Lager Onderwijs (1ste lj)

 

Het lager onderwijs volgt op het kleuteronderwijs, bestaat uit 6 aaneensluitende leerjaren en duurt tot de start van het secundair onderwijs.
Het is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Normalerwijze start een kind in het eerste leerjaar op 1 september van het jaar waarin het 6 jaar wordt. Om te kunnen starten op 6 jaar in het gewoon lager onderwijs, moet je kind in het vorig schooljaar minstens 290 halve dagen aanwezig geweest zijn in een Nederlandstalige kleuterschool. 
Indien je kind niet voldoende aanwezig was, beslist de klassenraad of je kind mag instappen in het gewoon lager onderwijs of nog een jaar kleuteronderwijs moet volgen. 
Bepaalde afwezigheden om specifieke redenen (vb. ziekte...) kunnen door de directie aanvaard worden. 

Het minimum aantal jaren dat een leerling in het lager onderwijs ‘moet’ doorbrengen wordt niet langer vastgelegd in de regelgeving met dien verstande dat het getuigschrift lager onderwijs pas kan uitgereikt worden aan regelmatige leerlingen die voor 1 januari van het lopende schooljaar al acht jaar geworden zijn.

In het eerste leerjaar leren de kinderen simpele woorden lezen en schrijven.
Ze leren gemakkelijke wiskundige oefeningetjes oplossen en tellen.
Voor het basisonderwijs legt de overheid geen lessenroosters vast.
Scholen in Vlaanderen hebben een zekere autonomie.
Zo bepaalt elke school zelf de inhoud van het basisonderwijs.
Elke school beslist zelf over haar tijdsbestedingen en is vrij in de keuze van haar eigen onderwijskundige methodes en werkvormen.
Zo zijn er scholen die onderwijs organiseren vanuit een typische filosofische achtergrond en/of pedagogische principes (Bv. Dalton, Freinet, Steiner, ...) .
Wel moet de school erover waken dat de eindtermen behaald worden.

En wat betreft het talenonderwijs?

Er is sprake over formeel talenonderwijs, taalinitiatie en talensensibilisering.
Wat betreft het formeel talenonderwijs:

Frans
is verplicht in het vijfde en zesde leerjaar gewoon lager onderwijs en kan in Brussel aangeboden worden vanaf het eerste leerjaar gewoon lager onderwijs.
Buiten Brussel kan Frans aangeboden worden vanaf het derde leerjaar, op voorwaarde dat de leerlingen de onderwijstaal (Nederlands) voldoende beheersen.

Engels en/of Duits kan facultatief aangeboden worden vanaf het derde jaar gewoon lager onderwijs, op voorwaarde dat de leerlingen het Nederlands voldoende beheersen. De school maakt zelf de inschatting of leerlingen het Nederlands voldoende beheersen om in aanmerking te komen voor het facultatief aanbod Engels en/of Duits. Voor het facultatief aanbod Engels en/of Duits zijn geen eindtermen vastgelegd. De school kiest zelf de inhoud.

Meer info op https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15073.
In de Moeilijke woordenlijst lees je wat onder talensensibilisering en taalinitiatie wordt verstaan.

 

Welke lessen krijg ik?

In het gewoon lager onderwijs zijn er 28 lestijden van 50 minuten per week. 
Gedurende 6 leerjaren leren de kinderen de basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen.

Voor het basisonderwijs legt de overheid geen lessenroosters vast. 
De school bepaalt zelf de inhoud van het basisonderwijs, beslist zelf over haar tijdsbesteding en is vrij in de keuze van eigen pedagogische en onderwijskundige methodes. 

 

Waar kan ik "Lager Onderwijs (1ste lj)" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

Geen school gevonden? Pas de filter(s) aan.

 

Wie wordt toegelaten tot "Lager Onderwijs (1ste lj)" ?

Toelatingsvoorwaarden voor 5- jarigen

(al wie 5 jaar geworden is vóór 1 januari van het lopende schooljaar)

Alleen de klassenraad kan beslissen dat je kind  een jaar vroeger naar het gewoon lager onderwijs mag. Bovendien vraagt de klassenraad daarvoor het (niet-bindend) advies van het CLB.  Een advies dat ook aan de ouders wordt meegedeeld. De school deelt de beslissing omtrent de toelating tot het gewoon lager onderwijs mee, uiterlijk de 10e  schooldag van september voor leerlingen die ingeschreven zijn vóór 1 september.
Voor leerlingen die vanaf 1 september ingeschreven worden, deelt de school de beslissing mee uiterlijk 10 schooldagen na de inschrijving.In afwachting van de mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde.
Wanneer deze termijnen overschreden worden, is de leerling ingeschreven.
Wanneer de beslissing tot toelating negatief is, moet de beslissing schriftelijk meegedeeld en gemotiveerd worden. 
Na kennisneming van en toelichting bij het advies van het CLB en na toelating door de klassenraad, nemen de ouders de uiteindelijke beslissing over de vervroegde instap.

Deze toelatingsvoorwaarde geldt ook in de Franstalige scholen in de rand- en taalgrensgemeenten die deel uitmaken van het Nederlandse taalgebied. 

 

Toelatingsvoorwaarden voor 6- jarigen

(al wie 6 jaar geworden is vóór 1 januari van het lopende schooljaar)
  • De leerling moet vorig schooljaar minimum 290 halve dagen effectief aanwezig zijn geweest  in een erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs
  • Er is ook een advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs nodig betreffende de mate van beheersing van het Nederlands. In geval van een negatief advies volgt de leerling verplicht een taalintegratietraject in het 1e leerjaar.

De ouders van deze leerlingen maken zelf de keuze of de leerling op 6 jaar in het gewoon lager onderwijs instapt of een jaar langer kleuteronderwijs volgt.Voor 6- jarigen die geen 290 halve dagen aanwezigheid in een erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs hebben, beslist de klassenraad van het lager onderwijs over de toelating. 
Deze beslissing is enkel geldig voor de school waar de klassenraad de beslissing nam en niet voor andere scholen! 

De manier waarop de klassenraad deze beslissing neemt bepaalt de school zelf (bijv. contactname met de kleuterschool, advies van het CLB, een oriënterend gesprek met de leerling/ouders, testen, …).
De school deelt de beslissing omtrent de toelating tot het gewoon lager onderwijs mee:
ten laatste de 10e schooldag van september, voor leerlingen die ingeschreven zijn vóór 1 september.
- ten laatste 10 schooldagen na de inschrijving voor leerlingen die vanaf 1 september ingeschreven worden.
In afwachting van de mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde.
Wanneer deze termijnen overschreden worden is de leerling ingeschreven.
Wanneer de beslissing tot toelating negatief is, moet deze beslissing schriftelijk meegedeeld + gemotiveerd worden.Voldoende aanwezigheid in een Nederlandstalige erkende school voor kleuteronderwijs is geen vereiste voor leerlingen die instappen in het gewoon lager onderwijs in Franstalige scholen die deel uitmaken van het Nederlandse taalgebied (in de rand- en taalgrensgemeenten).
Zij hebben op basis van hun leeftijd van 6 jaar recht op toelating tot het gewoon lager onderwijs. 

 

Toelatingsvoorwaarden voor 7- jarigen

(al wie 7 jaar geworden is vóór 1 januari van het lopende schooljaar)Deze leerlingen hebben recht op toelating tot het gewoon lager onderwijs.
Leerlingen die starten in het 1e leerjaar of instromen in de loop van het schooljaar, kunnen verplicht worden om een taalintegratietraject te volgen.

Vanaf 1 september 2021 zal er van elke kleuter van 5 jaar sowieso een taalscreening worden afgenomen. Kleuters die het Nederlands onvoldoende beheersen zullen een taalintegratietraject volgen. Dat kan gaan om een (eventueel voltijds) taalbad of een volwaardig alternatief. Dit gedurende maximaal 1 schooljaar.Een taalbad is bedoeld voor leerlingen die echt Nederlandsonkundig zijn.
De school kan (!) dit organiseren voor anderstalige nieuwkomers of voor leerlingen die de taalscreening hebben doorlopen. De school is niet verplicht om een leerling een taalbad te laten volgen.
Maar als de school beslist dat een leerling wel een taalbad moet volgen, kunnen de ouders dit niet weigeren. Leerlingen die beantwoorden aan de criteria van anderstalige nieuwkomer, moeten geen taalscreening doen.
Zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.
Bij de inschrijving van je kind in het basisonderwijs moet je ook rekening houden met nog bijkomende regels rond het inschrijvingsrecht (voorrang, weigeringen, …). Lees hier meer over in de omzendbrief  BaO/2012/01.Regelgeving basisonderwijs omzendbrief BaO/2001/10, 1.1 en 1.2 

Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van school kan altijd, ook in de loop van het schooljaar. Je moet wel rekening houden met de regels rond inschrijvingsrecht (cf. weigeringsgronden,…).

De school beslist in welk leerjaar ze de leerling plaatst.

 

Overzitten

Een school kan beslissen dat een leerling moet overzitten. De school moet daarbij wel enkele regels respecteren:

  • Voor ze deze beslissing neemt moet ze hierover met het CLB overleggen;
  • De school motiveert schriftelijk aan de ouders waarom ze deze beslissing neemt en ze bespreekt dit ook met hen;
  • De school geeft ook aan waar er volgend schooljaar extra aandacht moet aan besteed worden.

 

 

Wat kan je behalen na "Lager Onderwijs (1ste lj)" ?

Wanneer de klassenraad oordeelt dat je de doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, voldoende bereikt hebt, ontvang je op het einde van het basisonderwijs het getuigschrift basisonderwijs. 

De aangekondigde maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, vanaf het schooljaar 2018-2019 een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel bereikt hebben, wordt ingetrokken (dit onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams Parl ement van Onderwijsdecreet XXIX ). De bestaande procedure voor uitreiking van het getuigschrift basisonderwijs blijft dus behouden.
Meer info hierover in de omzendbrief 'Het uitreiken van het getuigschrift Basisonderwijs'.

Vervroegd?
Ook wanneer je (nog) niet het volledig lager onderwijs hebt doorlopen kan de klassenraad beslissen om je het getuigschrift basisonderwijs toe te kennen.
Voorwaarde is dat je de doelen die in de eindtermen zijn opgenomen, hebt bereikt én minstens 4 jaar hebt doorgebracht in de lagere school.
Alleen de onderwijsminister kan op die regel een afwijking toestaan.
Bedoeling is bvb. een hoogbegaafde leerling uit het 4e of 5e leerjaar onmiddellijk naar het secundair onderwijs te laten overstappen.

Elke leerplichtige leerling die lager onderwijs via huisonderwijs volgt of in een niet-erkende school en iedereen die tenminste 9 jaar is - en geen getuigschrift van basisonderwijs heeft, kan het getuigschrift basisonderwijs behalen via de examencommissie.

 

Interessante links

Basisonderwijs: Leerplicht


Methodeonderwijs: Federatie Steinerscholen


Onderwijs Vlaanderen: School- en studietoelagen

Lager Onderwijs (1ste lj)

 

Klik op de foto om te vergroten
 

Het lager onderwijs volgt op het kleuteronderwijs, bestaat uit 6 aaneensluitende leerjaren en duurt tot de start van het secundair onderwijs.
Het is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Normalerwijze start een kind in het eerste leerjaar op 1 september van het jaar waarin het 6 jaar wordt. Om te kunnen starten op 6 jaar in het gewoon lager onderwijs, moet je kind in het vorig schooljaar minstens 290 halve dagen aanwezig geweest zijn in een Nederlandstalige kleuterschool. 
Indien je kind niet voldoende aanwezig was, beslist de klassenraad of je kind mag instappen in het gewoon lager onderwijs of nog een jaar kleuteronderwijs moet volgen. 
Bepaalde afwezigheden om specifieke redenen (vb. ziekte...) kunnen door de directie aanvaard worden. 

Het minimum aantal jaren dat een leerling in het lager onderwijs ‘moet’ doorbrengen wordt niet langer vastgelegd in de regelgeving met dien verstande dat het getuigschrift lager onderwijs pas kan uitgereikt worden aan regelmatige leerlingen die voor 1 januari van het lopende schooljaar al acht jaar geworden zijn.

In het eerste leerjaar leren de kinderen simpele woorden lezen en schrijven.
Ze leren gemakkelijke wiskundige oefeningetjes oplossen en tellen.
Voor het basisonderwijs legt de overheid geen lessenroosters vast.
Scholen in Vlaanderen hebben een zekere autonomie.
Zo bepaalt elke school zelf de inhoud van het basisonderwijs.
Elke school beslist zelf over haar tijdsbestedingen en is vrij in de keuze van haar eigen onderwijskundige methodes en werkvormen.
Zo zijn er scholen die onderwijs organiseren vanuit een typische filosofische achtergrond en/of pedagogische principes (Bv. Dalton, Freinet, Steiner, ...) .
Wel moet de school erover waken dat de eindtermen behaald worden.

En wat betreft het talenonderwijs?

Er is sprake over formeel talenonderwijs, taalinitiatie en talensensibilisering.
Wat betreft het formeel talenonderwijs:

Frans
is verplicht in het vijfde en zesde leerjaar gewoon lager onderwijs en kan in Brussel aangeboden worden vanaf het eerste leerjaar gewoon lager onderwijs.
Buiten Brussel kan Frans aangeboden worden vanaf het derde leerjaar, op voorwaarde dat de leerlingen de onderwijstaal (Nederlands) voldoende beheersen.

Engels en/of Duits kan facultatief aangeboden worden vanaf het derde jaar gewoon lager onderwijs, op voorwaarde dat de leerlingen het Nederlands voldoende beheersen. De school maakt zelf de inschatting of leerlingen het Nederlands voldoende beheersen om in aanmerking te komen voor het facultatief aanbod Engels en/of Duits. Voor het facultatief aanbod Engels en/of Duits zijn geen eindtermen vastgelegd. De school kiest zelf de inhoud.

Meer info op https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15073.
In de Moeilijke woordenlijst lees je wat onder talensensibilisering en taalinitiatie wordt verstaan.

Welke lessen krijg ik?

In het gewoon lager onderwijs zijn er 28 lestijden van 50 minuten per week. 
Gedurende 6 leerjaren leren de kinderen de basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen.

Voor het basisonderwijs legt de overheid geen lessenroosters vast. 
De school bepaalt zelf de inhoud van het basisonderwijs, beslist zelf over haar tijdsbesteding en is vrij in de keuze van eigen pedagogische en onderwijskundige methodes. 

Waar kan ik "Lager Onderwijs (1ste lj)" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
 
   

Wie wordt toegelaten tot "Lager Onderwijs (1ste lj)" ?

Toelatingsvoorwaarden voor 5- jarigen

(al wie 5 jaar geworden is vóór 1 januari van het lopende schooljaar)

Alleen de klassenraad kan beslissen dat je kind  een jaar vroeger naar het gewoon lager onderwijs mag. Bovendien vraagt de klassenraad daarvoor het (niet-bindend) advies van het CLB.  Een advies dat ook aan de ouders wordt meegedeeld. De school deelt de beslissing omtrent de toelating tot het gewoon lager onderwijs mee, uiterlijk de 10e  schooldag van september voor leerlingen die ingeschreven zijn vóór 1 september.
Voor leerlingen die vanaf 1 september ingeschreven worden, deelt de school de beslissing mee uiterlijk 10 schooldagen na de inschrijving.In afwachting van de mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde.
Wanneer deze termijnen overschreden worden, is de leerling ingeschreven.
Wanneer de beslissing tot toelating negatief is, moet de beslissing schriftelijk meegedeeld en gemotiveerd worden. 
Na kennisneming van en toelichting bij het advies van het CLB en na toelating door de klassenraad, nemen de ouders de uiteindelijke beslissing over de vervroegde instap.

Deze toelatingsvoorwaarde geldt ook in de Franstalige scholen in de rand- en taalgrensgemeenten die deel uitmaken van het Nederlandse taalgebied. 

 

Toelatingsvoorwaarden voor 6- jarigen

(al wie 6 jaar geworden is vóór 1 januari van het lopende schooljaar)
  • De leerling moet vorig schooljaar minimum 290 halve dagen effectief aanwezig zijn geweest  in een erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs
  • Er is ook een advies van de klassenraad van het kleuteronderwijs nodig betreffende de mate van beheersing van het Nederlands. In geval van een negatief advies volgt de leerling verplicht een taalintegratietraject in het 1e leerjaar.

De ouders van deze leerlingen maken zelf de keuze of de leerling op 6 jaar in het gewoon lager onderwijs instapt of een jaar langer kleuteronderwijs volgt.Voor 6- jarigen die geen 290 halve dagen aanwezigheid in een erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs hebben, beslist de klassenraad van het lager onderwijs over de toelating. 
Deze beslissing is enkel geldig voor de school waar de klassenraad de beslissing nam en niet voor andere scholen! 

De manier waarop de klassenraad deze beslissing neemt bepaalt de school zelf (bijv. contactname met de kleuterschool, advies van het CLB, een oriënterend gesprek met de leerling/ouders, testen, …).
De school deelt de beslissing omtrent de toelating tot het gewoon lager onderwijs mee:
ten laatste de 10e schooldag van september, voor leerlingen die ingeschreven zijn vóór 1 september.
- ten laatste 10 schooldagen na de inschrijving voor leerlingen die vanaf 1 september ingeschreven worden.
In afwachting van de mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde.
Wanneer deze termijnen overschreden worden is de leerling ingeschreven.
Wanneer de beslissing tot toelating negatief is, moet deze beslissing schriftelijk meegedeeld + gemotiveerd worden.Voldoende aanwezigheid in een Nederlandstalige erkende school voor kleuteronderwijs is geen vereiste voor leerlingen die instappen in het gewoon lager onderwijs in Franstalige scholen die deel uitmaken van het Nederlandse taalgebied (in de rand- en taalgrensgemeenten).
Zij hebben op basis van hun leeftijd van 6 jaar recht op toelating tot het gewoon lager onderwijs. 

 

Toelatingsvoorwaarden voor 7- jarigen

(al wie 7 jaar geworden is vóór 1 januari van het lopende schooljaar)Deze leerlingen hebben recht op toelating tot het gewoon lager onderwijs.
Leerlingen die starten in het 1e leerjaar of instromen in de loop van het schooljaar, kunnen verplicht worden om een taalintegratietraject te volgen.

Vanaf 1 september 2021 zal er van elke kleuter van 5 jaar sowieso een taalscreening worden afgenomen. Kleuters die het Nederlands onvoldoende beheersen zullen een taalintegratietraject volgen. Dat kan gaan om een (eventueel voltijds) taalbad of een volwaardig alternatief. Dit gedurende maximaal 1 schooljaar.Een taalbad is bedoeld voor leerlingen die echt Nederlandsonkundig zijn.
De school kan (!) dit organiseren voor anderstalige nieuwkomers of voor leerlingen die de taalscreening hebben doorlopen. De school is niet verplicht om een leerling een taalbad te laten volgen.
Maar als de school beslist dat een leerling wel een taalbad moet volgen, kunnen de ouders dit niet weigeren. Leerlingen die beantwoorden aan de criteria van anderstalige nieuwkomer, moeten geen taalscreening doen.
Zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.
Bij de inschrijving van je kind in het basisonderwijs moet je ook rekening houden met nog bijkomende regels rond het inschrijvingsrecht (voorrang, weigeringen, …). Lees hier meer over in de omzendbrief  BaO/2012/01.Regelgeving basisonderwijs omzendbrief BaO/2001/10, 1.1 en 1.2 

Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van school kan altijd, ook in de loop van het schooljaar. Je moet wel rekening houden met de regels rond inschrijvingsrecht (cf. weigeringsgronden,…).

De school beslist in welk leerjaar ze de leerling plaatst.

 

Overzitten

Een school kan beslissen dat een leerling moet overzitten. De school moet daarbij wel enkele regels respecteren:

  • Voor ze deze beslissing neemt moet ze hierover met het CLB overleggen;
  • De school motiveert schriftelijk aan de ouders waarom ze deze beslissing neemt en ze bespreekt dit ook met hen;
  • De school geeft ook aan waar er volgend schooljaar extra aandacht moet aan besteed worden.

 

Wat kan je behalen na "Lager Onderwijs (1ste lj)" ?

Wanneer de klassenraad oordeelt dat je de doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen, voldoende bereikt hebt, ontvang je op het einde van het basisonderwijs het getuigschrift basisonderwijs. 

De aangekondigde maatregel dat leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, vanaf het schooljaar 2018-2019 een getuigschrift krijgen dat aangeeft welke doelen ze wel bereikt hebben, wordt ingetrokken (dit onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams Parl ement van Onderwijsdecreet XXIX ). De bestaande procedure voor uitreiking van het getuigschrift basisonderwijs blijft dus behouden.
Meer info hierover in de omzendbrief 'Het uitreiken van het getuigschrift Basisonderwijs'.

Vervroegd?
Ook wanneer je (nog) niet het volledig lager onderwijs hebt doorlopen kan de klassenraad beslissen om je het getuigschrift basisonderwijs toe te kennen.
Voorwaarde is dat je de doelen die in de eindtermen zijn opgenomen, hebt bereikt én minstens 4 jaar hebt doorgebracht in de lagere school.
Alleen de onderwijsminister kan op die regel een afwijking toestaan.
Bedoeling is bvb. een hoogbegaafde leerling uit het 4e of 5e leerjaar onmiddellijk naar het secundair onderwijs te laten overstappen.

Elke leerplichtige leerling die lager onderwijs via huisonderwijs volgt of in een niet-erkende school en iedereen die tenminste 9 jaar is - en geen getuigschrift van basisonderwijs heeft, kan het getuigschrift basisonderwijs behalen via de examencommissie.

Interessante links

Basisonderwijs: Leerplicht


Methodeonderwijs: Federatie Steinerscholen


Onderwijs Vlaanderen: School- en studietoelagen