Zorgkundige duaal - Derde graad - DBSO

Studierichting "Zorgkundige duaal"

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert onder toezicht van een verpleegkundige:

 • de gezondheidstoestand van de clie?nt opvolgen
 • de cliënt begeleiden bij de activiteiten van het dagelijkse leven
 • instaan voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning
 • de clie?nt op efficie?nte en kwaliteitsvolle wijze ondersteunen en verzorgen, rekening houdend met zijn/haar welzijn, de continuïteit van de zorg, tijdsbesteding, wensen, ...
 • werken in een gestructureerde equipe
 • het individuele zorgplan met zorgprioriteiten opstellen 
 • rapporteren aan de verpleegkundige

Deze duale opleiding is gebaseerd op de

 • Beroepskwalificatie zorgkundige, niveau 4

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis).

Bron: https://www.duaalleren.vlaanderen/

Zorgkundige duaal - Derde graad - DBSO

 

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert onder toezicht van een verpleegkundige:

 • de gezondheidstoestand van de clie?nt opvolgen
 • de cliënt begeleiden bij de activiteiten van het dagelijkse leven
 • instaan voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning
 • de clie?nt op efficie?nte en kwaliteitsvolle wijze ondersteunen en verzorgen, rekening houdend met zijn/haar welzijn, de continuïteit van de zorg, tijdsbesteding, wensen, ...
 • werken in een gestructureerde equipe
 • het individuele zorgplan met zorgprioriteiten opstellen 
 • rapporteren aan de verpleegkundige

Deze duale opleiding is gebaseerd op de

 • Beroepskwalificatie zorgkundige, niveau 4

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis).

Bron: https://www.duaalleren.vlaanderen/

 

 

 

Welke lessen krijg ik?

De centra voor deeltijds onderwijs (CDO) beslissen zélf hoe ze het standaardtraject vertalen naar lessentabellen.
Zo kunnen vakken bv. apart worden georganiseerd (Lichamelijke Opvoeding, Frans…) maar evengoed kunnen samenhangende vakken samengevoegd worden. Er bestaan geen algemene lessenroosters.
Met andere woorden: elk centrum beslist vrij hoe de opleiding wordt uitgebouwd. 
 
Om hier zicht op te krijgen dien je zélf het CDO van je keuze te contacteren.
Aangezien het werk op de werkvloer bv. kan verschillen naargelang de werkgever en leerlingen ook onderling sterk kunnen verschillen, vult het CDO de opleiding aan tot een succesvol traject. Zij geven immers vorm aan je opleiding en volgen deze op.

Waar kan ik "Zorgkundige duaal" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "Zorgkundige duaal" ?

Je wordt toegelaten tot de 1-jarige opleiding 'Zorgkundige duaal' als je:

 • 16 jaar bent;
 • ofwel 15 jaar bent en de eerste 2 leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd;
 • ofwel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar (waarop de opleiding zorgkundige duaal zich situeert);
 • nog geen 25 bent want je mag secundair onderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt.

-Je wordt toegelaten na de start van de opleiding 'Zorgkundige duaal' als:

 • je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven +

 • de klassenraad akkoord gaat met de laattijdige instap. De klassenraad bestaat uit tenminste de voorzitter + 3 leraars.

   

-Hoewel het geen formele toelatingsvoorwaarde is, wordt er verwacht dat je (quasi) arbeidsrijp bent.

-Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling of uit een Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

-Ook moet je een overeenkomst hebben afgesloten (binnen de 20 opleidingsdagen te tellen vanaf de start van de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst). Als dit niet lukt ben je verplicht met je duale opleiding te stoppen.

Wat na "Zorgkundige duaal" ?

Je kan volgende studiebewijzen behalen:

 • een onderwijskwalificatie:
  -een diploma secundair onderwijs wanneer je al een getuigschrift van de 3e graad BSO hebt behaald
  -een studiegetuigschrift van het 7e jaar (uitgereikt aan leerlingen die instromen vanuit 6 ASO,TSO of KSO)

 • een beroepskwalificatie:
  -een certificaat als je slaagt voor de vakken van de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de vakken van de algemene vorming.
 •  een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op 1 van bovenvermelde studiebewijzen.

In het studiebewijs dat wordt uitgereikt na de opleiding zorgkundige duaal, wordt bijkomend vermeld dat de wettelijke voorschriften betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen zijn nageleefd (KB nr. 78 van 10/11/1967)

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

 • Veranderen van school in de loop van een schooljaar mag altijd.
  Uiteraard moet steeds voldaan zijn aan de (specifieke) toelatingsvoorwaarden tot de studie.

 • Volgende studieovergangen binnen eenzelfde leerjaarniveau, vanuit een deeltijdse opleiding, zijn mogelijk:

  • Naar een studierichting binnen het voltijds gewoon secundair onderwijs (SO) tot en met 15 november van hetzelfde schooljaar. De  periode tijdens dewelke je afwezig was in het voltijds SO wegens het volgen van lessen in het DBSO, wordt beschouwd als een afwezigheid die ‘van rechtswege gewettigd is’. .
   Na deze datum beslist de school zelf of de afwezigheid al dan niet gewettigd wordt.

  • Naar een niet-duale opleiding binnen DBSO.
   Ingeval van laattijdig aansluiten bij een groep die al met de opleiding is gestart, moet  de klassenraad bereid zijn ‘vrijstelling van lesbijwoning’ te geven voor de periode tijdens dewelke je nog niet was ingeschreven in de betrokken opleiding.

  •  Naar een niet-duale opleiding binnen de leertijd (Syntra).

  -Overgangen van het deeltijds naar het voltijds gewoon secundair onderwijs in de loop van het schooljaar kaderen steeds  in 'het wettigen van afwezigheden'.
  Uiteraard moet steeds voldaan zijn aan de (specifieke) toelatingsvoorwaarden van de opleiding waarnaar men overstapt.
  -Over de overgang, bij instap vanuit een niet- Vlaamse school of een OKAN-klas, wordt beslist door de klassenraad binnen de 25 dagen na de aanvang van de lesbijwoning.

Wat na "Zorgkundige duaal" ?

De meeste leerlingen gaan na DBSO werken.

Als je toch wil verder studeren kan je je best informeren bij je CLB.
Er zijn afhankelijk van het door jou behaalde studiebewijs, zeker nog mogelijkheden: Volwassenenonderwijs, VDAB, SYNTRA, Defensie, …
Als je je diploma van secundair onderwijs behaalt, is  doorstroming naar het hoger onderwijs (Hoger beroepsonderwijs, Professionele bachelor…) mogelijk. Realiseer je dat deze overstap in de praktijk vaak zeer moeilijk is.

De meeste leerlingen gaan na DBSO werken.
Met een/enkele beroepskwalificatie(s) op zak weet je toekomstige werkgever wat je kunt en kent. Deze kwalificaties zijn relevant voor de arbeidsmarkt.

 

Als je wil verder studeren kan je je best informeren bij je CLB.
Er zijn afhankelijk van het door jou behaalde studiebewijs, verschillende  mogelijkheden.

 

Zo kan je je studie vervolledigen met een Se-n-Se maar je kan evengoed een bijkomend specialisatiejaar BSO volgen uit eenzelfde studiegebied  of uit een ander studiegebied. In het laatste geval heb je de toestemming van de toelatingsklassenraad nodig.  

Met je diploma van secundair onderwijs op zak, is doorstroming naar het hoger onderwijs (graduaten, HBO5 Verpleegkunde, Professionele bachelor…) ook mogelijk. Realiseer je dat deze overstap in de praktijk niet altijd evident is.

 

Ook binnen het Volwassenenonderwijs, VDAB, SYNTRA, Defensie, … kan je opleidingen volgen.

 

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.
Zorgkundige ( knelpuntberoep)