Paletten- en krattenmaker duaal - Syntra leertijd

Opleiding "Paletten- en krattenmaker duaal"

In de opleiding paletten- en krattenmaker duaal leer je:

 • de eigen werkzaamheden en grondstoffen voorbereiden, 
 • (NC)(houtbewerkings)machines in- en omstellen, 
 • onderdelen van paletten en kratten bewerken, vergaren, herstellen en afwerken .

Deze duale opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

 • Beroepskwalificatie paletten- en krattenmaker, niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.
Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: gemiddeld 20u/week (op jaarbasis).
 

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject/curriculumdossier. Hierin staat gedetailleerd wat jij minimaal moet leren. Open het tabblad ‘Lessen’, om het te lezen.

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over 2 jaren.

Bron: www.duaalleren.vlaanderen en omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase’.

Voor deze duale opleiding kan de school een aanloopfase organiseren.
Tijdens de aanloopfase word je voorbereid op de instap in duaal leren.
Er wordt een individueel traject voor jou uitgewerkt. Duur en inhoud van de aanloopfase liggen niet vast.
De aanloopfase kan je maar volgen als je van de klassenraad, na screening, het bindend advies: ‘Aanloopfase’ hebt gekregen. Meer info op school.

Paletten- en krattenmaker duaal - Syntra leertijd

Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht! Deze opleiding wordt momenteel nergens ingericht!

Opleiding "Paletten- en krattenmaker duaal"

In de opleiding paletten- en krattenmaker duaal leer je:

 • de eigen werkzaamheden en grondstoffen voorbereiden, 
 • (NC)(houtbewerkings)machines in- en omstellen, 
 • onderdelen van paletten en kratten bewerken, vergaren, herstellen en afwerken .

Deze duale opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

 • Beroepskwalificatie paletten- en krattenmaker, niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.
Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: gemiddeld 20u/week (op jaarbasis).
 

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject/curriculumdossier. Hierin staat gedetailleerd wat jij minimaal moet leren. Open het tabblad ‘Lessen’, om het te lezen.

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over 2 jaren.

Bron: www.duaalleren.vlaanderen en omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase’.

Voor deze duale opleiding kan de school een aanloopfase organiseren.
Tijdens de aanloopfase word je voorbereid op de instap in duaal leren.
Er wordt een individueel traject voor jou uitgewerkt. Duur en inhoud van de aanloopfase liggen niet vast.
De aanloopfase kan je maar volgen als je van de klassenraad, na screening, het bindend advies: ‘Aanloopfase’ hebt gekregen. Meer info op school.

Toelating

Instapmoment:

Je kan tot en met 15 januari instappen in zowel 3 als 4 duaal.
Starten na deze dag kan enkel als de toelatingsklassenraad akkoord gaat.

Algemene toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde als voor niet-duale studierichtingen met finaliteit arbeidsmarkt (BSO) in 3 en 4 SO:

 • Je moet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht nl.:

            - minstens 16 jaar zijn of
            - al 15 jaar zijn én de 1e 2 leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn.

 • geslaagd zijn in het voorafgaandelijk leerjaar.
 • starten zonder studiebewijs van het onderliggend leerjaar maar toegelaten door de klassenraad omdat je cognitief sterk bent. Het is de klassenraad die hierover een uitspraak doet.
 • als je rechtstreeks overkomt uit een school van een andere Gemeenschap* of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN), kan de klassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding. Dit moet beslist worden binnen de 35 kalenderdagen vanaf je start in dat leerjaar;
 • als je overkomt uit het BuSO**, kan de klassenraad van de school je toelaten. In afwachting van deze beslissing word je onder ontbindende voorwaarden ingeschreven;
 • als je een zij- instromer *** bent, moet de klassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding.

Ook aan de Specifieke toelatingsvoorwaarden van een duale opleiding 2e graad moet je voldoen (zie tabblad ‘Lessen’, standaardtraject).

Voor bepaalde opleidingen gelden er nog bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan ook beschreven in het standaardtraject van de opleiding. Zie tabblad ‘Lessen’.

Een duale opleiding in het SO kan je volgen tot in het schooljaar waarin je 25 jaar wordt.
(Enkel voor Se-n-Se en specialisatiejaren is geen maximumleeftijd)

 

Mag je starten in het 4e jaar duaal?

Als je start in 4 duaal arbeidsmarktgericht/BSO gelden naast de specifieke en bijkomende toelatingsvoorwaarden, de algemene toelatingsvoorwaarden voor 4 BSO nl.:

 • geslaagd zijn in 3 SO (alle finaliteiten) of
 • starten zonder studiebewijs van 3 SO maar mét toestemming van de klassenraad die bepaalt dat je een cognitief sterk functionerende leerling bent of
 • starten met tekorten in vakken van het onderliggend jaar maar mét toestemming van de klassenraad of
 • starten met tekorten in vakken van het onderliggend jaar maar mét toestemming van de klassenraad of
 • in het bezit zijn van een ‘attest van regelmatige lesbijwoning’ van 3 SO als je school het systeem gebruikt van ‘uitstel van delibererende klassenraad tot het einde van de graad’ (zie SO 64 10.1.2) In dat geval stroom je automatisch door.
 • als je overstapt vanuit DBSO of Leertijd beslist de klassenraad in welk leerjaar je wordt toegelaten. Je kan dus rechtstreeks worden toegelaten tot 4 SO duaal.
 • als je overkomt uit een niet-Vlaamse school* of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN), kan de klassenraad van de school je toelaten.

Dit moet beslist worden binnen de 35 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Veranderen van school mag altijd.

Veranderen van studie:

Tot en met 15 januari is veranderen van finaliteit en/of overstappen naar een andere studierichting binnen hetzelfde leerjaar toegestaan.
Stap je later over, dan moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.

Natuurlijk moet je steeds voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de ‘nieuwe’ studierichting.

Lessen

1 dag per week volg je les op SYNTRA + 4 dagen per week breng je door op je werkplek. 

Je opleiding is gebaseerd op het standaardtraject/curriculumdossier van deze 2-jarige duale opleiding. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren op het vlak van:

 • algemene  vorming en
 • beroepsgerichte vorming

Algemene vorming
Deze bestaat uit het Project Algemene vakken, Frans of Engels en de vakoverschrijdende eindtermen van het SO. Deze lessen worden hoofdzakelijk gegeven op de SYNTRA-lesplaats. Ze kunnen ook deels geïntegreerd worden in de beroepsgerichte vorming. Ook praktijklessen worden binnen de SYNTRA- lesplaats voorzien.
Beroepsgerichte vorming is gebaseerd op één/meerdere beroepskwalificaties. Hierin staat precies wat jij moet kunnen als beginnend werknemer in een bepaald beroep.  Deze vorming krijg je vooral op je reële werkplek en gedeeltelijk op SYNTRA.

SYNTRA beslist hoe je opleiding er uit ziet en volgt deze op. Heb je specifieke noden en wens je aanpassingen op school en/of op de werkplek? Bespreek dit met je trajectbegeleider. 

De Syntra-campus kan je opleiding lineair of modulair organiseren.
Lineair? dan volg je les volgens een schooljaarsysteem,
Modulair? dan bestaat je opleiding uit clusters (bundels van leeractiviteiten).

Meer informatie over de inhoud, competenties, beroepskwalificaties en doelstellingen vind je hier.

Meer info over duaal leren op duaalleren.vlaanderen.be.

Attesten

Na 3 duaal finaliteit arbeidsmarkt:

 • Als de SYNTRA vzw. de leerlingen evalueert na elk leerjaar, krijg je na 3 BSO duaal (en na 4 BSO duaal) een oriënteringsattest A, B of C.
 • Als de SYNTRA vzw kiest om te evalueren op het einde van een graad, stroom je na het 1e leerjaar van de 2e graad duaal automatisch door naar het 2e leerjaar van de 2e graad.

Je krijgt op het einde van je 3 BSO duaal:

 • een attest van regelmatige lesbijwoning

 

Na 4 BSO duaal finaliteit arbeidsmarkt kan je volgende studiebewijzen behalen:

 • een getuigschrift van de 2e graad (OK2) als je slaagt voor je volledige duale opleiding (= algemene + beroepsgerichte vorming).
 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming (maar niet voor de algemene vorming). Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.
 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een kleinere deelkwalificatie.

           Let wel: Niet voor elke opleiding is de beroepskwalificatie opgedeeld in deelkwalificaties.
           Deelkwalificaties hebben ook waarde op de arbeidsmarkt.

 • een bewijs van competentie(s) als je enkel afzonderlijke competenties hebt behaald maar ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte.
 • een attest van regelmatige lesbijwoning als je opleiding stopzet en geen competenties hebt bereikt.

Wanneer krijg je je studiebewijs?

Als je je graadsopleiding hebt beëindigd. Meestal is dat op het einde van het schooljaar (30 juni) maar het kan ook tijdens het schooljaar.
De klassenraad beslist wanneer je welk studiebewijs behaalt.

Als je na 3 of 4 duaal overstapt naar een niet- duale studierichting, krijg je altijd een oriënteringsattest.
Dit heb je nodig om toegelaten te worden in een niet- duale studierichting.

Wat na

In de praktijk zullen de meeste leerlingen doorstromen naar de duale vervolgopleiding in de 3e graad.

In theorie kan je in de 3e graad verder studeren in?alle duale BSO- opleidingen van hetzelfde studiedomein. Dit wil niet zeggen dat alle overstappen even vlot haalbaar zijn. Informeer goed of je voldoende basis hebt voor de richting die je kiest.

De overgang naar een opleiding uit een ander studiedomein (en/of andere finaliteit) is soms mogelijk maar wordt best individueel bekeken.

Je kan ook schakelen naar een niet-duaal leersysteem.

Uitzonderlijk?ga je met je onderwijskwalificatie OK2 (getuigschrift 2e graad SO) en/of beroepskwalificatie op niveau 2, aan de slag op de arbeidsmarkt.
Soms zijn de competenties uit de beroepskwalificatie (BK) voldoende om een bepaald beroep uit te oefenen.
De BK2 kan dus (beperkte) waarde hebben op de arbeidsmarkt.