Productiemedewerker dier duaal - Syntra leertijd

Opleiding "Productiemedewerker dier duaal"

In de opleiding productiemedewerker dier duaal leert men landbouwhuisdieren op een land- of tuinbouwbedrijf volgens de hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften te verzorgen teneinde een economisch rendabele dierlijke productie te bewerkstelligen.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

 • Beroepskwalificatie productiemedewerker dier, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis).

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren.
Open het tabblad ’Lessen’, om het te raadplegen.
Of de opleiding wordt georganiseerd door een school voor voltijds onderwijs, een centrum voor deeltijds onderwijs of een SYNTRA-lesplaats, het standaardtraject blijft hetzelfde. 

Bron: www.duaalleren.vlaanderen

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.
Productiemedewerker dier duaal - Syntra leertijd

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Opleiding "Productiemedewerker dier duaal"

In de opleiding productiemedewerker dier duaal leert men landbouwhuisdieren op een land- of tuinbouwbedrijf volgens de hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften te verzorgen teneinde een economisch rendabele dierlijke productie te bewerkstelligen.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

 • Beroepskwalificatie productiemedewerker dier, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis).

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren.
Open het tabblad ’Lessen’, om het te raadplegen.
Of de opleiding wordt georganiseerd door een school voor voltijds onderwijs, een centrum voor deeltijds onderwijs of een SYNTRA-lesplaats, het standaardtraject blijft hetzelfde. 

Bron: www.duaalleren.vlaanderen

Toelating

Specifieke toelatingsvoorwaarden om te mogen starten in de duale opleiding (niveau specialisatiejaar), georganiseerd op een SYNTRA- lesplaats :

 • Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht;
 • Tot en met de 1e lesdag van november?kan je instappen in dit specialisatiejaar. Starten na deze dag kan enkel als de klassenraad akkoord gaat.

Vanaf 1 september 2025 is geen datum meer van toepassing, enkel het akkoord van de klassenraad. 

Daarnaast gelden er bij de start van 7 BSO duaal dezelfde?algemene toelatingsvoorwaarden?als voor 7 BSO niet- duaal:

 • het diploma secundair onderwijs hebben behaald of een studiegetuigschrift van het 2e of 3e leerjaar van de 3e graad SO in een studierichting uit een verwant studiegebied van de duale opleiding;
 • het diploma SO of studiegetuigschrift van 6 SO hebben behaald in een studierichting uit een niet- verwant studiegebied van de duale opleiding. In dit geval moet de klassenraad akkoord gaan.
 • Voor de duale opleidingen ‘Thuis en bejaardenzorg/zorgkundige’ en ‘Verzorgende/zorgkundige ’ geldt dit niet; hier is de toelating enkel mogelijk binnen hetzelfde studiegebied;
 • als je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school komt, kan de klassenraad van de school je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.
 • Voor de duale opleidingen ‘Thuis en bejaardenzorg/zorgkundige’ en ‘Verzorgende/zorgkundige’ kunnen enkel die leerlingen die komen uit een (verwante) opleiding Personenzorg van een Frans- of Duitstalige school in België, toegelaten worden mits akkoord van de klassenraad.
 • Overstappen vanuit BuSO OV 1,2 of 3 kan enkel als de toelatingsklassenraad akkoord is en de leerling beantwoordt aan de bijzondere toelatingsvoorwaarden. Voor leerlingen uit BuSO OV 4 gelden enkel de toelatingsvoorwaarden uit het gewoon onderwijs.
 • Als je uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) komt, kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.
 • Als je een zij- instromer ** bent, kan de klassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding. 

Voor bepaalde duale opleidingen gelden?bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding.?Zie tabblad ‘Lessen’.

Veranderen van school mag altijd.

Veranderen van studie:

Tot en met 30 september mag je veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting (naar niet-duaal).
Na op de hoogte te zijn van het advies van de klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan toe volgde , kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum. Dit gebeurt uitzonderlijk en omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Tot en met de 1e lesdag van november mag je overgaan naar een andere duale opleiding. Stap je later over, dan moet de klassenraad akkoord gaan.

Lessen

1 dag per week volg je les op SYNTRA + 4 dagen per week breng je door op je werkplek.

Je opleiding is gebaseerd op het standaardtraject van deze 1-jarige duale opleiding (zie beschrijving ).
Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren op het vlak van:

 • algemene  vorming
 • beroepsgerichte vorming

Algemene vorming
Deze bestaat uit het Project Algemene vakken, Frans of Engels en de vakoverschrijdende eindtermen van het SO.
De lessen worden hoofdzakelijk gegeven op de SYNTRA-lesplaats. Ze kunnen ook deels geïntegreerd worden in de beroepsgerichte vorming.
Op de SYNTRA- lesplaats worden ook praktijklessen voorzien.

Beroepsgerichte vorming  krijg je vnl. op je reële werkplek. Een gedeelte kan gegeven worden op de SYNTRA- campus. Deze vorming is gebaseerd op één/meerdere beroepskwalificaties. Hierin staat precies wat jij moet kunnen als beginnend werknemer in een bepaald beroep.  

Een werkplek vinden is zeer belangrijk. Per schooljaar krijg je hier een periode van 20 opleidingsdagen voor. Deze termijn begint te tellen vanaf je 1e lesdag in de duale opleiding.

De SYNTRA- lesplaatsen beslissen zelf hoe ze het standaardtraject vertalen naar lessen. Dit kan verschillen van campus tot campus en zelfs van leerling tot leerling. 
Om hier zicht op te krijgen contacteer je zélf de SYNTRA- lesplaats van je keuze. 


Er wordt voor jou een individueel opleidingsplan uitgewerkt.
Heb je nood aan aanpassingen op de SYNTRA-campus en/of op de werkplek? Bespreek dit met je trajectbegeleider.

 

 

De SYNTRA- campus beslist of ze de opleiding lineair (schooljaarsysteem) dan wel modulair organiseert (ingedeeld in clusters).
Kortom: SYNTRA bepaalt hoe je opleiding er uit ziet en volgt deze op.  

Attesten

Je kan volgende studiebewijzen behalen:

 • het diploma secundair onderwijs als je slaagt voor je volledige duale opleiding (algemene + beroepsgerichte vorming)
 • het studiegetuigschrift van het 3e leerjaar van de 3e graad als je slaagt voor je volledige duale opleiding (uitgereikt aan leerlingen die instromen vanuit 6 ASO, TSO of KSO)
 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de vakken van de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de vakken algemene vorming.
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.
 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een kleiner afgerond geheel uit een beroepskwalificatie.
  Deelkwalificaties hebben ook hun belang op de arbeidsmarkt.
  Let wel: Niet elke beroepskwalificatie is opgedeeld in deelkwalificaties.
 • een bewijs van competenties als je enkele afzonderlijke competenties hebt behaald maar geen recht hebt op 1 van de bovenvermelde studiebewijzen. Ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte. ?

De klassenraad beslist wanneer je opleiding is afgerond, welk studiebewijs je krijgt en wanneer.
Meestal is dat op het einde van het schooljaar (30 juni) maar het kan ook tijdens het schooljaar. 

Let wel: je ontvangt niet alle bovenvermelde studiebewijzen tegelijk.
Een onderwijskwalificatie omvat al beroepskwalificatie(s) en of deelkwalificatie(s).
Beroepskwalificatie omvatten al evt. onderliggende deelkwalificaties.

Wat na

Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je je diploma secundair onderwijs.

Na deze duale opleiding kan je:

 • gaan? werken of
 • verder studeren. Dat kan op verschillende niveaus. ?Niet elke overstap zal even makkelijk zijn.

Bespreek dit vooraf met je trajectbegeleider of CLB.

Werken?

Heb je een/enkele beroepskwalificaties behaald?
Vergeet dan niet deze voor te leggen aan je (toekomstige) werkgever. Ze zijn belangrijk voor de arbeidsmarkt.

Verder studeren?

 • Je kan nog een ander specialisatiejaar BSO? kiezen.

Kies je een 7 BSO uit een?ander studiegebied, dan?moet je de toestemming hebben van de klassenraad van de school.

 • Met je diploma SO op zak, kan je een voorbereidend jaar volgen. Deze jaren worden ingericht in het ASO en het KSO als voorbereiding op het hoger onderwijs. In het ASO wil men tekorten in wiskunde en wetenschappen bijwerken. In het KSO zijn deze jaren bedoeld als voorbereiding op de artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs.
 • Met je diploma SO op zak kan je verder studeren?in Se-n-Se en in het hoger onderwijs?(graduaten, HBO5- verpleegkunde, professionele bachelor…)

            Se-n-Se- opleiding (secundair na secundair)

Je kan verder studeren in alle Se-n-Se- opleidingen (TSO en KSO) van hetzelfde studiegebied waarin je je diploma secundair onderwijs hebt behaald.
Als je kiest voor een Se-n-Se uit een ander studiegebied moet de toelatingsklassenraad van de school dit toestaan.
Sommige Se-n-Se’ s worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.

           Graduaten/ HBO5- Verpleegkunde ?maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau tussen het SO en de professionele bachelor. Ze bereiden je voor op het uitoefenen van een bepaald beroep. Met het diploma SO op zak, kan je starten in elke graduaatsopleiding of in ?HBO5- verpleegkunde.

           Je mag ook starten in een professionele bacheloropleiding (PBa).
Na het BSO is de overstap naar een PBa? niet vanzelfsprekend. In het BSO kreeg je immers een eerder beperkte theoretische basis.
Houd bij je keuze rekening met je vooropleiding.? De studierendementscijfers (SR) informeren je o.m. over het gemiddeld studiesucces in een bepaalde PBa vanuit een studierichting SO. Deze SR worden vermeld bij elke opleiding hoger onderwijs onder het tabblad ‘studierendement’. 

            Je mag ook starten in de meeste academische bachelors (ABa). Voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden.?
Deze opleidingen worden door de universiteit* georganiseerd en zijn nog veel theoretischer dan de PBa’ s. Een instap na BSO is zeker niet vanzelfsprekend.
Bespreek vooraf je keuze en je kansen op studiesucces met je ouders, leerkrachten, het CLB… 

Misschien zijn extra VDAB-opleidingen, opleidingen binnen het Volwassenenonderwijs, Defensie of Politie… ook het overwegen waard?

 

*De opleiding ‘Nautische wetenschappen’ wordt georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool en kunstopleidingen in de studiegebieden ‘Muziek en Podiumkunsten’ en ‘Audiovisuele en Beeldende Kunst’ worden door een School of Arts georganiseerd.

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.