Onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers

Studierichting "Onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers"

Het onthaalonderwijs heeft tot doel leerlingen, die onlangs in België zijn aangekomen en geen Nederlands kunnen, op te vangen, hen zo snel mogelijk Nederlands te leren en hen te integreren in de onderwijsvorm en studierichting die het best aansluit bij hun individuele capaciteiten.

Het onthaalonderwijs bevat daarom eerst een onthaaljaar.
Het leerprogramma van het onthaaljaar is zeer sterk gericht op het leren van de Nederlandse taal.
Na het onthaaljaar en na de overstap naar het regulier onderwijs moet de anderstalige nieuwkomer op ondersteuning van de onthaalklas kunnen blijven rekenen.
Ook dienen leerkrachten uit het regulier onderwijs gecoacht te worden door de onthaalklas.
Het onthaalonderwijs moet het voor deze leerlingen mogelijk maken hun studie in het regulier secundair onderwijs met succes voort te zetten. 

Je kunt alle nodige info vinden op:OKAN  en http://cteno.be/startpagina.

Onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers

 

Het onthaalonderwijs heeft tot doel leerlingen, die onlangs in België zijn aangekomen en geen Nederlands kunnen, op te vangen, hen zo snel mogelijk Nederlands te leren en hen te integreren in de onderwijsvorm en studierichting die het best aansluit bij hun individuele capaciteiten.

Het onthaalonderwijs bevat daarom eerst een onthaaljaar.
Het leerprogramma van het onthaaljaar is zeer sterk gericht op het leren van de Nederlandse taal.
Na het onthaaljaar en na de overstap naar het regulier onderwijs moet de anderstalige nieuwkomer op ondersteuning van de onthaalklas kunnen blijven rekenen.
Ook dienen leerkrachten uit het regulier onderwijs gecoacht te worden door de onthaalklas.
Het onthaalonderwijs moet het voor deze leerlingen mogelijk maken hun studie in het regulier secundair onderwijs met succes voort te zetten. 

Je kunt alle nodige info vinden op:OKAN  en http://cteno.be/startpagina.

Waar kan ik "Onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "Onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers" ?

Een anderstalige nieuwkomer kan als regelmatige leerling tot het onthaaljaar toegelaten worden wanneer hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens 12 jaar en anderzijds geen 18 jaar geworden zijn;
 • een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven;
 • niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;
 • onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;
 • maximaal 9 maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal. 
  De toelatingsklassenraad kan voor individuele leerlingen mits een gunstige en gemotiveerde beslissing afwijken van de 1ste, 2de en 5de toelatingsvoorwaarde. 

De toelatingsklassenraad (TKR) moet bij de overstap van het onthaaljaar naar het vervolgonderwijs verplicht rekening houden met het advies van de klassenraad van het onthaaljaar.
Elke beslissing van de TKR die afwijkt van dat advies moet gemotiveerd worden.
In de TKR van het voltijds SO zetelt ook de vervolgschoolcoach van de leerling, als raadgevend lid.

De verplichte taalscreening geldt ook in OKAN.
Aangezien de reguliere aanpak in OKAN dezelfde doelstellingen nastreeft als de verplichte taalscreening – m.n. aansluitend bij de beginsituatie en de specifieke noden van de betrokken leerling op het vlak van (onderwijs)taal specifieke maatregelen/traject uitwerken - moet er in OKAN geen bijkomende initiatieven genomen worden om aan de verplichte taalscreening te voldoen.

Leerlingen die in een open asielcentrum verblijven, worden ook beschouwd als anderstalige nieuwkomers. Diegene die op 31 december van het schooljaar minstens 12 jaar en nog geen 18 jaar geworden is, kan als regelmatige leerling tot het onthaaljaar worden toegelaten.
Het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers is niet bedoeld voor buitenlandse jongeren die in een secundaire school tijdelijk worden ingeschreven in het kader van een uitwisselingsprogramma.

Je kan alle nodige info vinden op: http://www.ond.vlaanderen.be/onthaalonderwijs

Wat kan je behalen na "Onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers" ?


Op het einde van het schooljaar krijgt elke anderstalige nieuwkomer die als regelmatige leerling het onthaaljaar gevolgd heeft, een attest van regelmatige lesbijwoning.

Wat na "Onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers" ?

Na het doorlopen van het onthaaljaar studeer je normalerwijze verder in het gewone secundair onderwijs. De toelatingsklassenraad van de secundaire school beslist, uiterlijk binnen de 25 lesdagen, in welk jaar je mag starten.
Dit betekent:

 • dat de procedure \"gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen\" vervalt voor de secundaire scholen;
 • de toelatingsklassenraden niet gehouden zijn aan gelijkwaardigheidbeslissingen die de overheid intussen al mogelijks heeft genomen;
 • de toelatingsklassenraad bepaalt zelf op welke wijze zijn beslissing over de regelmatigheid van de leerling tot stand komt; in afwachting van die beslissing blijft de leerling een vrije leerling;
 • indien de toelatingsklassenraad ter voorbereiding van zijn beslissing informatie wenst over het buitenlands onderwijssysteem waaruit de leerling komt, dan kan contact worden opgenomen met NARIC-Vlaanderen, tel. 02/553.89.58;
 • van zodra de leerling een oriënteringsattest A of B, een (studie)getuigschrift of een diploma in het Vlaams secundair onderwijs heeft behaald, is onderhavige toelatingsmogelijkheid niet meer van toepassing.
  Indien de leerling echter een oriënteringsattest C heeft behaald en het leerjaar overzit in een ander structuuronderdeel, dan blijft onderhavige toelatingsmogelijkheid wel geldig, met andere woorden ook de toelatingsklassenraad van laatstbedoeld structuuronderdeel zal zich dan uitspreken over de instapmogelijkheid vanuit het niet-Vlaams onderwijs.
  Indien de leerling een oriënteringsattest C heeft behaald en het leerjaar overzit in hetzelfde structuuronderdeel, dan blijft het recht op overzitten primeren, ook in een andere school.