Duaal leren

Beschrijving?

Duaal leren is bedoeld voor leerlingen die hun diploma secundair onderwijs willen behalen via de combinatie van leren op school + werken in een bedrijf.
Je leert op school, in een centrum voor deeltijds onderwijs of in een SYNTRA- lesplaats én doet werkervaring op op de werkplek.
Hoeveel % van je tijd doorgebracht wordt op de werkvloer, hangt af van je studierichting/opleiding.

Duaal Leren wordt sinds 1 september 2016 uitgetest binnen een proefproject 'Schoolbank op de werkplek' dat loopt tot en met 2018-2019.
Als het project positief wordt geëvalueerd, bestaat de kans dat Duaal Leren gedeeltelijk het 'stelsel van Leren en werken' zal vervangen.


Wie kan Duaal leren volgen?

De klassenraad of het begeleidingsteam adviseert of je klaar bent voor duaal leren. Het is de bedoeling dat enkel (quasi-) arbeidsrijpe jongeren voor dit systeem kiezen.
Aangezien het om een advies gaat, kunnen jongeren met een negatief advies zich ook inschrijven voor een duale opleiding. 

Duale opleidingen zijn, ook ten opzichte van hun niet-duale tegenhangers, aparte opleidingen.
Voor een leerling die van een duale naar een niet-duale opleiding overgaat bij het begin of in de loop van een schooljaar, gelden de gebruikelijke toelatings- en overgangsvoorwaarden. Er kunnen verschillende (al dan niet dwingende) redenen zijn voor de leerling om toch uit het experiment te treden.
Er is voorzien dat:
1° bij vrijwillige overstap (bij naleven van de toelatingsvoorwaarden) van een duale niet-duale opleiding in dezelfde school of een andere school van dezelfde scholengemeenschap, nooit een eventuele volzetverklaring of capaciteitsoverschrijding kan worden ingeroepen;
2° bij gedwongen overstap (bij naleven van de toelatingsvoorwaarden) van een duale niet-duale opleiding in dezelfde school of een andere school nooit een eventuele volzetverklaring of capaciteitsoverschrijding kan worden ingeroepen.
Dit is een afwijking van de weigeringsgronden van de omzendbrief SO/2012/01 .

 Bron: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14955

Instromen gedurende het schooljaar:

Voor een leerling die pas NA de start van een duale opleiding instapt, blijven uiteraard de hiervoor vermelde toelatingsvoorwaarden gelden, maar bovendien geldt bijkomende voorwaarde
de klassenraad dient akkoord te gaan met de laattijdigheid van die instap.
Deze klassenraad bestaat ten minste uit de voorzitter + 3 leraars.


Wat mag je verwachten?

 • Lessen?

  Voor elke duale opleiding bestaat er een standaardtraject. Hierin staat wat jij minimaal moet leren op vlak van algemene + op vlak van beroepsgerichte vorming. Deze lessen krijg je in de onderwijsinstelling (secundaire school, CDO of SYNTRA-lesplaats )

  Werkplekleren?

  Je studierichting bepaalt hoeveel tijd je zal doorbrengen op de werkvoer.
  Via deze werkervaring verwerf je de juiste basisattitudes + praktijkgerichte kennis.

  Alle jongeren in een duale opleiding moeten binnen de 20 dagen na de 1e lesbijwoning (of na het stoppen van een eerdere opleiding)  een (nieuwe) werkplek vinden! Lukt dit niet, dan moet je stoppen met je duale opleiding.
  Gesimuleerde werkplekken die eigen zijn aan het bedrijf of de sector en die ook gevolgd worden door de werknemers van het bedrijf, tellen mee voor het werkplekleren.

  Waar?

  Via het tabblad ‘Scholenzoeker’ op de infopagina van de duale opleiding, kom je te weten in welke onderwijsinstellingen/centra de opleiding aangeboden wordt.

  Organisatie?

  • Op een screening met betrekking tot arbeidsrijpheid volgt een niet- bindend advies.
   Dit advies wordt geformuleerd door de klassenraad/het begeleidend team.

  • Je trajectbegeleider (op school) helpt je bij het zoeken naar een werkplek, organiseert een intakegesprek en blijft je begeleiden tijdens je hele leertraject.

  • Je mentor (uit het bedrijf) is verantwoordelijk voor je begeleiding + opleiding op de werkplek.

  • Jij, je school én het bedrijf sluiten een overeenkomst af.

  Volgende 3 soorten overeenkomsten bestaan binnen Duaal Leren:

  • een stageovereenkomst ‘alternerende opleiding'- SAO 
  • een overeenkomst 'alternerende opleiding'- OAO
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst-DA ifv sociale maribel

  De school weet welke overeenkomst voor jou geldt.

                -SAO-               -OAO-                              -DA-
                    ifv sociale maribel*

 < 20 u/week werken op reële werkplek (op schooljaarbasis)**

minimum 20 u/week werken op reële werkplek ** (op schooljaarbasis) minimum 20u werkplekleren/ week.
Als je in aanmerking komt voor sociale maribel, kan een DA worden afgesloten.
Geen leervergoeding, enkel kleine onkostenvergoeding mogelijk. Leervergoeding
(variërend bedrag)
Loon

*Regeling voor werkplekken in Vlaanderen en Brussel uit de non-profitsector. Bedoeling is nieuwe arbeidsplaatsen creëren via patronale bijdrageverminderingen.

** wanneer -uitzonderlijk- door overmacht/onvoorziene omstandigheden dit aantal uren finaal niet wordt bereikt, blijft de bezoldigde overeenkomst rechtsgeldig.

Opgelet: binnen het Project duaal leren kan ook gebruik gemaakt worden van gesimuleerd werkplekleren. Deze simulatiesessies tellen niet mee als reël werkplekleren. In dit geval geldt de "Stageovereenkomst Alternerende Opleiding".

Voor de opleiding 'Zorgkundige duaal' wordt geen stageovereenkomst gebruikt gezien er gemiddeld 20 u werkplekleren wordt gerealiseerd. Meestal sluit men een deeltijdse arbeidsovereenkomst sociale maribel. .


Behalen?

Als je geslaagd bent voor je volledige opleiding, ontvang je  een diploma of getuigschrift van de studierichting. 

Leerlingen die hier niet in slagen, kunnen een deelcertificaat of een erkende beroepskwalificatie behalen. 

Als je een 2-jarige opleiding stopt na je 1e jaar, kan de klassenraad/het begeleidingsteam zorgen voor een Oriënteringsattest.


Financiën

Kinderbijslag

Ingeval van een stageovereenkomst alternerende opleiding, OAO hebben je ouders nog recht op kindergeld.

Kinderbijslag is gegarandeerd tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 wordt.
Vanaf 1 sept van het jaar waarin je 18 wordt, geldt de kinderbijslaggrens. Dit betekent dat,om recht te blijven hebben op kinderbijslag, je niet meer mag verdienen dan 541,09 euro/maand. (1 jan 2018)

Schooltoelage

Info op www.studietoelagen.be of bij je trajectbegeleider.

Verdien ik iets?

Dit hangt af van je overeenkomst.
Het maximumbedrag ligt vast. Wat je effectief krijgt, wordt berekend naargelang het aantal gewerkte dagen.
Bv. Als je 1 dag van de 20 werkdagen ongewettigd afwezig bent, dan gaat 1/20e af van je loon.  

Stageovereenkomst 
Alternerende opleiding

-OAO-
Overeenkomst Alternerende opleiding

-DA-
Deeltijdse arbeidsovereenkomst
 ifv sociale maribel

Geen vergoeding

 

Leervergoeding

453.20euro/maand

Tijdens 1e jaar van alternerende opleiding

500.10euro/maand

Na slagen in 1e jaar van de alternerende opleiding (of na geslaagd te zijn in 2e graad SO)

539.10euro/maand

Na slagen in 2e jaar van de alternerende opleiding (of na geslaagd te zijn in 5SO of in de kwalificatiefase BUSO OV3)

Loon

(bedrag is afhankelijk van de tewerkstellingssector)

Onkostenvergoeding kan eventueel

= Voor zowel werkplekleren als voor het opleidingsgedeelte dat je volgt

• Ligt vast
• Is hetzelfde voor alle beroepssectoren (Bedrijven kunnen zelf nog extra bonussen/premies geven).
• Hangt af van het opleidingsjaar dat je volgt

= Voor je werk tijdens het werkplekleren


Bedrag is:

-afhankelijk van aantal gewerkte uren +

-afhankelijk van geldend CAO in de beroepssector 


Meer info?

http://www.syntravlaanderen.be/duaal-leren 
Vragen? duaalleren@syntravlaanderen.be