BUSO: Opleidingsvorm 3 (OV3)

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 3, heb je een IAC-verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Heb je een verslag voor secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3 van voor 01-09-2023, dan word je beschouwd als een leerling met een IAC-verslag.

In dat verslag staat

 • welke maatregelen je school al heeft genomen om je te helpen
 • waarom dit niet genoeg geholpen heeft bij wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen op school (= leerdoel)

Meer info

Let op!

 • De volgorde waarin modules moeten gevolgd worden is belangrijk¹
 • Soms gelden ook specifieke toelatingsvoorwaarden tot een module. Dit wordt door de klassenraad bepaald.
 • De klassenraad kan ook een vrijstelling toekennen voor een module.
 • Een leerling kan maar één module tegelijk volgen.
 • De overstap van een modulair naar een niet-modulair systeem gebeurt op basis van een beslissing van de klassenraad.

¹ Zie de opleidingenstructuur.

Ik zit al in het BuSO maar in een andere opleidingsvorm 

Als het CLB van je school je IAC-verslag of OV4-verslag verandert in een IAC-verslag voor opleidingsvorm 3, dan kan je je inschrijven in OV3.

Receptiemedewerker     Integratiefase      
Beschrijving van de opleiding

Deze opleiding bevat verschillende modules:


Module Basis sociale en taalvaardigheden

Hier leert de lerende omgaan met zijn sociale leefwereld: hij leert eerst zijn eigen persoonlijkheid kennen om zo via waarneming van de eigen leefwereld te komen tot een zicht op de maatschappij die hem omringt.

Er wordt eveneens een basis gelegd voor de vaardigheden spreken, luisteren en lezen met betrekking tot een eerste moderne vreemde taal. De omschrijving bevat alleen de taaltaken. Het niveau ervan beperkt zich tot het basisniveau dat nodig is als voorbereiding op de basiscompetenties die verder in de opleiding aan bod komen. De te gebruiken of te produceren teksten gaan bij voorkeur over concrete, vertrouwde onderwerpen en zijn eenvoudig qua woordenschat, grammatica en structuur.

 

Module Basis commerciële en taalvaardigheden

In deze module leert men de verschillende aspecten van handel en administratie kennen. Men krijgt zicht op de economische realiteit in het algemeen en de verschillende aspecten van kantoorwerk in het bijzonder.

Er wordt een basis gelegd voor de vaardigheden spreken, luisteren en lezen met betrekking tot een tweede moderne vreemde taal en voor de vaardigheid schrijven met betrekking tot een eerste en een tweede moderne vreemde taal. De omschrijving bevat alleen de taaltaken. Het niveau ervan beperkt zich tot het basisniveau dat nodig is als voorbereiding op de basiscompetenties die verder in de opleiding aan bod komen. De te gebruiken of te produceren teksten gaan bij voorkeur over concrete, vertrouwde onderwerpen en zijn eenvoudig qua woordenschat, grammatica en structuur.

 

Module Basis computervaardigheden

Hier leert men met de computer omgaan: er wordt onder andere kennis gemaakt met de apparatuur en met eenvoudige toepassingen van tekstverwerking, rekenblad en gegevensbestand. Er gaat aandacht naar houding, handstand en vingerzetting.

 

Module Basis klaviervaardigheden

In deze module leert men op een correcte manier met het klavier werken: men voert teksten en cijfergegevens in met behulp van een toepassingsprogramma. Er gaat aandacht naar houding, handstand en vingerzetting.

 

Module Ondersteunend secretariaatswerk 1

In deze module leert men de inkomende en uitgaande post op praktische wijze behandelen.

Daarnaast zijn een aantal ondersteunende taken zoals kopieën maken, geld inzamelen, op kantoor planten verzorgen, samengevoegd en leert men op diverse vlakken service bieden.

Gegevensbeheer, rekenblad, tekstverwerking en klaviervaardigheden komen hier aan bod.

Verder wordt er aandacht besteed aan lezen, spreken, luisteren en schrijven in het Nederlands en moderne vreemde talen.

 

Module Receptionele vaardigheden 1

In deze module leert men bezoekers verwelkomen, een telefonisch gesprek voeren en met de telefoon(centrale) omgaan. Aangezien het hier vooral om communicatie gaat, zijn talenkennis en correcte omgang met personen binnen en buiten het bedrijf heel belangrijk.

Gegevensbeheer en rekenblad, tekstverwerking en klaviervaardigheden komen hier aan bod.

Voor Nederlands en moderne vreemde talen schenkt men aandacht aan de vaardigheden spreken, luisteren, lezen en schrijven.


Welke lessen krijg je?

Modulair onderwijs wordt georganiseerd zonder opdeling in fasen.

Je krijgt algemene, sociale en beroepsgerichte vorming.

Je leert over hoe je aan de samenleving kan deelnemen en dat je zal werken in het gewone arbeidsmilieu. Dat wil zeggen dat je betaalde arbeid zal verrichten in een gewone werkomgeving.

Algemene en sociale vorming gaat over burgerzin, taalvaardigheid, rekenvaardigheden, gezondheidsopvoeding, leren leren, lichamelijke opvoeding, milieu- educatie, sociaal- emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden en ICT.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je werkplek. Je leert er wat je moet kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen en heeft te maken met de opleidingscompetenties (wat je precies leert in de opleiding), kennis en belangrijke vaardigheden. Dit geeft aan een beroepsopleiding een vaste en duidelijke inhoud die sterk met je beroepsveld verbonden is.

 

De algemene en sociale vorming wordt ofwel niet-modulair ofwel gedeeltelijk modulair georganiseerd.

De beroepsgerichte vorming wordt modulair georganiseerd. In modules komen geen afzonderlijke vakken voor.

Scholen


Geen scholen gevonden.

Voor zover bij ons bekend.

Toelatingsvoorwaarden

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 3, heb je een IAC-verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Heb je een verslag voor secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3 van voor 01-09-2023, dan word je beschouwd als een leerling met een IAC-verslag.

In dat verslag staat

 • welke maatregelen je school al heeft genomen om je te helpen
 • waarom dit niet genoeg geholpen heeft bij wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen op school (= leerdoel)

Meer info

Let op!

 • De volgorde waarin modules moeten gevolgd worden is belangrijk¹
 • Soms gelden ook specifieke toelatingsvoorwaarden tot een module. Dit wordt door de klassenraad bepaald.
 • De klassenraad kan ook een vrijstelling toekennen voor een module.
 • Een leerling kan maar één module tegelijk volgen.
 • De overstap van een modulair naar een niet-modulair systeem gebeurt op basis van een beslissing van de klassenraad.

¹ Zie de opleidingenstructuur.

Ik zit al in het BuSO maar in een andere opleidingsvorm 

Als het CLB van je school je IAC-verslag of OV4-verslag verandert in een IAC-verslag voor opleidingsvorm 3, dan kan je je inschrijven in OV3.

Attesten

Als je een modulaire opleiding  (= leerstof wordt opgedeeld in kleinere delen of modules) volgt, kan je deze studiebekrachtiging krijgen:

 • een getuigschrift van verworven competenties, wanneer je een afgerond geheel binnen je opleiding met vrucht hebt beëindigd.
 • een getuigschrift van je opleiding, wanneer je een opleiding van assistentniveau met vrucht hebt gevolgd.
 • een getuigschrift van je alternerende beroepsopleiding, wanneer je de integratiefase met vrucht hebt gevolgd.

Daarnaast kan je behalen:

 • Een deelcertificaat, als je geslaagd bent in een module.
 • Door verschillende deelcertificaten te combineren, kan je een certificaat behalen.
 • Een attest van verworven competenties als je niet geslaagd bent in een module. Daarmee kan je de competenties aantonen die je wel verworven hebt .

Een module waarvoor je een vrijstelling hebt, wordt gezien als een module die je met vrucht hebt gevolgd.

Wat na deze opleiding?

Na de integratiefase kan je gaan werken, want je bent niet meer leerplichtig.

Als je een getuigschrift kreeg, kan je een bijkomende opleiding in de kwalificatie- of integratiefase volgen als de klassenraad dit toelaat.

Je kunt eventueel ook nog een opleiding volgen bij VDABSyntra of in het volwassenenonderwijs.

Tot een graduaatsopleiding en in het Se-n-Se (7de jaar TSO/KSO) kan je worden toegelaten na een toelatingsproef of op basis van reeds gevolgde opleidingen.