Duaal leren

Wat en voor wie?

Duaal leren is: je diploma behalen door de handen uit de mouwen te steken op de werkvloer in een bedrijf.
Het is een volwaardig secundair onderwijssysteem dat net als de ‘klassieke’ systemen, gericht is op het behalen van een diploma of getuigschrift.  Leerlingen die hier niet in slagen, kunnen een deelcertificaat of een erkende beroepskwalificatie behalen. 
Duaal Leren wordt zowel aangeboden binnen het voltijds (TSO, BSO en BuSO) onderwijs als binnen het deeltijds onderwijs en de Leertijd.

Duaal Leren wordt sinds 1 september 2016 uitgetest binnen een proefproject 'Schoolbank op de werkplek' dat loopt tot en met 2018-2019.
Als het project positief wordt geëvalueerd, bestaat de kans dat Duaal Leren gedeeltelijk het 'stelsel van Leren en werken' zal vervangen.
Duaal leren is bedoeld voor (quasi-) arbeidsrijpe jongeren die vrijwillig kiezen voor dit systeem. Op een screening met betrekking tot arbeidsrijpheid volgt een niet- bindend advies. Bijgevolg kunnen jongeren met een negatief advies zich ook inschrijven voor een duale opleiding. 


Wat kan ik kiezen?

Dit zijn vanaf schooljaar 2017-2018 de georganiseerde richtingen in de Leertijd, het (D)BSO/TSO en het BuSO. Klik op de richting voor meer informatie.

           BSO                     TSO                  DBSO    
              
  Leertijd          BuSO  
Afwerking bouw duaal   Afwerking bouw duaal Afwerking bouw duaal  
Binnenvaart en beperkte kustvaart duaal   Binnenvaart en beperkte kustvaart duaal Binnenvaart en beperkte kustvaart duaal  
Brood- en banketbakkerij duaal   Brood- en banketbakkerij duaal Brood- en banketbakkerij duaal  
  Chemische 
procestechnieken duaal
     
Chocolatier duaal   Chocolatier duaal Chocolatier duaal  
Dakwerker duaal   Dakwerker duaal Dakwerker duaal  
Decoratie en schilderwerken duaal   Decoratie en schilderwerken duaal    
Elektrische installaties duaal                             Elektrische installaties duaal   Elektrische installaties duaal    
   Elektromechanische
 technieken duaal 
     
  Fitnessbegeleider duaal      
        Groen-
en tuinbeheer duaal 
Haarverzorging duaal   Haarverzorging duaal Haarverzorging duaal  
Hotelreceptionist duaal   Hotelreceptionist duaal Hotelreceptionist duaal  
Kinderbegeleider duaal   Kinderbegeleider duaal Kinderbegeleider duaal  
Lassen-constructie duaal   Lassen-constructie duaal Lassen-constructie duaal  
Onderhoudsmechanica auto duaal   Onderhoudsmechanica auto duaal Onderhousmechanica auto duaal  
  Ontwikkelaar patronen kleding- en confectie-artikelen duaal      
Ruwbouw duaal   Ruwbouw duaal Ruwbouw duaal  
Slagerij duaal     Slagerij duaal  
Tuinaanlegger/Groenbeheer-der duaal   Tuinaanlegger/Groenbeheer-der duaal Tuinaanlegger/Groenbeheer-der duaal  
Zorgkundige duaal   Zorgkundige duaal Zorgkundige duaal  

Eenzelfde duale studierichting kan zowel aangeboden worden binnen het voltijds onderwijs, het DBSO als de Leertijd! Per onderwijsvorm kan het aantal uren werkplekleren verschillen voor dezelfde opleiding.


Organisatie

Duaal leren heeft een aparte organisatievorm.
In de onderwijsinstelling (secundaire school, CDO of SYNTRA-lesplaats ) krijg je lessen algemene vorming + beroepsgerichte vorming. Via werkervaring verwerf je de juiste basisattitudes + praktijkgerichte kennis. Je studierichting bepaalt hoeveel tijd precies je zal doorbrengen op de werkvoer.
Alle jongeren in een duale opleiding moeten wel binnen de 20 dagen na inschrijving een werkplek vinden!


Kenmerken?

 • Je studierichting bepaalt hoeveel dagen per week je in een bedrijf werkt.
 • Je trajectbegeleider (op school) helpt je bij het zoeken naar een werkplek en blijft je begeleiden tijdens je hele leertraject.
 • Je mentor (uit het bedrijf) is verantwoordelijk voor je begeleiding en opleiding op de werkplek.
 • Je sluit een overeenkomst af. Deze wordt gesloten tussen jou, de school én het bedrijf.

Volgende types overeenkomsten bestaan binnen:

 • een stageovereenkomst ‘alternerende opleiding'- SAO 
  (Deze overeenkomst kan niet binnen niet-duale opleidingen DBSO /Leertijd.)
 • een overeenkomst 'alternerende opleiding'- OAO
 • een deeltijdse arbeidsovereenkomst-DA ifv sociale maribel

De school weet welke voor jou geldt.

                -SAO-               -OAO-                              -DA-
                    ifv sociale maribel*

 < 20 u/week werken op reële werkplek (op schooljaarbasis)**

minimum 20 u/week werken op reële werkplek ** (op schooljaarbasis) In de opleiding 'Zorgkundige duaal' realiseert
men gemiddeld 20u werkplerkleren. Ingeval de werknemer in aanmerking komt voor sociale maribel, kan een bezoldigde DA worden afgesloten.
Geen leervergoeding, kleine onkostenvergoeding mogelijk. Mét leervergoeding (variërend bedrag) loon

*Regeling voor werkplekken in Vlaanderen en Brussel uit de non-profitsector. Bedoeling is nieuwe arbeidsplaatsen creëren via patronale bijdrageverminderingen.

** wanneer -uitzonderlijk- door overmacht/onvoorziene omstandigheden dit aantal uren finaal niet wordt bereikt, blijft de bezoldigde overeenkomst rechtsgeldig.

Opgelet: binnen het Project duaal leren kan ook gebruik gemaakt worden van gesimuleerd werkplekleren. Deze simulatiesessies tellen niet mee als reël werkplekleren.

Voor de opleiding 'Zorgkundige duaal' wordt geen stageovereenkomst gebruikt gezien er gemiddeld 20 u werkplekleren wordt gerealiseerd.


Welke overeenkomst in welke studierichting?

Elektromechanische technieken duaal       1e + 2e jaar: stageovereenkomst alternerende opleiding
Elektrische installaties duaal 1e + 2e jaar: overeenkomst alternerende opleiding
Haarverzorging duaal 1e + 2e jaar: overeenkomst alternerende opleiding
Ruwbouw duaal 1e + 2e jaar: overeenkomst alternerende opleiding
Afwerking bouw duaal 1e + 2e jaar: Overeenkomst alternerende opleiding
Binnenvaart en beperkte kustvaart duaal 1e + 2e jaar: overeenkomst alternerende opleiding
Brood- en banketbakkerij duaal 1e + 2e jaar: overeenkomst alternerende opleiding
Decoratie en schilderwerken duaal 1e + 2e jaar: overeenkomst alternerende opleiding
Lassen- constructie duaal 1e + 2e jaar: overeenkomst alternerende opleiding
Onderhoudsmechanica auto duaal 1e + 2e jaar: overeenkomst alternerende opleiding
Slagerij duaal 1e + 2e jaar: overeenkomst alternerende opleiding
Groen- en tuinbeheer duaal 1e jaar: stageovereenkomst alternerende opleiding 2e jaar: overeenkomst alternerende opleiding
Chocolatier duaal overeenkomst alternerende opleiding
Dakwerker duaal overeenkomst alternerende opleiding
Tuinaanlegger- groenbeheerder duaal overeenkomst alternerende opleiding
Zorgkundige duaal deeltijdse arbeidsovereenkomst of overeenkomst alternerende opleiding
Fitnessbegeleider duaal overeenkomst alternerende opleiding
Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen duaal overeenkomst alternerende opleiding
Hotelreceptionist duaal overeenkomst alternerende opleiding
Kinderbegeleider duaal overeenkomst alternerende opleiding
Chemische procestechnieken duaal stageovereenkomst alternerende opleiding

Toelatings- en overgangsvoorwaarden?

Volgende toelatingsvoorwaarden gelden voor opleidingen in het proefproject 'Schoolbank op de werkplek' :

 • voor de opleidingen Elektrische installaties duaal, Haarverzorging duaal en Ruwbouw duaal:
  - houder zijn van een getuigschrift van de 2e graad van het secundair onderwijs, of
  - gunstige beslissing van de klassenraad over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan.
  De klassenraad bestaat ten minste uit de voorzitter + 3 leraars.
  Niemand kan in een duale opleiding (met werkplekcomponent) stappen zolang hij voltijds leerplichtig is, omdat het wettelijk onmogelijk is voor een voltijds leerplichtige om toe te treden tot de arbeidsmarkt.
  Deze instapmogelijkheid is een afwijking van de toelatingsvoorwaarden van de omzendbrief SO 64 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs;
   
 • voor de opleiding Elektromechanische technieken duaal:
  - houder zijn van een getuigschrift van de 2e graad van het secundair onderwijs, uitgereikt in het ASO, KSO of TSO of
  - gunstige beslissing van de klassenraad over een leerling die aan de voltijdse leerplicht heeft voldaan. 
  De klassenraad bestaat ten minste uit de voorzitter + 3 leraars.
  Niemand kan in een duale opleiding (met werkplekcomponent) stappen zolang hij voltijds leerplichtig is, omdat het wettelijk onmogelijk is voor een voltijds leerplichtige om toe te treden tot de arbeidsmarkt.
  Deze instapmogelijkheid is een afwijking van de toelatingsvoorwaarden van de omzendbrief SO 64 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs; 
   
 • voor de opleiding Zorgkundige duaal (rekening houdend met de federale regelgeving op de beroepsuitoefening):
  - houder zijn van een diploma van secundair onderwijs, uitgereikt binnen een opleiding van het studiegebied personenzorg van het TSO, of
  - houder zijn van een studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de 3e graad van het secundair onderwijs, uitgereikt binnen een opleiding van het studiegebied personenzorg van het BSO of uitgereikt op basis van een certificaat van verzorgende in het deeltijds beroepssecundair onderwijs of de leertijd;
   
 • voor de opleiding Chemische procestechnieken duaal:
  de gebruikelijke toelatingsvoorwaarden tot een TSO-opleiding Se-n-Se (cfr. omzendbrief SO 64, rubriek 9);
   
 • voor de opleiding Groen- en tuinbeheer duaal:
  de gebruikelijke toelatingsvoorwaarden tot de kwalificatiefase van BuSO-opleidingsvorm 3 (cfr. omzendbrief SO/2011/03/BuSO, rubriek 3).

Voor een leerling die pas NA de start van een duale opleiding instapt, blijven uiteraard de hiervoor vermelde toelatingsvoorwaarden van kracht, maar geldt bovendien bijkomende voorwaarde:  de klassenraad dient akkoord te gaan met de laattijdigheid van die instap. De klassenraad bestaat ten minste uit de voorzitter + 3 leraars.
Duale opleidingen zijn, ook ten opzichte van hun niet-duale tegenhangers, aparte structuuronderdelen. Voor een leerling die van een duale naar een niet-duale opleiding overgaat bij het begin of in de loop van een schooljaar, gelden de gebruikelijke toelatings- en overgangsvoorwaarden. Er kunnen diverse, al dan niet dwingende, redenen zijn voor de leerling om toch uit het experiment te treden, zonder dat de rechtsbescherming in het gedrang mag komen. Dit betekent dat de leerling altijd ergens terecht moet kunnen.
Daarom is voorzien dat:
1° bij vrijwillige overstap (met in acht name van de toelatingsvoorwaarden) van een duale naar een niet-duale opleiding in dezelfde school of een andere school van dezelfde scholengemeenschap, nooit een eventuele volzetverklaring of capaciteitsoverschrijding kan worden ingeroepen;
2° bij gedwongen overstap (met in acht name van de toelatingsvoorwaarden) van een duale naar een niet-duale opleiding in dezelfde school of een andere school nooit een eventuele volzetverklaring of capaciteitsoverschrijding kan worden ingeroepen.
Dit is een afwijking van de weigeringsgronden van de omzendbrief SO/2012/01 betreffende het inschrijvingsrecht. Bron: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14955


Wat verdien ik ?

Het maximumbedrag ligt vast. Wat je effectief krijgt, wordt berekend naargelang het aantal gewerkte dagen.
Bv. Als je 1 dag van de 20 werkdagen ongewettigd afwezig bent, dan gaat 1/20e af van je loon. 

Stageovereenkomst 
Alternerende opleiding

-OAO-
Overeenkomst Alternerende opleiding

-DA-
Deeltijdse arbeidsovereenkomst
 ifv sociale maribel

Geen vergoeding

 

Leervergoeding

453.20euro/maand

Tijdens 1e jaar van alternerende opleiding

500.10euro/maand

Na slagen in 1e jaar van de alternerende opleiding (of na geslaagd te zijn in 2e graad SO)

539.10euro/maand

Na slagen in 2e jaar van de alternerende opleiding (of na geslaagd te zijn in 5SO of in de kwalificatiefase BUSO OV3)

Loon

Onkostenvergoeding kan eventueel

Voor zowel werkplekleren als voor het opleidingsgedeelte dat je volgt

• Ligt vast
• Is hetzelfde voor alle beroepssectoren (Bedrijven kunnen zelf nog extra bonussen/premies geven).
• Hangt af van het opleidingsjaar dat je volgt

Voor je werk tijdens het werkplekleren


Bedrag is afhankelijk van aantal gewerkte uren + afhankelijk van geldend CAO in de beroepssector

 


Meer info?

http://www.syntravlaanderen.be/duaal-leren 
duaalleren@syntravlaanderen.be