Zorgkundige duaal - DBSO

Studierichting "Zorgkundige duaal"

Ben je iemand die het best leert vanuit de praktijk, dan is een duale opleiding misschien iets voor jou.
Meer dan de helft van je opleiding breng je immers door op de werkvloer, de rest in de klas. Concreet sta je minstens 20 opleidingsuren per week op de reële werkplek (gemiddeld, op jaarbasis).

Voor elke duale opleiding bestaat 1 standaardtraject. Hierin staat wat jij moet leren op vlak van:  

 • algemene vorming en

 • beroepsgerichte vorming.

Meer gedetailleerde info over het standaardtraject van (pdf) Zorgkundige duaal (specialisatiejaar bso) (pdf, 35 p.) 
Je volgt hetzelfde standaardtraject als leerlingen die dezelfde duale opleiding volgen binnen de leertijd of in het 7e specialisatiejaar BSO van het voltijds secundair onderwijs.

Algemene vorming krijg je op het centrum voor deeltijds onderwijs (CDO). Deze bestaat uit het Project Algemene vakken, Moderne vreemde talen (Frans of Engels) en de vakoverschrijdende eindtermen SO.
Beroepsgerichte vorming krijg je vnl. op je reële werkplek of gesimuleerde werkomgeving (bijv. een opleidingscentrum). Ook op het CDO komt dit aan bod.
Je opleiding dient zowel op een residentiële werkplek als op een werkplek in de thuiszorg te verlopen.

Je werkplekleren start met een fase van werken onder toezicht/bij aanwezigheid. Deze periode duuit min. 10 dagen tijdens de 1e maand van tewerkstelling. Na een positieve evaluatie kan je overstappen naar een fase van zelfstandig werken op de werkplek. Zoniet wordt het werken ondertoezicht/bij aanwezigheid verlengd.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de beroepskwalificatie:

 • zorgkundige (niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)

Duaal leren is bedoeld voor arbeidsrijpe of quasi- arbeidsrijpe leerlingen.
De klassenraad en de trajectbegeleider beslissen of je arbeidsrijp bent en formuleren hierover een niet- bindend advies nadat je een screening hebt doorlopen. Deze screening kan georganiseerd worden op het einde van vorig schooljaar of bij de start van het nieuwe schooljaar.

Het CDO beslist hoe je opleiding er uit ziet en volgt deze op, in nauwe samenwerking met de mentor/werkplek. Zo kan je opleiding bvb. lineair (op jaarbasis) of modulair (opgesplitst in clusters) georganiseerd worden.

Je sluit een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) af. Indien je werkplek in aanmerking komt voor de sociale maribel, kan er een deeltijdse arbeidsovereenkomst gesloten worden.

Als je binnen de vastgelegde termijn (= binnen de 20 opleidingsdagen vanaf de start van de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst) geen overeenkomst hebt afgesloten, moet je met de duale opleiding stoppen. 

Zorgkundige duaal - DBSO

 

Ben je iemand die het best leert vanuit de praktijk, dan is een duale opleiding misschien iets voor jou.
Meer dan de helft van je opleiding breng je immers door op de werkvloer, de rest in de klas. Concreet sta je minstens 20 opleidingsuren per week op de reële werkplek (gemiddeld, op jaarbasis).

Voor elke duale opleiding bestaat 1 standaardtraject. Hierin staat wat jij moet leren op vlak van:  

 • algemene vorming en

 • beroepsgerichte vorming.

Meer gedetailleerde info over het standaardtraject van (pdf) Zorgkundige duaal (specialisatiejaar bso) (pdf, 35 p.) 
Je volgt hetzelfde standaardtraject als leerlingen die dezelfde duale opleiding volgen binnen de leertijd of in het 7e specialisatiejaar BSO van het voltijds secundair onderwijs.

Algemene vorming krijg je op het centrum voor deeltijds onderwijs (CDO). Deze bestaat uit het Project Algemene vakken, Moderne vreemde talen (Frans of Engels) en de vakoverschrijdende eindtermen SO.
Beroepsgerichte vorming krijg je vnl. op je reële werkplek of gesimuleerde werkomgeving (bijv. een opleidingscentrum). Ook op het CDO komt dit aan bod.
Je opleiding dient zowel op een residentiële werkplek als op een werkplek in de thuiszorg te verlopen.

Je werkplekleren start met een fase van werken onder toezicht/bij aanwezigheid. Deze periode duuit min. 10 dagen tijdens de 1e maand van tewerkstelling. Na een positieve evaluatie kan je overstappen naar een fase van zelfstandig werken op de werkplek. Zoniet wordt het werken ondertoezicht/bij aanwezigheid verlengd.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de beroepskwalificatie:

 • zorgkundige (niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)

Duaal leren is bedoeld voor arbeidsrijpe of quasi- arbeidsrijpe leerlingen.
De klassenraad en de trajectbegeleider beslissen of je arbeidsrijp bent en formuleren hierover een niet- bindend advies nadat je een screening hebt doorlopen. Deze screening kan georganiseerd worden op het einde van vorig schooljaar of bij de start van het nieuwe schooljaar.

Het CDO beslist hoe je opleiding er uit ziet en volgt deze op, in nauwe samenwerking met de mentor/werkplek. Zo kan je opleiding bvb. lineair (op jaarbasis) of modulair (opgesplitst in clusters) georganiseerd worden.

Je sluit een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) af. Indien je werkplek in aanmerking komt voor de sociale maribel, kan er een deeltijdse arbeidsovereenkomst gesloten worden.

Als je binnen de vastgelegde termijn (= binnen de 20 opleidingsdagen vanaf de start van de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst) geen overeenkomst hebt afgesloten, moet je met de duale opleiding stoppen. 

 

Waar kan ik "Zorgkundige duaal" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "Zorgkundige duaal" ?

Je wordt toegelaten tot de 1-jarige opleiding 'Zorgkundige duaal' als je:

 • 1 van de volgende studiebewijzen behaald hebt:
  -een diploma secundair onderwijs, uitgereikt binnen een opleiding van het studiegebied Personenzorg (TSO),
  -een studiegetuigschrift van 6BSO, uitgereikt in een opleiding van het studiegebied Personenzorg of op basis van een certificaat van verzorgende uit het DBSO of de Leertijd
  +
 • nog geen 25 bent want je mag secundair onderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt.

-Je wordt toegelaten na de start van de opleiding 'Zorgkundige duaal' als:

 • je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven +

 • de klassenraad akkoord gaat met de laattijdige instap. De klassenraad bestaat uit tenminste de voorzitter + 3 leraars.

   

-Hoewel het geen formele toelatingsvoorwaarde is, wordt er verwacht dat je (quasi) arbeidsrijp bent.

-Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling of uit een Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

-Ook moet je een overeenkomst hebben afgesloten (binnen de 20 opleidingsdagen te tellen vanaf de start van de 1e lesbijwoning of vanaf het beëindigen van een eerdere overeenkomst). Als dit niet lukt ben je verplicht met je duale opleiding te stoppen.

Wat na "Zorgkundige duaal" ?

Je kan volgende studiebewijzen behalen:

 • een onderwijskwalificatie:
  -een diploma secundair onderwijs wanneer je al een getuigschrift van de 3e graad BSO hebt behaald
  -een studiegetuigschrift van het 7e jaar (uitgereikt aan leerlingen die instromen vanuit 6 ASO,TSO of KSO)

 • een beroepskwalificatie:
  -een certificaat als je slaagt voor de vakken van de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de vakken van de algemene vorming.
 •  een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op 1 van bovenvermelde studiebewijzen.

In het studiebewijs dat wordt uitgereikt na de opleiding zorgkundige duaal, wordt bijkomend vermeld dat de wettelijke voorschriften betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen zijn nageleefd (KB nr. 78 van 10/11/1967)

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

 • Veranderen van school in de loop van een schooljaar mag altijd.
  Uiteraard moet steeds voldaan zijn aan de (specifieke) toelatingsvoorwaarden tot de studie.

 • Volgende studieovergangen binnen eenzelfde leerjaarniveau, vanuit een deeltijdse opleiding, zijn mogelijk:

  • Naar een studierichting binnen het voltijds gewoon secundair onderwijs (SO) tot en met 15 november van hetzelfde schooljaar. De  periode tijdens dewelke je afwezig was in het voltijds SO wegens het volgen van lessen in het DBSO, wordt beschouwd als een afwezigheid die ‘van rechtswege gewettigd is’. .
   Na deze datum beslist de school zelf of de afwezigheid al dan niet gewettigd wordt.

  • Naar een niet-duale opleiding binnen DBSO.
   Ingeval van laattijdig aansluiten bij een groep die al met de opleiding is gestart, moet  de klassenraad bereid zijn ‘vrijstelling van lesbijwoning’ te geven voor de periode tijdens dewelke je nog niet was ingeschreven in de betrokken opleiding.

  •  Naar een niet-duale opleiding binnen de leertijd (Syntra).

  -Overgangen van het deeltijds naar het voltijds gewoon secundair onderwijs in de loop van het schooljaar kaderen steeds  in 'het wettigen van afwezigheden'.
  Uiteraard moet steeds voldaan zijn aan de (specifieke) toelatingsvoorwaarden van de opleiding waarnaar men overstapt.
  -Over de overgang, bij instap vanuit een niet- Vlaamse school of een OKAN-klas, wordt beslist door de klassenraad binnen de 25 dagen na de aanvang van de lesbijwoning.

Wat na "Zorgkundige duaal" ?

De meeste leerlingen gaan na DBSO werken.

Als je toch wil verder studeren kan je je best informeren bij je CLB.
Er zijn afhankelijk van het door jou behaalde studiebewijs, zeker nog mogelijkheden: Volwassenenonderwijs, VDAB, SYNTRA, Defensie, …
Als je je diploma van secundair onderwijs behaalt, is  doorstroming naar het hoger onderwijs (Hoger beroepsonderwijs, Professionele bachelor…) mogelijk. Realiseer je dat deze overstap in de praktijk vaak zeer moeilijk is.

 

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.
Zorgkundige ( knelpuntberoep)