Administratie vrije beroepen - Derde graad - TSO

Studierichting "Administratie vrije beroepen"

De vorming bestaat uit twee componenten:
• een communicatieve component met een praktische kennis van het Nederlands, Frans en Engels in functie van de bovenvermelde beroepscontext
• een bedrijfsgerichte component met een specifieke juridische vorming en een gerichte administratieve organisatie, ondersteund door een grondige studie van specifieke softwarepakketten en bureauticatoepassingen.

Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals vlotheid in de omgang, discretie,accuraatheid en stressbestendigheid.
Je loopt ook stages.
Administratie vrije beroepen leidt je op om te werken in de sector van de vrije beroepen of in bedrijfsdiensten met sterke bindingen met deze sector.
Vrije beroepen zijn o.a. advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsrevisoren, verzekeringsmakelaars en zakenkantoren.

Het taalonderricht wil uw woordenschat uitbreiden, rekening houdend met de soms erg verschillende vooropleidingen.
Bovendien maak je kennis met de specifieke juridische woordenschat van de sector.
Hierbij worden begrijpend lezen, luisteren en schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheid benadrukt. De taalvakken worden in de mate van het mogelijke aangevuld met gesimuleerde werksituaties waarin het taalgebruik geoefend wordt.

De stage is een essentieel onderdeel van de opleiding.
Ze gaat door in advocaten-, notarissen-, gerechtsdeurwaarderskantoren, …
Je leert er taken uit te voeren zoals in een dagelijkse bedrijfsrealiteit en maakt er kennis met de apparatuur (fax, scanner, tapestreamer, …).
Op die wijze verkrijg je betere inzichten en vaardigheden voor het werken binnen deze sector.
Het programma Toegepaste economie wordt opgebouwd aan de hand van een aantal cases.
Na een algemene situering van juridische beroepen en zakenkantoren, worden eerst twee of drie cases in de juridische sfeer behandeld en vervolgens enkele gevalstudies uit de dienstverlenende sector.
Je maakt kennis met de administratieve organisatie van de vrije beroepen.
De link tussen de juridische theorieën en de dagelijkse praktijk komt hier aan bod.
Zowel de taakomschrijving van de advocaat, de notaris, de gerechtsdeurwaarder als die van een zakenkantoor worden toegelicht.
Men bouwt er aan een praktische bagage die de leerlingen toelaat vlot te functioneren in hun toekomstige werksituatie.
Daarnaast worden meer juridische aspecten behandeld.
Je moet voldoende vertrouwd raken met het juridisch vakjargon. Volgende onderwerpen komen hierbij aan bod: soorten rechtshulp, bevoegdheden van de rechtbanken, gerechtelijke procedures, kosten, taken van een gerechtsdeurwaarder, notariaatsactiviteiten, vennootschappen, verzekeringen …
Verder bouwend op de informaticakennis die je in je vooropleiding reeds verwierf, wordt de nadruk gelegd op het zelfstandig verwerken van opdrachten omtrent tekstverwerking, gegevensbeheer en elektronisch rekenblad. Je leert tevens werken met juridische softwarepakketten.
In briefwisseling wordt gestreefd naar vertrouwdheid met het juridisch en het verzekeringsjargon.

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Administratie vrije beroepen - Derde graad - TSO

 
Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

De vorming bestaat uit twee componenten:
• een communicatieve component met een praktische kennis van het Nederlands, Frans en Engels in functie van de bovenvermelde beroepscontext
• een bedrijfsgerichte component met een specifieke juridische vorming en een gerichte administratieve organisatie, ondersteund door een grondige studie van specifieke softwarepakketten en bureauticatoepassingen.

Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals vlotheid in de omgang, discretie,accuraatheid en stressbestendigheid.
Je loopt ook stages.
Administratie vrije beroepen leidt je op om te werken in de sector van de vrije beroepen of in bedrijfsdiensten met sterke bindingen met deze sector.
Vrije beroepen zijn o.a. advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsrevisoren, verzekeringsmakelaars en zakenkantoren.

Het taalonderricht wil uw woordenschat uitbreiden, rekening houdend met de soms erg verschillende vooropleidingen.
Bovendien maak je kennis met de specifieke juridische woordenschat van de sector.
Hierbij worden begrijpend lezen, luisteren en schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheid benadrukt. De taalvakken worden in de mate van het mogelijke aangevuld met gesimuleerde werksituaties waarin het taalgebruik geoefend wordt.

De stage is een essentieel onderdeel van de opleiding.
Ze gaat door in advocaten-, notarissen-, gerechtsdeurwaarderskantoren, …
Je leert er taken uit te voeren zoals in een dagelijkse bedrijfsrealiteit en maakt er kennis met de apparatuur (fax, scanner, tapestreamer, …).
Op die wijze verkrijg je betere inzichten en vaardigheden voor het werken binnen deze sector.
Het programma Toegepaste economie wordt opgebouwd aan de hand van een aantal cases.
Na een algemene situering van juridische beroepen en zakenkantoren, worden eerst twee of drie cases in de juridische sfeer behandeld en vervolgens enkele gevalstudies uit de dienstverlenende sector.
Je maakt kennis met de administratieve organisatie van de vrije beroepen.
De link tussen de juridische theorieën en de dagelijkse praktijk komt hier aan bod.
Zowel de taakomschrijving van de advocaat, de notaris, de gerechtsdeurwaarder als die van een zakenkantoor worden toegelicht.
Men bouwt er aan een praktische bagage die de leerlingen toelaat vlot te functioneren in hun toekomstige werksituatie.
Daarnaast worden meer juridische aspecten behandeld.
Je moet voldoende vertrouwd raken met het juridisch vakjargon. Volgende onderwerpen komen hierbij aan bod: soorten rechtshulp, bevoegdheden van de rechtbanken, gerechtelijke procedures, kosten, taken van een gerechtsdeurwaarder, notariaatsactiviteiten, vennootschappen, verzekeringen …
Verder bouwend op de informaticakennis die je in je vooropleiding reeds verwierf, wordt de nadruk gelegd op het zelfstandig verwerken van opdrachten omtrent tekstverwerking, gegevensbeheer en elektronisch rekenblad. Je leert tevens werken met juridische softwarepakketten.
In briefwisseling wordt gestreefd naar vertrouwdheid met het juridisch en het verzekeringsjargon.

 

Alternatieve benaming(en) voor deze richting

Legal and Insurance Management

Situering binnen studiegebied "Handel"

 
Derde graad 7e jaren

Bedrijfsorganisatie duaal (TSO)
Bedrijfsorganisatie duaal (CDO) (TSO)
Boekhouden - informatica (TSO)
Commerciële organisatie duaal (TSO)
Commerciële organisatie duaal (CDO) (TSO)
Handel (TSO)
Informaticabeheer (TSO)
Secretariaat-talen (TSO)
Kantoor (BSO)
Logistiek duaal (BSO)
Onthaal, organisatie en sales duaal (BSO)
Verkoop (BSO)

Administratie vrije beroepen (TSO)
Assistent (inter)nationaal goederenvervoer duaal (TSO)
Assistent (inter)nationaal goederenvervoer duaal (CDO) (TSO)
Commercieel webverkeer (TSO)
Immobiliënbeheer (TSO)
Internationaal transport en goederenverzending (TSO)
KMO- administratie (TSO)
KMO-ondernemerschap (TSO)
Medico-sociale administratie (TSO)
Netwerkbeheer (TSO)
Verkoop en distributie (TSO)
Commercieel assistent duaal (BSO)
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO)
Logistiek (BSO)
Logistiek assistent magazijn duaal (BSO)
Verkoop en vertegenwoordiging (BSO)
Winkelbeheer en etalage (BSO)

 

Welke lessen krijg ik in "Administratie vrije beroepen" ?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Meer gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Waar kan ik "Administratie vrije beroepen" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Administratie vrije beroepen" ?

Je kunt starten in het 7e leerjaar kso als je ofwel:

 • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied. Wanneer dat diploma werd behaald via een 7e leerjaar bso gericht op het hoger onderwijs, moet je het 2de leerjaar van de 3de graad BSO (6 BSO) in hetzelfde studiegebied hebben gevolgd.
  De toelatingsklassenraad kan een advies formuleren in verband met de haalbaarheid of de geschiktheid van je keuze. Dit advies is niet bindend.
 • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van een ander studiegebied. In dit geval moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.
  Wanneer je dat diploma hebt behaald via een 7e leerjaar bso gericht op het hoger onderwijs, dan slaan de woorden ‘ ander studiegebied’ op het 2de leerjaar van de 3de graad BSO.
  Sommige overstappen naar een bepaalde Se-n-Se worden ‘algemeen aanvaard’, soms wegen elders verworven competenties in positieve zin door.
 • slaagt in een toelatingsproef. In dit geval is een gunstige beslissing nodig van de toelatingsklassenraad;
 • wordt toegelaten door de toelatingsklassenraad op basis van je elders verworven competenties of kwalificaties. In dit geval heeft de inrichtende macht van de school vooraf beslist deze individuele afwijkingsmogelijkheid toe te staan op basis van specifiek onderwijskundige of organisatorische argumenten.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Regelmatige leerlingen uit het buitengewoon secundair onderwijs (Opleidingsvorm 1, 2, 3) worden toegelaten mits een gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Zie ook SO/2012/01 10.1.5.4

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen (hoogbegaafd):

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Je mag tot en met 30 september (1 maart indien de studierichting waaruit wordt gestapt pas op 1 februari is opgestart) veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum onder de volgende voorwaarden :
a) na kennisname van het advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt;
b) de afwijking is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Wat na "Administratie vrije beroepen" ?

Na deze richting kan je gaan werken. Indien er beroepen aan deze richting zijn gekoppeld, kan je meer informatie vinden in de beroependatase.
Verder studeren kan ook. 
Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is een doorstroming naar het hoger onderwijs mogelijk.
Je krijgt hier per onderwijsniveau een oplijsting van een aantal inhoudelijk verwante vervolgopleidingen.
Let wel dat een inhoudelijke verwantschap van een richting niet wil niet zeggen dat die richting vlot haalbaar is.

Professionele Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in een professionele bacheloropleiding.
Na het tso is de overstap naar een inhoudelijk verwante richting haalbaar. Houd bij je keuze zeker rekening met je vooropleiding.
Na het bso is het hoger onderwijs veel minder vanzelfsprekend omwille van de beperkte theoretische vooropleiding. Bespreek je keuze grondig vooraleer te beslissen. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.

Dit zijn de inhoudelijk aansluitende opleidingen:
Academische Bachelors

Met een diploma secundair mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen.
Voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.
Let wel dat deze opleidingen sterk theoretisch zijn en dat een instap na tso, en vooral na bso, zeker niet vanzelfsprekend is.
Deze opleidingen worden meestal door een universiteit georganiseerd.
Uitzonderingen hierop zijn de opleidingen 'Nautische wetenschappen', georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool en de kunstrichtingen in de studiegebieden 'Muziek en Podiumkunsten' en 'Audiovisuele en Beeldende Kunst', die door een School of Arts worden georganiseerd.
De academische opleidingen zijn voor de theorie een pak moeilijker dan de professionele bachelors. De studierendementscijfers die bij elke richting vermeld worden onder het gelijknamige tabblaadje, informeren je over gemaakte keuzes en gemiddeld studiesucces.
Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB,...

Graduaat

Graduaatsopleidingen maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau net onder de professionele bachelor (niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur. )
De graduaatsopleidingen bereiden voor op het uitoefenen van een beroep. 
Let wel op: de toelatingsvoorwaarden zijn verschillend, maar met een diploma secundair onderwijs kan je altijd starten in elke graduaatsopleiding. 

Hier kan je meer lezen over de graduaatsopleidingen.

7e jaren gericht op HO

In het aso, kso en bso zijn er 7e leerjaren die voorbereiden op het hoger onderwijs.

 • In het aso gaat het om het 7e leerjaar Bijzonder wetenschappelijke vorming, dat tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen wil bijwerken.
 • In het kso zijn het jaren die voorbereiden op de artistieke toelatingsproeven van het hoger kunstonderwijs.
 • Er is in het bso 1 7e leerjaar dat de leerlingen voorbereidt op het hoger onderwijs.
  Meer info vind je hier

 

Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.

7e jaren TSO/KSO

Je mag ook nog een ander 7e leerjaar tso en kso volgen.
Wil je een richting uit een ander studiegebied, dan moet de toelatingsklassenraad dit toestaan.

Dit zijn de 7e jaren van dit studiegebied:

Commercieel webverkeer (TSO - Se-n-Se)

Immobiliënbeheer (TSO - Se-n-Se)


KMO- administratie (TSO - Se-n-Se)

KMO-ondernemerschap (TSO - Se-n-Se)


Netwerkbeheer (TSO - Se-n-Se)

Verkoop en distributie (TSO - Se-n-Se)

7e jaar BSO gericht op arbeidsmarkt

Je wordt toegelaten tot alle 7e leerjaren bso gericht op de arbeidsmarkt van het studiegebied Handel. 
Dit betekent echter niet dat alle overgangen vanzelfsprekend zijn.
Als je een 7e leerjaar bso gericht op de arbeidsmarkt wil volgen in een ander studiegebied moet je de toestemming hebben van de toelatingsklassenraad van de school.
Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.
Als je slaagt in dit 7e leerjaar bso behaal je het diploma secundair onderwijs, mocht je dit nog niet hebben. Dit geeft toegang tot verdere opleidingsmogelijkheden zoals een 7e leerjaar bso gericht op de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs. Voor een aantal richtingen in het hoger onderwijs kan je een voorbereidend jaar volgen.

Dit zijn de mogelijkheden:


Logistiek (BSO - Derde leerjaar)

Verkoop en vertegenwoordiging (BSO - Derde leerjaar)

Winkelbeheer en etalage (BSO - Derde leerjaar)

 

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn ook nog verdere opleidingsmogelijkheden in het Volwassenenonderwijs, bij Syntra, bij VDAB, bij Defensie, Politie, ...

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Receptionist ( knelpuntberoep)