Omsteller verspaning en monteerder-afregelaar duaal - Derde graad

Studierichting "Omsteller verspaning en monteerder-afregelaar duaal"

In deze opleiding leer je:

 • bewerkingsvoorwaarden en gereedschapsvoorwaarden vastleggen
 • hulpgereedschappen definiëren en stukken bewerken met actuele conventionele en gestuurde machines
 • stukken uit diverse materiaalsoorten (ferro, non-ferro en kunststoffen) vervaardigen volgens oppervlakte- en volumetrische specificaties (3D)
 • onderdelen, componenten en verbindingsstukken monteren

Deze duale opleiding is gebaseerd op de 

 • Beroepskwalificatie monteerder-afregelaar, niveau 4 
 • Beroepskwalificatie omsteller verspaning, niveau 4
 • Beroepskwalificatie productieoperator kunststoffen (machineregelaar), niveau 4

Je brengt in dit specialisatiejaar heel wat tijd door op de werkvloer. Concreet gaat het om minstens 20u per week. Dat is meer dan de helft van de opleiding. De rest leer je op school.  

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. De opleiding kan lineair of modulair georganiseerd worden. Lineair dan volg je les volgens een schooljaarsysteem, modulair dan bestaat je opleiding uit clusters (bundels van leeractiviteiten).

Bron: www.duaalleren.vlaanderen en de omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase’.

Omsteller verspaning en monteerder-afregelaar duaal               Beschrijving van de opleiding

In deze opleiding leer je:

 • bewerkingsvoorwaarden en gereedschapsvoorwaarden vastleggen
 • hulpgereedschappen definiëren en stukken bewerken met actuele conventionele en gestuurde machines
 • stukken uit diverse materiaalsoorten (ferro, non-ferro en kunststoffen) vervaardigen volgens oppervlakte- en volumetrische specificaties (3D)
 • onderdelen, componenten en verbindingsstukken monteren

Deze duale opleiding is gebaseerd op de 

 • Beroepskwalificatie monteerder-afregelaar, niveau 4 
 • Beroepskwalificatie omsteller verspaning, niveau 4
 • Beroepskwalificatie productieoperator kunststoffen (machineregelaar), niveau 4

Je brengt in dit specialisatiejaar heel wat tijd door op de werkvloer. Concreet gaat het om minstens 20u per week. Dat is meer dan de helft van de opleiding. De rest leer je op school.  

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. De opleiding kan lineair of modulair georganiseerd worden. Lineair dan volg je les volgens een schooljaarsysteem, modulair dan bestaat je opleiding uit clusters (bundels van leeractiviteiten).

Bron: www.duaalleren.vlaanderen en de omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase’.

Welke lessen krijg je?

Je opleiding is gebaseerd op het standaardtraject (vanaf 1/9/2025 curriculumdossier) dat werd uitgeschreven voor deze opleiding. Hierin staat gedetailleerd wat jij minimaal moet leren op het vlak van:

 • Algemene vorming
 • Beroepsgerichte vorming

Algemene vorming bestaat uit: het Project algemene vakken (PAV), Frans of Engels,  levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, … De lessen krijg je hoofdzakelijk op school of (deels) geïntegreerd in de beroepsgerichte vorming. Op school worden ook praktijklessen gegeven.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je reële werkplek. Je leert wat je moet kunnen als beginnende werknemer in een bepaald beroep. Op de werkvloer leer je nieuwe vaardigheden en vervolmaak je je.

Er bestaan geen algemene lessenroosters. Scholen beslissen zelf hoe ze het standaardtraject vertalen naar lessen en ze kunnen eigen accenten leggen. Lessen kunnen dus verschillen van school tot school en zelfs van leerling tot leerling. Het is ook de school die je opleiding opvolgt. Om hier zicht op te krijgen contacteer je zelf de school van je keuze.

Werkplekleren? Een werkplek vinden is zeer belangrijk. Per schooljaar krijg je hier een periode van 20 opleidingsdagen voor. Deze termijn gaat in vanaf je 1ste lesdag in de duale opleiding. De periode waarin je nog geen werkplek hebt gevonden, wordt door de school voltijds ingevuld. Slechts in enkele situaties kan de periode van 20 opleidingsdagen, verlengd worden.

Je trajectbegeleider kan je helpen bij het zoeken naar een werkplek. Als je binnen de vastgelegde termijn geen overeenkomst hebt afgesloten met een bedrijf, moet je met je duale opleiding stoppen.

De school werkt voor jou een individueel opleidingsplan uit waarin wordt rekening gehouden met je werkplek en je specifieke noden.

Heb je nood aan aanpassingen op school en/of op de werkplek? Bespreek dit met je trajectbegeleider.

Voor elke duale opleiding bestaat er een standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. Meer informatie over de inhoud, competenties, beroepskwalificaties en doelstellingen vind je op de website over de opleidingsinhouden.

Meer info over duaal leren op duaalleren.vlaanderen.be.

Scholen


Geen scholen gevonden.

Toelatingsvoorwaarden

Let op!

 

Voor een opleiding in het buitengewoon onderwijs OV4 moet je een OV4-verslag hebben, opgesteld door een CLB. Een overstap maken naar BuSO OV4 vanuit een andere opleidingsvorm kan onder bepaalde voorwaarden (zie SO/2011/03/BuSO, 14)  Hiervoor moet het IAC-verslag worden aangepast. Dit gebeurt na overleg tussen de klassenraad, het CLB en de ouders.

 

Specifieke toelatingsvoorwaarden om te mogen starten in een duale opleiding:

 

 • Je moet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht en dus
  • minstens 16 jaar zijn of
  • 15 jaar zijn én de 1ste 2 leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn.

Algemene toelatingsvoorwaarden bij de start van 7BSO duaal

 

 • het diploma secundair onderwijs hebben behaald of een studiegetuigschrift van het 2de of 3de leerjaar van de 3de graad SO binnen hetzelfde studiegebied.
 • het diploma SO of studiegetuigschrift van 6 SO hebben behaald in een studierichting van een ander studiegebied. In dit geval moet de klassenraad akkoord gaan. Voor de studierichtingen ‘Thuis en bejaardenzorg/zorgkundige’ en ‘Verzorgende/zorgkundige duaal’ geldt dit niet; hier is de toelating enkel mogelijk binnen hetzelfde studiegebied.
 • Zonder studiebewijs van het onderliggend leerjaar kan je door de klassenraad worden toegelaten op basis van ‘cognitief sterk functioneren’. Het is de klassenraad die bepaalt of dit bij jou het geval is.
 • als je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school komt, kan de klassenraad van de school je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar. Voor de duale opleidingen ‘Thuis en bejaardenzorg/ zorgkundige’ en ‘Verzorgende/zorgkundige’ kunnen enkel die leerlingen die komen uit een (verwante) opleiding Personenzorg van een Frans- of Duitstalige school in België, toegelaten worden mits akkoord van de klassenraad.
 • Overstappen vanuit BuSO OV 1,2 of 3 is niet mogelijk.
 • Als je uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) komt, kan de klassenraad van de school je toelaten. Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.
 • Als je een zij- instromer ** bent, kan de klassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding.

 

Voor bepaalde studierichtingen zijn specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing (medisch, veiligheid, topsportstatuut, ...). De toelatingsvoorwaarden voor jouw richting kan je hier opzoeken. Kies je opleiding en volg de link naar het curriculumdossier/standaardtraject.Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van school mag altijd.

Veranderen van studie:

 • Tot en met 30 september mag je veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting (naar niet-duaal). Na op de hoogte te zijn van het advies van de klassenraad van de studierichting die je tot dan toe volgt, kan de klassenraad afwijken van deze datum. Dit gebeurt uitzonderlijk en omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.
 • Tot en met de 1ste lesdag van november mag je overgaan naar een andere duale opleiding. Stap je later over dan moet de klassenraad akkoord gaan.


Overzitten

Indien nodig kan de klassenraad beslissen dat je je jaar moet overzitten. 


 

* Frans- of Duitstalige Belgische school of buitenlandse school
** Zij- instromer: jongeren die het onderwijs al hebben verlaten, met of zonder kwalificatie. Maar die zich na een onderbreking, opnieuw willen inschrijven voor een duale opleiding.


Meer info: zie regelgeving SO

Attesten

Je kan volgende studiebewijzen behalen:

 • Het diploma secundair onderwijs als je geslaagd bent voor je volledige duale opleiding (algemene + beroepsgerichte vorming);
 • Het studiegetuigschrift van het 3e leerjaar van de 3e graad BSO als je geslaagd bent voor je volledige duale opleiding.;
 • Een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor alle vakken van de beroepsgerichte vorming, maar niet voor alle vakken algemene vorming. Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.;
 • Een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een kleiner afgerond geheel uit een beroepskwalificatie. Ook deze deelkwalificaties hebben hun belang op de arbeidsmarkt. Niet elke beroepskwalificatie is opgedeeld in deelkwalificaties.;
 • Een bewijs van competenties als je enkele afzonderlijke competenties hebt behaald maar geen recht hebt op 1 van bovenvermelde studiebewijzen. Als je bovenop een beroepskwalificatie/deelkwalificatie bijkomende competenties behaalt, kan je wel een extra bewijs van competentie(s) behalen.

De klassenraad beslist wanneer je opleiding is afgerond, welk studiebewijs je krijgt en wanneer. Dat is meestal op het einde van het schooljaar (30 juni) maar het kan ook tijdens het schooljaar.

Let wel: je ontvangt niet alle bovenvermelde studiebewijzen tegelijk. Een onderwijskwalificatie omvat al beroepskwalificatie(s) en of deelkwalificatie(s). Beroepskwalificatie omvatten al evt. onderliggende deelkwalificaties

Wat na deze studierichting?

Als je slaagt in dit specialisatiejaar behaal je je diploma secundair onderwijs.
Na deze duale opleiding kan je:

 • gaan werken of
 • verder studeren. Dat kan op verschillende niveaus. Niet elke overstap zal even makkelijk zijn.
  Bespreek dit vooraf met je trajectbegeleider of CLB.

Werken?
Heb je een/enkele beroepskwalificaties behaald?
Vergeet dan niet deze voor te leggen aan je (toekomstige) werkgever. Ze zijn belangrijk voor de arbeidsmarkt.

Verder studeren?

 • Je kan nog een ander specialisatiejaar BSO kiezen. Kies je een 7 BSO uit een ander studiegebied, dan moet je de toestemming hebben van de klassenraad. Dit betekent niet dat in de praktijk alle overgangen gemakkelijk zijn.
 • Je kan een 7de leerjaar ASO/KSO/BSO gericht op hoger onderwijs kiezen om de overstap naar het hoger onderwijs te maken.

Graduaten maken deel uit van het hoger onderwijs en situeren zich qua niveau tussen het SO en de professionele bachelor. Ze bereiden je voor op het uitoefenen van een bepaald beroep. 

Misschien zijn extra VDAB-opleidingen, opleidingen binnen het Volwassenenonderwijs, Defensie of Politie… ook het overwegen waard?

Nadenken over je keuze of meer informatie nodig? Ga naar sidin.onderwijskiezer.be.

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap

VKS - Beroepskwalificatie niveau 3: Omsteller verspanning

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Monteerder-afregelaar

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Productieoperator kunststoffen (machineregelaar)