BUSO: Opleidingsvorm 3 (OV3)

Koel- en warmtetechnieken duaal (CDO)  TSO 3e Gr   
Beschrijving van de opleiding

In de 3egraads opleiding' koel- en warmtetechnieken duaal' leer je:

 • sanitaire installaties en centrale verwarmingsinstallaties in huizen (=residentieel) en kantoorgebouwen (= tertiair) controleren;
 • regelingen instellen en metingen uitvoeren; 
 • hetzelfde doen voor ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties in gebouwen voor residentieel gebruik;
 • koeltechnische installaties in dienst stellen en
 • instaan voor het onderhoud van deze installaties (preventief en correctief).

Bedoeling is: installaties kunnen plaatsen, opstarten, regelen, onderhouden en herstellen. Alles volgens de veiligheidsregels, regelgeving en de opgegeven specificaties.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de:

 • Beroepskwalificatie technicus installatietechnieken, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur
 • Beroepskwalificatie koeltechnicus, niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Leer je graag vanuit de praktijk én wil je je diploma secundair onderwijs behalen? Dan is deze duale opleiding misschien geknipt voor jou. 
Een belangrijk deel van je duale opleiding bestaat immers uit leren op de werkvloer. Zo leer je in deze opleiding gemiddeld tussen de 14u en 19 u per week in een onderneming.

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. Open het tabblad ‘Lessen’, om het te raadplegen.

Deze duale 3egraadsopleiding loopt over 2 jaren.
Alle leerlingen uit het 1e leerjaar stromen automatisch door van 5 TSO duaal naar 6  TSO duaal.

Bron: www.duaalleren.vlaanderen en omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase


Welke lessen krijg je?

Je opleiding is gebaseerd op het standaardtraject/curriculumdossier van deze 2-jarige duale opleiding.
Onderaan deze tekst vind je de link naar dit standaardtraject/curriculumdossier. Hierin staat gedetailleerd beschreven wat jij minimaal moet leren op vlak van:

 • algemene vorming

 • beroepsgerichte vorming

Algemene vorming wordt vnl. op school gegeven.
Deze bestaat uit: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Lichamelijke opvoeding, Frans en Engels, Natuurwetenschappen, Nederlands, Wiskunde, vakoverschrijdende eindtermen SO + lessen Levensbeschouwing.
Deze lessen worden apart gegeven of (deels) geïntegreerd in de beroepsgerichte vorming.
Op school kunnen ook praktijklessen worden gegeven.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je reële werkplek. Je leert er wat je moet kunnen als beginnende werknemer in een bepaald beroep.
Op de werkvloer verwerf je nieuwe vaardigheden en vervolmaak je jezelf.

Er bestaan geen algemeen geldende lessenroosters. 
Scholen beslissen zelf hoe ze het standaardtraject vertalen naar lessen. Deze kunnen bijgevolg verschillen van school tot school en zelfs van leerling tot leerling. Om hier zicht op te krijgen contacteer je best zélf de school van je keuze.

Het is dus de school die jouw opleiding vorm geeft, opvolgt en aanvult tot een succesvol traject. Dit alles in nauwe samenwerking met de mentor van je werkplek.
Heb je nood aan aanpassingen op school en/of op de werkplek? Bespreek dit met je trajectbegeleider.

Werkplekleren is een zeer belangrijk onderdeel van duale opleidingen.
Het is dan ook de bedoeling dat je binnen de vastgelegde termijn (= binnen de 20 opleidingsdagen vanaf de start van de 1e lesbijwoning) een overeenkomst met een bedrijf hebt afgesloten.
De periode waarin je nog geen stagewerkplek hebt gevonden, wordt door de school voltijds ingevuld. Slechts in enkele situaties kan de periode van 20 opleidingsdagen, verlengd worden.

Je trajectbegeleider kan je helpen bij het zoeken naar een stagewerkplek. Als je binnen de vastgelegde termijn geen overeenkomst hebt afgesloten, moet je met je duale opleiding stoppen.

De opleiding kan lineair of modulair georganiseerd worden.  In het 1e geval werkt men volgens een schooljaarsysteem, in het 2e geval bestaat je opleiding uit clusters/modules. 

Voor elke duale opleiding bestaat er een standaardtraject/curriculumdossier. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren.
Meer informatie over de inhoud, competenties, beroepskwalificaties en doelstellingen vind je hier.

Meer info over duaal leren op duaalleren.vlaanderen.be.

Standaardtraject

Meer info op de website duaalleren.vlaanderen.be.
Meer info over het standaardtraject.

Scholen

Geen scholen gevonden.

Attesten

-Na het 1e leerjaar van je duale 3e graadsopleiding TSO (5 TSO):

 • een attest van regelmatige lesbijwoning

 -Op het einde van je 3e graads-traject (6 TSO) kan je  volgende studiebewijzen behalen:

 • het diploma SO als je geslaagd bent voor je volledige duale opleiding (= algemene + beroepsgerichte vorming).

 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de algemene vorming.
  Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.

 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een kleiner afgerond geheel uit een beroepskwalificatie.
  Ook deze deelkwalificaties hebben hun belang op de arbeidsmarkt.
  Niet elke beroepskwalificatie is opgedeeld in deelkwalificaties.

 • een bewijs van competenties als je enkel afzonderlijke competenties hebt behaald maar ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte.  

De klassenraad beslist welke studiebewijs je krijgt en wanneer. Meestal is dat op het einde van het schooljaar (30 juni) maar theoretisch gezien kan het ook tijdens het schooljaar.

Let wel: je ontvangt niet alle bovenvermelde studiebewijzen tegelijk.
Een onderwijskwalificatie omvat al beroepskwalificatie(s) en of deelkwalificatie(s).
Beroepskwalificatie omvatten al evt. onderliggende deelkwalificaties.

Als je bovenop een beroepskwalificatie/deelkwalificatie bijkomende competenties behaalt, kan je wel een extra bewijs van competentie(s) behalen.

Als je werd toegelaten tot 5 SO ondanks tekorten in het onderliggend leerjaar én je hebt deze weggewerkt, behaal je ook het getuigschrift van de 2e graad SO
In theorie op het einde van het 5e jaar maar het kan zijn dat je het pas op het einde van je graadsopleiding in handen krijgt.

Als je overstapt na 5 TSO naar een niet- duale studierichting, krijg je van de deliberatieklassenraad een oriënteringsattest. Gebaseerd op je prestaties in dat 5e leerjaar. Dit heb je nodig om toegelaten te worden in een niet- duale studierichting.

Wat na deze opleiding?

Na deze tweejarige duale opleiding kan je:

 • gaan werken of
 • verder studeren

Werken? Na deze opleiding kan je gaan werken. Open het tabblad 'Beroepen' om een beeld te krijgen van enkele concrete mogelijkheden. Natuurlijk kan je nog andere richtingen uitgaan. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Verder studeren?

Afhankelijk van je capaciteiten, interesse en inzet is verdere doorstroming naar het hoger onderwijs zeker mogelijk.

Je kan kiezen voor inhoudelijk verwante vervolgopleidingen. Let wel: 'inhoudelijk verwant' betekent niet altijd 'vlot haalbaar'.

Uiteraard kan je in je vervolgstudies steeds een andere richting uitgaan.

Je kan verder studeren op verschillende niveaus:

7de leerjaar TSO

 • Je wordt toegelaten tot alle studierichtingen van het 7de jaar TSO van hetzelfde studiegebied.
 • Als je kiest voor een studierichting uit een aner studiegebied moet de klassenraad van de school dit toestaan.
 • Sommige studierichtingen worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.

7de leerjaar ASO/KSO gericht op hoger onderwijs

 • In het ASO en KSO worden voorbereidende jaren op het hoger onderwijs ingericht.
 • In het ASO heeft men de bedoeling om tekorten in de vooropleiding wiskunde en wetenschappen bij te werken.
 • In het KSO bereiden deze jaren voor op artistieke toelatingsproeven van het hoger onderwijs.
 • Sommige voorbereidende jaren worden in geen enkele school ingericht. Dit kan jaarlijks wijzigen.

Graduaten

 • Deze opleidingen maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau tussen het SO en de professionele bachelor.
 • Ze bereiden voor op het uitoefenen van een bepaald beroep.
 • Met het diploma SO op zak, kan je starten in elke graduaatsopleiding.
 • Deze overstap is beslist haalbaar na het TSO. Zeker als je rekening houdt met je interesse en graag de handen uit de mouwen steekt.

Professionele bachelors (PBa)

 • Je mag starten in een professionele bacheloropleiding.
 • Na het TSO is de overstap naar een inhoudelijk verwante opleiding meestal haalbaar.
 • Houd bij je keuze rekening met je vooropleiding. De studierendementscijfers (SR) informeren je over het gemiddeld studiesucces in een bepaalde PBa vanuit een studierichting SO. Deze SR worden vermeld bij elke opleiding hoger onderwijs onder het tabbald 'studierendement'.

Academische bachelors (ABa)

 • Met je diploma SO op zak mag je starten in de meeste academische bacheloropleidingen.
 • Voor enkele opleidingen gelden extra toelatingsvoorwaarden. Indien van toepassing, wordt deze informatie vermeld bij de opleidingen hoger onderwijs.
 • ABa's zijn sterk theoretisch en worden meestal door een universiteit* georganiseerd. Instappen na TSO is niet altijd vanzelfsprekend. Uiteraard spelen naast vooropleiding, motivatie, studiehouding, talent en interesse ook een belangrijke rol.
 • De studierendementscijfers (SR) informeren je over het gemiddeld studiesucces in een bepaalde ABa vanuit een studierichting SO. Deze SR worden vermeld bij elke opleiding hoger onderwijs onder het tabbald 'studierendement'.
 • Je doet er goed aan je keuze en je kansen op studiesucces vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, het CLB, ...

* de opleiding 'Nautische wetenschappen' wordt georganiseerd door de Hogere Zeevaartschool en kunstopleidingen in de studiegebieden 'Muziek en Podiumkunsten' en 'Audiovisuele en Beeldende Kunst' worden door een School of Arts georganiseerd.

7de leerjaar BSO

 • Je wordt toegelaten tot alle 7de jaren BSO van hetzelfde studiegebied.
 • Als je een 7de jaar uit een ander studiegebied wil volgen, heb je toestemming van de klassenraad nodig.
 • Er is een 7de jaar BSO gericht op hoger onderwijs. Info vind je hier.

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk. Vergeet niet de opleidingsmogelijkheden in het volwassenonderwijs, Syntra, VDAB, defensie of politie te exploreren.