Opleiding: Luchtvaart
Afstudeerrichting: Aspirant-lijnpiloot
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek, Wiskunde-cijferwerk,
Schoolvakken SO: Vliegtuigtechnieken,
 
 
Bijzondere toelating
 

Om te worden toegelaten tot de afstudeerrichting Aspirant-lijnpiloot van de opleiding Bachelor in de luchtvaart, moet je beschikken over een geldig geneeskundig attest JAR-FCL 3 (Ministrieel besluit 21-06-2002 tot vaststelling van de voorwaarden inzake lichamlijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen). 
Medex, het ExpertiseCentrum voor LuchtvaartGeneeskunde (ECLG), fungeert als centraal medisch centrum in België voor de geschiktheidsattesten van piloten in de burgerluchtvaart.


De erkenning van een vliegvergunning en de rechtsgeldigheid ervan is gebonden aan de erkenning van zeer strikte medische criteria, zoals beschreven in de Europese EASA-wetgeving en gecontroleerd door Medex. 
Vooraleer studenten worden toegelaten tot het volgen van de afstudeerrichting Aspirant-lijnpiloot bezorgen zij een kopie van het geneeskundig attest aan het studentensecretariaat. 
Het geneeskundig onderzoek voor tot het verkrijgen (en het hernieuwen) van een CPL-ATPL-IR vergunning moet worden aangevraagd bij:


Expertisecentrum voor Luchtvaartgeneeskunde
Simon Bolivarlaan, 30 (bus 3), 1000 Brussel
tel: 02 524 97 97, e-mail: medex@health.fgov.be

 
Klemtonen
 

 


Het studieprogramma omvat naast een gemeenschappelijk technisch-wetenschappelijk basispakket, een gespecialiseerde luchtvaartgerichte technische vorming.
De opleiding is praktijkgericht (40% laboratoriumoefeningen) en verloopt in nauwe samenwerking met de Vlaamse luchtvaartbedrijven.
Je maakt de keuze tussen de twee afstudeerrichtingen na het derde semester.
De opleidingsonderdelen van het 1ste jaar, die onder verschillende onderwijsvormen (hoorcolleges, laboratoriumoefeningen, project- en groepswerk) worden aangeboden, zijn naast de luchtvaarttechnologie: toegepaste wiskunde en fysica, elektriciteit, elektronica, mechanica, computertekenen, aerodynamica en Engels.
In het 2de jaar blijven deze opleidingsonderdelen behouden, maar nu zeer specifiek toegepast op de luchtvaarttechnologie.
Vanaf het 4de semester verschilt de curriculumopbouw naargelang de afstudeerrichting die de student kiest.
De afstudeerrichting Aspirant-lijnpiloot verloopt in nauwe samenwerking met Vlaamse FTO\'s (Flight Training Organisations).
Binnen deze afstudeerrichting krijgen de studenten een theoretische pilotenopleiding met daarbij een beperkt aantal uren (32) vliegpraktijk.
Hier komen vakken als (radio)navigatie en communicatie, vluchtplanning, meteorologie, toegepaste aerodynamica, avionicasystemen, luchtvaartprocedures en -wetgeving aan bod.

Voor de afstudeerrichting aspirant-lijnpiloot werkt de hogeschool samen met de Ben Air Flight Academy.
De opleiding is een combinatie van de standaardopleiding tot lijnpiloot en de bachelor in luchtvaart.
In dit geval bevatten het 4de, 5de en 6de semester van je opleiding het theoretisch gedeelte van de pilotenopleiding. In het 5de semester zijn 16 vlieguren met instructeur voorzien.
Er wordt verwacht dat je, bijvoorbeeld gedurende de vakantieperiode voorafgaand aan het 3de jaar, maar alleszins vòòr de aanvang van het 6de semester, reeds 16 uren met een FTO-instructeur hebt gevlogen.
Na het behalen van je diploma bachelor in de luchtvaart met afstudeerrichting aspirant-lijnpiloot, kan je aansluitend je vliegvergunning behalen door de resterende praktijkopleiding binnen de 21 maanden te volgen (ongeveer 165 vlieguren).
De kostprijs van de totale pilootopleiding (drie jaar VIVES en een jaar BAFA) is opgedeeld in drie delen:  • studiekost als student hoger onderwijs (inschrijvingsgeld + boeken...).

  • specifieke kosten tijdens de VIVES opleiding (semesters 4/5/6) voor lijnpiloten (rond 4000 euro/semester). 
    Dit is theorie plus vlieguren tot minstens PPL solo niveau.

  • afsluitende kosten na de bacheloropleiding voor de resterende vlieguren bij BAFA (minimaal 65000 euro).
    Prijzen wijzigen in functie van de index, fuelkost en andere invloeden


Voor wie?
Een specifieke vooropleiding in het secundair is niet nodig. 
Doorslaggevende kwaliteiten zijn: werklust en een grondige interesse in het luchtvaartgebeuren.

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Bachelors in de Luchtvaart nemen zowel organisatorische als technische functies waar.
Zij kunnen instaan voor het beheer, de operaties, de productie, de toelevering en het specifiek onderhoud van vliegtuigen.
De meeste afgestudeerden komen terecht in de luchtvaartsector.
Omwille van hun brede technische basisopleiding bieden ook de mechanische, elektrische en elektronische nijverheid beroepsuitwegen.
Wie na het behalen van het diploma bachelor in de Luchtvaart - Aspirant-lijnpiloot de resterende praktijkopleiding (ongeveer 165 vlieguren) binnen de 21 maanden na afstuderen met succes volgt en slaagt voor het officieel examen georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, behaalt zijn vliegvergunning.
Kostprijs van deze vervolgopleiding: ruim 50.000 euro.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 

De andere afstudeerrichting van Luchtvaart is:

    Luchtvaart : Luchtvaarttechnologie (Professionele bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 
Er zijn geen Ba-na-Ba's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
Katholieke Hogeschool VIVES, Campus Oostende VLOC ()
    Nieuwpoortsesteenweg 945C
8400 Oostende
 
Gegevens bijgewerkt tot 23-04-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.