Ijzervlechter en bekister-betonneerder duaal - Syntra leertijd

Opleiding "Ijzervlechter en bekister-betonneerder duaal"

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

 • stalen staven, netten en geprefabriceerde wapeningen verbinden om wapeningen voor betonstructuren te construeren volgens plan en deze in bekistingen te plaatsen 
 • prefabelementen monteren, bekistingen uitvoeren en beton storten, verdichten en beschermen op de bouwwerf (niet- residentiële context) om betonnen structuren met of zonder wapening te construeren volgens plan

Deze duale opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

 • Beroepskwalificatie ijzervlechter, niveau 3
 • Beroepskwalificatie bekister-betonneerder, niveau 3

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis).

Bron: https://www.duaalleren.vlaanderen/opleidingen

 
What do you want to do ?
New mail

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Bekister - ijzervlechter ( knelpuntberoep)

Waar kan ik "Ijzervlechter en bekister-betonneerder duaal" volgen?

Syntra Limburg - Campus Genk
  Thor Park 3600 Genk
infogenk@syntra-limburg.be
http://www.syntra-limburg.be

Ijzervlechter en bekister-betonneerder duaal - Syntra leertijd

Opleiding "Ijzervlechter en bekister-betonneerder duaal"

Je gaat een overeenkomst alternerende opleiding aan en leert: 

 • stalen staven, netten en geprefabriceerde wapeningen verbinden om wapeningen voor betonstructuren te construeren volgens plan en deze in bekistingen te plaatsen 
 • prefabelementen monteren, bekistingen uitvoeren en beton storten, verdichten en beschermen op de bouwwerf (niet- residentiële context) om betonnen structuren met of zonder wapening te construeren volgens plan

Deze duale opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

 • Beroepskwalificatie ijzervlechter, niveau 3
 • Beroepskwalificatie bekister-betonneerder, niveau 3

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis).

Bron: https://www.duaalleren.vlaanderen/opleidingen

 
What do you want to do ?
New mail

Toelating

Om te mogen starten met een duale leertijdopleiding moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht.

Specifieke toelatingsvoorwaarden tot het 1e leerjaar van de 3e graad duaal:
Tot en met de 1e lesdag van november kan je instappen in het 1e leerjaar van de duale 3e graadsopleiding.
Later instappen (vb. bij aanvang 2e leerjaar), kan enkel als de toelatingsklassenraad akkoord gaat. 

Algemene toelatingsvoorwaarden. Deze  zijn dezelfde als voor een niet-duale studierichting in 5 BSO nl.  

 • geslaagd zijn  in 4 ASO, 4 BSO, 4 TSO, 4 KSO (= A of B-attest behaald). Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen.
 • het getuigschrift van de 2de graad behaald hebben (via de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of via een CDO of leertijd) én het akkoord van de toelatingsklassenraad om te starten met deze duale opleiding
 • Kom je uit het  BUSO  (Onderwijsvorm 1, 2, 3) dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten. In afwachting van deze beslissing wordt je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.
 • Kom je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school (Frans- of Duitstalige Belgische school of buitenlandse school) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding.
  Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.
 • Ook als je al gestopt was met les volgen en je wil je, na een onderbreking, inschrijven voor deze duale opleiding, moet je het akkoord van de klassenraad hebben. 

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over 2 jaren. Alle leerlingen uit het 1e leerjaar van de opleiding stromen automatisch door naar het 2e leerjaar. 

Voor sommige opleidingen moeten leerlingen ook voldoen aan bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding. 

Lessen

1 dag per week volg je les op SYNTRA + 4 dagen per week breng je door op je werkplek.

Je opleiding is gebaseerd op het standaardtraject van deze 1-jarige duale opleiding (zie beschrijving ).
Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren op het vlak van:

 • algemene  vorming
 • beroepsgerichte vorming

Algemene vorming
Deze bestaat uit het Project Algemene vakken, Frans of Engels en de vakoverschrijdende eindtermen van het SO.
De lessen worden hoofdzakelijk gegeven op de SYNTRA-lesplaats. Ze kunnen ook deels geïntegreerd worden in de beroepsgerichte vorming.
Op de SYNTRA- lesplaats worden ook praktijklessen voorzien.

Beroepsgerichte vorming  krijg je vnl. op je reële werkplek. Een gedeelte kan gegeven worden op de SYNTRA- campus. Deze vorming is gebaseerd op één/meerdere beroepskwalificaties. Hierin staat precies wat jij moet kunnen als beginnend werknemer in een bepaald beroep.  

Een werkplek vinden is zeer belangrijk. Per schooljaar krijg je hier een periode van 20 opleidingsdagen voor. Deze termijn begint te tellen vanaf je 1e lesdag in de duale opleiding.

De SYNTRA- lesplaatsen beslissen zelf hoe ze het standaardtraject vertalen naar lessen. Dit kan verschillen van campus tot campus en zelfs van leerling tot leerling. 
Om hier zicht op te krijgen contacteer je zélf de SYNTRA- lesplaats van je keuze. 


Er wordt voor jou een individueel opleidingsplan uitgewerkt.
Heb je nood aan aanpassingen op de SYNTRA-campus en/of op de werkplek? Bespreek dit met je trajectbegeleider.

 

 

De SYNTRA- campus beslist of ze de opleiding lineair (schooljaarsysteem) dan wel modulair organiseert (ingedeeld in clusters).
Kortom: SYNTRA bepaalt hoe je opleiding er uit ziet en volgt deze op.  

Standaardtraject

IJzervlechter en bekister-betonn. Duaal (7e jaar bso)

Attesten

Je kan volgende studiebewijzen behalen:

 • het diploma secundair onderwijs als je slaagt voor je volledige duale opleiding (algemene + beroepsgerichte vorming)
 • het studiegetuigschrift van het 3e leerjaar van de 3e graad als je slaagt voor je volledige duale opleiding (uitgereikt aan leerlingen die instromen vanuit 6 ASO, TSO of KSO)
 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de vakken van de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de vakken algemene vorming.
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.
 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een kleiner afgerond geheel uit een beroepskwalificatie.
  Deelkwalificaties hebben ook hun belang op de arbeidsmarkt.
  Let wel:  Niet elke beroepskwalificatie is opgedeeld in deelkwalificaties.
 • een bewijs van competenties als je enkele afzonderlijke competenties hebt behaald maar geen recht hebt op 1 van de bovenvermelde studiebewijzen
  Ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte.  

De klassenraad beslist welke studiebekrachtiging je krijgt en wanneer. Als zij vinden dat je opleiding is afgerond, krijg je je studiebewijs.
Dat is meestal op het einde van het schooljaar (30 juni) maar het kan ook tijdens het schooljaar.

Wat na

Na deze duale opleiding bij Syntra kan je gaan werken.

Heb je een/enkele beroepskwalificaties behaald? Ze zijn belangrijk voor de arbeidsmarkt. Vergeet niet deze voor te leggen aan je (toekomstige) werkgever. 

Verder studeren kan ook. Je hebt immers je diploma secundair onderwijs op zak.
Misschien wil je een andere leertijdopleiding volgen of een ondernemersopleiding om zelf een zaak uit te bouwen? 

Afhankelijk van het studiebewijs dat je behaalde zijn er zeker nog mogelijkheden om verder te studeren: een graduaatsopleiding, een Professionele bachelor, VDAB- opleidingen, Defensie, hoger beroepsonderwijs…

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Bekister - ijzervlechter ( knelpuntberoep)

Waar kan ik "Ijzervlechter en bekister-betonneerder duaal" volgen?

Syntra Limburg - Campus Genk
  Thor Park 3600 Genk
infogenk@syntra-limburg.be
http://www.syntra-limburg.be