Officier bij defensie (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Officier bij defensie?

Defensie herbergt zeer veel verschillende soorten functies. Alle info vind je op de website en bij de regionale informatiecentra. Adressen bij 'links'.

Je werkt in het leger als officier, commandant of in een andere verantwoordelijke functie. Je beveelt, je geeft instructies en je leidt acties van de strijdkrachten in militaire operaties ter verdediging van het land. Je coördineert het personeel en de middelen die worden ingezet en evalueert doorlopend de situatie.
Je handelt steeds volgens de orders, de regels, het nationale defensiebeleid en de instellingen.
Je hebt kennis van : verschillende talen, gevechtsprocédés, managementtechnieken, geografische informatiesystemen (GIS) .. Je werkt op gespecialiseerde domeinen van het leger (luchtmacht, zeemacht, veldartillerie...).

Algemene aanwervingsvoorwaarden:
Alle kandidaten, zowel mannen als vrouwen, moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Belg zijn of burger van een lidstaat van de Europese Unie;
 • de kandidaat laat een inschrijvingsdossier opmaken voor de uiterste inschrijvingsdatum, best voor 1 mei, in het Defensie-informatiecentrum van de provincie van zijn woonplaats, de kandidaat-piloten voor 1 april;
 • in het bezit zijn van een diploma van secundair onderwijs;
 • een getuigschrift van goed zedelijk gedrag voorleggen;
 • de leeftijd van 34 jaar niet bereikt hebben op 31 december van het jaar van indiensttreding;
 • slagen en zich batig rangschikken voor de toelatingsproeven die bestaan uit:  
  - basisselectieproeven bij de inschrijving in het Defensiehuis-informatiecentrum; 
  - proeven in de Dienst Onthaal en Oriëntatie (DOO) te Neder-over-Heembeek: 
  - een medisch basisonderzoek, voor kandidaat-piloten meer uitgebreide medische tests; 
  - proeven om de fysieke geschiktheid te evalueren door middel van een ergonomische fietsproef; 
  - individuele en collectieve psychotechnische proeven die de intellectuele geschiktheid en de karakteriële eigenschappen van de kandidaat beoordelen; 
  - een persoonlijkheidsinterview; 
  - een oriëntatie-interview; ? 
  - literaire en wiskundige proeven in de Koninklijke Militaire School (KMS): 
  - taalexamens: een examen over de grondige kennis van de eerste landstaal en een examen elementaire kennis van de tweede landstaal (Frans of Duits); 
  - een examen wiskunde:een gemeenschappelijk gedeelte voor alle kandidaten gebaseerd op het programma van de derde graad ASO met vier uur wiskunde; 
  - een bijkomend onderdeel voor de kandidaten van de Polytechnische faculteit gebaseerd op het programma van de derde graad ASO met zes uur wiskunde.

Specifieke toelatingsvoorwaarden:

 • De kandidaat-artsen en -tandartsen moeten geslaagd zijn in het toelatingsexamen tot arts of tandarts dat door de universiteiten wordt georganiseerd.
 • De kandidaat-piloten: 
  - hebben de leeftijd van 26 jaar niet bereikt op 31 december van het jaar van indiensttreding; 
  - moeten hun voorkeur aanduiden in eerste prioriteit; 
  - hebben een perfect zicht met beide ogen zonder correctieglazen; 
  - laten een inschrijvingsdossier opmaken voor de uiterste inschrijvingsdatum, best voor 1 april.
 • Voor de kandidaat-dekofficieren bij de Marinecomponent via de opleiding master in de nautische wetenschappen moet het binoculair zicht normaal zijn, het zicht met elk oog 7/10 en met correctie 10/10 met beide ogen.

OPLEIDING:
Defensie organiseert opleidingen voor kandidaat-beroepsofficieren voor de Land-, de Lucht-, de Medische en de Marinecomponent. Het aantal te begeven plaatsen, de toelatingsvoorwaarden en de data van inschrijving worden aangekondigd in het Belgisch Staatsblad. Wij bespreken hier de mogelijkheid om beroepsofficier te worden via normale werving.
Defensie doet ook een bijzondere werving op diploma van beroepsofficier voor wie reeds afstudeerde in het hoger onderwijs en een aanvullende werving voor academische bachelorstudenten. 
Er zijn verschillende wegen om officier te worden: 

Officier via de Koninklijke Militaire School:
De vorming van de officier langs de Koninklijke Militaire School bestaat uit drie fasen:

 • 1. De militaire fase: zes weken initiële militaire opleiding, gevolgd door jaarlijks enkele weken militaire opleiding.
 • 2. De academische vorming aan de Polytechnische faculteit (ingenieurswetenschappen) of de faculteit Sociale en militaire wetenschappen (Sociale en Militaire wetenschappen). Gelijktijdig worden de sportieve en militaire vorming voortgezet. 
  De leerling-officieren staan ter beschikking van hun respectievelijke componenten gedurende de maand juli en driemaal een week verdeeld over het academiejaar. De leerling-officieren Luchtcomponent van de faculteit Sociale en Militaire wetenschappen zijn eveneens ter beschikking tijdens de maand juli. 
  De studenten krijgen les vanuit de twee faculteiten. De taallessen (Frans, Engels of Duits) in de bachelorjaren bereiden o.a. voor op het wettelijk examen voor de kennis van de tweede taal. De Polytechnische faculteit: vijf jaar (drie jaar bachelor en twee jaar master). 
  Het programma van de eerste drie jaren geeft voorrang aan de basiswetenschappen zoals wiskunde, fysica, mechanica, chemie, communicatie, informatiesystemen en sensoren, bouwkunde en materiaalleer. In de masterjaren komen de toegepaste wetenschappen aan bod. 
  In het tweede masterjaar zijn de specialisaties wapensystemen, bouwkunde, mechanica en telecommunicatie voorzien. De faculteit Sociale en Militaire wetenschappen: vijf jaar (drie jaar bachelor en twee jaar master). De student krijgt gedragswetenschappen zoals recht, filosofie, psychologie of sociologie. Er zijn ook militaire vakken met o.a. militaire technologie, militaire geschiedenis, leiderschap en defensieproblemen. Ook wiskunde, statistiek, informatica, economie en natuurlijk management staan op het programma. 
  Het masterprogramma biedt twee oriëntaties aan: management en wapensystemen; defensie en politieke wetenschappen. Gedurende de opleiding kan worden gekozen voor meer technisch georiënteerde en specifieke leervakken toegepast op elke component.
 • 3. De derde fase heeft plaats na het verblijf aan de KMS. De officieren volgen in een wapenschool of in een vervolmakingscentrum de beroepsvorming die eigen is aan het korps waartoe zij behoren. De leerlingen die met vrucht de vijf academiejaren van de Polytechnische faculteit beëindigen, mogen de titel van burgerlijk ingenieur voeren.

  De leerling-piloten krijgen tijdens hun academische studies het programma 'Air Academics' gespreid over alle jaren van de Polytechnische faculteit en de faculteit Sociale en Militaire wetenschappen. Vanaf het einde van het tweede jaar begint de basisopleiding van de piloot (Basic Flying Training). De vliegopleiding neemt na het beëindigen van de academische vorming nog 23 maanden in beslag.

  Defensie organiseert ook een Voorbereidende divisie op de KMS:
  Toelatingsvoorwaarden:
  Kandidaten moeten in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs. Qua leeftijdsvoorwaarden kan je vanaf 17 jaar de opleiding volgen. Je mag echter niet ouder zijn dan 33 jaar op 31 december van het wervingsjaar (burgerkandidaten en militairen). Iedereen moet ook een aantal selectieproeven (medisch, sportief en psychotechnisch) en examens eerste taal, tweede taal en wiskunde doormaken. Wie voor alle proeven slaagt en zich batig rangschikt, wordt toegelaten. Burgerkandidaten tekenen een dienstverbintenis van één jaar.
  Info:
  De Voorbereidende Divisie van de KMS bereidt voor op de toelatingswedstrijd van de KMS. De VDKMS in Saffraanberg bereidt burgers en militairen gedurende een jaar voor op de studies in de KMS, zowel voor de faculteit sociale en militaire wetenschappen als voor de Polytechnische faculteit. Je ontvangt tijdens die periode een soldij, een eindejaarspremie en vakantiegeld. Bovendien zijn logement (de VDKMS is een internaat, behalve voor gehuwden en officieel samenwonenden), voeding, studiereizen en culturele activiteiten gratis. Je ouders behouden het recht op kinderbijslag. Militaire kandidaten worden in onderhoud geplaatst. Er verandert niets aan hun statuut of wedde en het jaar VDKMS telt mee voor bevorderingen.
  Het schooljaar start met een periode van militaire initiatie in het kamp van Elsenborn. Aansluitend volgt de wetenschappelijke vorming met weken van 44 lesperiodes. Het accent wordt gelegd op die vakken die tijdens de verdere studies in de KMS evenzeer belangrijk zijn: twaalf tot zestien lesuren wiskunde, acht uren eerste taal, acht uren tweede taal, vijf uren fysieke vorming.
  De andere lesuren worden verdeeld tussen fysica, scheikunde, Engels, geschiedenis en burgerzin. Je wordt permanent begeleid en geëvalueerd, en in januari en mei zijn er examens van alle vakken.
  Tijdens het jaar ontvang je informatie over de krijgsmachtdelen en breng je ook bezoeken aan verschillende eenheden. Op die manier krijg je een duidelijker beeld van het leger. Het helpt je een juiste keuze te maken uit de verschillende studierichtingen en krijgsmachtdelen bij de inschrijving voor de toelatingswedstrijd van de KMS. De studies worden regelmatig onderbroken voor periodes adventure training. Juist voor het kerstverlof ga je drie dagen naar de streek van Eupen en na de examens van januari volgt een tweedaagse oefening in de omgeving van Lier. Voor het paasverlof breng je drie dagen door in het opleidingscentrum voor Commando's in MARCHE-LES-DAMES om er elementaire technieken aan te leren. Het schooljaar wordt afgesloten met een studiereis naar Normandië.
   
 • Officier via een academische opleiding aan een burgeruniversiteit naar keuze: 
  De militaire initiatiefase van ongeveer zes weken samen met de studenten van de KMS. De academische vorming aan de VUB of de KU Leuven voor arts, dierenarts, tandarts of  apotheker. Gelijktijdig worden een voorbereidende taalcursus met het oog op het wettelijk examen over de kennis van de tweede landstaal en een aanvullende militaire vorming georganiseerd. 
  De student die met succes de hele academische cyclus heeft doorlopen, verkrijgt het wettelijk diploma van arts, apotheker, tandarts of dierenarts. De applicatiefase in een applicatieschool van de Medische Component bestaande uit een professionele vorming van zes tot negen weken. 

  Industriële Hogeschool:
  De militaire initiatiefase van zes weken samen met de studenten van de KMS. De studies aan de VUB tot master industriële wetenschappen elektromechanica of elektronica. Volgens de behoeften kunnen masters in functie van de gekozen specialiteit elders gevolgd worden. Tijdens deze periode worden cursussen tweede taal en stages voor militaire opleiding georganiseerd. Een cyclus van ongeveer een jaar voor militaire vervolmaking en voor bijkomende technische opleiding in de scholen en/of eenheden van de component waartoe de kandidaat behoort. 

  Hogere Zeevaartschool:
  De militaire initiatiefase van zes weken samen met de studenten van de KMS. De opleiding tot master in de nautische wetenschappen aan de Hogere Zeevaartschool te Antwerpen of Den Helder (Nederland). Gelijktijdig ontvangt de kandidaat een bijkomende militaire en zeevaartopleiding, evenals een voorbereiding op het wettelijk examen over de kennis van de tweede landstaal. Een stage van ongeveer 15 maand in de applicatieschool van de Marinecomponent waar de specifieke vakken eigen aan de Marinecomponent worden gegeven. De stage wordt afgesloten met het wettelijk vakexamen.

Officier via de Vrijwillige Militaire Inzet (EVMI)
Dit wordt in de volksmond ook vaak de “vrijwillige militaire dienst” genoemd.

Inschrijvingsvoorwaarden EVMI:

 • Je hebt de Belgische nationaliteit of die van een lidstaat van de Europese Unie. In dit laatste geval moet je hebben voldaan aan de dienstplichtwetten van het land waarvan je de nationaliteit hebt.
 • Je kunt je uitdrukken in het Nederlands of het Frans.
 • Je hebt niet het statuut van gewetensbezwaarde. Indien nodig kun je dit statuut intrekken.
 • Leeftijd Max 26 jaar voor de officieren
 • Je bent in bezt van een Bachelordiploma

  Bijkomende interessante inlichtingen: 
  • de minimum dienstneming is voor 24 maanden (2 jaar) een verlenging van de dienstneming met telkens 6 maanden is mogelijk als voldaan wordt aan enkele voorwaarden
  • de maximale duur van de dienstneming is 48 maanden voor de officieren en onderofficieren
  • de militaire vorming is identiek aan deze van de andere kandidaten die dezelfde functies zullen uitoefenen
  • een overgang naar de categorie van de aanvullingsmilitairen (vast contract) is op termijn mogelijk indien voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden
  • de eerste 6 maand wordt een soldij betaald van ongeveer 7 € per dag met: behoud van sociale rechten zoals werkloosheidsuitkering en kinderbijslag gratis logement en voeding gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer gratis uitrusting en kledij na de eerste 6 maanden word je betaald als elke andere militair of kandidaat-militair van dezelfde personeelscategorie

Officier van het hulpkader (Piloot of luchtverkeersleider)
De gehele vorming duurt ongeveer drie jaar. De militaire vorming bestaat uit zes weken militaire initiatie samen met de leerlingen van de Koninklijke Militaire School (KMS) te Elsenborn en twee maanden basis- en gespecialiseerde cursussen. In de KMS wordt daarna via het programma ATC Academics een jaar gegeven met Engels, meteorologie, mechanica, elektronica, navigatie en communicatie. De verdere opleiding gebeurt in de Air Traffic Control (ATC)-school te Gavere (56 weken) en in de eenheid (54 weken). Deze opleiding omvat theorie, praktijklessen op de simulator en vorming in een operationele omgeving. De leerlingen brengen veel tijd door in de controletoren en in de radarzaal.


Welke beroepen zijn aan deze beroepsfiche gekoppeld?

Leidinggevende defensie


Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

           

Wil je meer weten?Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Beroepskwalificatie niveau 4: Lager onderofficier bij defensie

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Keuronderofficier bij defensie

VKS - Beroepskwalificatie niveau 5: Hoofdonderofficier bij defensie

VKS - Beroepskwalificatie niveau 6: Lager officier bij defensie


Interessante links
Beroepeninfo: Defensie