Onderwijskunde - Academische bachelor

 

Je verwerft een stevige basis in zowel het domein van de psychologie als in de pedagogische wetenschappen. In de psychologie bestudeer je het gedrag van de individuele mens. De pedagogische wetenschappen laten je kennismaken met onderwijs, opvoeding en vorming in diverse contexten. Daarnaast krijg je een inleiding in een aantal aanverwante disciplines zoals de menselijke biologie, genetica, wijsbegeerte en sociologie. Je ontwikkelt je zo tijdens de opleiding tot een expert in menselijk gedrag, opvoeding, onderwijs en vorming.


Tijdens de opleiding is er bijzondere aandacht voor een kritische en onderzoekende houding. Op het einde van de bachelor word je uitgedaagd om al je kennis en vaardigheden samen te brengen voor het uitwerken van een integrerende onderzoeksopdracht.


Voor wie? • Je hebt interesse in hoe mensen ontwikkelen, leren en functioneren in verschillende contexten en wilt menselijk gedrag op een wetenschappelijke manier bestuderen.

 • Je hebt een kritisch blik en wilt onderzoek begrijpen, evalueren en zelf uitvoeren.

 • Je bent empathisch en sociaal vaardig en je respecteert diversiteit.

 • Je bent vlot in het Nederlands en in het Engels.

 • Je hebt een degelijke wiskundige voorkennis en/of de motivatie om die bij te schaven.


Aanvullende info:

KU Leuven - Campus Kulak Kortrijk


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)

Onderwijskunde - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

Je verwerft een stevige basis in zowel het domein van de psychologie als in de pedagogische wetenschappen. In de psychologie bestudeer je het gedrag van de individuele mens. De pedagogische wetenschappen laten je kennismaken met onderwijs, opvoeding en vorming in diverse contexten. Daarnaast krijg je een inleiding in een aantal aanverwante disciplines zoals de menselijke biologie, genetica, wijsbegeerte en sociologie. Je ontwikkelt je zo tijdens de opleiding tot een expert in menselijk gedrag, opvoeding, onderwijs en vorming.


Tijdens de opleiding is er bijzondere aandacht voor een kritische en onderzoekende houding. Op het einde van de bachelor word je uitgedaagd om al je kennis en vaardigheden samen te brengen voor het uitwerken van een integrerende onderzoeksopdracht.


Voor wie? • Je hebt interesse in hoe mensen ontwikkelen, leren en functioneren in verschillende contexten en wilt menselijk gedrag op een wetenschappelijke manier bestuderen.

 • Je hebt een kritisch blik en wilt onderzoek begrijpen, evalueren en zelf uitvoeren.

 • Je bent empathisch en sociaal vaardig en je respecteert diversiteit.

 • Je bent vlot in het Nederlands en in het Engels.

 • Je hebt een degelijke wiskundige voorkennis en/of de motivatie om die bij te schaven.


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

KU Leuven - Campus Kulak Kortrijk


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot een academische bacheloropleiding als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's, behaald aan een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid)

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsexamen voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Diergeneeskunde, Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
4. Nationaliteit en taalbeheersing
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Toelatingsvoorwaarden voor studenten uit Nederland

Met een Nederlands VWO-diploma  of met een HBO-propedeuse word je rechtstreeks toegelaten tot een academische bachelorpleiding aan een Vlaamse universiteit.
Nederlandse studenten met een ander diploma dienen een toelatingsaanvraag in bij de universiteit.

Extra voorwaarden voor en studenten met een diploma secundair onderwijs van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap, een Europees of Internationaal Baccalaureaat behaald in België of in het buitenland?
Je dient een aanvraag in bij de universiteit waar je de opleiding wenst te volgen. Houd hierbij rekening met de applicatie-deadlines, die kunnen verschillen i.f.v. nationaliteit en opleiding.

Situering

Opleiding: Onderwijskunde 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied
een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je ook een Educatieve masteropleiding volgen.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

E.Sabbelaan 53  8500 Kortrijk

Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Bachelors in de onderwijskunde hebben een zeer brede opleiding achter de rug, hierdoor kunnen ze in het werkveld nog verschillende kanten uit. Afhankelijk van de master en afstudeerrichting die je kiest na de bachelor onderwijskunde kan je in volgende sectoren terecht komen:
Onderwijs en vorming:

 • Vormings- en educatieve diensten
 • Onderwijs (leraar, lector, coördinator, pedagogisch begeleider, beleidsondersteuner, CLB…)
 • Onderwijsbeleid (EU, OESO, Ministerie, koepels/onderwijsnetten, stedelijk onderwijsbeleid…)
 • Bredere educatieve sector (uitgeverijen, musea,...)
 • Arbeids- en opleidingsconsultancy, HRM-diensten
 • Ontwikkelingssamenwerking

Orthopedagogiek:

 • Welzijnssector (Kind & Gezin, gehandicaptenzorg, vertrouwenscentra voor kindermishandeling…)
 • Centra Geestelijke Gezondheidszorg
 • Bijzondere jeugdzorg (dagopvang, verwijzende instanties…)
 • Onderwijs (CLB, buitengewoon onderwijs…)

Schoolpsychologie:

 • CLB
 • Bijzondere jeugdzorg
 • Revalidatiecentra
 • Centra voor leerstoornissen

Arbeids- en organisatiepsychologie

 • Personeelsdienst bedrijven, overheidsinstellingen…
 • Adviesbureaus voor diagnose en verbetering arbeidssituatie, organisatiestructuren, …
 • Loopbaanbegeleiding en –coaching

Klinische en gezondheidspsychologie

 • Diensten voor geestelijke gezondheidszorg
 • Psychiatrische centra
 • Bijzondere jeugdbijstand
 • Gezondheidspromotie
 • Zelfstandige praktijk

Theorie en onderzoek

 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Studiediensten (mediasector, banken, marketing, …)
 • Universiteiten, hoger onderwijs

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen
Opleidingsadviseur
Opleidingsbegeleider
Opleidingsco�rdinator
Opvoeder-begeleider ( knelpuntberoep)
Pedagoog
Relatie- en gezinsbemiddelaar
Verantwoordelijke werving en opleiding

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Humane wetenschappen (ASO) 70 0,25 66,0 8 5 11 13 29 4

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 09-06-2023

Onderwijskunde - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

Je verwerft een stevige basis in zowel het domein van de psychologie als in de pedagogische wetenschappen. In de psychologie bestudeer je het gedrag van de individuele mens. De pedagogische wetenschappen laten je kennismaken met onderwijs, opvoeding en vorming in diverse contexten. Daarnaast krijg je een inleiding in een aantal aanverwante disciplines zoals de menselijke biologie, genetica, wijsbegeerte en sociologie. Je ontwikkelt je zo tijdens de opleiding tot een expert in menselijk gedrag, opvoeding, onderwijs en vorming.


Tijdens de opleiding is er bijzondere aandacht voor een kritische en onderzoekende houding. Op het einde van de bachelor word je uitgedaagd om al je kennis en vaardigheden samen te brengen voor het uitwerken van een integrerende onderzoeksopdracht.


Voor wie? • Je hebt interesse in hoe mensen ontwikkelen, leren en functioneren in verschillende contexten en wilt menselijk gedrag op een wetenschappelijke manier bestuderen.

 • Je hebt een kritisch blik en wilt onderzoek begrijpen, evalueren en zelf uitvoeren.

 • Je bent empathisch en sociaal vaardig en je respecteert diversiteit.

 • Je bent vlot in het Nederlands en in het Engels.

 • Je hebt een degelijke wiskundige voorkennis en/of de motivatie om die bij te schaven.


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

KU Leuven - Campus Kulak Kortrijk


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot een academische bacheloropleiding als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's, behaald aan een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid)

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsexamen voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Diergeneeskunde, Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
4. Nationaliteit en taalbeheersing
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Toelatingsvoorwaarden voor studenten uit Nederland

Met een Nederlands VWO-diploma  of met een HBO-propedeuse word je rechtstreeks toegelaten tot een academische bachelorpleiding aan een Vlaamse universiteit.
Nederlandse studenten met een ander diploma dienen een toelatingsaanvraag in bij de universiteit.

Extra voorwaarden voor en studenten met een diploma secundair onderwijs van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap, een Europees of Internationaal Baccalaureaat behaald in België of in het buitenland?
Je dient een aanvraag in bij de universiteit waar je de opleiding wenst te volgen. Houd hierbij rekening met de applicatie-deadlines, die kunnen verschillen i.f.v. nationaliteit en opleiding.

Situering

Opleiding: Onderwijskunde 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied
een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je ook een Educatieve masteropleiding volgen.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

E.Sabbelaan 53  8500 Kortrijk

Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Bachelors in de onderwijskunde hebben een zeer brede opleiding achter de rug, hierdoor kunnen ze in het werkveld nog verschillende kanten uit. Afhankelijk van de master en afstudeerrichting die je kiest na de bachelor onderwijskunde kan je in volgende sectoren terecht komen:
Onderwijs en vorming:

 • Vormings- en educatieve diensten
 • Onderwijs (leraar, lector, coördinator, pedagogisch begeleider, beleidsondersteuner, CLB…)
 • Onderwijsbeleid (EU, OESO, Ministerie, koepels/onderwijsnetten, stedelijk onderwijsbeleid…)
 • Bredere educatieve sector (uitgeverijen, musea,...)
 • Arbeids- en opleidingsconsultancy, HRM-diensten
 • Ontwikkelingssamenwerking

Orthopedagogiek:

 • Welzijnssector (Kind & Gezin, gehandicaptenzorg, vertrouwenscentra voor kindermishandeling…)
 • Centra Geestelijke Gezondheidszorg
 • Bijzondere jeugdzorg (dagopvang, verwijzende instanties…)
 • Onderwijs (CLB, buitengewoon onderwijs…)

Schoolpsychologie:

 • CLB
 • Bijzondere jeugdzorg
 • Revalidatiecentra
 • Centra voor leerstoornissen

Arbeids- en organisatiepsychologie

 • Personeelsdienst bedrijven, overheidsinstellingen…
 • Adviesbureaus voor diagnose en verbetering arbeidssituatie, organisatiestructuren, …
 • Loopbaanbegeleiding en –coaching

Klinische en gezondheidspsychologie

 • Diensten voor geestelijke gezondheidszorg
 • Psychiatrische centra
 • Bijzondere jeugdbijstand
 • Gezondheidspromotie
 • Zelfstandige praktijk

Theorie en onderzoek

 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Studiediensten (mediasector, banken, marketing, …)
 • Universiteiten, hoger onderwijs

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen
Opleidingsadviseur
Opleidingsbegeleider
Opleidingsco�rdinator
Opvoeder-begeleider ( knelpuntberoep)
Pedagoog
Relatie- en gezinsbemiddelaar
Verantwoordelijke werving en opleiding

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Humane wetenschappen (ASO) 70 0,25 66,0 8 5 11 13 29 4

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 09-06-2023