Ondersteuningsmodel Basisonderwijs

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Vanaf 1/9/2017 ziet de ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften er anders uit.
Tot en met 31/8/17 konden leerlingen die aan bepaalde voorwaarden voldeden beroep doen op GON of ION.
Deze vormen van ondersteuning bestaan vanaf 1/9/17 niet meer in dezelfde vorm.

Vanaf 1/9/17 kan voor bepaalde doelgroepen de ondersteuning van individuele scholen buitengewoon onderwijs (blijven) komen, voor andere doelgroepen kan er beroep gedaan worden op een ondersteuningsnetwerk.
(niet van toepassing voor type5)

  Aanmelden bij school voor buitengewoon onderwijs

Aanmelden bij ondersteuningsnetwerk
Er wordt lokaal samengewerkt tussen
- gewoon onderwijs
- buitengewoon onderwijs
- CLB
- Pedagogische begeleidingsdienst

Type  Type 2
Type 4
Type 6
Type 7 

Type basisaanbod
Type 3
Type 9

Voor wie

Voor leerlingen met een inschrijvingsverslag, gemotiveerd verslag of verslag type 2,4,6,7 (doelgroep auditief) blijven de huidige scholen voor buitengewoon onderwijs het aanspreekpunt.
Aanmelden bij deze scholen gebeurt door de school gewoon onderwijs na overleg met alle betrokkenen (leerling, ouders en CLB).
Leerlingen die niet over een van de hierboven vermelde documenten beschikken, kunnen niet aangemeld worden.

Voor leerlingen met een inschrijvingsverslag, gemotiveerd verslag of verslag type basisaanbod 3,7 (doelgroep taal en spraak)of 9 

Voor type basisaanbod is de bijkomende voorwaarde (minstens 9 maanden schoollopen in BuO type basisaanbod in het voorafgaande schooljaar) opgeheven door een aanpassing in de omzendbrief.
Binnen een regio zullen BuO-scholen die type 3, 9 en/of basisaanbod aanbieden samen een ondersteuningsnetwerk vormen.
Dit ondersteuningsnetwerk kan netgebonden zijn, maar ook netoverstijgend.
Elke school gewoon onderwijs kiest een ondersteuningsnetwerk waar ze bij aansluit.

Welke ondersteuning

De overheid bepaalt niet meer hoeveel eenheden en hoeveel jaar een leerling ondersteuning kan krijgen.
Dit wordt nu in overleg met alle betrokkenen bepaald en hangt af van de ernst van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.
Het is mogelijk dat een leerling niet meer wekelijks begeleid wordt, begeleiding kan ook tijdelijk van aard zijn.
Aanmelden in de loop van een schooljaar wordt in het nieuwe model ook mogelijk.

Alle vragen naar ondersteuning voor leerlingen die tot de betrokken doelgroepen behoren, worden bij het netwerk aangemeld. De aard en intensiteit van de ondersteuning wordt in overleg met alle betrokkenen bepaald en hangt af van de ernst van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.
Het is mogelijk dat een leerling niet meer wekelijks begeleid wordt, begeleiding kan ook tijdelijk van aard zijn.
Aanmelden in de loop van een schooljaar wordt in het nieuwe model ook mogelijk

 

Meer info

Algemene info (ministerie van onderwijs): http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ondersteuning-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften.

Overzicht ondersteuningsnetwerken: http://www.agodi.be/ondersteuningsnetwerk

Omzendbrief: Samenstelling ondersteuningsnetwerken in het basis-en secundair onderwijs 

Omzendbrief: Het ondersteuningsmodel