BuSO Opleidingsvorm 1 type 3 - Opleidingsvorm 1 type 3  

Beschrijving van de richting "Opleidingsvorm 1 type 3" (OV 1 Type 3 )

Opleidingsvorm 1 is gericht op maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving waar ondersteuning voorzien is en in voorkomend geval op arbeidsdeelname in een omgeving waar ondersteuning voorzien is. Met ‘arbeidsdeelname’ wordt bedoeld: het uitvoeren van maatschappijrelevante activiteiten met productief of dienstverlenend en niet-vrijblijvend karakter.

Dit onderwijs geeft de leerling een sociale vorming die leidt naar integratie in een beschermd leef- en/of werkmilieu. 
In deze opleidingsvorm beogen de leeractiviteiten vooral het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, de communicatiemogelijkheden, de senso-motoriek en de sociale vorming van de leerlingen. 
Deze opleidingsvorm omvat minstens 4 leerjaren. 
Voor iedere leerling wordt de duur ervan bepaald door de klassenraad bijgestaan door de instelling gelast met de begeleiding (CLB).
Individuele leerlingenstages en stages in groep kunnen georganiseerd worden onder voortdurende begeleiding van een leraar.

Als je de school verlaat, heb je recht op een op een ‘attest van gevolgde vorming’.

Het programma omvat inhouden als:

 • communicatie: spreekoefeningen, spreken met ondersteuning van gebaren,leesoefeningen, pictogrammen,communicatie via tekeningen en symbolen.
 • zelfredzaamheidstraining
 • handvaardigheidstraining via creatieve technieken
 • bewegingsopvoeding: luchtkussen, snoezelen, zwemmen, fietsen, paardrijden, ...
OV1 wordt georganiseerd voor type 2, 3, 4, 6, 7 en 9.
 

Type 3 is er voor jongeren met een emotionele of gedragsstoornis en die geen verstandelijke beperking hebben (zoals bepaald in type 2).
Jongeren met een emotionele of gedragsstoornis zijn jongeren bij wie op basis van gespecialiseerde, door een multidisciplinair team aangeleverde diagnostiek, met inbegrip van psychiatrisch onderzoek, een van de volgende problematieken wordt vastgesteld:
a) een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit;
b) een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis;
c) de gedragsstoornis in enge zin, `conduct disorder\';
d) een angststoornis;
e) een stemmingsstoornis;
f) een hechtingsstoornis;

 

Waar kan ik "Opleidingsvorm 1 type 3" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

 

Wie wordt toegelaten?

Je moet beschikken over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, waarin wordt aangegeven welk type en welke opleidingsvorm beantwoordt aan je behoeften.
Dit verslag wordt opgesteld door een CLB en integreert een attest + een protocol ter verantwoording.

          In het verslag wordt opgenomen:

 • de identificatiegegevens van de leerling: voornaam, achternaam, geboortedatum en adres,
 • de identificatiegegevens van de ouders: voornaam, achternaam en adres
 • de identificatiegegevens van het een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat het attest bij de eerste attestering heeft afgeleverd: naam, adres en instellingsnummer, en voor- en achternaam van de directeur;
 • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs bij de eerste attestering (dit kan ook een type zijn van buitengewoon basisonderwijs), met vermelding van de datum van de ondertekening van het attest, de ingangsdatum van het attest en de handtekening van de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB);
 • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs.


       +

 • mededeling dat de fasen van het zorgcontinuüm voor de betreffende leerling werden doorlopen, tenzij de school in uitzonderlijke omstandigheden kan motiveren dat het doorlopen van een bepaalde fase niet relevant is;
 • dat met toepassing van de principes van handelingsgericht werken de aanpassingen (waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen) die nodig zijn om de leerling binnen een gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen, ofwel disproportioneel ofwel onvoldoende zijn;
 • dat de onderwijsbehoeften van de leerling werden omschreven met toepassing van een classificatiesysteem dat wetenschappelijk onderbouwd is en gebaseerd is op een interactionele visie en een sociaal model van handicap; 
 • dat de onderwijsbehoeften van de leerling niet louter toe te schrijven zijn aan een gelijkekansenindicator van de leerling; 
 • welk type en welke opleidingsvorm voor de leerling van toepassing is.

Het verslag zal na de inschrijving door het CLB bezorgd worden aan de school voor buitengewoon onderwijs.
Je kan alleen BuSO volgen van de opleidingsvorm en type waarnaar je georiënteerd wordt. 

Het verslag wordt ook bezorgd aan de ouders.
Voor de types 3, 4, 6, 7 en 9 is er daarenboven een medisch (voor type 4, 6 en 7) of multidisciplinair (voor type 3 en 9) onderzoek nodig, uitgevoerd door een geneesheer-specialist. 
In geval van een effectieve inschrijving in een school voor buitengewoon onderwijs is het verslag bestemd voor de directeur ter staving van de inschrijving en wordt het toegevoegd aan het leerlingendossier op school.
Als de leerling de school voor buitengewoon onderwijs verlaat, wordt het verslag aan de ouders terugbezorgd.

Leeftijdsvoorwaarden:
Je kan worden toegelaten:
- na de zomervakantie van het jaar waarin 13 jaar wordt;
- of op gemotiveerd advies gevoegd bij het inschrijvingsverslag, na de zomervakantie van het jaar waarin je 12 jaar wordt;
- of als je een getuigschrift basisonderwijs hebt;
- of als je hoogstens 21 jaar bent.
Hierop bestaan er wel een aantal uitzonderingen. Je vindt deze in de omzendbrief

Bijzondere toelatingsvoorwaarden:

Leerlingen uit OV1 die in het kader van hun opleiding voedsel bereiden dat (vaker dan sporadisch) aan derden wordt aangeboden, moeten over een medisch attest beschikken waaruit blijkt dat ze hiervoor medisch geschikt zijn.

 

Wat kan je behalen na "Opleidingsvorm 1 type 3" ? (OV 1 Type 3 - G0)

De school kiest tussen twee mogelijke attesten:

 • attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning;
 • attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning én arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning. 

 

Interessante linksBuitengewoon onderwijs: Gezin en handicap


Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

BuSO Opleidingsvorm 1 type 3 - Opleidingsvorm 1 type 3  

Beschrijving van de richting "Opleidingsvorm 1 type 3" (OV 1 Type 3 )

Opleidingsvorm 1 is gericht op maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving waar ondersteuning voorzien is en in voorkomend geval op arbeidsdeelname in een omgeving waar ondersteuning voorzien is. Met ‘arbeidsdeelname’ wordt bedoeld: het uitvoeren van maatschappijrelevante activiteiten met productief of dienstverlenend en niet-vrijblijvend karakter.

Dit onderwijs geeft de leerling een sociale vorming die leidt naar integratie in een beschermd leef- en/of werkmilieu. 
In deze opleidingsvorm beogen de leeractiviteiten vooral het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, de communicatiemogelijkheden, de senso-motoriek en de sociale vorming van de leerlingen. 
Deze opleidingsvorm omvat minstens 4 leerjaren. 
Voor iedere leerling wordt de duur ervan bepaald door de klassenraad bijgestaan door de instelling gelast met de begeleiding (CLB).
Individuele leerlingenstages en stages in groep kunnen georganiseerd worden onder voortdurende begeleiding van een leraar.

Als je de school verlaat, heb je recht op een op een ‘attest van gevolgde vorming’.

Het programma omvat inhouden als:

 • communicatie: spreekoefeningen, spreken met ondersteuning van gebaren,leesoefeningen, pictogrammen,communicatie via tekeningen en symbolen.
 • zelfredzaamheidstraining
 • handvaardigheidstraining via creatieve technieken
 • bewegingsopvoeding: luchtkussen, snoezelen, zwemmen, fietsen, paardrijden, ...
OV1 wordt georganiseerd voor type 2, 3, 4, 6, 7 en 9.
 

Type 3 is er voor jongeren met een emotionele of gedragsstoornis en die geen verstandelijke beperking hebben (zoals bepaald in type 2).
Jongeren met een emotionele of gedragsstoornis zijn jongeren bij wie op basis van gespecialiseerde, door een multidisciplinair team aangeleverde diagnostiek, met inbegrip van psychiatrisch onderzoek, een van de volgende problematieken wordt vastgesteld:
a) een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit;
b) een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis;
c) de gedragsstoornis in enge zin, `conduct disorder';
d) een angststoornis;
e) een stemmingsstoornis;
f) een hechtingsstoornis;

Waar kan ik "Opleidingsvorm 1 type 3" volgen ? (OV 1 Type 3 - G0)

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
   
 

Wie wordt toegelaten?

Je moet beschikken over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, waarin wordt aangegeven welk type en welke opleidingsvorm beantwoordt aan je behoeften.
Dit verslag wordt opgesteld door een CLB en integreert een attest + een protocol ter verantwoording.

          In het verslag wordt opgenomen:

 • de identificatiegegevens van de leerling: voornaam, achternaam, geboortedatum en adres,
 • de identificatiegegevens van de ouders: voornaam, achternaam en adres
 • de identificatiegegevens van het een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat het attest bij de eerste attestering heeft afgeleverd: naam, adres en instellingsnummer, en voor- en achternaam van de directeur;
 • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs bij de eerste attestering (dit kan ook een type zijn van buitengewoon basisonderwijs), met vermelding van de datum van de ondertekening van het attest, de ingangsdatum van het attest en de handtekening van de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB);
 • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs.


       +

 • mededeling dat de fasen van het zorgcontinuüm voor de betreffende leerling werden doorlopen, tenzij de school in uitzonderlijke omstandigheden kan motiveren dat het doorlopen van een bepaalde fase niet relevant is;
 • dat met toepassing van de principes van handelingsgericht werken de aanpassingen (waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen) die nodig zijn om de leerling binnen een gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen, ofwel disproportioneel ofwel onvoldoende zijn;
 • dat de onderwijsbehoeften van de leerling werden omschreven met toepassing van een classificatiesysteem dat wetenschappelijk onderbouwd is en gebaseerd is op een interactionele visie en een sociaal model van handicap; 
 • dat de onderwijsbehoeften van de leerling niet louter toe te schrijven zijn aan een gelijkekansenindicator van de leerling; 
 • welk type en welke opleidingsvorm voor de leerling van toepassing is.

Het verslag zal na de inschrijving door het CLB bezorgd worden aan de school voor buitengewoon onderwijs.
Je kan alleen BuSO volgen van de opleidingsvorm en type waarnaar je georiënteerd wordt. 

Het verslag wordt ook bezorgd aan de ouders.
Voor de types 3, 4, 6, 7 en 9 is er daarenboven een medisch (voor type 4, 6 en 7) of multidisciplinair (voor type 3 en 9) onderzoek nodig, uitgevoerd door een geneesheer-specialist. 
In geval van een effectieve inschrijving in een school voor buitengewoon onderwijs is het verslag bestemd voor de directeur ter staving van de inschrijving en wordt het toegevoegd aan het leerlingendossier op school.
Als de leerling de school voor buitengewoon onderwijs verlaat, wordt het verslag aan de ouders terugbezorgd.

Leeftijdsvoorwaarden:
Je kan worden toegelaten:
- na de zomervakantie van het jaar waarin 13 jaar wordt;
- of op gemotiveerd advies gevoegd bij het inschrijvingsverslag, na de zomervakantie van het jaar waarin je 12 jaar wordt;
- of als je een getuigschrift basisonderwijs hebt;
- of als je hoogstens 21 jaar bent.
Hierop bestaan er wel een aantal uitzonderingen. Je vindt deze in de omzendbrief

Bijzondere toelatingsvoorwaarden:

Leerlingen uit OV1 die in het kader van hun opleiding voedsel bereiden dat (vaker dan sporadisch) aan derden wordt aangeboden, moeten over een medisch attest beschikken waaruit blijkt dat ze hiervoor medisch geschikt zijn.

Wat kan je behalen na "Opleidingsvorm 1 type 3" ? (OV 1 Type 3 - G0)

De school kiest tussen twee mogelijke attesten:

 • attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning;
 • attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning én arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning. 

Interessante linksBuitengewoon onderwijs: Gezin en handicap


Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school