Politieke wetenschappen en Sociologie : Politieke wetenschappen - Academische bachelor

 

In de eerste bachelorfase volgen alle studenten ongeveer hetzelfde vakkenpakket. Vanaf de tweede bachelor kun je kiezen voor de afstudeerrichting ‘politieke wetenschappen’ die het grootste deel van je vakkenpakket bepaalt.


Je maakt kennis met de politieke wereld in al haar facetten en reflecteert over de rol van de politiek in de samenleving. Je bestudeert de politieke structuren en processen die bepalen hoe vrede, veiligheid en welvaart in een samenleving georganiseerd worden. Je verwerft een diepgaande kennis van instellingen zoals regeringen, parlementen en partijen. Je verdiept je inhoudelijk in de politieke wetenschappen en ondersteunende disciplines binnen de humane wetenschappen. Ook de studie van macht en machtsverhoudingen, regimevorming, conflictdynamiek en -beheersing zit in je opleiding. Je hebt aandacht voor de lokale, regionale, nationale, Europese en internationale niveaus. Je leert hoe je aan politiekwetenschappelijk onderzoek doet, resultaten analyseert en kritisch interpreteert, en je toetst je kennis aan de praktijk.


Je kunt praktijkervaring opdoen via een stage en/of een semester deelnemen aan een internationaal uitwisselingsprogramma.


Voor wie? • Je bent geboeid door politiek en maatschappij en de machtsverhoudingen tussen de verschillende politieke actoren.

 • De nationale en internationale politiek volg je op de voet in kranten en tijdschriften en je wil die veel dieper doorgronden.

 • Ontwikkelingshulp, Europese integratie, moderne democratieën en nationale conflicten interesseren je.

 • Het lijkt je wel wat om wetenschappelijke studies, statistische gegevens, wetteksten, beleidsnota's ... te verwerken en kritisch te interpreteren. 

 • Tot slot wil je graag je kennis van het Frans en het Engels verstevigen en je algemene taalvaardigheid uitbreiden.

 • Statistiek? Voor statistiek heb je elementaire kennis van wiskunde nodig: verzamelingenleer / getallen en rekenkundige bewerkingen / vergelijkingen / lineaire functies en grafieken / kansen en kansrekenen / elektronische rekenbladen.Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Politieke wetenschappen en Sociologie : Politieke wetenschappen - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

In de eerste bachelorfase volgen alle studenten ongeveer hetzelfde vakkenpakket. Vanaf de tweede bachelor kun je kiezen voor de afstudeerrichting ‘politieke wetenschappen’ die het grootste deel van je vakkenpakket bepaalt.


Je maakt kennis met de politieke wereld in al haar facetten en reflecteert over de rol van de politiek in de samenleving. Je bestudeert de politieke structuren en processen die bepalen hoe vrede, veiligheid en welvaart in een samenleving georganiseerd worden. Je verwerft een diepgaande kennis van instellingen zoals regeringen, parlementen en partijen. Je verdiept je inhoudelijk in de politieke wetenschappen en ondersteunende disciplines binnen de humane wetenschappen. Ook de studie van macht en machtsverhoudingen, regimevorming, conflictdynamiek en -beheersing zit in je opleiding. Je hebt aandacht voor de lokale, regionale, nationale, Europese en internationale niveaus. Je leert hoe je aan politiekwetenschappelijk onderzoek doet, resultaten analyseert en kritisch interpreteert, en je toetst je kennis aan de praktijk.


Je kunt praktijkervaring opdoen via een stage en/of een semester deelnemen aan een internationaal uitwisselingsprogramma.


Voor wie? • Je bent geboeid door politiek en maatschappij en de machtsverhoudingen tussen de verschillende politieke actoren.

 • De nationale en internationale politiek volg je op de voet in kranten en tijdschriften en je wil die veel dieper doorgronden.

 • Ontwikkelingshulp, Europese integratie, moderne democratieën en nationale conflicten interesseren je.

 • Het lijkt je wel wat om wetenschappelijke studies, statistische gegevens, wetteksten, beleidsnota's ... te verwerken en kritisch te interpreteren. 

 • Tot slot wil je graag je kennis van het Frans en het Engels verstevigen en je algemene taalvaardigheid uitbreiden.

 • Statistiek? Voor statistiek heb je elementaire kennis van wiskunde nodig: verzamelingenleer / getallen en rekenkundige bewerkingen / vergelijkingen / lineaire functies en grafieken / kansen en kansrekenen / elektronische rekenbladen.


Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

KU Leuven

Bestuurskunde

Economie

Politieke wetenschappen

Rechten
Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot een academische bacheloropleiding als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's, behaald aan een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid)

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsexamen voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Diergeneeskunde, Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
4. Nationaliteit en taalbeheersing
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Toelatingsvoorwaarden voor studenten uit Nederland

Met een Nederlands VWO-diploma  of met een HBO-propedeuse word je rechtstreeks toegelaten tot een academische bachelorpleiding aan een Vlaamse universiteit.
Nederlandse studenten met een ander diploma dienen een toelatingsaanvraag in bij de universiteit.

Extra voorwaarden voor en studenten met een diploma secundair onderwijs van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap, een Europees of Internationaal Baccalaureaat behaald in België of in het buitenland?
Je dient een aanvraag in bij de universiteit waar je de opleiding wenst te volgen. Houd hierbij rekening met de applicatie-deadlines, die kunnen verschillen i.f.v. nationaliteit en opleiding.

Situering

Opleiding: Politieke wetenschappen en Sociologie 

Afstudeerrichting: Politieke wetenschappen

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Recht, Sociale wetenschappen,

Andere Afstudeerrichtingen

Politieke wetenschappen en Sociologie : Sociologie (Academische bachelor - HO)

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied
een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je ook een Educatieve masteropleiding volgen.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

  
Oude Markt 13  3000 Leuven

Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Afgestudeerden politieke wetenschappen kunnen aan de slag in diverse sectoren: overheden (Vlaams, lokaal, nationaal of internationaal), wetenschappelijk onderzoek (ook buiten de universiteit), de dienstensector, het internationale bedrijfsleven, …
Enkele voorbeelden van mogelijke functies zijn diplomaat, beleidsmedewerker in stads- en gemeentebestuur, politiek verantwoordelijke, kabinets- of stafmedewerker, wetenschappelijk onderzoeker, medewerker bij een Europese instelling, verantwoordelijke diversiteitsbeleid, ambtenaar in een Vlaamse of federale administratie, medewerker van een OCMW, duurzaamheidsambtenaar, beleidsmedewerker bij een ngo, politiek redacteur en vakbondsverantwoordelijke.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Academische Bachelor: Bachelor of Science in de politieke wetenschappen en sociologie

Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 11-02-2022

Politieke wetenschappen en Sociologie : Politieke wetenschappen - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

In de eerste bachelorfase volgen alle studenten ongeveer hetzelfde vakkenpakket. Vanaf de tweede bachelor kun je kiezen voor de afstudeerrichting ‘politieke wetenschappen’ die het grootste deel van je vakkenpakket bepaalt.


Je maakt kennis met de politieke wereld in al haar facetten en reflecteert over de rol van de politiek in de samenleving. Je bestudeert de politieke structuren en processen die bepalen hoe vrede, veiligheid en welvaart in een samenleving georganiseerd worden. Je verwerft een diepgaande kennis van instellingen zoals regeringen, parlementen en partijen. Je verdiept je inhoudelijk in de politieke wetenschappen en ondersteunende disciplines binnen de humane wetenschappen. Ook de studie van macht en machtsverhoudingen, regimevorming, conflictdynamiek en -beheersing zit in je opleiding. Je hebt aandacht voor de lokale, regionale, nationale, Europese en internationale niveaus. Je leert hoe je aan politiekwetenschappelijk onderzoek doet, resultaten analyseert en kritisch interpreteert, en je toetst je kennis aan de praktijk.


Je kunt praktijkervaring opdoen via een stage en/of een semester deelnemen aan een internationaal uitwisselingsprogramma.


Voor wie? • Je bent geboeid door politiek en maatschappij en de machtsverhoudingen tussen de verschillende politieke actoren.

 • De nationale en internationale politiek volg je op de voet in kranten en tijdschriften en je wil die veel dieper doorgronden.

 • Ontwikkelingshulp, Europese integratie, moderne democratieën en nationale conflicten interesseren je.

 • Het lijkt je wel wat om wetenschappelijke studies, statistische gegevens, wetteksten, beleidsnota's ... te verwerken en kritisch te interpreteren. 

 • Tot slot wil je graag je kennis van het Frans en het Engels verstevigen en je algemene taalvaardigheid uitbreiden.

 • Statistiek? Voor statistiek heb je elementaire kennis van wiskunde nodig: verzamelingenleer / getallen en rekenkundige bewerkingen / vergelijkingen / lineaire functies en grafieken / kansen en kansrekenen / elektronische rekenbladen.


Studiepunten

180 (bachelor) + 60 (master)

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

KU Leuven

Bestuurskunde

Economie

Politieke wetenschappen

Rechten
Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten tot een academische bacheloropleiding als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's, behaald aan een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid)

  Uitzonderingen :
 • Er is een toelatingsexamen voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Diergeneeskunde, Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be );
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een ijkingstoets voor een aantal opleidingen. Bij sommige is die verplicht. Meer info vind je hier

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. Een gesprek, een proef, ..).
4. Nationaliteit en taalbeheersing
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs !!  

Toelatingsvoorwaarden voor studenten uit Nederland

Met een Nederlands VWO-diploma  of met een HBO-propedeuse word je rechtstreeks toegelaten tot een academische bachelorpleiding aan een Vlaamse universiteit.
Nederlandse studenten met een ander diploma dienen een toelatingsaanvraag in bij de universiteit.

Extra voorwaarden voor en studenten met een diploma secundair onderwijs van de Franstalige of Duitstalige Gemeenschap, een Europees of Internationaal Baccalaureaat behaald in België of in het buitenland?
Je dient een aanvraag in bij de universiteit waar je de opleiding wenst te volgen. Houd hierbij rekening met de applicatie-deadlines, die kunnen verschillen i.f.v. nationaliteit en opleiding.

Situering

Opleiding: Politieke wetenschappen en Sociologie 

Afstudeerrichting: Politieke wetenschappen

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Recht, Sociale wetenschappen,

Andere Afstudeerrichtingen

Politieke wetenschappen en Sociologie : Sociologie (Academische bachelor - HO)

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied
een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.

Als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan je ook een Educatieve masteropleiding volgen.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

  
Oude Markt 13  3000 Leuven

Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Afgestudeerden politieke wetenschappen kunnen aan de slag in diverse sectoren: overheden (Vlaams, lokaal, nationaal of internationaal), wetenschappelijk onderzoek (ook buiten de universiteit), de dienstensector, het internationale bedrijfsleven, …
Enkele voorbeelden van mogelijke functies zijn diplomaat, beleidsmedewerker in stads- en gemeentebestuur, politiek verantwoordelijke, kabinets- of stafmedewerker, wetenschappelijk onderzoeker, medewerker bij een Europese instelling, verantwoordelijke diversiteitsbeleid, ambtenaar in een Vlaamse of federale administratie, medewerker van een OCMW, duurzaamheidsambtenaar, beleidsmedewerker bij een ngo, politiek redacteur en vakbondsverantwoordelijke.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Academische Bachelor: Bachelor of Science in de politieke wetenschappen en sociologie

Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 11-02-2022