BuSO Opleidingsvorm 3 type 3 - Aanvuller  - modulair  

Beschrijving van de richting "Aanvuller" (OV 3 Type 3 )

Je leert:

 • je in de computermaatschappij uit de slag trekken,
 • je in het Nederlands correct uitdrukken,
 • een werkmethode opvolgen,
 • in team werken,
 • met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral
  - persoonlijke hygiëne verzorgen,
  - afval en restproducten sorteren en verwijderen,
  - met gevaarlijke stoffen weten om te gaan;
 • op aanwijzing de voorraad verzorgen,
 • artikelen ontvangen en stapelen,
 • schappen en winkelrekken aanvullen,
 • op aanwijzing artikelen etiketteren.
 • je leert op aanwijzing de presentatieruimte verzorgen en onderhouden: aanvullen, schoonmaken, etiketten nakijken, ..

Download de modulaire opleidingsstructuur hier.

De opleiding omvat verschillende modules:
- Basis sociale en taalvaardigheden: hier leert de lerende omgaan met zijn sociale leefwereld.
Hij leert eerst zijn eigen persoonlijkheid kennen om zo via waarneming van de eigen leefwereld te komen tot een zicht op de maatschappij die hem omringt.
Er wordt eveneens een basis gelegd voor de vaardigheden spreken, luisteren en lezen met betrekking tot een eerste moderne vreemde taal.
De omschrijving bevat alleen de taaltaken. Het niveau ervan beperkt zich tot het basisniveau dat nodig is als voorbereiding op de basiscompetenties die verder in de opleiding aan bod komen.
De te gebruiken of te produceren teksten gaan bij voorkeur over concrete, vertrouwde onderwerpen en zijn eenvoudig qua woordenschat, grammatica en structuur.

- Basisinitiatie in de winkelomgeving: in deze module leert men de verschillende aspecten van handel kennen om zich in een winkelomgeving in te leven. Er wordt ook aandacht besteed aan de winkeltaken en de werkomstandigheden.

- Basis computervaardigheden: hier leert men met de computer omgaan: er wordt onder andere kennis gemaakt met de apparatuur en met eenvoudige toepassingen van tekstverwerking, rekenblad en gegevensbestand.
Er gaat aandacht naar houding, handstand en vingerzetting.

- Winkelvoorraad: in de module ‘winkelvoorraad 1’ komen de werkzaamheden rond de winkelvoorraad aan bod.
Het gaat zowel om de werkzaamheden in de opslagruimte als in de winkel zelf. Interne transportmiddelen worden gebruikt om de artikelen naar de verkoopoppervlakte te brengen.
Deze taken dienen op aanwijzing te gebeuren.
Gegevensbeheer en etikettering met de pc komen hier aan bod.
Voor Nederlands en een moderne vreemde taal gaat de aandacht naar de vaardigheid lezen.
In de module ‘winkelvoorraad 2’ komen de werkzaamheden rond de winkelvoorraad aan bod. Het gaat zowel om de werkzaamheden in de opslagruimte als in de winkel zelf.
Interne transportmiddelen worden gebruikt om de artikelen naar de verkoopoppervlakte te brengen. De taken, die in de module ‘winkelvoorraad 2’ voorkomen worden nu echter zelfstandig uitgevoerd. Men leert eveneens de winkelvoorraad inventariseren, bestellingen opmaken en doorgeven.
Men is in staat om de bestelde artikelen te ontvangen, aan de hand van de nodige documenten te controleren op kwaliteit en kwantiteit en de gegevens ervan in te voeren alvorens ze op te slaan. Tekstverwerking en internetgebruik komen hier aan bod.
Gegevensbeheer en rekenblad worden eveneens ingeoefend, evenals etikettering met de pc.
Voor Nederlands en een moderne vreemde taal werkt men aan de vaardigheden spreken en lezen.

- Ondersteunende winkeltaken: in de module ‘ondersteunende winkeltaken 1’ leert men een aantal ondersteunende taken uitvoeren die gelden voor alle functies binnen een winkel.
Het gaat o.a. om artikelen zoeken, inpakken, etiketteren en beveiligen.
Het verwijderen en sorteren van afval komt hier eveneens aan bod.
Er wordt tevens belang gehecht aan hygiëne en uiterlijk.
Gegevensbeheer komt aan bod.
Voor Nederlands en een moderne vreemde taal gaat de aandacht naar de vaardigheden spreken, luisteren en lezen.
In de module ‘ondersteunende winkeltaken 2’ leert men een aantal ondersteunende taken uitvoeren die gelden voor alle functies binnen de winkel.
In tegenstelling tot ‘ondersteunende winkeltaken 1’ gebeurt dit nu op zelfstandige basis.
Vervolgens komt planning van eigen taken aan bod.
Er wordt tevens aandacht besteed aan veiligheid, diefstalpreventie en diefstal, wat ook voor alle plaatsen in de winkel van belang is.
Gegevensbeheer en tekstverwerking komen aan bod.
Er wordt aandacht besteed aan de vaardigheid spreken in het Nederlands en een moderne vreemde taal.

 

Waar kan ik "Aanvuller" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

 

Wie wordt toegelaten?

Je moet beschikken over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, waarin wordt aangegeven welk type en welke opleidingsvorm beantwoordt aan je behoeften.
Dit verslag wordt opgesteld door een CLB en integreert een attest + een protocol ter verantwoording.

           In het verslag worden opgenomen:

 • de identificatiegegevens van de leerling: voornaam, achternaam, geboortedatum en adres,
 • de identificatiegegevens van de ouders: voornaam, achternaam en adres
 • de identificatiegegevens van het CLB dat het attest bij de eerste attestering heeft afgeleverd: naam, adres en instellingsnummer, en voor- en achternaam van de directeur;
 • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs bij de eerste attestering (dit kan ook een type zijn van buitengewoon basisonderwijs), met vermelding van de datum van de ondertekening van het attest, de ingangsdatum van het attest en de handtekening van de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB);
 • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs waarnaar de leerling verwezen wordt.

   
 • de mededeling dat de fasen van het zorgcontinuüm voor de betreffende leerling werden doorlopen, tenzij de school in uitzonderlijke omstandigheden kan motiveren dat het doorlopen van een bepaalde fase niet relevant is;
 • dat met toepassing van de principes van handelingsgericht werken de aanpassingen (waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen) die nodig zijn om de leerling binnen een gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen, ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn;
 • dat de onderwijsbehoeften van de leerling werden omschreven met toepassing van een classificatiesysteem dat wetenschappelijk onderbouwd is en gebaseerd is op een interactionele visie en een sociaal model van handicap; 
 • dat de onderwijsbehoeften van de leerling niet louter toe te schrijven zijn aan een gelijkekansenindicator van de leerling; 

Het verslag zal na de inschrijving door het CLB bezorgd worden aan de school voor buitengewoon onderwijs. Let wel: Je kan alleen BuSO volgen van de opleidingsvorm en type waarnaar je in het verslag georiënteerd wordt. 

Het verslag wordt bezorgd aan de ouders. Voor de types 3, 4, 6, 7 en 9 is er daarenboven een medisch (voor type 4, 6 en 7) of multidisciplinair (voor type 3 en 9) onderzoek nodig uitgevoerd door een geneesheer-specialist. 
In geval van een effectieve inschrijving in een school voor buitengewoon onderwijs is het verslag bestemd voor de directeur, ter staving van de inschrijving en wordt het toegevoegd aan het leerlingendossier op school.
Als de leerling de school voor buitengewoon onderwijs verlaat, wordt het verslag aan de ouders terugbezorgd.

Leeftijdsvoorwaarden:
Je kan worden toegelaten: 
- na de zomervakantie van het jaar waarin 13 jaar wordt; 
- of op gemotiveerd advies gevoegd bij het inschrijvingsverslag, na de zomervakantie van het jaar waarin je 12 jaar wordt; 
- of als je een getuigschrift basisonderwijs hebt;
- of als je hoogstens 21 jaar bent.
Hierop bestaan er wel een aantal uitzonderingen. Je vindt deze in de omzendbrief

 

Wat kan je behalen na "Aanvuller" ? (OV 3 Type 3 - G0)

Studiebekrachtiging op het einde van de opleidingsfase:
Als je een verslag van OV3 type 3 hebt en als de klassenraad en het CLB beslissen dat je zou meekunnen in het gewoon onderwijs, heeft de studiebekrachtiging de vorm van een verplicht advies.

Als je een verslag hebt voor een ander type of als je die overstap naar het gewoon onderwijs niet zal maken, is het geen verplicht maar een mogelijk advies.
De klassenraad kan ervoor opteren zo’n advies te geven.

Wanneer je de opleiding heeft gevolgd, en de klassenraad je naar de kwalificatiecommissie heeft doorverwezen, kan de klassenraad, rekening houdend met onder meer het advies van de kwalificatiecommissie, de volgende beslissingen nemen:

 • je een getuigschrift van de opleiding toekennen; 
 • je een getuigschrift van verworven competenties voor een afgerond geheel binnen een opleiding toekennen.
  Dit leidt tot reële inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. 
 • je een attest van verworven bekwaamheden toekennen. 
 • je een attest beroepsonderwijs toekennen.
  Het attest vermeldt alleen de periode van lesbijwoning.

  Na het beëindigen van je opleiding kan je een Alternerende Beroepsopleiding (ABO) volgen.
  Tijdens dit schooljaar kom je 2 keer per week naar school, de andere dagen werk je in een bedrijf en wordt je voorbereid op tewerkstelling.
  Als je slaagt krijg je het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding.
  Anders krijg je een attest. 
  Deze ABO-opleiding duurt in principe één schooljaar, maar kan bij wijze van uitzondering door de klassenraad verlengd worden tot een tweede schooljaar.
  Dit als je door omstandigheden een lange periode gewettigd afwezig was gedurende dat eerste jaar en daardoor geen getuigschrift hebt behaald.

 

Wat na "Aanvuller" ? (OV 3 Type 3 - G0)

Na deze opleiding heb je voldaan aan de leerplicht en kan je gaan werken.
Je kunt ook nog een jaar de Alternerende beroepsopleiding (ABO) volgen. Dit is een soort van stagejaar waarbij je 2 dagen school loopt en de rest van de tijd een beroepsstage uitoefent.
Zo’n aanvullend stagejaar maakt het je meestal makkelijker om nadien werk te vinden.
Voor de stage zelf wordt je niet betaald.
Op het einde van de stage krijgt wel een motivatiepremie van 500 €.
Je kunt eventueel ook nog een opleiding volgen bij VDAB, Syntra of in het Volwassenenonderwijs.

Er zijn ook mogelijkheden in het privé-onderwijs; let wel op de kostprijs van een opleiding vooraleer je een contract tekent!
In het HBO5 (hoger beroepsonderwijs) en in het Se-n-Se (7de jaar TSO/KSO) kan je eventueel worden toegelaten na een toelatingsproef of op basis van reeds gevolgde opleidingen.
Je vindt hierover informatie op onderwijskiezer.
Informeer je bij het CLB.

 

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Winkelmedewerker ( knelpuntberoep)

 

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

VDAB - Studie schoolverlaters: BUSO_handel.pdf

BuSO Opleidingsvorm 3 type 3 - Aanvuller  - modulair  

Beschrijving van de richting "Aanvuller" (OV 3 Type 3 )

Je leert:

 • je in de computermaatschappij uit de slag trekken,
 • je in het Nederlands correct uitdrukken,
 • een werkmethode opvolgen,
 • in team werken,
 • met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral
  - persoonlijke hygiëne verzorgen,
  - afval en restproducten sorteren en verwijderen,
  - met gevaarlijke stoffen weten om te gaan;
 • op aanwijzing de voorraad verzorgen,
 • artikelen ontvangen en stapelen,
 • schappen en winkelrekken aanvullen,
 • op aanwijzing artikelen etiketteren.
 • je leert op aanwijzing de presentatieruimte verzorgen en onderhouden: aanvullen, schoonmaken, etiketten nakijken, ..

Download de modulaire opleidingsstructuur hier.

De opleiding omvat verschillende modules:
- Basis sociale en taalvaardigheden: hier leert de lerende omgaan met zijn sociale leefwereld.
Hij leert eerst zijn eigen persoonlijkheid kennen om zo via waarneming van de eigen leefwereld te komen tot een zicht op de maatschappij die hem omringt.
Er wordt eveneens een basis gelegd voor de vaardigheden spreken, luisteren en lezen met betrekking tot een eerste moderne vreemde taal.
De omschrijving bevat alleen de taaltaken. Het niveau ervan beperkt zich tot het basisniveau dat nodig is als voorbereiding op de basiscompetenties die verder in de opleiding aan bod komen.
De te gebruiken of te produceren teksten gaan bij voorkeur over concrete, vertrouwde onderwerpen en zijn eenvoudig qua woordenschat, grammatica en structuur.

- Basisinitiatie in de winkelomgeving: in deze module leert men de verschillende aspecten van handel kennen om zich in een winkelomgeving in te leven. Er wordt ook aandacht besteed aan de winkeltaken en de werkomstandigheden.

- Basis computervaardigheden: hier leert men met de computer omgaan: er wordt onder andere kennis gemaakt met de apparatuur en met eenvoudige toepassingen van tekstverwerking, rekenblad en gegevensbestand.
Er gaat aandacht naar houding, handstand en vingerzetting.

- Winkelvoorraad: in de module ‘winkelvoorraad 1’ komen de werkzaamheden rond de winkelvoorraad aan bod.
Het gaat zowel om de werkzaamheden in de opslagruimte als in de winkel zelf. Interne transportmiddelen worden gebruikt om de artikelen naar de verkoopoppervlakte te brengen.
Deze taken dienen op aanwijzing te gebeuren.
Gegevensbeheer en etikettering met de pc komen hier aan bod.
Voor Nederlands en een moderne vreemde taal gaat de aandacht naar de vaardigheid lezen.
In de module ‘winkelvoorraad 2’ komen de werkzaamheden rond de winkelvoorraad aan bod. Het gaat zowel om de werkzaamheden in de opslagruimte als in de winkel zelf.
Interne transportmiddelen worden gebruikt om de artikelen naar de verkoopoppervlakte te brengen. De taken, die in de module ‘winkelvoorraad 2’ voorkomen worden nu echter zelfstandig uitgevoerd. Men leert eveneens de winkelvoorraad inventariseren, bestellingen opmaken en doorgeven.
Men is in staat om de bestelde artikelen te ontvangen, aan de hand van de nodige documenten te controleren op kwaliteit en kwantiteit en de gegevens ervan in te voeren alvorens ze op te slaan. Tekstverwerking en internetgebruik komen hier aan bod.
Gegevensbeheer en rekenblad worden eveneens ingeoefend, evenals etikettering met de pc.
Voor Nederlands en een moderne vreemde taal werkt men aan de vaardigheden spreken en lezen.

- Ondersteunende winkeltaken: in de module ‘ondersteunende winkeltaken 1’ leert men een aantal ondersteunende taken uitvoeren die gelden voor alle functies binnen een winkel.
Het gaat o.a. om artikelen zoeken, inpakken, etiketteren en beveiligen.
Het verwijderen en sorteren van afval komt hier eveneens aan bod.
Er wordt tevens belang gehecht aan hygiëne en uiterlijk.
Gegevensbeheer komt aan bod.
Voor Nederlands en een moderne vreemde taal gaat de aandacht naar de vaardigheden spreken, luisteren en lezen.
In de module ‘ondersteunende winkeltaken 2’ leert men een aantal ondersteunende taken uitvoeren die gelden voor alle functies binnen de winkel.
In tegenstelling tot ‘ondersteunende winkeltaken 1’ gebeurt dit nu op zelfstandige basis.
Vervolgens komt planning van eigen taken aan bod.
Er wordt tevens aandacht besteed aan veiligheid, diefstalpreventie en diefstal, wat ook voor alle plaatsen in de winkel van belang is.
Gegevensbeheer en tekstverwerking komen aan bod.
Er wordt aandacht besteed aan de vaardigheid spreken in het Nederlands en een moderne vreemde taal.

Waar kan ik "Aanvuller" volgen ? (OV 3 Type 3 - G0)

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
   
 

Wie wordt toegelaten?

Je moet beschikken over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, waarin wordt aangegeven welk type en welke opleidingsvorm beantwoordt aan je behoeften.
Dit verslag wordt opgesteld door een CLB en integreert een attest + een protocol ter verantwoording.

           In het verslag worden opgenomen:

 • de identificatiegegevens van de leerling: voornaam, achternaam, geboortedatum en adres,
 • de identificatiegegevens van de ouders: voornaam, achternaam en adres
 • de identificatiegegevens van het CLB dat het attest bij de eerste attestering heeft afgeleverd: naam, adres en instellingsnummer, en voor- en achternaam van de directeur;
 • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs bij de eerste attestering (dit kan ook een type zijn van buitengewoon basisonderwijs), met vermelding van de datum van de ondertekening van het attest, de ingangsdatum van het attest en de handtekening van de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB);
 • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs waarnaar de leerling verwezen wordt.

   
 • de mededeling dat de fasen van het zorgcontinuüm voor de betreffende leerling werden doorlopen, tenzij de school in uitzonderlijke omstandigheden kan motiveren dat het doorlopen van een bepaalde fase niet relevant is;
 • dat met toepassing van de principes van handelingsgericht werken de aanpassingen (waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen) die nodig zijn om de leerling binnen een gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen, ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn;
 • dat de onderwijsbehoeften van de leerling werden omschreven met toepassing van een classificatiesysteem dat wetenschappelijk onderbouwd is en gebaseerd is op een interactionele visie en een sociaal model van handicap; 
 • dat de onderwijsbehoeften van de leerling niet louter toe te schrijven zijn aan een gelijkekansenindicator van de leerling; 

Het verslag zal na de inschrijving door het CLB bezorgd worden aan de school voor buitengewoon onderwijs. Let wel: Je kan alleen BuSO volgen van de opleidingsvorm en type waarnaar je in het verslag georiënteerd wordt. 

Het verslag wordt bezorgd aan de ouders. Voor de types 3, 4, 6, 7 en 9 is er daarenboven een medisch (voor type 4, 6 en 7) of multidisciplinair (voor type 3 en 9) onderzoek nodig uitgevoerd door een geneesheer-specialist. 
In geval van een effectieve inschrijving in een school voor buitengewoon onderwijs is het verslag bestemd voor de directeur, ter staving van de inschrijving en wordt het toegevoegd aan het leerlingendossier op school.
Als de leerling de school voor buitengewoon onderwijs verlaat, wordt het verslag aan de ouders terugbezorgd.

Leeftijdsvoorwaarden:
Je kan worden toegelaten: 
- na de zomervakantie van het jaar waarin 13 jaar wordt; 
- of op gemotiveerd advies gevoegd bij het inschrijvingsverslag, na de zomervakantie van het jaar waarin je 12 jaar wordt; 
- of als je een getuigschrift basisonderwijs hebt;
- of als je hoogstens 21 jaar bent.
Hierop bestaan er wel een aantal uitzonderingen. Je vindt deze in de omzendbrief

Wat kan je behalen na "Aanvuller" ? (OV 3 Type 3 - G0)

Studiebekrachtiging op het einde van de opleidingsfase:
Als je een verslag van OV3 type 3 hebt en als de klassenraad en het CLB beslissen dat je zou meekunnen in het gewoon onderwijs, heeft de studiebekrachtiging de vorm van een verplicht advies.

Als je een verslag hebt voor een ander type of als je die overstap naar het gewoon onderwijs niet zal maken, is het geen verplicht maar een mogelijk advies.
De klassenraad kan ervoor opteren zo’n advies te geven.

Wanneer je de opleiding heeft gevolgd, en de klassenraad je naar de kwalificatiecommissie heeft doorverwezen, kan de klassenraad, rekening houdend met onder meer het advies van de kwalificatiecommissie, de volgende beslissingen nemen:

 • je een getuigschrift van de opleiding toekennen; 
 • je een getuigschrift van verworven competenties voor een afgerond geheel binnen een opleiding toekennen.
  Dit leidt tot reële inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. 
 • je een attest van verworven bekwaamheden toekennen. 
 • je een attest beroepsonderwijs toekennen.
  Het attest vermeldt alleen de periode van lesbijwoning.

  Na het beëindigen van je opleiding kan je een Alternerende Beroepsopleiding (ABO) volgen.
  Tijdens dit schooljaar kom je 2 keer per week naar school, de andere dagen werk je in een bedrijf en wordt je voorbereid op tewerkstelling.
  Als je slaagt krijg je het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding.
  Anders krijg je een attest. 
  Deze ABO-opleiding duurt in principe één schooljaar, maar kan bij wijze van uitzondering door de klassenraad verlengd worden tot een tweede schooljaar.
  Dit als je door omstandigheden een lange periode gewettigd afwezig was gedurende dat eerste jaar en daardoor geen getuigschrift hebt behaald.

Wat na "Aanvuller" ? (OV 3 Type 3 - G0)

Na deze opleiding heb je voldaan aan de leerplicht en kan je gaan werken.
Je kunt ook nog een jaar de Alternerende beroepsopleiding (ABO) volgen. Dit is een soort van stagejaar waarbij je 2 dagen school loopt en de rest van de tijd een beroepsstage uitoefent.
Zo’n aanvullend stagejaar maakt het je meestal makkelijker om nadien werk te vinden.
Voor de stage zelf wordt je niet betaald.
Op het einde van de stage krijgt wel een motivatiepremie van 500 €.
Je kunt eventueel ook nog een opleiding volgen bij VDAB, Syntra of in het Volwassenenonderwijs.

Er zijn ook mogelijkheden in het privé-onderwijs; let wel op de kostprijs van een opleiding vooraleer je een contract tekent!
In het HBO5 (hoger beroepsonderwijs) en in het Se-n-Se (7de jaar TSO/KSO) kan je eventueel worden toegelaten na een toelatingsproef of op basis van reeds gevolgde opleidingen.
Je vindt hierover informatie op onderwijskiezer.
Informeer je bij het CLB.

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Winkelmedewerker ( knelpuntberoep)

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

VDAB - Studie schoolverlaters: BUSO_handel.pdf