Tuinaanlegger/groenbeheerder - Modulair - DBSO

Studierichting "Tuinaanlegger/groenbeheerder"

Deze opleiding start vanaf schooljaar 2017-2018. Onderstaande info is nog onvolledig. Meer info volgt zodra beschikbaar.

De Tuinaanlegger/groenbeheerder leert hoe hij de aanleg, het onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene ruimtes moet aanpakken en vooral organiseren. Bedoeling is steeds om het ontwerp van de opdrachtgever te realiseren. Ook het in stand te houden en verder laten ontwikkelen van deze groenomgevingen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of de opdrachtgever leert hij sturen.


De totale opleiding 'Tuinaanlegger/Groenbeheerder' bestaat uit 15 modules:

• Voorbereiding groen- en tuinwerkzaamheden

• Aanplantingen

• Grondvoorbereiding

• Aanleg grasveld

• Infrastructuurwerken

• Plaatsen tuinelementen en -constructies

• Groen- en tuinonderhoud

• Snoeien

• Scheren

• Onderhoud tuininfrastructuur

• Planning en organisatie groen- en tuinwerkzaamheden

• Coördinatie uitvoering groen- en tuinwerkzaamheden

• Behandeling ziektes en plagen

• Klantencontact en klachtenbehandeling

• Administratie en opvolging groen- en tuinwerkzaamheden

 

Je zal merken dat de opleiding Tuinaanlegger/Groenbeheerder verder bouwt op de opleidingen 'Medewerker groen- en tuinbeheer' én 'Medewerker groen- en tuinaanleg'. De modules die deel uitmaken van deze opleidingen kan je dan ook terugvinden in de opsomming hierboven.
Na het behalen van zowel het certificaat Medewerker groen- en tuinbeheer als het certificaat Medewerker groen- en tuinaanleg kan men door te slagen in 5 extra modules, doorgroeien naar een Tuinaanlegger/Groenbeheerder.

Gedetailleerde info over wat deze modules precies inhouden kan je lezen bij 'Opleidingsstructuur' onder het tabblad 'Links'.

Tuinaanlegger/groenbeheerder - Modulair - DBSO

 

Deze opleiding start vanaf schooljaar 2017-2018. Onderstaande info is nog onvolledig. Meer info volgt zodra beschikbaar.

De Tuinaanlegger/groenbeheerder leert hoe hij de aanleg, het onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene ruimtes moet aanpakken en vooral organiseren. Bedoeling is steeds om het ontwerp van de opdrachtgever te realiseren. Ook het in stand te houden en verder laten ontwikkelen van deze groenomgevingen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of de opdrachtgever leert hij sturen.


De totale opleiding 'Tuinaanlegger/Groenbeheerder' bestaat uit 15 modules:

• Voorbereiding groen- en tuinwerkzaamheden

• Aanplantingen

• Grondvoorbereiding

• Aanleg grasveld

• Infrastructuurwerken

• Plaatsen tuinelementen en -constructies

• Groen- en tuinonderhoud

• Snoeien

• Scheren

• Onderhoud tuininfrastructuur

• Planning en organisatie groen- en tuinwerkzaamheden

• Coördinatie uitvoering groen- en tuinwerkzaamheden

• Behandeling ziektes en plagen

• Klantencontact en klachtenbehandeling

• Administratie en opvolging groen- en tuinwerkzaamheden

 

Je zal merken dat de opleiding Tuinaanlegger/Groenbeheerder verder bouwt op de opleidingen 'Medewerker groen- en tuinbeheer' én 'Medewerker groen- en tuinaanleg'. De modules die deel uitmaken van deze opleidingen kan je dan ook terugvinden in de opsomming hierboven.
Na het behalen van zowel het certificaat Medewerker groen- en tuinbeheer als het certificaat Medewerker groen- en tuinaanleg kan men door te slagen in 5 extra modules, doorgroeien naar een Tuinaanlegger/Groenbeheerder.

Gedetailleerde info over wat deze modules precies inhouden kan je lezen bij 'Opleidingsstructuur' onder het tabblad 'Links'.

Waar kan ik "Tuinaanlegger/groenbeheerder" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Tuinaanlegger/groenbeheerder" ?

Je leeftijd bepaalt hoofdzakelijk of je al dan niet les kan volgen in het DBSO.
Tijdens of na de screening zal duidelijk worden of je ook voldoet aan andere voorwaarden die eventueel gesteld worden.
In de omzendbrief 'Stelsel van Leren en werken, punt 7, kan je het gedetailleerd overzicht van mogelijke bijkomende toelatingsvoorwaarden lezen.

Leeftijdsvoorwaarde?

Je kan les volgen in het DBSO als je op je 1ste lesdag:

 • 16 jaar bent of
 • 15 jaar én de 1ste 2 leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd. Je hoeft niet geslaagd te zijn.
 • nog geen 25 jaar bent

Uitzonderingen:

Vervroegde instap: 14 jaar + 1e 2 leerjaren secundair gevolgd én 15 jaar worden vóór het einde van het schooljaar.
Er wordt echter uitdrukkelijk aangeraden om enkel die leerlingen toe te laten die ten laatste op 31 december van het schooljaar, 15 worden.
Deze instap wordt zeer uitzonderlijk toegestaan door de directie van het CDO op advies van het CLB (van de school voor voltijds onderwijs, waar je les volgt).
Je moet er wel rekening mee houden dat de federale arbeidswetgeving pas tewerkstelling toelaat vanaf de leeftijd van 15 jaar.

Overschakelen?

Een jongere kan op elk moment in het schooljaar in het DBSO instromen.
Hij kan het DBSO volgen tot het einde van het schooljaar waarin hij 25 jaar wordt.


Wat kan je behalen na "Tuinaanlegger/groenbeheerder" ?


De studiebewijzen die je behaalt tijdens en na het deeltijds beroepsonderwijs zijn gericht op directe tewerkstelling.

Na het modulair DBSO kan je het volgende behalen:

 • een deelcertificaat per geslaagde module;
 • een certificaat wanneer je geslaagd bent in alle modules van de opleiding;
 • een attest van verworven competenties; wanneer je je opleiding vroegtijdig stopt of wanneer je niet slaagt. Hierin staan de competenties die je wel hebt bereikt tijdens je opleiding.
  Je kan voortbouwen op je geslaagde module(s) door bv. later nog andere modules in het volwassenenonderwijs te halen.

Je kan in het DBSO enkele studiebewijzen behalen die overeenstemmen met die van het voltijds gewoon secundair onderwijs.
Let wel: het is de klassenraad die oordeelt of je voldoet aan de eindtermen en de leerplannen die gelden in het BSO. Bovendien moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.
Welke studiebewijzen kan je behalen?

 • een getuigschrift 2de graad secundair onderwijs (voorwaarde: ten minste 2 schooljaren gevolgd na de 1ste graad in S.O. of in de Leertijd);
 • een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad secundair onderwijs (voorwaarde: ten minste 4 schooljaren gevolgd na de 1ste graad in S.O. of in de Leertijd);
 • een diploma secundair onderwijs (voorwaarde: ten minste 5 schooljaren gevolgd na de 1ste graad in S.O. of in de Leertijd én in het bezit van het getuigschrift van de 2de graad);
 • een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer wanneer je ten minste 4 schooljaren in het secundair onderwijs of in de Leertijd hebt gevolgd (de 1ste graad S.O. niet meegerekend) én voldaan hebt aan de basisvoorwaarden van de basiskennis van bedrijfsbeheer.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Volgende overstappen zijn mogelijk:

 • naar het voltijds secundair onderwijs tot 15 november van hetzelfde schooljaar;
 • naar de leertijd (Syntra) kan dit het ganse schooljaar;
 • naar het Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) kan dit ook gedurende het ganse schooljaar.

Bij een overstap na 15 november van het deeltijds naar het voltijds SO beslist de school zelf of de afwezigheid wordt gewettigd.
Dergelijke overstappen zullen steeds uitzonderlijk zijn.
Het leerjaarniveau, de duur van de afwezigheid en de motivering voor de (laat-tijdige) overgang zullen mee de houding van de school bepalen. Uiteraard moet je steeds ook in orde zijn met de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding waarnaar je wil overstappen. 

Wat na "Tuinaanlegger/groenbeheerder" ?

Normalerwijze ga je na het DBSO werkenAls je toch nog wilt verder studeren kan je je best informeren bij het CLB.
Er zijn, afhankelijk van het behaalde studiebewijs, zeker nog mogelijkheden: bv. in het Volwassenenonderwijs, het Hoger Beroepsonderwijs, bij VDAB, Syntra, Defensie,…
Zelfs terugkeer naar het voltijds secundair onderwijs en doorstroming naar het hoger onderwijs zijn mogelijk. 
Om te kunnen starten in het hoger onderwijs heb je een diploma secundair onderwijs nodig. Realiseer je echter dat deze overstap in de praktijk vaak zeer moeilijk is.

 

Interessante links

Sec. Ond. - Deeltijds BeroepsSecundair Onderwijs: Opleidingenstructuur Tuinaanlegger/groenbeheerder

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Tuinaanlegger-groenbeheerder