel uren ze besteden aan het schoolgedeelte.  De lessen kunnen verschillen van CDO tot CDO en zelfs van leerling tot leerling.  
Om hier zicht op te krijgen contacteer je zelf het CDO van je keuze.  
 
Het CDO volgt jouw opleiding op, in nauwe samenwerking met je mentor op de werkplek.Heb je nood aan aanpassingen op school en/of op de werkplek? Vraag deze dan aan (cfr. omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase, 7.5 en bijlage 3). 

Het CDO beslist of de opleiding lineair of modulair georganiseerd worden.  
Lineair? dan volg je les volgens een schooljaarsysteem, 
Modulair? dan bestaat je opleiding uit clusters (bundels van leeractiviteiten).  

Wie wordt toegelaten tot "Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal" ?

Specifieke toelatingsvoorwaarden om te mogen starten in een duale opleiding : 

 • Je moet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht (16 of 15 jaar zijn); 
   

 • Tot en met de 1e lesdag van november?kan je instappen in dit specialisatiejaar. 
  Starten na deze dag kan enkel als de  klassenraad akkoord gaat. 
   
  Vanaf 1 september 2025 is geen datum meer van toepassing, enkel het akkoord van de klassenraad. 

 Daarnaast gelden er bij de start van 7 BSO duaal dezelfde?algemene toelatingsvoorwaarden?als voor 7 BSO niet- duaal: 

 • het diploma secundair onderwijs hebben behaald of een studiegetuigschrift van het 2e of 3e leerjaar van de 3e graad SO in een studierichting uit een verwant studiegebied van de duale opleiding. 

 • het diploma SO of studiegetuigschrift van 6 SO hebben behaald in een studierichting uit een niet- verwant studiegebied van de duale opleiding. 
  In dit geval moet de klassenraad akkoord gaan.   
   
  Voor de duale opleidingen ‘Thuis en bejaardenzorg/zorgkundige’ en ‘Verzorgende/zorgkundige’ geldt dit niet; hier is de toelating enkel mogelijk binnen hetzelfde studiegebied. 
   

 • als je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school komt, kan de klassenraad van de school je toelaten.  
  Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar. 
   
  Voor de duale opleidingen ‘Thuis en bejaardenzorg/zorgkundige’ en ‘Verzorgende/zorgkundige’ kunnen enkel die leerlingen die komen uit een (verwante) opleiding Personenzorg van een Frans- of Duitstalige school in België, toegelaten worden mits akkoord van de klassenraad.  
   
  Overstappen vanuit BuSO OV 1,2 of 3 kan enkel als de toelatingsklassenraad akkoord is en de leerling beantwoordt aan de bijzondere toelatingsvoorwaarden.  
  Voor leerlingen uit BuSO OV 4 gelden enkel de toelatingsvoorwaarden uit het gewoon onderwijs.  
   

 • Als je uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) komt, kan de klassenraad van de school je toelaten.  
  Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar. 
   

 • Als je een zij- instromer ** bent, kan de klassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding.  

-Voor bepaalde duale opleidingen gelden?bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding.?Zie tabblad ‘Lessen’. 

Veranderen van school mag altijd. 
 

Veranderen van studie: 
 
Tot en met 30 september mag je veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting (naar niet-duaal). 
Na op de hoogte te zijn van het advies van de klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan toe volgde , kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum. Dit gebeurt uitzonderlijk en omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen. 

 
Tot en met de 1e lesdag van november mag je overgaan naar een andere duale opleiding. Stap je later over, dan moetklassenraad akkoord gaan.  

Wat na "Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal" ?

Je kan volgende studiebewijzen behalen: 

 • Het diploma secundair onderwijs als je geslaagd bent voor je volledige duale opleiding (algemene + beroepsgerichte vorming) 
   

 • Het studiegetuigschrift van het 3e  leerjaar van de 3e  graad als je geslaagd bent voor je volledige duale opleiding (uitgereikt aan leerlingen die instromen vanuit 6 ASO, TSO of KSO) 
   

 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de vakken van de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de vakken algemene vorming.  
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen. 
   

 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een kleiner afgerond geheel uit een beroepskwalificatie. Ook deze deelkwalificaties hebben hun belang op de arbeidsmarkt.  
  Let wel:Niet elke beroepskwalificatie is opgedeeld in deelkwalificaties.  

 • een bewijs van competenties als je enkele afzonderlijke competenties hebt behaald maar geen recht hebt op 1 van de bovenvermelde studiebewijzen  
  Of als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte. ?  

De klassenraad beslist wanneer je opleiding is afgerond, welk studiebewijs je krijgt en wanneer.  
Meestal is dat op het einde van het schooljaar (30 juni) maar het kan ook tijdens het schooljaar. 
 
Let wel: je ontvangt niet alle bovenvermelde studiebewijzen tegelijk. 
Een onderwijskwalificatie omvat al beroepskwalificatie(s) en of deelkwalificatie(s). 
Beroepskwalificatie omvatten al evt. onderliggende deelkwalificaties. 

In CDO’s gaf elke geslaagde module (vroeger bij DBSO)  recht op een deelcertificaat. Dat is niet langer zo.  

In duaal leren wordt pas op het einde van de opleiding een studiebewijs gegeven.  

Wat na "Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal" ?

Als je slaagt in dit specialisatiejaar, behaal je het diploma secundair onderwijs.Na deze duale opleiding kan je:

 • gaan werken of
 • verder studeren. Dat kan op verschillende niveaus. 

Verder studeren?
Je wordt  toegelaten tot alle 7e specialisatiejaren BSO van hetzelfde studiegebied. Dit betekent niet dat in de praktijk alle overgangen gemakkelijk zijn.


Als je een specialisatiejaar wil volgen in een ander studiegebied moet je de toestemming hebben van de klassenraad van de school.

Maar je kan ook verder studeren in Se-n-Se het hoger onderwijs (graduaten, HBO5 verpleegkunde, professionele bachelor…). Niet elke overstap zal even makkelijk zijn. Bespreek dit vooraf met je trajectbegeleider of CLB.
Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.

Misschien zijn extra VDAB-opleidingen, opleidingen binnen Defensie of Politie... ook het overwegen waard? 

Werken?
Heb je een/enkele beroepskwalificatie(s) behaald?Vergeet dan niet om deze voor te leggen aan je (toekomstige) werkgever. Ze zijn belangrijk voor de arbeidsmarkt.