Public relations - Derde graad - TSO

Studierichting "Public relations"

Public relations leidt je op tot specifieke functies in de Public Relations-sector (PR), zowel in de non-profit sector, de profitsector als de congressector.
Je leert mee in te staan voor uitvoerende en organisatorische taken.
Onthaal, voorlichtingsactiviteiten en marktonderzoeken behoren tot jouw mogelijke werkopdrachten.
Omschrijving enkele belangrijke vakken:

Kunstgeschiedenis
In dit vak wordt ingegaan op het cultuurhistorisch en artistiek erfgoed van Vlaanderen, voorbeelden van kunstsponsoring, geschiedkundige, ruimtelijke en architecturale aspecten van een bedrijf, esthetische analyse van een logo, drukwerk, relatiegeschenken, achtergrondmuziek, …

Talen
Het taalonderricht wil de woordenschat van de leerlingen uitbreiden.
Bovendien je kennis met de specifieke woordenschat van de PR-sector.
Hierbij worden begrijpend lezen, luisteren en schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheid benadrukt. De taalvakken worden in de mate van het mogelijke gestoffeerd met gesimuleerde werksituaties waarin het taalgebruik geoefend wordt.

PR-technieken
Je leert aspecten van huisstijl en organisatiecultuur onderscheiden en illustreren.
De communicatie die een organisatie heeft met de doelgroepen waarmee ze in contact komt, dient geanalyseerd en gerapporteerd te worden.
Het opstellen van een imago-onderzoek en een communicatiestructuur van non-profit en profitbedrijven wordt aangeleerd.
Praktijkvoorbeelden zoals het organiseren van een meerdaags seminarie, het ontwikkelen van een bezoekersbeleid, het organiseren van een opendeurdag, het ontwikkelen van persrelaties, interne en externe publicaties en een promotiecampagne komen aan bod.

Stages
De stage is een essentieel onderdeel van de opleiding.
Je maakt er kennis met een concreet bedrijf of instelling.
Je hebt contact met klanten (persoonlijk, telefonisch, schriftelijk) in verschillende talen, je krijgt inzicht in administratieve taken en leert kantoorcomputer-toepassingen gebruiken.
Al doende kom je in contact met specifieke PR-activiteiten.

Toegepaste informatica
Dit vak is bedoeld als ondersteuning van de vakken public relations, de taalvakken en kunstgeschiedenis.
Je dient volgende software te beheersen: tekstverwerking, grafische programmatuur, rekenblad en elektronische agenda.
Je moet leren zelfstandig werken in een geïnformatiseerde omgeving.

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Public relations - Derde graad - TSO

 
Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

Public relations leidt je op tot specifieke functies in de Public Relations-sector (PR), zowel in de non-profit sector, de profitsector als de congressector.
Je leert mee in te staan voor uitvoerende en organisatorische taken.
Onthaal, voorlichtingsactiviteiten en marktonderzoeken behoren tot jouw mogelijke werkopdrachten.
Omschrijving enkele belangrijke vakken:

Kunstgeschiedenis
In dit vak wordt ingegaan op het cultuurhistorisch en artistiek erfgoed van Vlaanderen, voorbeelden van kunstsponsoring, geschiedkundige, ruimtelijke en architecturale aspecten van een bedrijf, esthetische analyse van een logo, drukwerk, relatiegeschenken, achtergrondmuziek, …

Talen
Het taalonderricht wil de woordenschat van de leerlingen uitbreiden.
Bovendien je kennis met de specifieke woordenschat van de PR-sector.
Hierbij worden begrijpend lezen, luisteren en schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheid benadrukt. De taalvakken worden in de mate van het mogelijke gestoffeerd met gesimuleerde werksituaties waarin het taalgebruik geoefend wordt.

PR-technieken
Je leert aspecten van huisstijl en organisatiecultuur onderscheiden en illustreren.
De communicatie die een organisatie heeft met de doelgroepen waarmee ze in contact komt, dient geanalyseerd en gerapporteerd te worden.
Het opstellen van een imago-onderzoek en een communicatiestructuur van non-profit en profitbedrijven wordt aangeleerd.
Praktijkvoorbeelden zoals het organiseren van een meerdaags seminarie, het ontwikkelen van een bezoekersbeleid, het organiseren van een opendeurdag, het ontwikkelen van persrelaties, interne en externe publicaties en een promotiecampagne komen aan bod.

Stages
De stage is een essentieel onderdeel van de opleiding.
Je maakt er kennis met een concreet bedrijf of instelling.
Je hebt contact met klanten (persoonlijk, telefonisch, schriftelijk) in verschillende talen, je krijgt inzicht in administratieve taken en leert kantoorcomputer-toepassingen gebruiken.
Al doende kom je in contact met specifieke PR-activiteiten.

Toegepaste informatica
Dit vak is bedoeld als ondersteuning van de vakken public relations, de taalvakken en kunstgeschiedenis.
Je dient volgende software te beheersen: tekstverwerking, grafische programmatuur, rekenblad en elektronische agenda.
Je moet leren zelfstandig werken in een geïnformatiseerde omgeving.

Situering binnen studiegebied "Toerisme"

 
Derde graad 7e jaren

Onthaal en public relations (TSO)
Toerisme (TSO)
Onthaal en recreatie (BSO)

Public relations (TSO)
Toerisme en organisatie (TSO)
Toerisme en recreatie (TSO)
Animator duaal (BSO)
Gespecialiseerd recreatiemedewerker (BSO)
Host duaal (BSO)

 

Welke lessen krijg ik in "Public relations" ?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Public relations" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Public relations" ?

Je kunt starten in het 7e leerjaar kso als je ofwel:

 • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied. Wanneer dat diploma werd behaald via een 7e leerjaar bso gericht op het hoger onderwijs, moet je het 2de leerjaar van de 3de graad BSO (6 BSO) in hetzelfde studiegebied hebben gevolgd.
  De toelatingsklassenraad kan een advies formuleren in verband met de haalbaarheid of de geschiktheid van je keuze. Dit advies is niet bindend.
 • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van een ander studiegebied. In dit geval moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.
  Wanneer je dat diploma hebt behaald via een 7e leerjaar bso gericht op het hoger onderwijs, dan slaan de woorden ‘ ander studiegebied’ op het 2de leerjaar van de 3de graad BSO.
  Sommige overstappen naar een bepaalde Se-n-Se worden ‘algemeen aanvaard’, soms wegen elders verworven competenties in positieve zin door.
 • slaagt in een toelatingsproef. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;
 • wordt toegelaten door de toelatingsklassenraad op basis van je elders verworven competenties of kwalificaties. In dit geval heeft de inrichtende macht van de school vooraf beslist deze individuele afwijkingsmogelijkheid toe te staan op basis van specifiek onderwijskundige of organisatorische argumenten.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen (hoogbegaafd):

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Je mag tot en met 30 september (1 maart indien de studierichting waaruit wordt gestapt pas op 1 februari is opgestart) veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum onder de volgende voorwaarden :
a) na kennisname van het advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
b) de afwijking is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Wat na "Public relations" ?

Na deze richting kan je gaan werken. Indien er beroepen aan deze richting zijn gekoppeld, kan je meer informatie vinden in de beroependatase.
Verder studeren kan ook. Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk. Je krijgt hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen. Let wel dat een inhoudelijke verwantschap van een richting niet wil niet zeggen dat die richting vlot haalbaar is.

Professionele Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting meestal haalbaar.
Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding.
Na het bso is dit veel minder vanzelfsprekend omwille van de beperkte theoretische vooropleiding. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen.

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:Academische Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen, doch voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn en dat een instap na tso, en vooral na bso, verre van vanzelfsprekend is. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

Er zijn inhoudelijk geen aansluitende opleidingen

Graduaat

Graduaatsopleidingen maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor (niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. )
De graduaatsopleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding. 

Hier kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen.

7e jaren gericht op HO

In het aso, kso en bso zijn er 7e leerjaren die voorbereiden op het hoger onderwijs.

 • In het aso gaat het om het 7e leerjaar Bijzonder wetenschappelijke vorming, dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
 • In het kso zijn het jaren die voorbereiden op de artistieke toelatingsproeven van het hoger kunstonderwijs.
 • Er is in het bso 1 7e leerjaar dat de leerlingen voorbereidt op het hoger onderwijs.
  Meer info vind je hier

 

Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.

7e jaren TSO/KSO

Je mag nog een ander 7e leerjaar tso of kso volgen, als je dit wenst.
Als je kiest voor een ander studiegebied, moet de toelatingsklassenraad dit toestaan.

Dit zijn de 7e jaren van dit studiegebied:

Toerisme en organisatie (TSO - Se-n-Se)

Toerisme en recreatie (TSO - Se-n-Se)

7e jaar BSO gericht op arbeidsmarkt

In dit studiegebied wordt 1 7e leerjaar bso gericht op de arbeidsmarkt ingericht.
Als de toelatingsklassenraad van de school het toelaat kan je eventueel kiezen voor een 7e leerjaar bso gericht op de arbeidsmarkt in een ander studiegebied.

Dit zijn de mogelijkheden:

Gespecialiseerd recreatiemedewerker (BSO - Derde leerjaar)

 

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn ook opleidingsmogelijkheden in het Volwassenenonderwijs, bij Syntra, bij VDAB, bij Defensie, Politie, ...

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.
Hotelreceptionist ( knelpuntberoep)

Receptionist ( knelpuntberoep)