Huisonderwijs - Onderwijs aan Huis

 

Huisonderwijs

Tijdelijk Onderwijs
aan Huis (TOAH)

Permanent Onderwijs
aan Huis (POAH)

Synchroon internet Onderwijs (SIO)

Doelgroep

 • Leerplichtige leerlingen met woonplaats in Vlaanderen/Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) die niet wensen in te schrijven in erkende school.
 • Langdurig of chronisch zieke kinderen.
 • Kinderen met een handicap die niet naar school kunnen. • Zieke kinderen.
         

Reikwijdte

 • Voor kinderen van 5 tot 18 jaar
 • Vanaf de 1e Kleuterklas 
 • Start leerplicht
 • Minstens 5 jaar
         

Niveaus *

 • Basisonderwijs
 • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair onderwijs
 • Buitengewoon Secundair onderwijs

 • Basisonderwijs
 • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair onderwijs
 • Buitengewoon Secundair onderwijs
 • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Buitengewoon Secundair onderwijs • Basisonderwijs
 • Buitengewoon Basisonderwijs
 • Secundair onderwijs
 • Buitengewoon Secundair onderwijs

         

Voorwaarden

 • Verklaring huisonderwijs indienen (uiterlijk 3e dag van het schooljaar)
 • Tijdens schooljaar mogelijk onder voorwaarden.
 • Verplichte deelname aan centrale examencommissie op bepaalde leeftijden tenzij vrijstelling voor examencommissie
 • Getuigschrift basisonderwijs is nodig als de leerling ouder is dan 13 jaar. Of getuigschrift 1e graad secundair in het geval leerling ouder is dan 16 jaar. Tenzij vrijstelling voor examencommissie.

 • Ingeschreven zijn in gewoon of buitengewoon onderwijs.
 • Langdurig ziek: > 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte/ongeval (uitzonderlijk onmiddellijk recht in geval van herval of chronische ziekte).
 • Chronisch ziek: per 9 halve dagen afwezigheid.
 • Aanvraag ouders bij schooldirectie met medisch attest dat toestemming geeft om onderwijs te volgen.
 • Criterium afstand schoolverblijfplaats leerling bepaalt plicht van de school of gunst. Voor gewoon onderwijs: maximum 10 km. Voor buitengewoon onderwijs: maximum 20 km.
 • Geldig verslag M-decreet.
 • Gunstig advies onderwijsinspectie.
 • Inschrijving in BuO school (toegewezen door inspectie) . Het type / opleidingsvorm op het verslag kan anders zijn dan het eigen aanbod van de school voor buitengewoon onderwijs.
 • Voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden.


 • Ingeschreven zijn in een school (voor gewoon of buitengewoon onderwijs).
 • Door ziekte, ongeval of moederschapsrust langdurig of vaak afwezig en niet in staat om op school de lessen te volgen.
 • Aanvraag indienen via Bednet.
         

Aantal uur/week

 • Wordt bepaald door ouders of de voorziening in geval van collectief huisonderwijs.

 • Langdurig ziek: 4u/week
 • Chronisch ziek: 4u per 9 halve dagen afwezigheid

 • 4u/week. • In onderling overleg te bepalen en afhankelijk van gezondheidstoestand van de jongere.
         

Combinaties

 • Kan niet gecombineerd worden met naar school gaan, onderwijs aan huis of SIO.

 • Kan gecombineerd worden met SIO of met huisonderwijs.
 • Minder dan halftijds schoolgaan is mogelijk.
 • Kan niet gecombineerd worden met schoollopen, SIO of huisonderwijs.

 • Kan gecombineerd worden met TOAH
 • Kan niet gecombineerd worden met POAH.
         

Bronnen

 

 

(*) Zijn uitgesloten:

 • NIET-duale DBSO-opleidingen
 • voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs (ASO en KSO); 
 • secundair-na-secundair-opleidingen, Se-n-Se (TSO en KSO); 
 • HBO5 verpleegkunde;
 • alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs (OV3).