Basiseducatie

Wat kan je er leren?

Je leert er basisvaardigheden die elke dag van pas komen:

Er zijn cursussen op verschillende niveaus. Je leert er op:

 • je eigen tempo,
 • in kleine groep,
 • over datgene waarover jij wil bijleren,
 • op niveau van de lagere school + de 1e 2 leerjaren van het secundair onderwijs.

Wie kan basiseducatie volgen?

Leeftijd en nationaliteit en wettelijk verblijf zijn belangrijk.

Leeftijd
 
 • Je moet 18 zijn of ouder (het centrum kan je vertellen welke cursussen je kan volgen vanaf 16 jaar) OF
 • je moet in het schooljaar dat je start met basiseducatie, ten laatste op 31 december 18 jaar worden.

Moet ik Belg zijn of wettelijk in België verblijven?       

Vanaf 18 jaar (of ouder) moet je:

 • de Belgische nationaliteit hebben OF
 • kunnen bewijzen dat je wettig verblijft in België. 
      

Ik ben 18 jaar (of ouder) maar heb geen rijksregisternummer. Wat nu?

Een document van wettig verblijf kunnen tonen is ook goed. Het kan gaan om een:

 • geldig Identiteitsbewijs uit één van de EU-landen
 • geldig paspoort en visum OF van een nationaliteit die is vrijgesteld van visumplicht
 • elektronische vreemdelingenkaart
 • attest van immatriculatie model A
 • andere documenten waarmee je kan bewijzen dat je wettig verblijft in België (zie vademecum wettig verblijf)

Als je asielzoeker bent in een open asielcentrum, heb je een bijlage 25 of 26 nodig in combinatie met het  ‘Attest voor inschrijving van asielzoekers in het volwassenenonderwijs’

Uitzondering: als je les volgt in de gevangenis is het voldoende als je een attest van detentie hebt.

 


Waar worden de lessen gegeven?

In 1 van de centra voor basiseducatie, LIGO genoemd.

Er zijn verschillende lesplaatsen. Het aanbod verschilt per lesplaats. 
Via deze link kom je terecht op de website LIGO. Hier vind je de contactgegevens van de verschillende vestigingen in Vlaanderen en Brussel. 

Voor het inschrijven 'Alfabetisering Nederlandse tweede taal' en 'Nederlands tweede taal' neem je contact op met het Agentschap Integratie en Inburgering.


Hoe worden de lessen georganiseerd?

Dat verschilt van CBE tot CBE.
Meestal  kan je kiezen tussen een dag-of avondmoment.
De lessen zijn één- of meermaals per week.
Er is geen les tijdens de schoolvakanties.

Een opleiding bestaat uit meerdere modules.
Er worden examens georganiseerd voor elke module.
Als je slaagt in alle modules van de opleiding, ben je geslaagd in de hele opleiding!


Krijg ik een bewijs als ik slaag?

 • Per module waarin je slaagt,  krijg je een deelcertificaat 
 • Geslaagd voor alle modules in je opleiding? Dan krijg je een certificaat

Het deelcertificaat en het certificaat wordt erkend door de Vlaamse overheid.

 


Hoeveel kosten de lessen?

Je moet meestal inschrijvingsgeld + cursusmateriaal betalen.

Inschrijvingsgeld

Meestal 1,5 euro   per lestijd.
Per opleiding die je volgt, betaal je nooit meer dan 300 euro per semester.


Wanneer moet ik meer/minder inschrijvingsgeld betalen?

Geen inschrijvingsgeld betalen? 

Je krijgt ‘volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld ‘ als je:

 • materiële hulp of een leefloon krijgt,
 • in je beroepsinschakelingstijd zit of in een erkend traject naar werk,
 • in je inburgeringstraject zit of
 • gedetineerde bent.

Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan betaal je geen inschrijvingsgeld voor:

 • modules geletterdheid Nederlands en Leren leren
 • een opleiding in het studiegebied aanvullende algemene vorming
 • een opleiding in het studiegebied algemene vorming

Voor de opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting  betaal je geen inschrijvingsgeld.

Minder inschrijvingsgeld betalen? 

Je krijgt ‘gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld als je :

 • een werkloosheidsuitkering krijgt,
 • een functiebeperking hebt.

Dan betaal je nog 0,30 euro per lestijd.

Voor de opleidingen Nederlands als tweede taal (NT2) betaal je minder nl. 0,60 euro per lestijd.

Extra hulp om dit alles te betalen? 

Als je werkt, kan je betalen met opleidingscheques. Vraag dit na in je CBE of bij de VDAB of Actiris.
Betaald educatief verlof is mogelijk. 


Cursusmateriaal

Hoeveel dat is wordt meegedeeld bij de inschrijving


Hoe moet ik me inschrijven?

Dat beslist elk centrum voor basiseducatie zelf.

De centra voor basiseducatie vind je hier.


Kan ik de lessen meer dan 1 keer volgen?

Ja.
Als je al 3 keer dezelfde inschrijvingsmodule hebt gevolgd in 6 schooljaren en je schrijft je een 4e keer in voor dezelfde module in dezelfde periode, moet je wel  meer inschrijvingsgeld betalen.

 • 3 euro per lestijd als je geen volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld geniet
 • 1,5 euro per lestijd als je wel volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld geniet

(november 2023)