Psychologie : Klinische psychologie - Academische bachelor

 

 


De Psychologie bestudeert het gedrag van de individuele mens. 
Ze omvat tal van theorieën over gedrag en mentale processen en tracht die op een wetenschappelijke manier te verklaren.
Je maakt kennis met de wetenschappelijke ontwikkelingen en de theorievorming op dit gebied.
Niet enkel het normale gedrag, maar ook het afwijkende gedrag wordt bestudeerd.
In het 1ste jaar is er naast een klemtoon op de psychologische disciplines en mentale processen, ook aandacht voor de normale en vertraagde ontwikkeling, ontwikkelingsstoornissen en psychopathologie. 
De basisvakken van de 1ste jaren zijn: psychologie (algemeen - sociaal - differentiële - ontwikkeling  gezondheid  cognitief - biologisch), functieleer, fysiologie, biologie, statistiek, sociologie. 
Afhankelijk van de instelling kunnen er ook vakken bijkomen als gedragsneurowetenschappen, inleiding tot de orthopedagogiek, orthopsychologie. 
Onderzoeksmethoden en technieken voor wetenschappelijk onderzoek staan ook op het programma.
Aan de UGent kies je in het 3de jaar bachelor een afstudeerrichting.
Deze keuze is niet bindend naar een bepaalde afstudeerrichting in de master.


In de afstudeerrichting klinische psychologie verwerf je inzicht in de psychopathologie, in de diagnostische instrumenten en in de indicatiestelling voor psychologische interventie.
Neurologie en Fysiopathologie dragen bij tot een verdiepend inzicht in de biologische basis van het gedrag en de implicaties hiervan voor de psychopathologie.

Voor wie?

Je wil meer te weten komen over: mensenkennis, personeelsbeleid, therapeutische begeleiding, opleidingen, vorming, wetenschap, kinderen en jongeren met probleemgedrag, mensen met specifieke noden, sociaal gedrag ...   
Je wil de psychologische processen en problemen die zich bij mensen kunnen voordoen op een wetenschappelijke manier bestuderen en verder gaan dan de verklaringen die je in de gewone omgang hoort. 
Vermits het voor toekomstige psychologen noodzakelijk is om op een verantwoorde manier om te gaan met resultaten van tests, observaties, enquêtes … vormen statistiek en data-analytische vakken een belangrijk onderdeel van de opleiding. 
Een goed abstract en logisch redeneervermogen zijn noodzakelijk. Deze vaardigheden kunnen o.a. worden verkregen via een vooropleiding met minstens een totaal aan negen uur wiskundige en bètawetenschappelijke vakken (chemie, biologie, fysica) of een vooropleiding klassieke talen.
Verder is een minstens passieve kennis van het Engels wenselijk.


Aanvullende info:

Universiteit Gent - Campus Gent


Studiepunten

180 (+ 120 master)

Psychologie : Klinische psychologie - Academische bachelor

Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

 


De Psychologie bestudeert het gedrag van de individuele mens. 
Ze omvat tal van theorieën over gedrag en mentale processen en tracht die op een wetenschappelijke manier te verklaren.
Je maakt kennis met de wetenschappelijke ontwikkelingen en de theorievorming op dit gebied.
Niet enkel het normale gedrag, maar ook het afwijkende gedrag wordt bestudeerd.
In het 1ste jaar is er naast een klemtoon op de psychologische disciplines en mentale processen, ook aandacht voor de normale en vertraagde ontwikkeling, ontwikkelingsstoornissen en psychopathologie. 
De basisvakken van de 1ste jaren zijn: psychologie (algemeen - sociaal - differentiële - ontwikkeling  gezondheid  cognitief - biologisch), functieleer, fysiologie, biologie, statistiek, sociologie. 
Afhankelijk van de instelling kunnen er ook vakken bijkomen als gedragsneurowetenschappen, inleiding tot de orthopedagogiek, orthopsychologie. 
Onderzoeksmethoden en technieken voor wetenschappelijk onderzoek staan ook op het programma.
Aan de UGent kies je in het 3de jaar bachelor een afstudeerrichting.
Deze keuze is niet bindend naar een bepaalde afstudeerrichting in de master.


In de afstudeerrichting klinische psychologie verwerf je inzicht in de psychopathologie, in de diagnostische instrumenten en in de indicatiestelling voor psychologische interventie.
Neurologie en Fysiopathologie dragen bij tot een verdiepend inzicht in de biologische basis van het gedrag en de implicaties hiervan voor de psychopathologie.

Voor wie?

Je wil meer te weten komen over: mensenkennis, personeelsbeleid, therapeutische begeleiding, opleidingen, vorming, wetenschap, kinderen en jongeren met probleemgedrag, mensen met specifieke noden, sociaal gedrag ...   
Je wil de psychologische processen en problemen die zich bij mensen kunnen voordoen op een wetenschappelijke manier bestuderen en verder gaan dan de verklaringen die je in de gewone omgang hoort. 
Vermits het voor toekomstige psychologen noodzakelijk is om op een verantwoorde manier om te gaan met resultaten van tests, observaties, enquêtes … vormen statistiek en data-analytische vakken een belangrijk onderdeel van de opleiding. 
Een goed abstract en logisch redeneervermogen zijn noodzakelijk. Deze vaardigheden kunnen o.a. worden verkregen via een vooropleiding met minstens een totaal aan negen uur wiskundige en bètawetenschappelijke vakken (chemie, biologie, fysica) of een vooropleiding klassieke talen.
Verder is een minstens passieve kennis van het Engels wenselijk.


Studiepunten

180 (+ 120 master)


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Universiteit Gent - Campus Gent


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Psychologie 

Afstudeerrichting: Klinische psychologie

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichtingen zijn:

Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid (Academische bachelor - HO)
Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie (Academische bachelor - HO)
Psychologie : zonder afstudeerrichtingen (Academische bachelor - HO)

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebiedeen postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Een eerste belangrijke tewerkstellingssector is de gezondheidszorg.
In psychiatrische ziekenhuizen zijn psychologen verantwoordelijk voor diagnostiek, psychotherapie en meer en meer ook voor de begeleiding en opleiding van verpleegkundigen, ergotherapeuten en andere paramedici.
In de algemene ziekenhuizen zijn psychologen werkzaam op tal van afdelingen zoals de pediatrie, de oncologie, de hartrevalidatie, de pijnkliniek, de kliniek eetstoornissen, e.a.
Ze staan in voor patiëntenbegeleiding en revalidatie.
De geestelijke gezondheidszorg buiten het ziekenhuis overkoepelt de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de diensten voor drugshulpverlening, de crisisopvang, en zo meer.
Men kan er terecht voor alle problemen van persoonlijke aard: angst, depressie, verslaving, eetstoornissen, relatieproblemen, opvoedingsmoeilijkheden, ...
Psychologen zijn eveneens tewerkgesteld in de forensische sector, waaronder de gevangenissen.
Een belangrijke sector is de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg, de revalidatiecentra en de medisch-pedagogische instituten.
In de Centra voor Leerlingenbegeleiding staan psychologen in voor schoolloopbaanbegeleiding wat betreft het leerproces, de keuzemomenten, sociaal-emotionele aspecten, ...
Ten slotte vind je psychologen ook als zelfstandige: voltijds of deeltijds, vaak in een associatie met deskundigen uit andere disciplines.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
 Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen
Psycholoog
Relatie- en gezinsbemiddelaar

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 650 2,37 59,13 88 69 87 156 219 31
Economie-wetenschappen (ASO) 66 2,02 70,20 5 4 6 15 33 3
Economie-wiskunde (ASO) 97 1,45 76,41 6 6 6 18 58 3
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 65 1,00 44,97 12 14 7 15 12 5
Grieks-Latijn (ASO) 51 3,74 83,14 0 3 2 11 33 2
Handel (TSO) 61 0,45 32,89 21 9 8 14 5 4
Humane wetenschappen (ASO) 2161 8,28 62,04 239 223 251 554 803 91
Latijn-moderne talen (ASO) 455 5,92 76,48 19 21 41 103 262 9
Latijn-wetenschappen (ASO) 282 4,47 81,78 10 7 16 54 188 7
Latijn-wiskunde (ASO) 358 3,15 88,47 4 6 23 38 280 7
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 409 4,04 73,60 25 36 35 73 224 16
Moderne talen-wiskunde (ASO) 49 4,26 77,91 3 2 4 8 30 2
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 207 0,83 32,54 65 38 33 30 25 16
Sportwetenschappen (ASO) 52 1,67 59,93 9 8 3 10 22 0
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 656 1,69 78,85 35 33 42 112 407 27

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 04-03-2020

Psychologie : Klinische psychologie - Academische bachelor

Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

 


De Psychologie bestudeert het gedrag van de individuele mens. 
Ze omvat tal van theorieën over gedrag en mentale processen en tracht die op een wetenschappelijke manier te verklaren.
Je maakt kennis met de wetenschappelijke ontwikkelingen en de theorievorming op dit gebied.
Niet enkel het normale gedrag, maar ook het afwijkende gedrag wordt bestudeerd.
In het 1ste jaar is er naast een klemtoon op de psychologische disciplines en mentale processen, ook aandacht voor de normale en vertraagde ontwikkeling, ontwikkelingsstoornissen en psychopathologie. 
De basisvakken van de 1ste jaren zijn: psychologie (algemeen - sociaal - differentiële - ontwikkeling  gezondheid  cognitief - biologisch), functieleer, fysiologie, biologie, statistiek, sociologie. 
Afhankelijk van de instelling kunnen er ook vakken bijkomen als gedragsneurowetenschappen, inleiding tot de orthopedagogiek, orthopsychologie. 
Onderzoeksmethoden en technieken voor wetenschappelijk onderzoek staan ook op het programma.
Aan de UGent kies je in het 3de jaar bachelor een afstudeerrichting.
Deze keuze is niet bindend naar een bepaalde afstudeerrichting in de master.


In de afstudeerrichting klinische psychologie verwerf je inzicht in de psychopathologie, in de diagnostische instrumenten en in de indicatiestelling voor psychologische interventie.
Neurologie en Fysiopathologie dragen bij tot een verdiepend inzicht in de biologische basis van het gedrag en de implicaties hiervan voor de psychopathologie.

Voor wie?

Je wil meer te weten komen over: mensenkennis, personeelsbeleid, therapeutische begeleiding, opleidingen, vorming, wetenschap, kinderen en jongeren met probleemgedrag, mensen met specifieke noden, sociaal gedrag ...   
Je wil de psychologische processen en problemen die zich bij mensen kunnen voordoen op een wetenschappelijke manier bestuderen en verder gaan dan de verklaringen die je in de gewone omgang hoort. 
Vermits het voor toekomstige psychologen noodzakelijk is om op een verantwoorde manier om te gaan met resultaten van tests, observaties, enquêtes … vormen statistiek en data-analytische vakken een belangrijk onderdeel van de opleiding. 
Een goed abstract en logisch redeneervermogen zijn noodzakelijk. Deze vaardigheden kunnen o.a. worden verkregen via een vooropleiding met minstens een totaal aan negen uur wiskundige en bètawetenschappelijke vakken (chemie, biologie, fysica) of een vooropleiding klassieke talen.
Verder is een minstens passieve kennis van het Engels wenselijk.


Studiepunten

180 (+ 120 master)


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Universiteit Gent - Campus Gent


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Psychologie 

Afstudeerrichting: Klinische psychologie

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichtingen zijn:

Psychologie : Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid (Academische bachelor - HO)
Psychologie : Theoretische en experimentele psychologie (Academische bachelor - HO)
Psychologie : zonder afstudeerrichtingen (Academische bachelor - HO)

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebiedeen postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Een eerste belangrijke tewerkstellingssector is de gezondheidszorg.
In psychiatrische ziekenhuizen zijn psychologen verantwoordelijk voor diagnostiek, psychotherapie en meer en meer ook voor de begeleiding en opleiding van verpleegkundigen, ergotherapeuten en andere paramedici.
In de algemene ziekenhuizen zijn psychologen werkzaam op tal van afdelingen zoals de pediatrie, de oncologie, de hartrevalidatie, de pijnkliniek, de kliniek eetstoornissen, e.a.
Ze staan in voor patiëntenbegeleiding en revalidatie.
De geestelijke gezondheidszorg buiten het ziekenhuis overkoepelt de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, de diensten voor drugshulpverlening, de crisisopvang, en zo meer.
Men kan er terecht voor alle problemen van persoonlijke aard: angst, depressie, verslaving, eetstoornissen, relatieproblemen, opvoedingsmoeilijkheden, ...
Psychologen zijn eveneens tewerkgesteld in de forensische sector, waaronder de gevangenissen.
Een belangrijke sector is de gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg, de revalidatiecentra en de medisch-pedagogische instituten.
In de Centra voor Leerlingenbegeleiding staan psychologen in voor schoolloopbaanbegeleiding wat betreft het leerproces, de keuzemomenten, sociaal-emotionele aspecten, ...
Ten slotte vind je psychologen ook als zelfstandige: voltijds of deeltijds, vaak in een associatie met deskundigen uit andere disciplines.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
 Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen
Psycholoog
Relatie- en gezinsbemiddelaar

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 650 2,37 59,13 88 69 87 156 219 31
Economie-wetenschappen (ASO) 66 2,02 70,20 5 4 6 15 33 3
Economie-wiskunde (ASO) 97 1,45 76,41 6 6 6 18 58 3
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 65 1,00 44,97 12 14 7 15 12 5
Grieks-Latijn (ASO) 51 3,74 83,14 0 3 2 11 33 2
Handel (TSO) 61 0,45 32,89 21 9 8 14 5 4
Humane wetenschappen (ASO) 2161 8,28 62,04 239 223 251 554 803 91
Latijn-moderne talen (ASO) 455 5,92 76,48 19 21 41 103 262 9
Latijn-wetenschappen (ASO) 282 4,47 81,78 10 7 16 54 188 7
Latijn-wiskunde (ASO) 358 3,15 88,47 4 6 23 38 280 7
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 409 4,04 73,60 25 36 35 73 224 16
Moderne talen-wiskunde (ASO) 49 4,26 77,91 3 2 4 8 30 2
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 207 0,83 32,54 65 38 33 30 25 16
Sportwetenschappen (ASO) 52 1,67 59,93 9 8 3 10 22 0
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 656 1,69 78,85 35 33 42 112 407 27

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 04-03-2020