De leertijd

 

Beschrijving?

Leertijd (LT) is bedoeld voor arbeidsrijpe jongeren die niet langer voltijds op de schoolbanken willen zitten. Je leert je vak vnl. via werken in een onderneming.
Zonder werkplek: geen leerovereenkomst en dus geen instap in de leertijd!

Ook in de LT ben je voltijds bezig met je opleiding. De term ’deeltijds’ slaat enkel op het volgen van de lessen.

Al naargelang je leeftijd en je vooropleiding duren de LT-opleidingen 1 à 3 jaar.
Het is belangrijk dat je de discipline hebt om week na week, werken & leren te combineren.

Je week ziet er als volgt uit: 
1 dag per week les  op een SYNTRA- lesplaats + 
4 dagen per week effectief werken in een zaak of onderneming. 

Binnen de Leertijd kan je ook duaal Leren. Ook hier leer je via een combinatie van  ‘lessen + leren op een werkplek’. Wat is dan het verschil tussen de duale en de niet-duale opleidingen?
Duale opleidingen zijn bedoeld om een beroep aan te leren én een diploma/getuigschrift of (deel-)certificaat te behalen. De duale leertijdopleiding is meer afgestemd op het voltijds secundair onderwijs. De opleidingen duren dan ook even lang.

Een aantal SYNTRA- opleidingscentra biedt een duale opleiding aan naast de klassieke Leertijd- opleidingen.
Meer info lees je op de pagina over Duaal Leren.


Welke beroepen ?

Je kan kiezen tussen veel meer dan 200 beroepen. Zie: Opleidingen in de leertijd.


Wie kan Leertijd volgen?


1. Binnen de niet-duale opleidingen in de Leertijd

Algemene voorwaarden

 • Elke jongere tussen 16 en 25 jaar. Soms kom je reeds in aanmerking als je 14 of 15 jaar bent:
  - Bv. wanneer je 15 jaar oud bent, en de 1e graad (de eerste 2 jaar) van het voltijds secundair onderwijs beëindigd hebt (beëindigd hebben ≠ geslaagd zijn), 
  of wanneer je 16 jaar oud wordt in de loop van het schooljaar of reeds 16 bent. 
  - Een 14-jarige, die de 1e graad van het voltijds secundair onderwijs heeft beëindigd en ten laatste op 31 december 15 jaar wordt, mag, na advies van het CLB,  vanaf één maand voor de 15e verjaardag wel al de theoretische lessen in de SYNTRA-lesplaats volgen. Enkel op voorwaarde dat er al een opleidingsplaats voor de praktijkopleiding is gevonden. De praktijkopleiding kan pas starten vanaf je 15e verjaardag.

 • Om in te stappen in de leertijd moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Als je vroeger hebt voldaan aan de voltijdse leerplicht kan je uiteraard vroeger starten met je leertijdopleiding. 

 • Op het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt, moet je opleiding afgewerkt zijn.

Specifieke leeftijdsvoorwaarden voor:

 • Bestuurder heftruck: vanaf 1 juli van het jaar waarin je 17 jaar wordt.
 • Call center medewerker: vanaf 1 juli van het jaar waarin je 17 jaar wordt.
 • Verzorgende: vanaf 1 juli van het jaar waarin je 16 wordt.
 • Koelmonteur: vanaf 1 juli van het jaar waarin je 16 jaar wordt.
 • Verhuizer: vanaf 1 juli van het jaar waarin je 16 jaar wordt.
 • Matroos binnenvaart en Matroos-motordrijver binnenvaart: 16 jaar zijn.
 • Medewerker kamerdienst: vanaf 1 juli van het jaar waarin je 17 jaar wordt.
 • Wapensmid en Wapenhersteller: 18 jaar zijn.
 • Wegmarkeerder: vanaf 1 juli van het jaar waarin je 17 jaar wordt

Soms is een certificaat LT of DBSO voldoende om te mogen starten en vervalt de specifieke leeftijdsvoorwaarde.

Voorwaarden qua vooropleiding:

 • Leerlingen uit BuSO OV4 Type 3 worden toegelaten zonder voorafgaandelijk gesprek met het CLB.
 • Leerlingen uit BuSO OV3 type 1, mits voorlegging van het bewijs van een gesprek met het CLB. De leertrajectbegeleider beslist over de toelating;
 • Administratief medewerker KMO: mits certificaat administratief medewerker (leertijd/DBSO)
 • Bordenbouwer: certificaat industrieel elektrotechnisch installateur (leertijd/DBSO)of getuigschrift leertijd elektrotechnisch installateur;
 • Domotica: certificaat residentieel elektrotechnisch installateur (leertijd/ DBSO) of getuigschrift leertijd elektrotechnisch installateur;
 • Grootkeukenkok: certificaat grootkeukenhulpkok (leertijd/DBSO);
 • Ijsbereider: certificaat banketbakker (leertijd/DBSO). Deze voorwaarde vervalt wanneer deze opleiding gecombineerd wordt met de opleiding banketbakker;
 • Immotica: certificaat tertiair elektrotechnisch installateur (leertijd/DBSO) of getuigschrift leertijd elektrotechnisch installateur;
 • Kelner: certificaat hulpkelner (leertijd/DBSO);
 • Kok: certificaat hulpkok (leertijd/DBSO) of getuigschrift leertijd restauranthouder of traiteur-banketaannemer;
 • Matroos-motordrijver binnenvaart: certificaat matroos binnenvaart (leertijd/ DBSO);
 • Onderhouds- en diagnosetechnicus personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen: certificaat garagehouder-hersteller (leertijd), certificaat polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (leertijd/DBSO), diploma 6TSO of 7BSO Autotechnieken;
 • Opticien- brillenmaker en Tandprothesetechnicus: BUSO-leerlingen worden niet toegelaten, tenzij de leertrajectbegeleider mits uitgebreide motivatie, een afwijking toestaat;
 • Podiumtechnicus: certificaat assistent podiumtechnicus (leertijd/DBSO); in 5 TSO podiumtechnieken met oriënteringsattest A,B of B, ervaringsbewijs assistent podiumtechnicus;
 • Slager/spekslager: certificaat slager (leertijd/DBSO);
 • Slager/bereider verkoopklare gerechten: certificaat slager (leertijd/DBSO);
 • Technicus elektrische zwembaduitrustingen: certificaat residentieel, industrieel of tertiair elektrotechnisch installateur (leertijd/DBSO) of getuigschrift leertijd elektrotechnisch installateur;
 • Technicus inbraakbeveiligingssystemen: certificaat residentieel elektrotechnisch installateur (leertijd/DBSO) of getuigschrift leertijd elektrotechnisch installateur;
 • Winkelbediende: certificaat aanvuller + certificaat kassier (leertijd/DBSO).

Nationaliteit:

Iedere minderjarige die voldoet aan de andere voorwaarden kan een leerovereenkomst of een overeenkomst alternerende opleiding sluiten.
Ook minderjarige jongeren van vreemde nationaliteit die onwettig in België verblijven.

Een leerovereenkomst die start vóór de 18e  verjaardag kan ook na de 18e  verjaardag worden verdergezet. Bovendien kan de jongere na de 18e  verjaardag nog een nieuwe overeenkomst sluiten bij een andere werkgever.

Meerderjarigen van vreemde nationaliteit , jonger dan 25 jaar, die wettig in België verblijven kunnen een leerovereenkomst sluiten. Die kan worden verder gezet tot het einde van de begonnen opleiding. Ongeacht het aantal overeenkomsten dat ervoor moet worden gesloten en zelfs indien hij/zij in tussentijd het verblijfsrecht verliest.

(cfr. SYNTRA Bericht 2011 nr 091)

Starten in een NIET -DUALE leertijdopleiding:
Gedurende het hele schooljaar kan je starten in de LT (zolang je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden).

Als je je inschrijft vóór 15 april wordt je toegelaten tot de lessen algemene en beroepsgerichte vorming + tot de evaluatie van deze cursussen. Binnen de 14 dagen na instap, moet je aan je trajectbegeleider de bewijsstukken geven van hetgeen je hebt behaald (leerdoelen algemene en beroepsgerichte vorming) in je vorige school van het lopend schooljaar.

Als dit gebeurt na 15 april moet je onmiddellijk bij je instap aan je trajectbegeleider kunnen aantonen welke opleiding je dat schooljaar tot dan toe hebt gevolgd met welke resultaten. Je doet dit aan de hand van schriftelijke bewijsstukken.

Op basis van deze bewijsstukken beslist de klassenraad of je nog wordt toegelaten tot de lessen algemene vorming en/of de cursus beroepsgerichte vorming (+de examens hierover). Als je niet tot de lessen wordt toegelaten, krijg je ook geen eindevaluatie voor dat schooljaar.


2. Binnen een duale opleidingen SYNTRA

Om te mogen starten met een duale opleiding moet je ten eerste voldoen aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent:

 • 16 j zijn 
 • OF 15 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar + de 1e 2 jaren van het SO gevolgd hebben (je hoeft niet geslaagd te zijn)
  Ben je nog geen 15 maar zal je het dit schooljaar worden? Uitzonderlijk kan de toelatingsklassenraad akkoord gaan (op advies van het CLB)
Ten tweede moet je 
 • voor de duale 2e graadsopleidingen in Syntra voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het 1e leerjaar van de 2e graad BSO
 • voor de duale 3e graadsopleidingen in Syntra voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het 1e leerjaar van de 3e graad BSO

Je kan starten in het 1e leerjaar van je 2e graadsopleiding tot en met de 1e lesdag van november. Deze datum geldt ook voor het 1e leerjaar van de 3e graadsopleiding.
Als je later wil instappen, heb je steeds de toestemming van de toelatingsklassenraad nodig. Dit geldt ook ook voor de 3e graadsopleidingen en het 7e jaar.

Voor het overige zijn de  specifieke voorwaarden  en de voorwaarden rond nationaliteit hetzelfde als bij de niet-duale leertijdopleidingen. (zie hierboven bij niet-duale leertijdopleidingen)


Wat leer je?

1. Binnen niet-duale leertijdopleidingen:

Lessen?

1 dag per week krijg je theorie in een SYNTRA-lesplaats. Een lesdag bestaat uit een halve dag algemene vorming rond actuele thema’s + een halve dag beroepsgerichte vorming (BGV) als aanvulling op wat je op de werkplek leert.

Werkplekleren?

4 dagen per week  krijg je op de werkvloer praktijkopleiding.

Je (leer)trajectbegeleider helpt je bij de keuze van een beroep en bij het vinden van een werkplek. Hij/Zij regelt alle praktische afspraken (werkuren…) en staat voor je klaar wanneer je vragen of problemen hebt.
Waar de zaak of de onderneming waarin je werkt gelegen is, kies je zelf.
Je kan zelf makkelijk een leertrajectbegeleider zoeken in je woonplaats of in de gemeente waar je een bedrijf wil zoeken. Neem contact op met een leertrajectbegeleider.

Wanneer het bedrijf van je vader en/of moeder erkend wordt als werkplek, kan je ook hier je praktijkopleiding volgen. Je ouders dienen je dan ook te evalueren en bij eventuele problemen de trajectbegeleider in te schakelen.


2. Binnen duale opleidingen in SYNTRA?

1 dag per week :

 • Algemene vorming hoofdzakelijk gegeven op de SYNTRA-lesplaats. Deze bestaat uit het Project Algemene vakken, Frans of Engels en de vakoverschrijdende eindtermen van het SO. De lessen kunnen deels geïntegreerd worden in de beroepsgerichte vorming. Ook praktijklessen worden binnen SYNTRA voorzien.
 • De beroepsgerichte vorming is gebaseerd op een/meedere beroepskwalificaties. Hierin staat precies wat jij moet kunnen als beginnend werknemer in een bepaald beroep.  Deze vorming krijg je vooral op je reële werkplek en gedeeltelijk op SYNTRA.

4 dagen per week:

Werkplekleren: je brengt op de werkvloer 20u (of meer) per week door.

Er wordt een individueel opleidingsplan uitgewerkt.
Heb je nood aan aanpassingen op school en/of op de werkplek? Bespreek dit met je trajectbegeleider.
SYNTRA beslist hoe je opleiding er uit ziet en volgt deze op.

De opleiding kan lineair of modulair georganiseerd worden.
Lineair? dan volg je les volgens een schooljaarsysteem,
Modulair? dan bestaat je opleiding uit clusters (bundels van leeractiviteiten).

Waar kan ik leertijd volgen? 

Het SYNTRA-netwerk bestaat uit 5 opleidingscentra met campussen over heel Vlaanderen.
Instellingen.


Welke procedure moet ik volgen?

1. Binnen de gewone leertijdopleiding (= niet-duale leertijdopleiding)

Je contacteert een leertrajectbegeleider van je gemeente of van de gemeente waar je een bedrijf wenst te zoeken. Als je graag wil starten: meer info.

Welk Contract/ Overeenkomst?
In een niet- duale leertijdopleiding kan je  2 types overeenkomsten * afsluiten:

 • de overeenkomst alternerende opleiding  (vanaf 20u/week werken op je reële werkplek - op jaarbasis) of
 • de deeltijdse arbeidsovereenkomst sociale maribel als je werkt in organisatie uit de non-profit sector waar de sociale maribel-regeling** geldt. (minimum 20u/week werken op je reële werkplek - op jaarbasis).

* Wanneer je voor 1 september 2016 al was tewerkgesteld, loopt je bestaande overeenkomst gewoon verder.
** Regeling voor werkplekken in Vlaanderen en Brussel uit de non-profitsector. Bedoeling is nieuwe arbeidsplaatsen creëren via patronale bijdrageverminderingen.

Duale leertijdopleidingen gebruiken dezelfde overeenkomst.

Je sluit een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) af met het bedrijf waar je je beroep zal leren.  De duur van je overeenkomst hangt af van het beroep dat je wil aanleren.


Veranderen naar een andere niet-duale leertijdopleiding?

Vóór 15 april kan je binnen de gewone leertijdopleiding van beroep veranderen. 
Je volgt dan de beroepsgerichte vorming van het nieuwe beroep en je legt hierover examen af. 

Na 15 april kan je ook nog van beroep veranderen MAAR blijf je de cursus beroepsgerichte vorming van je vorig beroep volgen en leg je hierover examens af.

2. Binnen een duale opleiding in SYNTRA

De procedure die gevolgd wordt is ook hier dezelfde als bij de niet-duale leertijdopleidingen.


Wat kan ik behalen via een leertijdopleiding?

Hoe gebeurt de evaluatie in de leertijdopleidingen?

De evaluatie in de leertijd gebeurt permanent, zowel in de onderneming als binnen de lessen.  Dat betekent dat er tijdens het schooljaar tussentijdse taken, toetsen, observaties, evaluaties, praktische proeven en beoordelingen van groepswerk gebeuren . 
Er wordt rekening gehouden met attitudes, evolutie in je studieresultaten, je taken en toetsen, voorgaande adviezen van de klassenraad, evaluaties van je opleider in de onderneming, ... om te kunnen beslissen of je de leerdoelen hebt bereikt.

De praktijkopleiding + de beroepsgerichte vorming (BGV) worden als 1 geheel per opleidingsjaar (afhankelijk van het opleidingstraject) geëvalueerd.,

Praktische proeven worden beoordeeld door de lesgevers van de cursus BGV.

De eindpraktijkproef is de laatste praktische proef van het volledige opleidingstraject. Deze wordt beoordeeld door 2 juryleden, van wie minstens 1 geen lesgever is van jou.

Op het einde van elk schooljaar beslist de klassenraad:
     - of je al dan niet geslaagd bent en
     - hoe je verder opleidingstraject zal verlopen.

1. Wat kan je behalen via een niet-duale leertijdopleding?

Als je slaagt in je volledige leertijdopleiding (ook algemene vorming, AV) kan je het volgende behalen:

 • getuigschrift 2e graad secundair onderwijs
  indien voldaan aan bijkomende voorwaarden : geslaagd op het einde van 4 AV + na de 1e graad min. 2 schooljaren onderwijs en/of LT gevolgd hebben én minstens 1 certificaat in de cursus BGV behaald.
 • studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de 3e graad secundair onderwijs 
  indien voldaan aan bijkomende voorwaarden: geslaagd op het einde van 6 AV + na de 1e graad min. 4 schooljaren  onderwijs en/of LT gevolgd hebben én minstens 1 certificaat behaald.
 • diploma secundair onderwijs
  indien voldaan aan bijkomende voorwaarden: geslaagd op het einde van 7 AV + na de 1e graad S.O. min. 5 schooljaren secundair onderwijs en/of LT gevolgd hebben + minstens een getuigschrift 2e graad secundair onderwijs én minstens 1 certificaat van een opleiding hebben behaald.

 Wat je precies behaalt, hangt af van het niveau van de cursus A.V.
 Slagen in de examens ‘algemene vorming’ betekent dat je de eindtermen hebt bereikt van het voltijds BSO volgens Syntra Vlaanderen. 

 Als je slaagt de ‘beroepsgerichte vorming’ kan je het volgende behalen:

 • een getuigschrift leertijd als je slaagt voor een volledig opleidingstraject (van 1 of een combinatie van opleidingen),
 • certificaten na het slagen voor elke opleiding die deel uitmaakt van het volledig opleidingstraject.

Als je wil weten wat je precies kan behalen na een duale leertijdopleiding, ga je best naar de opleiding en lees je de informatie.

2. Wat kan je behalen via een duale opleiding in SYNTRA?

 • een getuigschrift van de 2e graad van het BSO als je slaagt voor je volledige duale opleiding (= algemene + beroepsgerichte vorming).
 • het studiegetuigschrift van het 2e  leerjaar van de 3e  graad SO als je geslaagd bent voor je volledige 2-jarige duale opleiding (=algemene +  beroepsgerichte vorming). 
 • het studiegetuigschrift van het 3e leerjaar van de 3e graad als je slaagt voor je volledige duale opleiding (uitgereikt aan leerlingen die instromen vanuit 6 ASO, TSO of KSO)
 • het diploma secundair onderwijs als je slaagt voor je volledige duale opleiding (algemene + beroepsgerichte vorming)
 
 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de vakken van de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de vakken algemene vorming.
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.
 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een kleiner afgerond geheel uit een beroepskwalificatie. Ook deze deelkwalificaties hebben hun belang op de arbeidsmarkt. Niet elke beroepskwalificatie is opgedeeld in deelkwalificaties. Let wel: niet voor elke opleiding zullen er deelkwalificaties afgebakend kunnen worden aangezien niet elke beroepskwalificatie toelaat om nog kleinere gehelen af te bakenen met afzonderlijke relevantie op de arbeidsmarkt;
 • een bewijs van competenties als je enkele afzonderlijke competenties hebt behaald maar geen recht hebt op 1 van de bovenvermelde studiebewijzen
  Ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte.  


Financiën?

Jij krijgt een vakopleiding, wordt betaald voor je inspanningen en bent verzekerd tegen arbeidsongevallen. Alle officiële attesten (verzekering, kinderbijslag, mutualiteit, …) worden ingevuld door de leertrajectbegeleider

Verdien ik iets?

-Je wordt betaald door het bedrijf waar je 4 dagen per week werkt.
Per maand ontvang je een leervergoeding.
Wat je verdient is o.m. afhankelijk van wanneer je leerovereenkomst is ingegaan. Meer info.

-Jongeren met een overeenkomst van alternerende opleiding die slagen in hun opleidingsjaar hebben bovendien recht op een startbonus!


Voor de overeenkomsten alternerende opleiding geldt: 

Soort overeenkomst binnen Leertijd

Wat verdien je?

Extra info

DA 

Deeltijdse
arbeidsovereenkomst i.f.v.
 sociale maribel**

                       Loon

Voor je werk tijdens het werkplekleren.
Bedrag: gebaseerd op gewerkte uren.

 

 

 

OAO

Overeenkomst Alternerende opleiding

                 Leervergoeding

 

 

462,30 euro/maand

Tijdens 1e jaar van alternerende opleiding

510,10 euro/maand

Na slagen in 1e jaar van de alternerende opleiding

(of na geslaagd te zijn in 2e graad SO)

549,90 euro/maand

Na slagen in 2e jaar van de alternerende opleiding

(of na geslaagd te zijn in 5SO of in kwalificatiefase BUSO OV3)

 

Voor zowel werkplekleren als voor het opleidingsgedeelte dat je volgt

 • ligt vast
 • is hetzelfde voor alle beroepssectoren (Bedrijven kunnen zelf nog extra  bonussen/premies geven).
 • hangt af van het opleidingsjaar dat je volgt van je alternerende opleiding
 • bedrag: gebaseerd op gepresteerde uren.

 

Bedragen leertijd 2019-2020

*Voor de leerovereenkomsten ontvang je maandelijks een leervergoeding van 572,94 euro in het 3e opleidingsjaar van je leertraject. Op 1 januari 2020 wordt dit bedrag aangepast (index), het nieuwe bedrag staat dan op www.leertijd.be
 
**Regeling voor werkplekken in Vlaanderen en Brussel uit de non-profitsector.

Groeipakket (vroeghere kinderbijslag)meer info

Tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 wordt, is er altijd recht op het Groeipakket, ongeacht wat je verdient 
Nadien blijft het recht op het Groeipakket  bestaan zolang je niet meer verdient dan de grens van 541,09 euro bruto  per maand.

Soms kan je een schooltoeslag (vroegere schooltoelage) ontvangen tot en met het schooljaar waarin je 22 jaar wordt.
Of je in aanmerking komt en de grootte van het bedrag hangt o.a. af van je gezinsinkomen.In het begin van het schooljaar wordt deze toeslag automatisch betaald door de uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere Kinderbijslagfonds).

Spijbelaars kunnen hun schooltoelage verliezen.

Kosten

In de leertijd moet je geen inschrijvingsgeld betalen. Per schooljaar kan een bijdrage gevraagd worden voor cursusmateriaal: bvb. handboeken, kopieën, grondstoffen tijdens praktijklessen, … Deze info wordt meegedeeld bij het begin van elk schooljaar Het bedrag kan variëren naargelang de opleiding.

Het is daarnaast mogelijk dat je ander cursusmateriaal nodig hebt dat je zelf moet meebrengen. Dit wordt ook meegedeeld bij de inschrijving.


Wat na de Leertijd?

Voor een tewerkstelling bij de overheid (openbare sector) heb je meestal een onderwijsstudiebewijs  nodig, behalve op het laagste niveau. 
In de toekomst zal de overheid ook kunnen aanwerven op basis van verworven competenties.  Het getuigschrift leertijd zal hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Afhankelijk van de behaalde getuigschriften en/of het behaalde diploma kan je terugkeren naar het voltijds SO of mogelijks verder studeren in bv. het hoger (beroeps)onderwijs, het volwassenenonderwijs, ... 
Bij een overstap na 15 november van de leertijd naar het voltijds SO beslist de school voltijds onderwijs zelf of je afwezigheid  van bij de aanvang van het schooljaar tot de datum van je overgang, wordt gewettigd.

Informeer je hierover vooraf bij het CLB.

Met je ‘getuigschrift leertijd’ kan je gaan werken.
Het is echter niet de bedoeling dat je na je leertijd direct aan de slag gaat als zelfstandige
Eerst een ondernemerschapstraject volgen is vaak een goed idee.
Je specialiseert je dan verder waardoor de kans om uit te groeien tot een succesvolle ondernemer, realistisch wordt. Veel van deze opleidingen worden ’s avonds georganiseerd, maar het kan ook overdag. 

Vanaf 01/09/2018 is het attest bedrijfsbeheer niet meer verplicht in Vlaanderen om een zelfstandige activiteit te starten. 
Om je als zelfstandige te mogen vestigen in Brussel of Wallonië moet je nog steeds bewijzen dat je over een basiskennis bedrijfsbeheer beschikt.

Als het om een gereglementeerd beroep gaat, moet je ook de vereiste beroepskennis kunnen aantonen. 
Het getuigschrift leertijd geldt niet als bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer, maar in bijna alle gevallen wel als bewijs van vereiste beroepskennis.


Overstap naar voltijds secundair onderwijs?

Tussen 1 september en 15 november kan je overstappen vanuit de Leertijd naar het voltijds SO.
Natuurlijk moet je aan de toelatingsvoorwaarden voor de voltijdse studierichting voldoen.

Een attest van SYNTRA geldt als bewijs dat je er was ingeschreven.
Op basis van dit attest wordt je afwezigheid in het voltijds SO tussen 1 september en de datum van overstap gewettigd. De 1e dag van je effectieve aanwezigheid in het voltijds SO wordt je ingeschreven.

Na 15 november overstappen naar het voltijds secundair onderwijs is minder evident. De school beslist zelf of ze de tijd dat je afwezig was in het voltijds SO wenst tewettigen.
De school bepaalt wie hierover beslist.
Zo beslist de directeur vaak over de persoonlijke redenen die aanleiding geven tot een overstap en de toelatingsklassenraad over een laattijdige inschrijving… De ouders kunnen hiertegen niet in beroep gaan.

(Info in de Omzendbrief aangaande Afwezigheden en in- en uitschrijvingen in het voltijds gewoon secundair onderwijs en het deeltijds secundair onderwijs,  2.1.2. Overgang vanuit het deeltijds naar het voltijds secundair onderwijs)


Meer info?

Ga eens snuffelen op de pagina: snuffeldagen.be

Leertijdwebsite: https://www.leertijd.be/zoeken/beroep