BUSO: Opleidingsvorm 3 (OV3)

Instapmoment:

Je kan tot en met 15 januari instappen in zowel 3 als 4 duaal.
Starten na deze dag kan enkel als de  toelatingsklassenraad akkoord gaat.

Algemene toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde als voor niet-duale studierichtingen  met finaliteit arbeidsmarkt (BSO) in 3 en 4 SO:

 • Je moet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht nl.:
  -minstens 16 jaar zijn of
  -al 15 jaar zijn én de 1e 2 leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn. 
 • geslaagd zijn in het voorafgaandelijk leerjaar (2A of 2B)


 • starten zonder studiebewijs van het onderliggend leerjaar is mogelijk als je toegelaten wordt door de klassenraad omdat je cognitief zeer sterk bent. Het is enkel de klassenraad die hierover een uitspraak doet. 
 • als je rechtstreeks overkomt uit een school van een andere Gemeenschap* of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN), kan de klassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding.Dit moet beslist worden binnen de 35 kalenderdagen vanaf je start in dat leerjaar. 
 • als je overkomt uit het BuSO**, kan de klassenraad van de school je toelaten.In afwachting van deze beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.
 • als je een zij- instromer*** bent, kan de klassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding.
Ook aan de Specifieke toelatingsvoorwaarden van een duale opleiding 2e graad moet je voldoen (zie tabblad ‘Lessen, standaardtraject’).

Voor bepaalde opleidingen gelden er nog bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan ook beschreven in het standaardtraject van de opleiding. Zie tabblad ‘Lessen’.

Je mag secundair onderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt.
(Enkel voor Se-n-Se en specialisatiejaren is geen maximumleeftijd)


Mag je starten in 4 duaal- finaliteit arbeidsmarkt (BSO)?

Als je start in 4 duaal arbeidsmarkt (BSO) gelden naast de specifieke en bijkomende toelatingsvoorwaarden, de algemene toelatingsvoorwaarden voor 4 BSO nl.:

 • geslaagd zijn in 3 SO (alle finaliteiten);


 • starten zonder studiebewijs van 3 SO is mogelijk als je hiervoor toelating krijgt van de klassenraad die bepaalt dat je een cognitief sterk functionerende leerling bent;
 • in het bezit zijn van een 'attest van regelmatige lesbijwoning' van 3 SO als je school het systeem gebruikt van 'uitstel van deliberatie tot het einde van de graad' (zie SO 64 10.1.2). In dat geval stroom je automatisch door;
 • als je overstapt vanuit DBSO of Leertijd beslist de klassenraad klassenraad in welk leerjaar je wordt toegelaten. Je kan dus rechtstreeks worden toegelaten tot 4 SO duaal;
 • als je overkomt uit een niet-Vlaamse school*  of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN),  kan de klassenraad van de school je toelaten.
  Dit moet beslist worden binnen de 35 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar. 

Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van school mag altijd.

Veranderen van opleiding:

Je mag tot en met 15 januari veranderen van finaliteit en/of overstappen naar een andere studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Stap je later over, dan moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.

Natuurlijk moet je steeds voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de ‘nieuwe’ studierichting.

Plaatser boven- en ondergrondse leidingen duaal  BSO 2e Gr   
Beschrijving van de opleiding

In de opleiding 'plaatser boven- en ondergrondse leidingen duaal' leer je:

 • leidingen en buizen plaatsen in een distributienetwerk

Bedoeling is: het distributienetwerk aan te leggen, te vernieuwen en/of uit te breiden.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de Beroepskwalificatie plaatser boven- en ondergrondse leidingen, niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: concreet gaat het over gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis).

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. Open het tabblad ’Lessen’, om het te raadplegen.

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over 2 jaren.  Dat betekent dat je automatisch doorstroomt van 3BSO duaal  naar 4 BSO duaal.

Bron: www.duaalleren.vlaanderen en omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase

Voor deze duale opleiding kan een aanloopfase of aanlooptraject georganiseerd worden. Lees er hier meer over.


Welke lessen krijg je?

Je opleiding is gebaseerd op het standaardtraject/curriculumdossier van deze duale opleiding. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren op het vlak van algemene vorming en beroepsgerichte vorming.

 • Algemene vorming krijg je hoofdzakelijk op school. Deze bestaat uit: het Project algemene vakken (POV), Frans of Engels, lichamelijke opvoeding,  levensbeschouwing, vakoverschrijdende eindtermen van het SO, ... De lessen worden ofwel apart gegeven ofwel (deels) geïntegreerd in de beroepsgerichte vorming. Ook praktijklessen worden op school gegeven. 
 • In de Beroepsgerichte vorming leer je wat je moet kunnen als beginnende werknemer in een bepaald beroep. Deze vorming krijg je vooral op je reële werkplek en deels op school.

In het beroepsgerichte gedeelte van je duale opleiding 2e graad leer je die vaardigheden waarmee je al kan instappen in de arbeidsmarkt.
Idealiter stroom je door naar de 3e  graad.

De school school kan je opleiding lineair of modulair organiseren.
Lineair? dan volg je les volgens een schooljaarsysteem,
Modulair? dan bestaat je opleiding uit clusters (bundels van leeractiviteiten

De school werkt een individueel opleidingsplan voor je uit.
Heb je specifieke noden en wens je aanpassingen op school en/of op de werkplek? Vraag deze dan aan. 

Voor elke duale opleiding bestaat er een standaardtraject/curriculumdossier. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. 

Meer informatie over de inhoud, competenties, beroepskwalificaties en doelstellingen vind je hier.
Meer info over duaal leren op duaalleren.vlaanderen.

Standaardtraject

Meer info op de website duaalleren.vlaanderen.be.
Meer info over het standaardtraject.

Scholen

Geen scholen gevonden.

Toelatingsvoorwaarden

Instapmoment:

Je kan tot en met 15 januari instappen in zowel 3 als 4 duaal.
Starten na deze dag kan enkel als de  toelatingsklassenraad akkoord gaat.

Algemene toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde als voor niet-duale studierichtingen  met finaliteit arbeidsmarkt (BSO) in 3 en 4 SO:

 • Je moet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht nl.:
  -minstens 16 jaar zijn of
  -al 15 jaar zijn én de 1e 2 leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn. 
 • geslaagd zijn in het voorafgaandelijk leerjaar (2A of 2B)


 • starten zonder studiebewijs van het onderliggend leerjaar is mogelijk als je toegelaten wordt door de klassenraad omdat je cognitief zeer sterk bent. Het is enkel de klassenraad die hierover een uitspraak doet. 
 • als je rechtstreeks overkomt uit een school van een andere Gemeenschap* of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN), kan de klassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding.Dit moet beslist worden binnen de 35 kalenderdagen vanaf je start in dat leerjaar. 
 • als je overkomt uit het BuSO**, kan de klassenraad van de school je toelaten.In afwachting van deze beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.
 • als je een zij- instromer*** bent, kan de klassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding.
Ook aan de Specifieke toelatingsvoorwaarden van een duale opleiding 2e graad moet je voldoen (zie tabblad ‘Lessen, standaardtraject’).

Voor bepaalde opleidingen gelden er nog bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan ook beschreven in het standaardtraject van de opleiding. Zie tabblad ‘Lessen’.

Je mag secundair onderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt.
(Enkel voor Se-n-Se en specialisatiejaren is geen maximumleeftijd)


Mag je starten in 4 duaal- finaliteit arbeidsmarkt (BSO)?

Als je start in 4 duaal arbeidsmarkt (BSO) gelden naast de specifieke en bijkomende toelatingsvoorwaarden, de algemene toelatingsvoorwaarden voor 4 BSO nl.:

 • geslaagd zijn in 3 SO (alle finaliteiten);


 • starten zonder studiebewijs van 3 SO is mogelijk als je hiervoor toelating krijgt van de klassenraad die bepaalt dat je een cognitief sterk functionerende leerling bent;
 • in het bezit zijn van een 'attest van regelmatige lesbijwoning' van 3 SO als je school het systeem gebruikt van 'uitstel van deliberatie tot het einde van de graad' (zie SO 64 10.1.2). In dat geval stroom je automatisch door;
 • als je overstapt vanuit DBSO of Leertijd beslist de klassenraad klassenraad in welk leerjaar je wordt toegelaten. Je kan dus rechtstreeks worden toegelaten tot 4 SO duaal;
 • als je overkomt uit een niet-Vlaamse school*  of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN),  kan de klassenraad van de school je toelaten.
  Dit moet beslist worden binnen de 35 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar. 

Kan ik veranderen tijdens het schooljaar?

Veranderen van school mag altijd.

Veranderen van opleiding:

Je mag tot en met 15 januari veranderen van finaliteit en/of overstappen naar een andere studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Stap je later over, dan moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.

Natuurlijk moet je steeds voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de ‘nieuwe’ studierichting.

Kan ik mijn leerjaar overzitten?

Als de school ervoor kiest om te evalueren op het einde van de 2e  graad, kan je het 1e leerjaar van die graad niet overzitten. Je stroomt automatisch door naar het 2e leerjaar.

Voetnoten

* Frans- of Duitstalige Belgische school of buitenlandse school

** leerlingen met verslag buitengewoon onderwijs, met uitzondering van OV4 

*** Zij- instromer: jongeren die het onderwijs al hebben verlaten, met of zonder kwalificatie. Maar die zich na een onderbreking, opnieuw willen inschrijven voor een duale opleiding.

Attesten

Na 3 duaal finaliteit arbeidsmarkt (BSO):

-Als de school kiest om de leerlingen te evalueren na elk leerjaar, krijg je na 3 BSO duaal (en na 4 BSO duaal)

 • een oriënteringsattest A,B of C.

-Als de school kiest om te evalueren op het einde van een graad, stroom je na 3 BSO duaal automatisch door naar het 2e  leerjaar van de 2e graad.
Je krijgt op het einde van 3 BSO duaal:

 • een attest van regelmatige lesbijwoning
Na 4 BSO duaal finaliteit arbeidsmarkt kan je volgende studiebewijzen behalen:
 
 • een getuigschrift van de 2e graad (OK2) als je slaagt voor je volledige duale opleiding (= algemene +beroepsgerichte vorming).
 •  een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming (maar niet voor de algemene vorming).
 • een bewijs van deelkwalificatie(s) als je geslaagd bent voor een deelkwalificatie. Dit is het geval wanneer de beroepskwalificatie(s) is/zijn opgedeeld in kleinere deelkwalificaties. Deze hebben ook waarde op de arbeidsmarkt. 
 • een bewijs van competentie(s) als je enkel afzonderlijke competenties hebt behaald maar ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte.
 • een attest van regelmatige lesbijwoning als je je opleiding stopzet en geen competenties hebt bereikt. 
Je behaalt je studiebewijs op het einde van je opleiding. De klassenraad evalueert je wanneer deze is afgerond en wanneer je welk studiebewijs behaalt. 
Meestal is dat op het einde van het schooljaar (30 juni). In duale opleidingen kan je ook studiebewijzen behalen tijdens het schooljaar of na 30 juni op het ogenblik dat je de resterende competenties hebt verworven. 
 
Uitzondering
Als je na 3 of 4 duaal overstapt naar een niet-duale studierichting, krijg je altijd een oriënteringsattest van de klassenraad. Zelfs al had je vorige school gekozen voor een graadsevaluatie.
Dit heb je nodig om toegelaten te worden in een niet- duale studierichting.

Wat na deze opleiding?

De duale 2e graadopleiding wordt niet gezien als een eindpunt maar als onderbouw van de 3e graad. In de praktijk zullen de meeste leerlingen dus doorstromen naar de duale vervolgopleiding in de 3e graad.

In theorie kan je in de 3e graad verder studeren in alle arbeidsmarktgerichte (BSO) opleidingen van hetzelfde studiegebied. Dit wil niet zeggen dat alle overstappen even vlot haalbaar zijn. Informeer goed of je voldoende basis hebt voor de richting die je kiest.

De overgang naar een studierichting uit een ander studiegebied is soms mogelijk maar bespreek je best vooraf met je school en/of je CLB.

Je kan ook overschakelen naar een niet-duaal leersysteem.

Uitzonderlijk ga je na een duale 2e graadsopleiding BSO aan de slag op de arbeidsmarkt.
Meestal is er nog geen uitgesproken verband tussen de 2e graadsopleiding en een bepaald beroep.