BUSO: Opleidingsvorm 3 (OV3)

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 3, heb je een IAC-verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Heb je een verslag voor secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3 van voor 01-09-2023, dan word je beschouwd als een leerling met een IAC-verslag.

In dat verslag staat

 • welke maatregelen je school al heeft genomen om je te helpen
 • waarom dit niet genoeg geholpen heeft bij wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen op school (= leerdoel)

Meer info

Let op!

 • De volgorde waarin modules moeten gevolgd worden is belangrijk¹
 • Soms gelden ook specifieke toelatingsvoorwaarden tot een module. Dit wordt door de klassenraad bepaald.
 • De klassenraad kan ook een vrijstelling toekennen voor een module.
 • Een leerling kan maar één module tegelijk volgen.
 • De overstap van een modulair naar een niet-modulair systeem gebeurt op basis van een beslissing van de klassenraad.

¹ Zie de opleidingenstructuur.

Ik zit al in het BuSO maar in een andere opleidingsvorm 

Als het CLB van je school je IAC-verslag of OV4-verslag verandert in een IAC-verslag voor opleidingsvorm 3, dan kan je je inschrijven in OV3.

Metselaar     Integratiefase   
Beschrijving van de opleiding

Deze opleiding bevat verschillende modules


Module Basis metselwerk

De inhoud van deze module omvat de basisprincipes voor het uitvoeren van eenvoudig metselwerk. Het betreft hier het metselen van half- en éénsteense muren zonder gebruik van stellingen of schragen. Dit metselwerk wordt gevormd door opeenstapeling van kleine elementen, in elkaar verwerkt volgens een bepaald verband en onderling verbonden met mortel.


Module Basis betonconstructies

De inhoud van deze module omvat de basisvaardigheden voor het uitvoeren van eenvoudige betonconstructies (bekisten, betonstaalvlechten en betonneren) zoals dekstenen en boordstenen.

 

Module Opgaand metselwerk

De inhoud van deze module omvat de principes voor het uitvoeren van opgaand metselwerk. Het betreft hier het metselen van volle muren, spouwmuren, het uitvoeren van raam- en deuropeningen met prefabbalken, alsook het plaatsen van waterkerende lagen.

Dit metselwerk wordt gevormd door opeenstapeling van elementen, in elkaar verwerkt volgens een bepaald verband en onderling verbonden met mortel en lijm. Deze bouwelementen kunnen bestaan uit bakstenen of andere bouwblokken.

We willen benadrukken dat bij aanvang van deze module het de bedoeling is de leerlingen zeker nog een tijd te laten werken met reilat en waterpas om de feeling van vlakheid en pas voldoende in te oefenen. Dit zal zijn vruchten afwerpen in de komende modules. Dadelijk “aan de koord werken” zal dit noodzakelijk gevoel negatief beïnvloeden.

 

Module Funderingen op staal

De inhoud van deze module omvat het uitvoeren van funderingen op staal. Het betreft hier het uitvoeren van manueel graafwerk, de voorbereidingen tot het betoneren van funderingsstroken en -platen, het aanbrengen van gestabiliseerd zand, metselen van volle funderingsmuren en het aanbrengen van vertinlagen.

Ondergronds metselwerk is het metselwerk tussen de begane grond en het funderingsbeton. Dit metselwerk moet bestand zijn tegen de optredende belastingen en het ingesijpelde grondwater.

 

Module Basis betonconstructies

De inhoud van deze module omvat de basisvaardigheden voor het uitvoeren van eenvoudige betonconstructies (bekisten, betonstaalvlechten en betonneren) zoals dekstenen en boordstenen.

 

Module Gevelwerk

De inhoud van deze module omvat voornamelijk het uitvoeren van spouwmuren. In tegenstelling tot opgaand metselwerk zal dit metselwerk het algemene uitzicht van het gebouw bepalen. Buiten de verschillende metselverbanden bestaan er ook sierverbanden en reliëfmetselwerk. Deze laatste komen in beperkte mate voor in deze module.

In deze module gaat veel aandacht naar bouwknooppunten zoals aansluitingen tussen binnenmuren en spouwmuren, het integreren en aansluiten van eventueel ter plaatse gegoten betonnen constructies (balken, kolommen, welfsels) op metselwerk, schoorstenen, aansluitingen van spouwmuren op het funderingsmetselwerk, enzovoort.

Het werken op stellingen zit inbegrepen.

 

Module Kelderconstructies en riolering

De inhoud van deze module omvat het uitvoeren van kelders en huishoudelijke ondergrondse riolering- en afwateringsstelsels. Het betreft hier het uitvoeren van manueel graafwerk, het metselen van volle funderingsmuren en het aanbrengen van vertinlagen.

Ook het uitvoeren van draineringen, kelderverluchtingen en keermuren zit in deze module vervat.

Een riolering is een geheel van ontvanginrichtingen en buisleidingen, voorzien van controle- en verzamelputten. Ze dient tot het reukloos afvoeren naar een passende lozingsplaats van wit (regenwater), grijs (huishoudwater) en zwart water (fecaliën). Het plaatsen van grote ontvanginrichtingen (septische put en regenwaterput) en gemetselde onderzoekskamers is niet voorzien in deze module.


Welke lessen krijg je?

Modulair onderwijs wordt georganiseerd zonder opdeling in fasen.

Je krijgt algemene, sociale en beroepsgerichte vorming.

Je leert over hoe je aan de samenleving kan deelnemen en dat je zal werken in het gewone arbeidsmilieu. Dat wil zeggen dat je betaalde arbeid zal verrichten in een gewone werkomgeving.

Algemene en sociale vorming gaat over burgerzin, taalvaardigheid, rekenvaardigheden, gezondheidsopvoeding, leren leren, lichamelijke opvoeding, milieu- educatie, sociaal- emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden en ICT.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je werkplek. Je leert er wat je moet kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen en heeft te maken met de opleidingscompetenties (wat je precies leert in de opleiding), kennis en belangrijke vaardigheden. Dit geeft aan een beroepsopleiding een vaste en duidelijke inhoud die sterk met je beroepsveld verbonden is.

 

De algemene en sociale vorming wordt ofwel niet-modulair ofwel gedeeltelijk modulair georganiseerd.

De beroepsgerichte vorming wordt modulair georganiseerd. In modules komen geen afzonderlijke vakken voor.

Scholen


   BuSO GIBBO Galbergen, Don Boscostraat 39, 2400 Mol    014 31 87 42         t 9   t ba  
   BuSO Sint-Idesbald, De Zilten 52, 8800 Roeselare    051 26 43 00         t 3   t 9   t ba  

Toelatingsvoorwaarden

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 3, heb je een IAC-verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Heb je een verslag voor secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3 van voor 01-09-2023, dan word je beschouwd als een leerling met een IAC-verslag.

In dat verslag staat

 • welke maatregelen je school al heeft genomen om je te helpen
 • waarom dit niet genoeg geholpen heeft bij wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen op school (= leerdoel)

Meer info

Let op!

 • De volgorde waarin modules moeten gevolgd worden is belangrijk¹
 • Soms gelden ook specifieke toelatingsvoorwaarden tot een module. Dit wordt door de klassenraad bepaald.
 • De klassenraad kan ook een vrijstelling toekennen voor een module.
 • Een leerling kan maar één module tegelijk volgen.
 • De overstap van een modulair naar een niet-modulair systeem gebeurt op basis van een beslissing van de klassenraad.

¹ Zie de opleidingenstructuur.

Ik zit al in het BuSO maar in een andere opleidingsvorm 

Als het CLB van je school je IAC-verslag of OV4-verslag verandert in een IAC-verslag voor opleidingsvorm 3, dan kan je je inschrijven in OV3.

Attesten

Als je een modulaire opleiding  (= leerstof wordt opgedeeld in kleinere delen of modules) volgt, kan je deze studiebekrachtiging krijgen:

 • een getuigschrift van verworven competenties, wanneer je een afgerond geheel binnen je opleiding met vrucht hebt beëindigd.
 • een getuigschrift van je opleiding, wanneer je een opleiding van assistentniveau met vrucht hebt gevolgd.
 • een getuigschrift van je alternerende beroepsopleiding, wanneer je de integratiefase met vrucht hebt gevolgd.

Daarnaast kan je behalen:

 • Een deelcertificaat, als je geslaagd bent in een module.
 • Door verschillende deelcertificaten te combineren, kan je een certificaat behalen.
 • Een attest van verworven competenties als je niet geslaagd bent in een module. Daarmee kan je de competenties aantonen die je wel verworven hebt .

Een module waarvoor je een vrijstelling hebt, wordt gezien als een module die je met vrucht hebt gevolgd.

Wat na deze opleiding?

Na de integratiefase kan je gaan werken, want je bent niet meer leerplichtig.

Als je een getuigschrift kreeg, kan je een bijkomende opleiding in de kwalificatie- of integratiefase volgen als de klassenraad dit toelaat.

Je kunt eventueel ook nog een opleiding volgen bij VDABSyntra of in het volwassenenonderwijs.

Tot een graduaatsopleiding en of tot een opleiding in het 7de jaar tso of kso kan je worden toegelaten na een toelatingsproef of op basis van reeds gevolgde opleidingen.