Integrale veiligheid - Derde graad - TSO

Studierichting "Integrale veiligheid"

Integrale veiligheid is bedoeld voor leerlingen die belangstelling voelen voor de veiligheids- en bewakingssector.
Je leert kennis en vaardigheden nodig voor een functie in de sector zoals: omgaan met agressie, stressbestendigheid in noodsituaties, psychologische conflicthantering, besluitvaardigheid, ...
Hiervoor moet je zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
Je bereidt je voor op een job als bewakingsagent, brandweerman, politieagent of een andere veiligheidsfunctie.
Observeren en rapporteren behoort ook tot je takenpakket.

Het pakket algemene vakken is beperkt met een nadruk op taalvakken.
Hier ligt het accent duidelijk op de praktische taalkennis.
Stages maken een wezenlijk deel uit van de opleiding.
Op deze wijze maken de leerlingen kennis met de praktijk van het werken als bewakingsagent.
Je maakt kennis met de verschillende soorten van alarmsystemen: inbraak-, brand- en camerabeveiliging.

Let wel: Voor deze studierichting bestaat geen vooropleiding binnen hetzelfde studiegebied.
Elke leerling volgde tot dan toe secundaire studies binnen een ander studiegebied.
Iedereen die gemotiveerd is, de toestemming krijgt van de toelatingsklassenraad om te starten, en in regel is met de toelatingsvoorwaarden, kan het specialisatiejaar aanvangen.

Studiebekrachtiging (zie ook bij rubriek 'Wat kan je behalen?'):
als je geslaagd bent, behaal je:
- certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se)
- algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent 
- attest voetbalsteward 
- attest divisiechef 
- attest bedrijfseerstehulpverlening 
- certificaten brandwacht, ploeglid eerste interventie, nijverheidshelper en levensreddende handelingen (in samenwerking met de secundaire school, door en onder de verantwoordelijkheid van de brandweerschool toegekend!)
- attesten over vrijstellingen politie (in samenwerking met de secundaire school, door en onder de verantwoordelijkheid van de politieschool toegekend !).

Integrale veiligheid is mits een aantal voorwaarden toegankelijk vanuit elk studiegebied. Deze voorwaarden zijn:

 • Medisch geschikt zijn voor de uitoefening van het beroep.
  Daartoe dient een arts, aangesteld door de onderwijsinstelling, voor 1 oktober van het lopende schooljaar of onmiddellijk indien de inschrijving op een later tijdstip gebeurt, een verklaring van lichamelijke geschiktheid uitreiken.
 • Van onberispelijk gedrag zijn, zoals moet blijken uit een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 6 maanden. Je dient een gelijkwaardig getuigschrift voor te leggen als je woonplaats in het buitenland ligt.
  Bij overzitten is een nieuw uittreksel vereist.
  Uit het uittreksel/getuigschrift moet blijken dat je niet veroordeeld werd tot een correctionele of criminele straf (met uitstel) in binnen-of buitenland (behalve inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer).
 • De toelatingsklassenraad beslist gunstig over je toelating.
  Inhoudelijk is geen specifieke vooropleiding nodig.
  De toelatingsklassenraad kan je ook toelaten op basis van een toelatingsproef of op basis van elders verworven competenties of kwalificaties.
 • over een identiteitsdocument beschikken waaruit blijkt dat je onderdaan bent van een lidstaat uit de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland + in 1 van deze landen je hoofdverblijfplaats hebt.
  De periode tussen de allereerste les tot het laatste examen van je opleiding en het behalen van je bekwaamheidsattest bewakingsagent mag niet langer dan 2 kalenderjaren duren.
  Binnen deze periode mag je max. 4 X (her) examens afleggen over de opleiding en in geval van herexamens mogen er niet meer dan 3 maanden liggen tussen je laatste examen en je laatste herexamen. Examens en herexamens binnen eenzelfde schooljaar moeten bovendien in dezelfde school worden afgelegd.

Integrale veiligheid - Derde graad - TSO

 
Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

Integrale veiligheid is bedoeld voor leerlingen die belangstelling voelen voor de veiligheids- en bewakingssector.
Je leert kennis en vaardigheden nodig voor een functie in de sector zoals: omgaan met agressie, stressbestendigheid in noodsituaties, psychologische conflicthantering, besluitvaardigheid, ...
Hiervoor moet je zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
Je bereidt je voor op een job als bewakingsagent, brandweerman, politieagent of een andere veiligheidsfunctie.
Observeren en rapporteren behoort ook tot je takenpakket.

Het pakket algemene vakken is beperkt met een nadruk op taalvakken.
Hier ligt het accent duidelijk op de praktische taalkennis.
Stages maken een wezenlijk deel uit van de opleiding.
Op deze wijze maken de leerlingen kennis met de praktijk van het werken als bewakingsagent.
Je maakt kennis met de verschillende soorten van alarmsystemen: inbraak-, brand- en camerabeveiliging.

Let wel: Voor deze studierichting bestaat geen vooropleiding binnen hetzelfde studiegebied.
Elke leerling volgde tot dan toe secundaire studies binnen een ander studiegebied.
Iedereen die gemotiveerd is, de toestemming krijgt van de toelatingsklassenraad om te starten, en in regel is met de toelatingsvoorwaarden, kan het specialisatiejaar aanvangen.

Studiebekrachtiging (zie ook bij rubriek 'Wat kan je behalen?'):
als je geslaagd bent, behaal je:
- certificaat van een opleiding secundair-na-secundair (Se-n-Se)
- algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent 
- attest voetbalsteward 
- attest divisiechef 
- attest bedrijfseerstehulpverlening 
- certificaten brandwacht, ploeglid eerste interventie, nijverheidshelper en levensreddende handelingen (in samenwerking met de secundaire school, door en onder de verantwoordelijkheid van de brandweerschool toegekend!)
- attesten over vrijstellingen politie (in samenwerking met de secundaire school, door en onder de verantwoordelijkheid van de politieschool toegekend !).

Integrale veiligheid is mits een aantal voorwaarden toegankelijk vanuit elk studiegebied. Deze voorwaarden zijn:

 • Medisch geschikt zijn voor de uitoefening van het beroep.
  Daartoe dient een arts, aangesteld door de onderwijsinstelling, voor 1 oktober van het lopende schooljaar of onmiddellijk indien de inschrijving op een later tijdstip gebeurt, een verklaring van lichamelijke geschiktheid uitreiken.
 • Van onberispelijk gedrag zijn, zoals moet blijken uit een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 6 maanden. Je dient een gelijkwaardig getuigschrift voor te leggen als je woonplaats in het buitenland ligt.
  Bij overzitten is een nieuw uittreksel vereist.
  Uit het uittreksel/getuigschrift moet blijken dat je niet veroordeeld werd tot een correctionele of criminele straf (met uitstel) in binnen-of buitenland (behalve inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer).
 • De toelatingsklassenraad beslist gunstig over je toelating.
  Inhoudelijk is geen specifieke vooropleiding nodig.
  De toelatingsklassenraad kan je ook toelaten op basis van een toelatingsproef of op basis van elders verworven competenties of kwalificaties.
 • over een identiteitsdocument beschikken waaruit blijkt dat je onderdaan bent van een lidstaat uit de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland + in 1 van deze landen je hoofdverblijfplaats hebt.
  De periode tussen de allereerste les tot het laatste examen van je opleiding en het behalen van je bekwaamheidsattest bewakingsagent mag niet langer dan 2 kalenderjaren duren.
  Binnen deze periode mag je max. 4 X (her) examens afleggen over de opleiding en in geval van herexamens mogen er niet meer dan 3 maanden liggen tussen je laatste examen en je laatste herexamen. Examens en herexamens binnen eenzelfde schooljaar moeten bovendien in dezelfde school worden afgelegd.

Situering binnen studiegebied "Maatschappelijke veiligheid"

 
Derde graad 7e jaren

Defensie en veiligheid (TSO)

Integrale veiligheid (TSO)
Veiligheidsberoepen (BSO)

 

Welke lessen krijg ik in "Integrale veiligheid" ?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Integrale veiligheid" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Integrale veiligheid" ?

Je kunt starten in het 7e leerjaar kso als je ofwel:

 • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied. Wanneer dat diploma werd behaald via een 7e leerjaar bso gericht op het hoger onderwijs, moet je het 2de leerjaar van de 3de graad BSO (6 BSO) in hetzelfde studiegebied hebben gevolgd.
  De toelatingsklassenraad kan een advies formuleren in verband met de haalbaarheid of de geschiktheid van je keuze. Dit advies is niet bindend.
 • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van een ander studiegebied. In dit geval moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.
  Wanneer je dat diploma hebt behaald via een 7e leerjaar bso gericht op het hoger onderwijs, dan slaan de woorden ‘ ander studiegebied’ op het 2de leerjaar van de 3de graad BSO.
  Sommige overstappen naar een bepaalde Se-n-Se worden ‘algemeen aanvaard’, soms wegen elders verworven competenties in positieve zin door.
 • slaagt in een toelatingsproef. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;
 • wordt toegelaten door de toelatingsklassenraad op basis van je elders verworven competenties of kwalificaties. In dit geval heeft de inrichtende macht van de school vooraf beslist deze individuele afwijkingsmogelijkheid toe te staan op basis van specifiek onderwijskundige of organisatorische argumenten.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen (hoogbegaafd):

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Je mag tot en met 30 september (1 maart indien de studierichting waaruit wordt gestapt pas op 1 februari is opgestart) veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum onder de volgende voorwaarden :
a) na kennisname van het advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
b) de afwijking is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Wat na "Integrale veiligheid" ?

Na deze richting kan je gaan werken. Indien er beroepen aan deze richting zijn gekoppeld, kan je meer informatie vinden in de beroependatase.
Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Je krijgt hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen. Let wel dat een inhoudelijke verwantschap van een richting niet wil niet zeggen dat die richting vlot haalbaar is.

Professionele Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting meestal haalbaar.
Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding.
Na het bso is dit veel minder vanzelfsprekend omwille van de zwakkere theoretische vooropleiding.
Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.

Academische Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen.
Voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn en dat een instap na tso, en vooral na bso, zeker niet vanzelfsprekend is.
Deze opleidingen worden meestal door een universiteit georganiseerd.  
Uitzonderingen hierop zijn de opleidingen 'Nautische wetenschappen', georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool en de kunstrichtingen in de studiegebieden 'Muziek en Podiumkunsten' en 'Audiovisuele en Beeldende Kunst', die door een School of Arts worden georganiseerd.
De academische opleidingen zijn voor de theorie een pak moeilijker dan de professionele bachelors. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:


Graduaat

Graduaatsopleidingen maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor (niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. )
De graduaatsopleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding. 

Hier kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen.

7e jaren gericht op HO

In het aso, kso en bso zijn er 7e leerjaren die voorbereiden op het hoger onderwijs.

 • In het aso gaat het om het 7e leerjaar Bijzonder wetenschappelijke vorming, dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
 • In het kso zijn het jaren die voorbereiden op de artistieke toelatingsproeven van het hoger kunstonderwijs.
 • Er is in het bso 1 7e leerjaar dat de leerlingen voorbereidt op het hoger onderwijs.
  Meer info vind je hier

 

Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.

7e jaren TSO/KSO

Er worden in dit studiegebied geen/geen andere 7e jaren TSO/KSO georganiseerd.

7e jaar BSO gericht op arbeidsmarkt

Als je slaagt in dit 7e leerjaar bso heb je je diploma secundair onderwijs op zak en kan je nog verder studeren in een 7e jaar dat voorbereidt op het hoger onderwijs, een 7e leerjaar tso of kso of het hoger onderwijs.

Dit zijn de mogelijkheden:

Veiligheidsberoepen (BSO - Derde leerjaar)

 

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk. Er zijn ook opleidingsmogelijkheden in het Volwassenenonderwijs, bij Syntra, bij VDAB, bij Defensie, Politie, ...

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.Bewakingsagent ( knelpuntberoep)