Wijsbegeerte - Academische bachelor

 

Algemene info


De opleiding heeft als doel een aantal filosofische basisvaardigheden te verwerven en een systematisch en historisch inzicht te krijgen in vraagstelling, antwoorden en ontwikkelingen in de belangrijkste domeinen van de filosofie: de metafysica, de algemene en toegepaste ethiek, de logica, de ken- en wetenschapsleer, de wijsgerige psychologie en de antropologie.
De studie van de mens in de breedst mogelijke zin komt aan bod: fundamentele vragen rond het zijn, de zin en onzin, betekenis van het menselijk handelen, taal en cultuur, godsdienst en politiek.
Globaal genomen steunt de opleiding op volgende componenten:
- historisch-filosofische vakken
- systematisch-filosofische vakken
- filosofische vaardigheden en onderzoek
- socio-ethische vakken
- filosofische teksten
- taalvakken.
Al naargelang de gekozen onderwijsinstelling zijn er verschillende combinatiemogelijkheden volgens een minor-, majorsysteem; wat doorstroming mogelijk maakt naar tal van masters, al dan niet na een voorbereidingsprogramma. 


Voor wie?
Om aan de opleiding te beginnen, heb je geen specifieke inhoudelijke voorkennis nodig.
Een goede algemene begaafdheid volstaat. Een speciale belangstelling voor de diepere vragen van het menselijke (samen)leven is echter wel vereist. Kennis van Engels, Frans en Duits is handig om de vakliteratuur vlot te begrijpen.
Bovendien moet je bereid zijn om je zonder vooroordelen in te werken in filosofische vragen, en om regelmatig en zelfstandig te werken. Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Wijsbegeerte - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info


De opleiding heeft als doel een aantal filosofische basisvaardigheden te verwerven en een systematisch en historisch inzicht te krijgen in vraagstelling, antwoorden en ontwikkelingen in de belangrijkste domeinen van de filosofie: de metafysica, de algemene en toegepaste ethiek, de logica, de ken- en wetenschapsleer, de wijsgerige psychologie en de antropologie.
De studie van de mens in de breedst mogelijke zin komt aan bod: fundamentele vragen rond het zijn, de zin en onzin, betekenis van het menselijk handelen, taal en cultuur, godsdienst en politiek.
Globaal genomen steunt de opleiding op volgende componenten:
- historisch-filosofische vakken
- systematisch-filosofische vakken
- filosofische vaardigheden en onderzoek
- socio-ethische vakken
- filosofische teksten
- taalvakken.
Al naargelang de gekozen onderwijsinstelling zijn er verschillende combinatiemogelijkheden volgens een minor-, majorsysteem; wat doorstroming mogelijk maakt naar tal van masters, al dan niet na een voorbereidingsprogramma. 


Voor wie?
Om aan de opleiding te beginnen, heb je geen specifieke inhoudelijke voorkennis nodig.
Een goede algemene begaafdheid volstaat. Een speciale belangstelling voor de diepere vragen van het menselijke (samen)leven is echter wel vereist. Kennis van Engels, Frans en Duits is handig om de vakliteratuur vlot te begrijpen.
Bovendien moet je bereid zijn om je zonder vooroordelen in te werken in filosofische vragen, en om regelmatig en zelfstandig te werken. Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Universiteit Gent - Campus Gent

In het eerste jaar volg je een aantal algemeen vormende vakken zodat je basisinzichten verwerft in de humane wetenschappen (faculteitsbreed). 
Daarnaast worden opleidingsspecifieke vakken aangeboden, georganiseerd in vier hoofdmodules, resp. Logica, kennis en wetenschap; Mens, ethiek en esthetiek; Geschiedenis en tekst; en Vaardigheden en methodiek. 
Vanaf het tweede jaar kies je een minor met vakken die niet uit het programma Wijsbegeerte komen. In de tweede en derde bachelor neem je telkens 15 studiepunten van je minor op. 
In de derde bachelor werk je aan je bachelorpaper waarin je de vaardigheden die je tijdens je bachelorstudie hebt verworven kan aanwenden in een in samenspraak met je promotor gekozen onderzoeksdomein.

De klassieke traditie

Globalisering en diversiteit

Onderwijs

Politieke en sociale wetenschappen

Psychologie

Recht

Religiestudies

WetenschappenInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Universiteit Antwerpen - Stadscampus

Je kan aan de Universiteit Antwerpen op 4 manieren een bachelordiploma wijsbegeerte behalen:
- via het volledige programma wijsbegeerte
- via een major wijsbegeerte, gecombineerd met een minor in een andere studierichting (geschiedenis, taal- en letterkunde, rechten, toegepaste economische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, wetenschappen of farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen)
- via het avondprogramma
- via een minor wijsbegeerte, gecombineerd met een major geschiedenis, en aangevuld met een bijkomend jaar.

KU Leuven

De bacheloropleiding wijsbegeerte heeft ruime aandacht voor de interactie met andere wetenschappelijke disciplines.

 • In de reguliere bacheloropleiding (180 sp.) kun je met het optiesysteem tijdens een derde van je studietijd, verspreid over de drie fases van je bacheloropleiding, opleidingsonderdelen uit een andere studierichting volgen. Door een optie uit een ander domein te kiezen, kun je na maximaal een jaar bijkomende studie doorstromen naar de masteropleiding van die andere studierichting. Dat betekent een enorme verruiming van je opleiding én van je latere mogelijkheden.
 • Als je al een diploma in een andere studierichting hebt behaald, kun je een verkort bachelorprogramma (104/60 sp.) volgen en zo je kennis van een andere discipline aanvullen met een stevige filosofische basiskennis. Aangepaste trajecten en avondonderwijs laten je bovendien toe zo'n verkorte bachelor te combineren met je hoofdopleiding of je baan.


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen:
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be);
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een verplichte niet bindende toelatingsproef voor de bacheloropleidingen Ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen-Architectuur en Diergeneeskunde.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Wijsbegeerte 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Arts

Studiegebied: Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied
een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Wijsbegeerte


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Werkstudententraject

KU Leuven

Werkstudententraject

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Het is niet eenvoudig om een beeld te schetsen van jobvooruitzichten en jobinvulling voor filosofen, omdat deze opleiding niet direct tot een bepaald beroep opleidt.
Uit de praktijk blijkt dat heel wat studenten deze richting volgen zonder direct een job voor ogen te hebben of te ambiëren.
Zij doen dit louter uit interesse of persoonlijke vervolmaking.
Een aantal afgestudeerden komt terecht in de openbare sector in niet-specifieke functies die openstaan voor alle afgestudeerden van dit niveau.
Via een lerarenopleiding komen er heel wat afgestudeerden in het onderwijs terecht (voornamelijk het hoger onderwijs).
Andere mogelijkheden zijn er zeker ook in de pastorale sector (jongeren, gevangenissen, ontwikkelingswerk), de vormingssector (socio-culturele organisaties).

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Academische Bachelor: Bachelor of Arts in de wijsbegeerte

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Humane wetenschappen (ASO) 117 0,45% 55,34% 18 18 17 20 35 9
Latijn-moderne talen (ASO) 51 0,58% 66,67% 5 6 4 9 25 2
Latijn-wiskunde (ASO) 48 0,41% 81,64% 2 3 4 7 32
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 37 0,10% 71,84% 4 5 1 8 19

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 28-03-2017

Wijsbegeerte - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info


De opleiding heeft als doel een aantal filosofische basisvaardigheden te verwerven en een systematisch en historisch inzicht te krijgen in vraagstelling, antwoorden en ontwikkelingen in de belangrijkste domeinen van de filosofie: de metafysica, de algemene en toegepaste ethiek, de logica, de ken- en wetenschapsleer, de wijsgerige psychologie en de antropologie.
De studie van de mens in de breedst mogelijke zin komt aan bod: fundamentele vragen rond het zijn, de zin en onzin, betekenis van het menselijk handelen, taal en cultuur, godsdienst en politiek.
Globaal genomen steunt de opleiding op volgende componenten:
- historisch-filosofische vakken
- systematisch-filosofische vakken
- filosofische vaardigheden en onderzoek
- socio-ethische vakken
- filosofische teksten
- taalvakken.
Al naargelang de gekozen onderwijsinstelling zijn er verschillende combinatiemogelijkheden volgens een minor-, majorsysteem; wat doorstroming mogelijk maakt naar tal van masters, al dan niet na een voorbereidingsprogramma. 


Voor wie?
Om aan de opleiding te beginnen, heb je geen specifieke inhoudelijke voorkennis nodig.
Een goede algemene begaafdheid volstaat. Een speciale belangstelling voor de diepere vragen van het menselijke (samen)leven is echter wel vereist. Kennis van Engels, Frans en Duits is handig om de vakliteratuur vlot te begrijpen.
Bovendien moet je bereid zijn om je zonder vooroordelen in te werken in filosofische vragen, en om regelmatig en zelfstandig te werken. Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Universiteit Gent - Campus Gent

In het eerste jaar volg je een aantal algemeen vormende vakken zodat je basisinzichten verwerft in de humane wetenschappen (faculteitsbreed). 
Daarnaast worden opleidingsspecifieke vakken aangeboden, georganiseerd in vier hoofdmodules, resp. Logica, kennis en wetenschap; Mens, ethiek en esthetiek; Geschiedenis en tekst; en Vaardigheden en methodiek. 
Vanaf het tweede jaar kies je een minor met vakken die niet uit het programma Wijsbegeerte komen. In de tweede en derde bachelor neem je telkens 15 studiepunten van je minor op. 
In de derde bachelor werk je aan je bachelorpaper waarin je de vaardigheden die je tijdens je bachelorstudie hebt verworven kan aanwenden in een in samenspraak met je promotor gekozen onderzoeksdomein.

De klassieke traditie

Globalisering en diversiteit

Onderwijs

Politieke en sociale wetenschappen

Psychologie

Recht

Religiestudies

WetenschappenInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Universiteit Antwerpen - Stadscampus

Je kan aan de Universiteit Antwerpen op 4 manieren een bachelordiploma wijsbegeerte behalen:
- via het volledige programma wijsbegeerte
- via een major wijsbegeerte, gecombineerd met een minor in een andere studierichting (geschiedenis, taal- en letterkunde, rechten, toegepaste economische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, wetenschappen of farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen)
- via het avondprogramma
- via een minor wijsbegeerte, gecombineerd met een major geschiedenis, en aangevuld met een bijkomend jaar.

KU Leuven

De bacheloropleiding wijsbegeerte heeft ruime aandacht voor de interactie met andere wetenschappelijke disciplines.

 • In de reguliere bacheloropleiding (180 sp.) kun je met het optiesysteem tijdens een derde van je studietijd, verspreid over de drie fases van je bacheloropleiding, opleidingsonderdelen uit een andere studierichting volgen. Door een optie uit een ander domein te kiezen, kun je na maximaal een jaar bijkomende studie doorstromen naar de masteropleiding van die andere studierichting. Dat betekent een enorme verruiming van je opleiding én van je latere mogelijkheden.
 • Als je al een diploma in een andere studierichting hebt behaald, kun je een verkort bachelorprogramma (104/60 sp.) volgen en zo je kennis van een andere discipline aanvullen met een stevige filosofische basiskennis. Aangepaste trajecten en avondonderwijs laten je bovendien toe zo'n verkorte bachelor te combineren met je hoofdopleiding of je baan.


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen:
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be);
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een verplichte niet bindende toelatingsproef voor de bacheloropleidingen Ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen-Architectuur en Diergeneeskunde.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Wijsbegeerte 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Arts

Studiegebied: Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Godsdienst, Wijsgerige stromingen,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied
een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Wijsbegeerte


Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Werkstudententraject

KU Leuven

Werkstudententraject

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Het is niet eenvoudig om een beeld te schetsen van jobvooruitzichten en jobinvulling voor filosofen, omdat deze opleiding niet direct tot een bepaald beroep opleidt.
Uit de praktijk blijkt dat heel wat studenten deze richting volgen zonder direct een job voor ogen te hebben of te ambiëren.
Zij doen dit louter uit interesse of persoonlijke vervolmaking.
Een aantal afgestudeerden komt terecht in de openbare sector in niet-specifieke functies die openstaan voor alle afgestudeerden van dit niveau.
Via een lerarenopleiding komen er heel wat afgestudeerden in het onderwijs terecht (voornamelijk het hoger onderwijs).
Andere mogelijkheden zijn er zeker ook in de pastorale sector (jongeren, gevangenissen, ontwikkelingswerk), de vormingssector (socio-culturele organisaties).

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Academische Bachelor: Bachelor of Arts in de wijsbegeerte

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Humane wetenschappen (ASO) 117 0,45% 55,34% 18 18 17 20 35 9
Latijn-moderne talen (ASO) 51 0,58% 66,67% 5 6 4 9 25 2
Latijn-wiskunde (ASO) 48 0,41% 81,64% 2 3 4 7 32
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 37 0,10% 71,84% 4 5 1 8 19

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 28-03-2017