Educatieve opleiding: Lager onderwijs - Professionele bachelor

 

De opleiding is een combinatie van theoretische cursussen en stages. Beide opleidingscomponenten zijn nauw verwant omdat de theorie zo veel mogelijk wordt gekoppeld aan concrete ervaringen in de klas.


Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op eenzelfde beroepsprofiel en dezelfde set van basiscompetenties die elke leerkracht moet bezitten. Het gaat om een geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn bij de beroepsuitoefening. Deze basiscompetenties leggen de nadruk op hedendaagse uitdagingen in het lerarenberoep (bv. zorg, grootstedelijke context, taalvaardigheid in het Nederlands, meertaligheid, diversificatie van het onderwijsgebeuren).


In de opleiding vind je vakken als opvoedkundige wetenschappen, onderwijskunde, communicatieve en psychopedagogische vaardigheden, levensbeschouwing, ICT. Daarnaast is er een gedeelte specifiek toegespitst op het lager onderwijs met accent op Nederlands, wereldoriëntatie, Frans, bewegings-, beeldende en muzikale opvoeding en wiskunde. In het totale opleidingspakket zijn verschillende stages vervat. De hogescholen organiseren deze stages als een zogenaamde preservice training, waarin je wordt begeleid door een stagebegeleider van de hogeschool zelf én door een personeelslid van de instelling waar de stage doorgaat.


De praktijkervaring wordt gaandeweg opgebouwd met het vorderen van de opleiding en is een zeer belangrijk onderdeel van de totale opleiding. In het 1ste jaar begin je met een observatiestage, om dan al snel beginnend te participeren aan het klasgebeuren om je zo verder te initiëren in de rol van onderwijzer. Dit wordt aangevuld met demonstratielessen door ervaren leerkrachten en via inoefenen van deelvaardigheden in didactische ateliers. Meestal sta je in het 1ste jaar nog samen met een collega-student voor de klas om in wederzijdse ondersteuning via waarneming en participatie de leerprocessen van de kinderen te observeren. Vanaf het 2de jaar ga je zelfstandig aan de slag in de klas en leer je complexere werkvormen te hanteren. In het 3de jaar omvat de stage de helft van het schooljaar. De stages zullen zich situeren over de verschillende leerjaren van het lager onderwijs en via keuzestages kan je je ervaringen uitbreiden naar het buitengewoon onderwijs, het methodeonderwijs, begeleidende diensten, concentratiescholen.


Doorheen de opleiding wordt veel belang gehecht aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van de toekomstige onderwijzer, waarbij de maatschappelijke betrokkenheid, de zorgverbredende instelling, de communicatieve vaardigheden, het werken in teamverband en zelfreflectie zeer belangrijk zijn. In alle educatieve opleidingen zal je beter leren omgaan met meertaligheid, grootstedelijkheid en diversiteit in de klas.

Voor wie? • Je hebt een diploma secundair onderwijs

 • Je wilt lesgeven aan zes- tot twaalfjarigen en hen begeleiden.

 • Je hebt een groot inlevingsvermogen, bent communicatief, creatief en alert.


Aanvullende info:

Odisee - Campus Brussel

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kanal

Erasmushogeschool Brussel - Campus Bloemenhof

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training )

Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid

Thomas More - Campus Vorselaar

Thomas More - Campus Turnhout

Thomas More - Campus Mechelen Kruidtuin

Hogeschool UCLL - Campus Hertogstraat

Hogeschool UCLL - Campus Clenardus

Hogeschool PXL - Campus Vildersstraat

Hogeschool UCLL - Campus Diepenbeek

Howest - Campus Brugge Centrum

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Hogeschool VIVES - Campus Torhout

HOGENT - Campus Ledeganck

Arteveldehogeschool - Campus Brusselsepoortstraat

Odisee - Campus Sint-Niklaas

Odisee - Campus Aalst


Studiepunten

180

Educatieve opleiding: Lager onderwijs - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

De opleiding is een combinatie van theoretische cursussen en stages. Beide opleidingscomponenten zijn nauw verwant omdat de theorie zo veel mogelijk wordt gekoppeld aan concrete ervaringen in de klas.


Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op eenzelfde beroepsprofiel en dezelfde set van basiscompetenties die elke leerkracht moet bezitten. Het gaat om een geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn bij de beroepsuitoefening. Deze basiscompetenties leggen de nadruk op hedendaagse uitdagingen in het lerarenberoep (bv. zorg, grootstedelijke context, taalvaardigheid in het Nederlands, meertaligheid, diversificatie van het onderwijsgebeuren).


In de opleiding vind je vakken als opvoedkundige wetenschappen, onderwijskunde, communicatieve en psychopedagogische vaardigheden, levensbeschouwing, ICT. Daarnaast is er een gedeelte specifiek toegespitst op het lager onderwijs met accent op Nederlands, wereldoriëntatie, Frans, bewegings-, beeldende en muzikale opvoeding en wiskunde. In het totale opleidingspakket zijn verschillende stages vervat. De hogescholen organiseren deze stages als een zogenaamde preservice training, waarin je wordt begeleid door een stagebegeleider van de hogeschool zelf én door een personeelslid van de instelling waar de stage doorgaat.


De praktijkervaring wordt gaandeweg opgebouwd met het vorderen van de opleiding en is een zeer belangrijk onderdeel van de totale opleiding. In het 1ste jaar begin je met een observatiestage, om dan al snel beginnend te participeren aan het klasgebeuren om je zo verder te initiëren in de rol van onderwijzer. Dit wordt aangevuld met demonstratielessen door ervaren leerkrachten en via inoefenen van deelvaardigheden in didactische ateliers. Meestal sta je in het 1ste jaar nog samen met een collega-student voor de klas om in wederzijdse ondersteuning via waarneming en participatie de leerprocessen van de kinderen te observeren. Vanaf het 2de jaar ga je zelfstandig aan de slag in de klas en leer je complexere werkvormen te hanteren. In het 3de jaar omvat de stage de helft van het schooljaar. De stages zullen zich situeren over de verschillende leerjaren van het lager onderwijs en via keuzestages kan je je ervaringen uitbreiden naar het buitengewoon onderwijs, het methodeonderwijs, begeleidende diensten, concentratiescholen.


Doorheen de opleiding wordt veel belang gehecht aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van de toekomstige onderwijzer, waarbij de maatschappelijke betrokkenheid, de zorgverbredende instelling, de communicatieve vaardigheden, het werken in teamverband en zelfreflectie zeer belangrijk zijn. In alle educatieve opleidingen zal je beter leren omgaan met meertaligheid, grootstedelijkheid en diversiteit in de klas.

Voor wie? • Je hebt een diploma secundair onderwijs

 • Je wilt lesgeven aan zes- tot twaalfjarigen en hen begeleiden.

 • Je hebt een groot inlevingsvermogen, bent communicatief, creatief en alert.


Studiepunten

180


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Odisee - Campus Brussel

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kanal

Erasmushogeschool Brussel - Campus Bloemenhof

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training )

Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid

Thomas More - Campus Vorselaar

Thomas More - Campus Turnhout

Thomas More - Campus Mechelen Kruidtuin

Hogeschool UCLL - Campus Hertogstraat

Hogeschool UCLL - Campus Clenardus

Hogeschool PXL - Campus Vildersstraat

Hogeschool UCLL - Campus Diepenbeek

Howest - Campus Brugge Centrum

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Hogeschool VIVES - Campus Torhout

HOGENT - Campus Ledeganck

Arteveldehogeschool - Campus Brusselsepoortstraat

Odisee - Campus Sint-Niklaas

Odisee - Campus Aalst


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Vanaf het academiejaar 2017-2018 is er een verplichte niet-bindende instaptoets voor de lerarenopleiding. Deze toets wil je een indicatie geven over je vaardigheden in bepaalde startcompetenties voor de opleiding.
Er wordt op de eerste plaats ingezet op talige competenties, omdat die in alle lerarenopleidingen uiteraard van groot belang zijn.
De toets bestaat uit:
- Nederlands (45 min.)
- Motivatie- en studievaardighedentest (15 min.)
- Frans (75 min.)
- Wiskunde (45 min.)
De startende studenten worden door middel van de instaptoetsen geconfronteerd met hun eigen talenten en vooral hun eigen werkpunten waarbij ze de kans krijgen om deze te remediëren.
Het ‘bewijs van deelname’, dat je downloadt nadat je alle toetsonderdelen hebt afgelegd, heb je nodig om je te kunnen inschrijven bij de hogeschool van jouw keuze. Weet dat je niet verplicht bent het resultaat mee te delen bij inschrijving. Je moet enkel bewijzen dat je de proef hebt afgelegd.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Educatieve opleiding: Lager onderwijs 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Onderwijs

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Psychologie,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Educatieve opleiding: Lager onderwijs


Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent
Seksuologie - KU Leuven

Sociaal werk - Universiteit Gent Campus Gent


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel RITCS, Campus Dansaert

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie (en geomatica) - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus Jette

Starten in februari
Werkstudententraject

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training )

Afstandsonderwijs

Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid

VDAB-traject
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Mechelen Kruidtuin

Werkstudententraject

Hogeschool UCLL, Campus Hertogstraat

Starten in februari
Werkstudententraject

Hogeschool UCLL, Campus Clenardus

Starten in februari

Hogeschool PXL, Campus Vildersstraat

Avondonderwijs
VDAB-traject
Werkplekleren
Werkstudententraject

Hogeschool UCLL, Campus Diepenbeek

Avondonderwijs

Howest, Campus Brugge Centrum

Starten in februari

Hogeschool VIVES, Campus Brugge Xaverianenstraat

Starten in februari

Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk

Afstandsonderwijs
Werkplekleren

HOGENT, Campus Ledeganck

Starten in februari
Werkplekleren

Arteveldehogeschool, Campus Kattenberg

Starten in februari
Werkstudententraject

Odisee, Campus Sint-Niklaas

Afstandsonderwijs
Starten in februari

Odisee, Campus Aalst

Afstandsonderwijs

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel
02 210 12 11    


Slotstraat 28  1000 Brussel
02 899 71 01    


Zespenningenstraat 70  1000 Brussel
02 213 61 10    


Noorderplaats 2  2000 Antwerpen
03 220 55 00    


Brusselstraat 45  2018 Antwerpen
03 613 13 13    


Lepelstraat 2  2290 Vorselaar
014 50 81 60    


Campus Blairon 800  2300 Turnhout
014 80 61 01    


Lange Ridderstraat 44  2800 Mechelen
015 36 92 20    


Hertogstraat 178  3001 Heverlee
016 37 56 00    


Weerstandsplein 2  3290 Diest
016 37 54 00    


Vildersstraat 5  3500 Hasselt
011 77 53 04    


Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek
011 18 00 00    


Sint-Jorisstraat 71  8000 Brugge
050 33 32 68    


Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels
050 30 51 00    


Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 26 41 60    


Sint-Jozefstraat 1  8820 Torhout
050 23 10 30    


K.L. Ledeganckstraat 8  9000 Gent
09 243 30 00    


Brusselsepoortstraat 93  9000 Gent
09 234 81 00    


Hospitaalstraat 23  9100 Sint-Niklaas
03 776 43 48    


Kwalestraat 154  9320 Nieuwerkerken
053 72 71 70    


Beroepsuitwegen

De onderwijzer begeleidt het leerproces bij kinderen van 6 tot 12 jaar, maar is ook een opvoeder die zorgverbredend werkt met alle kinderen.
Dit aspect is zeer belangrijk gezien de onderwijskundige en maatschappelijke trends naar inclusief onderwijs en kansenbevordering.
Afgestudeerden komen als leerkracht vooral terecht in het lager onderwijs, zowel gewoon als buitengewoon. Men kan zijn onderwijsbevoegdheden uitbreiden (bijvoorbeeld naar het kleuter- of secundair onderwijs) door het volgen van een vervolgopleiding.
Sommige afgestudeerden gaan werken als opvoeder in een MPI of als studiemeester-opvoeder in het secundair onderwijs.
De onderwijzer moet in principe alle vakken kunnen onderwijzen waardoor hij moet beschikken over een brede algemene belangstelling en bedreven moet zijn in specifieke didactische werkmethodes.
Het beroep van onderwijzer en de inhoud van de taken evolueert sterk.
Zo is er naast een trend tot specialisatie (bv. leerkracht lichamelijke opvoeding, godsdienstleerkracht, taakleerkracht) ook een aanbod van nieuwe functies (bv. zorgcoördinator, beleidsondersteuner).
Naast de gewone lestaken wordt de onderwijzer ook vaak ingeschakeld voor allerlei nevenactiviteiten: socio-culturele activiteiten, bewaking, sneeuw- of bosklassen.
De onderwijzer is naast leerkracht ook de manager van al wat gebeurt in de klas en moet over organisatorische vaardigheden beschikken om met verschillende niveaugroepen van kinderen te kunnen werken.
Vlotte communicatieve vaardigheden om te overleggen en samen te werken met collega's, ouders en begeleidende diensten zijn vanzelfsprekend.
Bij de start van de loopbaan kunnen door de schoolgemeenschappen mentoren worden aangesteld om de beginnende leerkrachten bij te staan.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Directeur-Directrice kleuterschool en lagere school
Leerkracht buitengewoon secundair onderwijs
Leerkracht kleuter- of lager onderwijs ( knelpuntberoep)
Zorgleerkracht- Zorgcoördinator

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Lager onderwijs

Beroepeninfo: Leraar worden

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 125 2,62 57,33 15 14 24 31 32 9
Economie-moderne talen (ASO) 797 2,90 83,75 25 33 55 113 542 29
Economie-wetenschappen (ASO) 51 1,56 85,69 1 1 5 7 36 1
Economie-wiskunde (ASO) 89 1,33 91,86 0 1 3 10 71 4
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 531 8,18 64,33 28 64 77 153 178 31
Handel (TSO) 486 3,58 58,73 44 67 81 137 134 23
Hotel (TSO) 31 2,18 49,81 7 7 0 7 8 2
Humane wetenschappen (ASO) 1693 6,49 84,38 34 71 110 271 1 139 68
Informaticabeheer (TSO) 39 1,02 43,51 4 13 4 10 5 3
Jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO) 205 6,84 57,16 19 28 36 49 55 18
Kinderzorg (BSO) 108 1,99 32,20 31 18 17 18 7 17
Latijn-moderne talen (ASO) 114 1,48 86,83 7 2 2 24 76 3
Latijn-wetenschappen (ASO) 50 0,79 94,76 0 0 0 5 42 3
Latijn-wiskunde (ASO) 33 0,29 94,85 1 0 1 1 29 1
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 255 3,59 48,29 49 51 30 48 58 19
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 228 2,25 89,64 4 6 10 25 172 11
Onthaal en public relations (TSO) 97 5,60 47,91 16 22 11 18 23 7
Schoonheidsverzorging (TSO) 98 3,40 45,96 16 23 12 21 17 9
Secretariaat-talen (TSO) 241 5,32 61,75 23 27 38 61 70 22
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 2516 10,10 66,14 149 268 358 652 966 123
Sportwetenschappen (ASO) 54 1,73 79,39 5 2 2 12 30 3
Techniek-wetenschappen (TSO) 66 1,44 71,60 1 4 15 13 30 3
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige (BSO) 40 0,43 38,52 8 10 8 5 6 3
Toegepaste beeldende kunst (KSO) 31 2,20 52,64 2 9 3 8 6 3
Toerisme (TSO) 94 4,53 43,59 13 20 18 16 17 10
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 236 0,61 92,77 2 2 7 24 194 7
Woordkunst-drama (KSO) 59 5,61 62,33 10 5 8 10 23 3

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 13-02-2022

Educatieve opleiding: Lager onderwijs - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

De opleiding is een combinatie van theoretische cursussen en stages. Beide opleidingscomponenten zijn nauw verwant omdat de theorie zo veel mogelijk wordt gekoppeld aan concrete ervaringen in de klas.


Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op eenzelfde beroepsprofiel en dezelfde set van basiscompetenties die elke leerkracht moet bezitten. Het gaat om een geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die belangrijk zijn bij de beroepsuitoefening. Deze basiscompetenties leggen de nadruk op hedendaagse uitdagingen in het lerarenberoep (bv. zorg, grootstedelijke context, taalvaardigheid in het Nederlands, meertaligheid, diversificatie van het onderwijsgebeuren).


In de opleiding vind je vakken als opvoedkundige wetenschappen, onderwijskunde, communicatieve en psychopedagogische vaardigheden, levensbeschouwing, ICT. Daarnaast is er een gedeelte specifiek toegespitst op het lager onderwijs met accent op Nederlands, wereldoriëntatie, Frans, bewegings-, beeldende en muzikale opvoeding en wiskunde. In het totale opleidingspakket zijn verschillende stages vervat. De hogescholen organiseren deze stages als een zogenaamde preservice training, waarin je wordt begeleid door een stagebegeleider van de hogeschool zelf én door een personeelslid van de instelling waar de stage doorgaat.


De praktijkervaring wordt gaandeweg opgebouwd met het vorderen van de opleiding en is een zeer belangrijk onderdeel van de totale opleiding. In het 1ste jaar begin je met een observatiestage, om dan al snel beginnend te participeren aan het klasgebeuren om je zo verder te initiëren in de rol van onderwijzer. Dit wordt aangevuld met demonstratielessen door ervaren leerkrachten en via inoefenen van deelvaardigheden in didactische ateliers. Meestal sta je in het 1ste jaar nog samen met een collega-student voor de klas om in wederzijdse ondersteuning via waarneming en participatie de leerprocessen van de kinderen te observeren. Vanaf het 2de jaar ga je zelfstandig aan de slag in de klas en leer je complexere werkvormen te hanteren. In het 3de jaar omvat de stage de helft van het schooljaar. De stages zullen zich situeren over de verschillende leerjaren van het lager onderwijs en via keuzestages kan je je ervaringen uitbreiden naar het buitengewoon onderwijs, het methodeonderwijs, begeleidende diensten, concentratiescholen.


Doorheen de opleiding wordt veel belang gehecht aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van de toekomstige onderwijzer, waarbij de maatschappelijke betrokkenheid, de zorgverbredende instelling, de communicatieve vaardigheden, het werken in teamverband en zelfreflectie zeer belangrijk zijn. In alle educatieve opleidingen zal je beter leren omgaan met meertaligheid, grootstedelijkheid en diversiteit in de klas.

Voor wie? • Je hebt een diploma secundair onderwijs

 • Je wilt lesgeven aan zes- tot twaalfjarigen en hen begeleiden.

 • Je hebt een groot inlevingsvermogen, bent communicatief, creatief en alert.


Studiepunten

180


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Odisee - Campus Brussel

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kanal

Erasmushogeschool Brussel - Campus Bloemenhof

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training )

Karel de Grote Hogeschool - Campus Zuid

Thomas More - Campus Vorselaar

Thomas More - Campus Turnhout

Thomas More - Campus Mechelen Kruidtuin

Hogeschool UCLL - Campus Hertogstraat

Hogeschool UCLL - Campus Clenardus

Hogeschool PXL - Campus Vildersstraat

Hogeschool UCLL - Campus Diepenbeek

Howest - Campus Brugge Centrum

Hogeschool VIVES - Campus Brugge Xaverianenstraat

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Hogeschool VIVES - Campus Torhout

HOGENT - Campus Ledeganck

Arteveldehogeschool - Campus Brusselsepoortstraat

Odisee - Campus Sint-Niklaas

Odisee - Campus Aalst


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Vanaf het academiejaar 2017-2018 is er een verplichte niet-bindende instaptoets voor de lerarenopleiding. Deze toets wil je een indicatie geven over je vaardigheden in bepaalde startcompetenties voor de opleiding.
Er wordt op de eerste plaats ingezet op talige competenties, omdat die in alle lerarenopleidingen uiteraard van groot belang zijn.
De toets bestaat uit:
- Nederlands (45 min.)
- Motivatie- en studievaardighedentest (15 min.)
- Frans (75 min.)
- Wiskunde (45 min.)
De startende studenten worden door middel van de instaptoetsen geconfronteerd met hun eigen talenten en vooral hun eigen werkpunten waarbij ze de kans krijgen om deze te remediëren.
Het ‘bewijs van deelname’, dat je downloadt nadat je alle toetsonderdelen hebt afgelegd, heb je nodig om je te kunnen inschrijven bij de hogeschool van jouw keuze. Weet dat je niet verplicht bent het resultaat mee te delen bij inschrijving. Je moet enkel bewijzen dat je de proef hebt afgelegd.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Educatieve opleiding: Lager onderwijs 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Onderwijs

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Psychologie,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Educatieve opleiding: Lager onderwijs


Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent
Seksuologie - KU Leuven

Sociaal werk - Universiteit Gent Campus Gent


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel RITCS, Campus Dansaert

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie (en geomatica) - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus Jette

Starten in februari
Werkstudententraject

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord (Gezondheid en Welzijn/Onderwijs en Training )

Afstandsonderwijs

Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid

VDAB-traject
Werkstudententraject

Thomas More, Campus Mechelen Kruidtuin

Werkstudententraject

Hogeschool UCLL, Campus Hertogstraat

Starten in februari
Werkstudententraject

Hogeschool UCLL, Campus Clenardus

Starten in februari

Hogeschool PXL, Campus Vildersstraat

Avondonderwijs
VDAB-traject
Werkplekleren
Werkstudententraject

Hogeschool UCLL, Campus Diepenbeek

Avondonderwijs

Howest, Campus Brugge Centrum

Starten in februari

Hogeschool VIVES, Campus Brugge Xaverianenstraat

Starten in februari

Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk

Afstandsonderwijs
Werkplekleren

HOGENT, Campus Ledeganck

Starten in februari
Werkplekleren

Arteveldehogeschool, Campus Kattenberg

Starten in februari
Werkstudententraject

Odisee, Campus Sint-Niklaas

Afstandsonderwijs
Starten in februari

Odisee, Campus Aalst

Afstandsonderwijs

Instellingen

Warmoesberg 26  1000 Brussel
02 210 12 11    


Slotstraat 28  1000 Brussel
02 899 71 01    


Zespenningenstraat 70  1000 Brussel
02 213 61 10    


Noorderplaats 2  2000 Antwerpen
03 220 55 00    


Brusselstraat 45  2018 Antwerpen
03 613 13 13    


Lepelstraat 2  2290 Vorselaar
014 50 81 60    


Campus Blairon 800  2300 Turnhout
014 80 61 01    


Lange Ridderstraat 44  2800 Mechelen
015 36 92 20    


Hertogstraat 178  3001 Heverlee
016 37 56 00    


Weerstandsplein 2  3290 Diest
016 37 54 00    


Vildersstraat 5  3500 Hasselt
011 77 53 04    


Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek
011 18 00 00    


Sint-Jorisstraat 71  8000 Brugge
050 33 32 68    


Xaverianenstraat 10  8200 Sint-Michiels
050 30 51 00    


Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 26 41 60    


Sint-Jozefstraat 1  8820 Torhout
050 23 10 30    


K.L. Ledeganckstraat 8  9000 Gent
09 243 30 00    


Brusselsepoortstraat 93  9000 Gent
09 234 81 00    


Hospitaalstraat 23  9100 Sint-Niklaas
03 776 43 48    


Kwalestraat 154  9320 Nieuwerkerken
053 72 71 70    


Beroepsuitwegen

De onderwijzer begeleidt het leerproces bij kinderen van 6 tot 12 jaar, maar is ook een opvoeder die zorgverbredend werkt met alle kinderen.
Dit aspect is zeer belangrijk gezien de onderwijskundige en maatschappelijke trends naar inclusief onderwijs en kansenbevordering.
Afgestudeerden komen als leerkracht vooral terecht in het lager onderwijs, zowel gewoon als buitengewoon. Men kan zijn onderwijsbevoegdheden uitbreiden (bijvoorbeeld naar het kleuter- of secundair onderwijs) door het volgen van een vervolgopleiding.
Sommige afgestudeerden gaan werken als opvoeder in een MPI of als studiemeester-opvoeder in het secundair onderwijs.
De onderwijzer moet in principe alle vakken kunnen onderwijzen waardoor hij moet beschikken over een brede algemene belangstelling en bedreven moet zijn in specifieke didactische werkmethodes.
Het beroep van onderwijzer en de inhoud van de taken evolueert sterk.
Zo is er naast een trend tot specialisatie (bv. leerkracht lichamelijke opvoeding, godsdienstleerkracht, taakleerkracht) ook een aanbod van nieuwe functies (bv. zorgcoördinator, beleidsondersteuner).
Naast de gewone lestaken wordt de onderwijzer ook vaak ingeschakeld voor allerlei nevenactiviteiten: socio-culturele activiteiten, bewaking, sneeuw- of bosklassen.
De onderwijzer is naast leerkracht ook de manager van al wat gebeurt in de klas en moet over organisatorische vaardigheden beschikken om met verschillende niveaugroepen van kinderen te kunnen werken.
Vlotte communicatieve vaardigheden om te overleggen en samen te werken met collega's, ouders en begeleidende diensten zijn vanzelfsprekend.
Bij de start van de loopbaan kunnen door de schoolgemeenschappen mentoren worden aangesteld om de beginnende leerkrachten bij te staan.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Directeur-Directrice kleuterschool en lagere school
Leerkracht buitengewoon secundair onderwijs
Leerkracht kleuter- of lager onderwijs ( knelpuntberoep)
Zorgleerkracht- Zorgcoördinator

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Lager onderwijs

Beroepeninfo: Leraar worden

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 125 2,62 57,33 15 14 24 31 32 9
Economie-moderne talen (ASO) 797 2,90 83,75 25 33 55 113 542 29
Economie-wetenschappen (ASO) 51 1,56 85,69 1 1 5 7 36 1
Economie-wiskunde (ASO) 89 1,33 91,86 0 1 3 10 71 4
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 531 8,18 64,33 28 64 77 153 178 31
Handel (TSO) 486 3,58 58,73 44 67 81 137 134 23
Hotel (TSO) 31 2,18 49,81 7 7 0 7 8 2
Humane wetenschappen (ASO) 1693 6,49 84,38 34 71 110 271 1 139 68
Informaticabeheer (TSO) 39 1,02 43,51 4 13 4 10 5 3
Jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO) 205 6,84 57,16 19 28 36 49 55 18
Kinderzorg (BSO) 108 1,99 32,20 31 18 17 18 7 17
Latijn-moderne talen (ASO) 114 1,48 86,83 7 2 2 24 76 3
Latijn-wetenschappen (ASO) 50 0,79 94,76 0 0 0 5 42 3
Latijn-wiskunde (ASO) 33 0,29 94,85 1 0 1 1 29 1
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 255 3,59 48,29 49 51 30 48 58 19
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 228 2,25 89,64 4 6 10 25 172 11
Onthaal en public relations (TSO) 97 5,60 47,91 16 22 11 18 23 7
Schoonheidsverzorging (TSO) 98 3,40 45,96 16 23 12 21 17 9
Secretariaat-talen (TSO) 241 5,32 61,75 23 27 38 61 70 22
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 2516 10,10 66,14 149 268 358 652 966 123
Sportwetenschappen (ASO) 54 1,73 79,39 5 2 2 12 30 3
Techniek-wetenschappen (TSO) 66 1,44 71,60 1 4 15 13 30 3
Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige (BSO) 40 0,43 38,52 8 10 8 5 6 3
Toegepaste beeldende kunst (KSO) 31 2,20 52,64 2 9 3 8 6 3
Toerisme (TSO) 94 4,53 43,59 13 20 18 16 17 10
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 236 0,61 92,77 2 2 7 24 194 7
Woordkunst-drama (KSO) 59 5,61 62,33 10 5 8 10 23 3

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 13-02-2022