Luchtvaart : Aspirant-lijnpiloot - Professionele bachelor

 

Deze opleiding verloopt in nauwe samenwerking met de Vlaamse luchtvaartbedrijven. Het studieprogramma omvat naast een grondige wetenschappelijke basis, een gespecialiseerde luchtvaartgerichte vorming.
Je maakt de keuze voor de afstudeerrichting aspirant-lijnpiloot na het derde semester.


De opleidingsonderdelen van het 1ste jaar, die onder verschillende onderwijsvormen (hoorcolleges, laboratoriumoefeningen, project- en groepswerk) worden aangeboden, zijn: • toegepaste wiskunde en fysica; 

 • vliegtuigelektriciteit; 

 • vliegtuigelektronica;

 • luchtvaartmechanica; 

 • computertekenen; 

 • aerodynamica;

 • en luchttransporteconomie.


In het 2de jaar wordt een vervolg gegeven, maar nu zeer specifiek toegepast op vliegtuigen en drones.


Vanaf het 4de semester verschilt de curriculumopbouw naargelang de afstudeerrichting die je kiest. De afstudeerrichting Aspirant-lijnpiloot verloopt in nauwe samenwerking met een Vlaamse ATO (Approved Training Organisation). Binnen deze afstudeerrichting krijg je een theoretische pilotenopleiding met daarbij reeds een aantal uren vliegpraktijk. Hier komen vakken aan bod als: • (radio)navigatie en communicatie;

 • vluchtplanning;

 • meteorologie;

 • toegepaste aerodynamica;

 • avionicasystemen;

 • en luchtvaartprocedures en -wetgeving.


Het 4de, 5de en 6de semester van de opleiding bevatten o.a. het theoretisch gedeelte van de pilotenopleiding. In het 5de semester zijn 16 vlieguren met instructeur voorzien.


Voor de afstudeerrichting aspirant-lijnpiloot werkt de hogeschool momenteel samen met o.a. Ben Air Flight Academy. De opleiding is een combinatie van de geïntegreerde EASA opleiding tot lijnpiloot en een erkende bachelor in luchtvaart.

Er wordt verwacht dat je, bijvoorbeeld gedurende de vakantieperiode voorafgaand aan het 3de jaar, maar alleszins vòòr de aanvang van het 6de semester, reeds 16 uren met een ATO-instructeur hebt gevlogen.
Na het behalen van je diploma bachelor in de luchtvaart met afstudeerrichting aspirant-lijnpiloot, kan je aansluitend je vliegvergunning behalen door de resterende praktijkopleiding binnen de 21 maanden te volgen (ongeveer 165 vlieguren).


De kostprijs van de totale pilootopleiding is opgedeeld in drie delen: • Studiekost als student hoger onderwijs (inschrijvingsgeld + boeken...).

 • Specifieke kosten tijdens de opleiding (semesters 4/5/6) voor lijnpiloten (rond 5000 euro/semester). Dit is theorie plus vlieguren tot minstens PPL solo niveau.

 • Afsluitende kosten na de bacheloropleiding voor de resterende vlieguren bij BAFA (minimaal 75.000 euro). Prijzen wijzigen in functie van de index, fuelkost en andere invloeden.


Voor wie?
Een specifieke vooropleiding in het secundair is niet nodig.
Doorslaggevende kwaliteiten zijn: werklust en een grondige interesse in het luchtvaartgebeuren.


Aanvullende info:

Hogeschool VIVES - Campus Oostende VLOC


Studiepunten

180

Luchtvaart : Aspirant-lijnpiloot - Professionele bachelor

Algemene info

Deze opleiding verloopt in nauwe samenwerking met de Vlaamse luchtvaartbedrijven. Het studieprogramma omvat naast een grondige wetenschappelijke basis, een gespecialiseerde luchtvaartgerichte vorming.
Je maakt de keuze voor de afstudeerrichting aspirant-lijnpiloot na het derde semester.


De opleidingsonderdelen van het 1ste jaar, die onder verschillende onderwijsvormen (hoorcolleges, laboratoriumoefeningen, project- en groepswerk) worden aangeboden, zijn: • toegepaste wiskunde en fysica; 

 • vliegtuigelektriciteit; 

 • vliegtuigelektronica;

 • luchtvaartmechanica; 

 • computertekenen; 

 • aerodynamica;

 • en luchttransporteconomie.


In het 2de jaar wordt een vervolg gegeven, maar nu zeer specifiek toegepast op vliegtuigen en drones.


Vanaf het 4de semester verschilt de curriculumopbouw naargelang de afstudeerrichting die je kiest. De afstudeerrichting Aspirant-lijnpiloot verloopt in nauwe samenwerking met een Vlaamse ATO (Approved Training Organisation). Binnen deze afstudeerrichting krijg je een theoretische pilotenopleiding met daarbij reeds een aantal uren vliegpraktijk. Hier komen vakken aan bod als: • (radio)navigatie en communicatie;

 • vluchtplanning;

 • meteorologie;

 • toegepaste aerodynamica;

 • avionicasystemen;

 • en luchtvaartprocedures en -wetgeving.


Het 4de, 5de en 6de semester van de opleiding bevatten o.a. het theoretisch gedeelte van de pilotenopleiding. In het 5de semester zijn 16 vlieguren met instructeur voorzien.


Voor de afstudeerrichting aspirant-lijnpiloot werkt de hogeschool momenteel samen met o.a. Ben Air Flight Academy. De opleiding is een combinatie van de geïntegreerde EASA opleiding tot lijnpiloot en een erkende bachelor in luchtvaart.

Er wordt verwacht dat je, bijvoorbeeld gedurende de vakantieperiode voorafgaand aan het 3de jaar, maar alleszins vòòr de aanvang van het 6de semester, reeds 16 uren met een ATO-instructeur hebt gevlogen.
Na het behalen van je diploma bachelor in de luchtvaart met afstudeerrichting aspirant-lijnpiloot, kan je aansluitend je vliegvergunning behalen door de resterende praktijkopleiding binnen de 21 maanden te volgen (ongeveer 165 vlieguren).


De kostprijs van de totale pilootopleiding is opgedeeld in drie delen: • Studiekost als student hoger onderwijs (inschrijvingsgeld + boeken...).

 • Specifieke kosten tijdens de opleiding (semesters 4/5/6) voor lijnpiloten (rond 5000 euro/semester). Dit is theorie plus vlieguren tot minstens PPL solo niveau.

 • Afsluitende kosten na de bacheloropleiding voor de resterende vlieguren bij BAFA (minimaal 75.000 euro). Prijzen wijzigen in functie van de index, fuelkost en andere invloeden.


Voor wie?
Een specifieke vooropleiding in het secundair is niet nodig.
Doorslaggevende kwaliteiten zijn: werklust en een grondige interesse in het luchtvaartgebeuren.


Studiepunten

180


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Hogeschool VIVES - Campus Oostende VLOC


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Om te worden toegelaten tot de afstudeerrichting Aspirant-lijnpiloot van de opleiding Bachelor in de luchtvaart, moet je beschikken over een geldig geneeskundig attest JAR-FCL 3 (Ministrieel besluit 21-06-2002 tot vaststelling van de voorwaarden inzake lichamlijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen). 
Medex, het ExpertiseCentrum voor LuchtvaartGeneeskunde (ECLG), fungeert als centraal medisch centrum in België voor de geschiktheidsattesten van piloten in de burgerluchtvaart.


De erkenning van een vliegvergunning en de rechtsgeldigheid ervan is gebonden aan de erkenning van zeer strikte medische criteria, zoals beschreven in de Europese EASA-wetgeving en gecontroleerd door Medex. 
Vooraleer studenten worden toegelaten tot het volgen van de afstudeerrichting Aspirant-lijnpiloot bezorgen zij een kopie van het geneeskundig attest aan het studentensecretariaat. 
Het geneeskundig onderzoek voor tot het verkrijgen (en het hernieuwen) van een CPL-ATPL-IR vergunning moet worden aangevraagd bij:


Expertisecentrum voor Luchtvaartgeneeskunde
Simon Bolivarlaan, 30 (bus 3), 1000 Brussel
tel: 02 524 97 97, e-mail: medex@health.fgov.be

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Luchtvaart 

Afstudeerrichting: Aspirant-lijnpiloot

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Vliegtuigtechnieken,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichting van Luchtvaart is:

Luchtvaart : Luchtvaarttechnologie (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Luchtvaart : Aspirant-lijnpiloot

Industriële wetenschappen: Elektromechanica - KU Leuven Campus Groep T Leuven


Industriële wetenschappen: Elektromechanica - KU Leuven Technologiecampus Oostende

Industriële wetenschappen: Elektromechanica - KU Leuven Campus De Nayer St.-Katelijne-Waver


Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT ICT - Universiteit Gent Campus Gent


Industriële wetenschappen: Energie - KU Leuven Campus Geel

Industriële wetenschappen: Energie - KU Leuven Technologiecampus Oostende

Industriële wetenschappen: Energie - KU Leuven Campus Gent


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel RITCS, Campus Dansaert

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie (en geomatica) - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Nieuwpoortsesteenweg 945C  8400 Oostende
059 30 81 50    


Beroepsuitwegen

Bachelors in de Luchtvaart nemen zowel organisatorische als technische functies waar.
Zij kunnen instaan voor het beheer, de operaties, de productie, de toelevering en het specifiek onderhoud van vliegtuigen.
De meeste afgestudeerden komen terecht in de luchtvaartsector.
Omwille van hun brede technische basisopleiding bieden ook de mechanische, elektrische en elektronische nijverheid beroepsuitwegen.
Wie na het behalen van het diploma bachelor in de Luchtvaart - Aspirant-lijnpiloot de resterende praktijkopleiding (ongeveer 165 vlieguren) binnen de 21 maanden na afstuderen met succes volgt en slaagt voor het officieel examen georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, behaalt zijn vliegvergunning.
Kostprijs van deze vervolgopleiding: ruim 50.000 euro.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Elektromechanica (TSO) 42 0,83 80,49 1 1 5 8 26 1

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 13-02-2022

Luchtvaart : Aspirant-lijnpiloot - Professionele bachelor

Algemene info

Deze opleiding verloopt in nauwe samenwerking met de Vlaamse luchtvaartbedrijven. Het studieprogramma omvat naast een grondige wetenschappelijke basis, een gespecialiseerde luchtvaartgerichte vorming.
Je maakt de keuze voor de afstudeerrichting aspirant-lijnpiloot na het derde semester.


De opleidingsonderdelen van het 1ste jaar, die onder verschillende onderwijsvormen (hoorcolleges, laboratoriumoefeningen, project- en groepswerk) worden aangeboden, zijn: • toegepaste wiskunde en fysica; 

 • vliegtuigelektriciteit; 

 • vliegtuigelektronica;

 • luchtvaartmechanica; 

 • computertekenen; 

 • aerodynamica;

 • en luchttransporteconomie.


In het 2de jaar wordt een vervolg gegeven, maar nu zeer specifiek toegepast op vliegtuigen en drones.


Vanaf het 4de semester verschilt de curriculumopbouw naargelang de afstudeerrichting die je kiest. De afstudeerrichting Aspirant-lijnpiloot verloopt in nauwe samenwerking met een Vlaamse ATO (Approved Training Organisation). Binnen deze afstudeerrichting krijg je een theoretische pilotenopleiding met daarbij reeds een aantal uren vliegpraktijk. Hier komen vakken aan bod als: • (radio)navigatie en communicatie;

 • vluchtplanning;

 • meteorologie;

 • toegepaste aerodynamica;

 • avionicasystemen;

 • en luchtvaartprocedures en -wetgeving.


Het 4de, 5de en 6de semester van de opleiding bevatten o.a. het theoretisch gedeelte van de pilotenopleiding. In het 5de semester zijn 16 vlieguren met instructeur voorzien.


Voor de afstudeerrichting aspirant-lijnpiloot werkt de hogeschool momenteel samen met o.a. Ben Air Flight Academy. De opleiding is een combinatie van de geïntegreerde EASA opleiding tot lijnpiloot en een erkende bachelor in luchtvaart.

Er wordt verwacht dat je, bijvoorbeeld gedurende de vakantieperiode voorafgaand aan het 3de jaar, maar alleszins vòòr de aanvang van het 6de semester, reeds 16 uren met een ATO-instructeur hebt gevlogen.
Na het behalen van je diploma bachelor in de luchtvaart met afstudeerrichting aspirant-lijnpiloot, kan je aansluitend je vliegvergunning behalen door de resterende praktijkopleiding binnen de 21 maanden te volgen (ongeveer 165 vlieguren).


De kostprijs van de totale pilootopleiding is opgedeeld in drie delen: • Studiekost als student hoger onderwijs (inschrijvingsgeld + boeken...).

 • Specifieke kosten tijdens de opleiding (semesters 4/5/6) voor lijnpiloten (rond 5000 euro/semester). Dit is theorie plus vlieguren tot minstens PPL solo niveau.

 • Afsluitende kosten na de bacheloropleiding voor de resterende vlieguren bij BAFA (minimaal 75.000 euro). Prijzen wijzigen in functie van de index, fuelkost en andere invloeden.


Voor wie?
Een specifieke vooropleiding in het secundair is niet nodig.
Doorslaggevende kwaliteiten zijn: werklust en een grondige interesse in het luchtvaartgebeuren.


Studiepunten

180


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Hogeschool VIVES - Campus Oostende VLOC


Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Om te worden toegelaten tot de afstudeerrichting Aspirant-lijnpiloot van de opleiding Bachelor in de luchtvaart, moet je beschikken over een geldig geneeskundig attest JAR-FCL 3 (Ministrieel besluit 21-06-2002 tot vaststelling van de voorwaarden inzake lichamlijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen). 
Medex, het ExpertiseCentrum voor LuchtvaartGeneeskunde (ECLG), fungeert als centraal medisch centrum in België voor de geschiktheidsattesten van piloten in de burgerluchtvaart.


De erkenning van een vliegvergunning en de rechtsgeldigheid ervan is gebonden aan de erkenning van zeer strikte medische criteria, zoals beschreven in de Europese EASA-wetgeving en gecontroleerd door Medex. 
Vooraleer studenten worden toegelaten tot het volgen van de afstudeerrichting Aspirant-lijnpiloot bezorgen zij een kopie van het geneeskundig attest aan het studentensecretariaat. 
Het geneeskundig onderzoek voor tot het verkrijgen (en het hernieuwen) van een CPL-ATPL-IR vergunning moet worden aangevraagd bij:


Expertisecentrum voor Luchtvaartgeneeskunde
Simon Bolivarlaan, 30 (bus 3), 1000 Brussel
tel: 02 524 97 97, e-mail: medex@health.fgov.be

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Luchtvaart 

Afstudeerrichting: Aspirant-lijnpiloot

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,

Schoolvakken SO: Vliegtuigtechnieken,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichting van Luchtvaart is:

Luchtvaart : Luchtvaarttechnologie (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Luchtvaart : Aspirant-lijnpiloot

Industriële wetenschappen: Elektromechanica - KU Leuven Campus Groep T Leuven


Industriële wetenschappen: Elektromechanica - KU Leuven Technologiecampus Oostende

Industriële wetenschappen: Elektromechanica - KU Leuven Campus De Nayer St.-Katelijne-Waver


Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT ICT - Universiteit Gent Campus Gent


Industriële wetenschappen: Energie - KU Leuven Campus Geel

Industriële wetenschappen: Energie - KU Leuven Technologiecampus Oostende

Industriële wetenschappen: Energie - KU Leuven Campus Gent


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel RITCS, Campus Dansaert

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie (en geomatica) - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Nieuwpoortsesteenweg 945C  8400 Oostende
059 30 81 50    


Beroepsuitwegen

Bachelors in de Luchtvaart nemen zowel organisatorische als technische functies waar.
Zij kunnen instaan voor het beheer, de operaties, de productie, de toelevering en het specifiek onderhoud van vliegtuigen.
De meeste afgestudeerden komen terecht in de luchtvaartsector.
Omwille van hun brede technische basisopleiding bieden ook de mechanische, elektrische en elektronische nijverheid beroepsuitwegen.
Wie na het behalen van het diploma bachelor in de Luchtvaart - Aspirant-lijnpiloot de resterende praktijkopleiding (ongeveer 165 vlieguren) binnen de 21 maanden na afstuderen met succes volgt en slaagt voor het officieel examen georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, behaalt zijn vliegvergunning.
Kostprijs van deze vervolgopleiding: ruim 50.000 euro.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Elektromechanica (TSO) 42 0,83 80,49 1 1 5 8 26 1

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 13-02-2022