• Studierichtingen SO met finaliteit: Arbeidsmarkt en doorstroom (Dubbel)

Architecturale en beeldende kunsten    2e Gr    1e Lj    KSO    Kunst en creatie   
Architecturale en beeldende kunsten    2e Gr    2e Lj    KSO    Kunst en creatie   
Bakkerijtechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Voeding en horeca  
Bakkerijtechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    Voeding en horeca  
Ballet    2e Gr    1e Lj    KSO    Kunst en creatie   
Ballet    2e Gr    2e Lj    KSO    Kunst en creatie   
Bedrijf en organisatie    2e Gr    1e Lj    TSO    Economie en organisatie   
Bedrijf en organisatie    2e Gr    2e Lj    TSO    Economie en organisatie   
Beeldende en audiovisuele kunsten    2e Gr    1e Lj    KSO    Kunst en creatie   
Beeldende en audiovisuele kunsten    2e Gr    2e Lj    KSO    Kunst en creatie   
Binnenvaarttechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Binnenvaarttechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Biotechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Biotechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Bouwtechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Bouwtechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Creatie en mode    2e Gr    1e Lj    KSO    Kunst en creatie   
Creatie en mode    2e Gr    1e Lj    TSO    Maatschappij en welzijn   
Creatie en mode    2e Gr    2e Lj    KSO    Kunst en creatie   
Creatie en mode    2e Gr    2e Lj    TSO    Maatschappij en welzijn   
Elektromechanische technieken    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Elektromechanische technieken    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Elektrotechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Elektrotechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Fotografie    2e Gr    1e Lj    KSO    Kunst en creatie   
Fotografie    2e Gr    2e Lj    KSO    Kunst en creatie   
Grafische technieken    2e Gr    1e Lj    KSO    Kunst en creatie   
Grafische technieken    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Grafische technieken    2e Gr    2e Lj    KSO    Kunst en creatie   
Grafische technieken    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Horeca    2e Gr    1e Lj    TSO    Voeding en horeca  
Horeca    2e Gr    2e Lj    TSO    Voeding en horeca  
Houttechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Houttechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Maatschappij en welzijn    2e Gr    1e Lj    TSO    Maatschappij en welzijn   
Maatschappij en welzijn    2e Gr    2e Lj    TSO    Maatschappij en welzijn   
Maritieme technieken dek    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Maritieme technieken dek    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Maritieme technieken motoren    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Maritieme technieken motoren    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Mechanische technieken    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Mechanische technieken    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Plant-, dier- en milieutechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Land en tuinbouw   
Plant-, dier- en milieutechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    Land en tuinbouw   
Slagerijtechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    Voeding en horeca  
Slagerijtechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    Voeding en horeca  
Sport    2e Gr    1e Lj    TSO    Sport   
Sport    2e Gr    2e Lj    TSO    Sport   
Taal en communicatie    2e Gr    1e Lj    TSO    Taal en cultuur   
Taal en communicatie    2e Gr    2e Lj    TSO    Taal en cultuur   
Textielontwerp en prototyping    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Textielontwerp en prototyping    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Textielproductietechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Textielproductietechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Toerisme    2e Gr    1e Lj    TSO    Taal en cultuur   
Toerisme    2e Gr    1e Lj    TSO    Voeding en horeca  
Toerisme    2e Gr    1e Lj    TSO    Economie en organisatie   
Toerisme    2e Gr    2e Lj    TSO    Taal en cultuur   
Toerisme    2e Gr    2e Lj    TSO    Voeding en horeca  
Toerisme    2e Gr    2e Lj    TSO    Economie en organisatie   
Topsport (dubbele finaliteit)    2e Gr    1e Lj    TSO    Sport   
Topsport (dubbele finaliteit)    2e Gr    2e Lj    TSO    Sport   
Voertuigtechnieken    2e Gr    1e Lj    TSO    STEM      
Voertuigtechnieken    2e Gr    2e Lj    TSO    STEM      
Wellness en lifestyle    2e Gr    1e Lj    TSO    Maatschappij en welzijn   
Wellness en lifestyle    2e Gr    2e Lj    TSO    Maatschappij en welzijn   
  • Studierichtingen SO met finaliteit: Arbeidsmarkt en doorstroom (Dubbel)

 

3e jaar SO

Economie en organisatie

  Bedrijf en organisatie    TSO
  Toerisme    TSO

Kunst en creatie

  Architecturale en beeldende kunsten    KSO
  Ballet    KSO
  Beeldende en audiovisuele kunsten    KSO
  Creatie en mode    KSO
  Fotografie    KSO
  Grafische technieken    KSO

Land- en tuinbouw

  Plant-, dier- en milieutechnieken    TSO

Maatschappij en welzijn

  Creatie en mode    TSO
  Maatschappij en welzijn    TSO
  Wellness en lifestyle    TSO

Sport

  Sport    TSO
  Topsport (dubbele finaliteit)    TSO

STEM

  Binnenvaarttechnieken    TSO   
  Biotechnieken    TSO   
  Bouwtechnieken    TSO   
  Elektromechanische technieken    TSO   
  Elektrotechnieken    TSO   
  Grafische technieken    TSO   
  Houttechnieken    TSO   
  Maritieme technieken dek    TSO   
  Maritieme technieken motoren    TSO   
  Mechanische technieken    TSO   
  Textielontwerp en prototyping    TSO   
  Textielproductietechnieken    TSO   
  Voertuigtechnieken    TSO   

Taal en cultuur

  Taal en communicatie    TSO
  Toerisme    TSO

Voeding en horeca

  Bakkerijtechnieken    TSO
  Horeca    TSO
  Slagerijtechnieken    TSO
  Toerisme    TSO

4e jaar SO

Economie en organisatie

  Bedrijf en organisatie    TSO
  Toerisme    TSO

Kunst en creatie

  Architecturale en beeldende kunsten    KSO
  Ballet    KSO
  Beeldende en audiovisuele kunsten    KSO
  Creatie en mode    KSO
  Fotografie    KSO
  Grafische technieken    KSO

Land- en tuinbouw

  Plant-, dier- en milieutechnieken    TSO

Maatschappij en welzijn

  Creatie en mode    TSO
  Maatschappij en welzijn    TSO
  Wellness en lifestyle    TSO

Sport

  Sport    TSO
  Topsport (dubbele finaliteit)    TSO

STEM

  Binnenvaarttechnieken    TSO   
  Biotechnieken    TSO   
  Bouwtechnieken    TSO   
  Elektromechanische technieken    TSO   
  Elektrotechnieken    TSO   
  Grafische technieken    TSO   
  Houttechnieken    TSO   
  Maritieme technieken dek    TSO   
  Maritieme technieken motoren    TSO   
  Mechanische technieken    TSO   
  Textielontwerp en prototyping    TSO   
  Textielproductietechnieken    TSO   
  Voertuigtechnieken    TSO   

Taal en cultuur

  Taal en communicatie    TSO
  Toerisme    TSO

Voeding en horeca

  Bakkerijtechnieken    TSO
  Horeca    TSO
  Slagerijtechnieken    TSO
  Toerisme    TSO

5e jaar SO

Economie en organisatie

  Applicatie- en databeheer    TSO
  Bedrijfsorganisatie    TSO
  Commerciële organisatie    TSO
  Internationale handel en logistiek    TSO
  Toerisme    TSO

Kunst en creatie

  Architectuur en interieur    KSO
  Ballet    KSO
  Beeldende kunst    KSO
  Crossmedia    KSO
  Fotografie    KSO
  Grafimedia    KSO
  Mode    KSO

Land- en tuinbouw

  Agrotechnieken dier    TSO
  Agrotechnieken plant    TSO
  Dierenverzorgingstechnieken    TSO
  Natuur- en groentechnieken    TSO
  Tuinaanleg en -beheer    TSO

Maatschappij en welzijn

  Defensie en veiligheid    TSO
  Gezondheidszorg    TSO
  Mode    TSO
  Opvoeding en begeleiding    TSO
  Wellness en schoonheid    TSO

Sport

  Sportbegeleiding    TSO
  Topsport (dubbele finaliteit)    TSO

STEM

  Applicatie- en databeheer    TSO   
  Autotechnieken    TSO   
  Binnenvaarttechnieken    TSO   
  Biotechnologische en chemische technieken    TSO   
  Bouwtechnieken    TSO   
  Crossmedia    TSO   
  Dentaaltechnieken    TSO   
  Elektromechanische technieken    TSO   
  Elektronicatechnieken    TSO   
  Elektrotechnieken    TSO   
  Grafimedia    TSO   
  Houttechnieken    TSO   
  Industriële ICT    TSO   
  Koel- en warmtetechnieken    TSO   
  Maritieme technieken dek    TSO   
  Maritieme technieken motoren    TSO   
  Mechanische vormgevingstechnieken    TSO   
  Optiektechnieken    TSO   
  Orthopedietechnieken    TSO   
  Podiumtechnieken    TSO   
  Textielontwerp en -prototyping    TSO   
  Textielproductietechnieken    TSO   
  Vliegtuigtechnieken    TSO   

Taal en cultuur

  Taal en communicatie    TSO
  Toerisme    TSO

Voeding en horeca

  Bakkerijtechnieken    TSO
  Horeca    TSO
  Slagerij-Traiteurtechnieken    TSO
  Toerisme    TSO

6e jaar SO

Economie en organisatie

  Applicatie- en databeheer    TSO
  Bedrijfsorganisatie    TSO
  CommerciŽle organisatie    TSO
  Internationale handel en logistiek    TSO
  Toerisme    TSO

Kunst en creatie

  Architectuur en interieur    KSO
  Ballet    KSO
  Beeldende kunst    KSO
  Crossmedia    KSO
  Fotografie    KSO
  Grafimedia    KSO
  Mode    KSO

Land- en tuinbouw

  Agrotechnieken dier    TSO
  Agrotechnieken plant    TSO
  Dierenverzorgingstechnieken    TSO
  Natuur- en groentechnieken    TSO
  Tuinaanleg en -beheer    TSO

Maatschappij en welzijn

  Defensie en veiligheid    TSO
  Gezondheidszorg    TSO
  Mode    TSO
  Opvoeding en begeleiding    TSO
  Wellness en schoonheid    TSO

Sport

  Sportbegeleiding    TSO
  Topsport    TSO

STEM

  Applicatie- en databeheer    TSO   
  Autotechnieken    TSO   
  Binnenvaarttechnieken    TSO   
  Biotechnologische en chemische technieken    TSO   
  Bouwtechnieken    TSO   
  Crossmedia    TSO   
  Dentaaltechnieken    TSO   
  Elektromechanische technieken    TSO   
  Elektronicatechnieken    TSO   
  Elektrotechnieken    TSO   
  Grafimedia    TSO   
  Houttechnieken    TSO   
  IndustriŽle ICT    TSO   
  Koel- en warmtetechnieken    TSO   
  Maritieme technieken dek    TSO   
  Maritieme technieken motoren    TSO   
  Mechanische vormgevingstechnieken    TSO   
  Optiektechnieken    TSO   
  Orthopedietechnieken    TSO   
  Podiumtechnieken    TSO   
  Textielontwerp en -prototyping    TSO   
  Textielproductietechnieken    TSO   
  Vliegtuigtechnieken    TSO   

Taal en cultuur

  Taal en communicatie    TSO
  Toerisme    TSO

Voeding en horeca

  Bakkerijtechnieken    TSO
  Horeca    TSO
  Slagerij-Traiteurtechnieken    TSO
  Toerisme    TSO

2e graad duaal

Lesplaats: SO

Er zijn geen opleidingen in deze finaliteit

 

Lesplaats: CDO

Er zijn geen opleidingen in deze finaliteit

 

Lesplaats: Syntra

Er zijn geen opleidingen in deze finaliteit