Bakkerij duaal - Tweede graad - DBSO

Studierichting "Bakkerij duaal"

Let op: In deze duale opleiding kan je vroeger instappen. Je kan de opleiding starten vanaf het moment dat je de 1e graad secundair onderwijs hebt afgewerkt.

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Bakkerij duaal - Tweede graad - DBSO

 

Let op: In deze duale opleiding kan je vroeger instappen. Je kan de opleiding starten vanaf het moment dat je de 1e graad secundair onderwijs hebt afgewerkt.

Welke lessen krijg ik?

Je opleiding is gebaseerd op het standaardtraject van deze 2-jarige duale opleiding. Onder het tabblad ‘Beschrijving’ vind je de link naar het standaardtraject. 
Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren op het vlak van algemene vorming en beroepsgerichte vorming.

 • Algemene vorming bestaat uit  het Project Algemene vakken, Frans of Engels en de vakoverschrijdende eindtermen van het SO.
  De lessen worden hoofdzakelijk gegeven op het centrum voor deeltijds onderwijs (CDO). Ze kunnen ook deels geïntegreerd worden in de beroepsgerichte vorming.
  Op het CDO worden ook praktijklessen gegeven.
 • Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je reële werkplek en gedeeltelijk op het CDO.
  Deze vorming is gebaseerd op één/meerdere beroepskwalificaties. Hierin staat precies wat jij moet kunnen als beginnend werknemer in een bepaald beroep.  

Het CDO beslist zelf hoe ze het standaardtraject vertaalt naar lessen en hoeveel uren ze zal besteden aan de schoolcomponent. 
De lessen kunnen verschillen van CDO tot CDO en zelfs van leerling tot leerling.
Het CDO volgt nauwgezet je opleiding op. Dit gebeurt in samenspraak met je mentor op de werkplek.
Heb je specifieke noden en wens je aanpassingen op school en/of op de werkplek? Bespreek dit met je trajectbegeleider.

Het CDO kan je opleiding lineair of modulair organiseren.
Lineair? dan volg je les volgens een schooljaarsysteem,
Modulair? dan bestaat je opleiding uit clusters (bundels van leeractiviteiten).

Wie wordt toegelaten tot "Bakkerij duaal" ?

-Om te mogen starten met deze duale opleiding moet je voldoen aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent:

 • 16 j zijn OF 15 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar + de 1e 2 jaren van het SO gevolgd hebben (je hoeft niet geslaagd te zijn)
  Ben je nog geen 15 maar zal je het dit schooljaar worden? Uitzonderlijk kan de toelatingsklassenraad akkoord gaan (op advies van het CLB)

 -Voorts gelden Algemene toelatingsvoorwaarden. Deze zijn dezelfde als voor 3 BSO niet-duaal:

 • geslaagd zijn in 2A (=A- of B-attest behaald).
  Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen.
 • geslaagd zijn in het beroepsvoorbereidend leerjaar (=A- of B-attest behaald).
  Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen.

Kom je uit het  BUSO  (Onderwijsvorm 1, 2, 3) dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten. In afwachting van deze beslissing wordt je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.


Kom je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school (Frans- of Duitstalige Belgische school of buitenlandse school) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.


Ook als je al gestopt was met les volgen en je wil je, na een onderbreking, inschrijven voor de duale opleiding, moet je het akkoord van de klassenraad hebben.

 -Specifieke toelatingsvoorwaarde tot duaal leren:

Je kan  tot en met de 1e lesdag van november starten in het 1e leerjaar van je 2e graadsopleiding.
Als je later wil instappen, heb je steeds de toestemming van de toelatingsklassenraad nodig.

Deze duale opleiding is een graadsopleiding:

je stroomt automatisch door naar het 2e leerjaar van de 2e  raad.

-Voor sommige opleidingen moeten leerlingen ook voldoen aan bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding. 

Wat na "Bakkerij duaal" ?

-Na het 1e leerjaar van de 2e graad duaal stroom je automatisch door naar het 2e leerjaar van je graadsopleiding. Je behaalt:

 • een attest van regelmatige lesbijwoning

-Na je 2e graads- traject (=na 4 duaal) kan je volgende studiebewijzen behalen:

 • een getuigschrift van de 2e graad van het BSO als je slaagt voor je volledige duale opleiding (= algemene + beroepsgerichte vorming).

 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming (maar niet voor de algemene vorming).
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.

 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een deelkwalificatie. Dit is enkel het geval wanneer de beroepskwalificatie(s) is/zijn opgedeeld in kleinere gehelen.
  Deze deelkwalificaties hebben ook waarde op de arbeidsmarkt.

 • een bewijs van competentie(s) als je enkel afzonderlijke competenties hebt behaald maar ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte.  


Enkel als je je opleiding hebt beëindigd krijg je je studiebewijs.
Meestal is dat op het einde van het schooljaar (30 juni).
In duale opleidingen kan dit ook tijdens het schooljaar. De klassenraad beslist wanneer je welk studiebewijs behaalt.

Uitzondering:
Als je na het 1e of het 2e leerjaar duaal (2e graad)  overstapt naar niet- duaal, krijg je een oriënteringsattest van de deliberatieklassenraad.

Dit heb je nodig om toegelaten te worden in een niet- duale studierichting.

Wat na "Bakkerij duaal" ?

In de praktijk zullen de meeste leerlingen doorstromen naar de duale vervolgopleiding binnen DBSO in de 3e graad.

 

In theorie kan je in de 3e graad verder studeren in alle BSO- studierichtingen van hetzelfde studiegebied. Dit wil niet zeggen dat alle overstappen even vlot haalbaar zijn.
Informeer goed of je voldoende basis hebt voor de richting die je kiest.


De overgang naar een studierichting uit een ander studiegebied is soms mogelijk maar wordt best individueel bekeken.

 

Je kan ook schakelen naar een niet-duaal leersysteem.