Basis mobiliteit - Niet-graadgebonden

Studierichting "Basis mobiliteit"

In de opleiding basis mobiliteit leer je onder begeleiding:

 • routinematige handelingen uitvoeren voor het vervangen en herstellen van banden, het voorbewerken van carrosserie
 • Je leert handelingen uitvoeren voor het onderhouden en herstellen van fietsen?
 • Je voert de voorbereidende werkzaamheden
 • Je vervangt banden en wielen en herstelt banden
 • Je voert eenvoudige voorbewerking voor carrosserie uit
 • Je plakt de nodige onderdelen af in functie van de gekozen voorbewerking
 • Je voert een onderhoud van een fiets uit
 • Je identificeert oorzaken van mechanische storingen aan de fiets en vervangt of herstelt mechanische systemen van de fiets.

Je gebruikt de passende gereedschappen, materieel en producten en houdt rekening met de regelgeving in verband met veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn.
Je leert brede basistechnieken om op het einde van de opleidingsfase een keuze te kunnen maken in de kwalificatiefase.
Basis mobiliteit bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Basis mobiliteit         



Beschrijving van de opleiding

In de opleiding basis mobiliteit leer je onder begeleiding:

 • routinematige handelingen uitvoeren voor het vervangen en herstellen van banden, het voorbewerken van carrosserie
 • Je leert handelingen uitvoeren voor het onderhouden en herstellen van fietsen?
 • Je voert de voorbereidende werkzaamheden
 • Je vervangt banden en wielen en herstelt banden
 • Je voert eenvoudige voorbewerking voor carrosserie uit
 • Je plakt de nodige onderdelen af in functie van de gekozen voorbewerking
 • Je voert een onderhoud van een fiets uit
 • Je identificeert oorzaken van mechanische storingen aan de fiets en vervangt of herstelt mechanische systemen van de fiets.

Je gebruikt de passende gereedschappen, materieel en producten en houdt rekening met de regelgeving in verband met veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn.
Je leert brede basistechnieken om op het einde van de opleidingsfase een keuze te kunnen maken in de kwalificatiefase.
Basis mobiliteit bereidt leerlingen voor op een vlotte doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Welke lessen krijg je?

In opleidingsvorm 3 krijg je algemene, sociale en beroepsgerichte vorming.

Je leert over hoe je aan de samenleving kan deelnemen en dat je zal werken in het gewone arbeidsmilieu. Dat wil zeggen dat je betaalde arbeid zal verrichten in een gewone werkomgeving.

Algemene en sociale vorming gaat over burgerzin, taalvaardigheid, rekenvaardigheden, gezondheidsopvoeding, leren leren, lichamelijke opvoeding, milieu- educatie, sociaal- emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden en ICT.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je werkplek. Je leert er wat je moet kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen en heeft te maken met de opleidingscompetenties (wat je precies leert in de opleiding), kennis en belangrijke vaardigheden. Dit geeft aan een beroepsopleiding een vaste en duidelijke inhoud die sterk met je beroepsveld verbonden is.

In opleidingsvorm 3 zijn de scholen verplicht om een minimum aantal lessen te voorzien in algemene en sociale vorming en in beroepsgerichte vorming, afhankelijk van de fase van je opleiding. Dit betekent dat scholen daarnaast een invulling kunnen geven aan de overige vrije uren. Hieronder zie je de minimumlessentabel per fase:

Fases Algemene en Sociale Vorming       Beroepsgerichte Vorming       Werkervaring       TOTAAL
Observatiefase    14    16      32
Opleidingsfase    10    13      32
Kwalificatiefase    10    19    Stage binnen Beroepsgerichte Vorming       32
Integratiefase    14    24    38

Scholen

Momenteel is er bij ons geen school gekend die deze opleiding inricht.

Toelatingsvoorwaarden

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Het CLB moet in dat verslag nagaan welke maatregelen je huidige school al nam om je te ondersteunen en moet aangeven waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen te behalen in een school voor gewoon basisonderwijs of secundair onderwijs.

Meer info in de omzendbrief

Attesten

Studiebekrachtiging op het einde van de OPLEIDINGSFASE


Op het einde van de opleidingsfase kan de klassenraad een studieadvies geven.

Dit advies is verplicht, als

 • je een verslag van opleidingsvorm 3, type basisaanbod hebt, en je kan de overstap maken naar het gewoon onderwijs.

Dit advies is niet verplicht, als

 • je een verslag van opleidingsvorm 3, type basisaanbod hebt en je niet naar het gewoon onderwijs gaat, of:
 • je een verslag hebt van opleidingsvorm 3 met een ander type.

Op het einde van de opleidingsfase krijg je een bewijs van competenties waarop staat welke competenties je hebt behaald, maar dit bewijs is geen toelatingsvoorwaarde voor de kwalificatiefase.

De klassenraad beoordeelt de overgang naar het volgende leerjaar of de volgende fase.

Wat na deze opleiding?

Na de opleidingsfase ga je verder in de kwalificatiefase. (Vanaf 2021-22 wordt het eerste jaar van de opleidingsfase ingericht. Vanaf 2022-23 ook het tweede jaar van de opleidingsfase. Meer info hierover vind je hier.)  

Vanuit een breed basisstructuuronderdeel kies je in de kwalificatiefase meer beroepsspecifiek. 

Je kan in de kwalificatiefase een opleiding uit hetzelfde studiedomein volgen, maar je mag ook een opleiding uit een ander studiedomein volgen. 

In de kwalificatiefase sluiten in het studiedomein STEM deze opleidingen nauw aan bij basis mobiliteit in de opleidingsfase: 

 • Bandenmonteur 

 • Fietshersteller 

 • Voorbewerker Carrosserie