BUSO: Opleidingsvorm 3 (OV3)

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 3, heb je een IAC-verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Heb je een verslag voor secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3 van voor 01-09-2023, dan word je beschouwd als een leerling met een IAC-verslag.

In dat verslag staat

 • welke maatregelen je school al heeft genomen om je te helpen
 • waarom dit niet genoeg geholpen heeft bij wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen op school (= leerdoel)

Meer info

Let op!

 • De volgorde waarin modules moeten gevolgd worden is belangrijk¹
 • Soms gelden ook specifieke toelatingsvoorwaarden tot een module. Dit wordt door de klassenraad bepaald.
 • De klassenraad kan ook een vrijstelling toekennen voor een module.
 • Een leerling kan maar één module tegelijk volgen.
 • De overstap van een modulair naar een niet-modulair systeem gebeurt op basis van een beslissing van de klassenraad.

¹ Zie de opleidingenstructuur.

Ik zit al in het BuSO maar in een andere opleidingsvorm 

Als het CLB van je school je IAC-verslag of OV4-verslag verandert in een IAC-verslag voor opleidingsvorm 3, dan kan je je inschrijven in OV3.

Winkelhulp     Kwalificatiefase      
Beschrijving van de opleiding

Deze opleiding bevat verschillende modules:


Module Basis sociale en taalvaardigheden

Hier leert de lerende omgaan met zijn sociale leefwereld: hij leert eerst zijn eigen persoonlijkheid kennen om zo via waarneming van de eigen leefwereld te komen tot een zicht op de maatschappij die hem omringt.

Er wordt eveneens een basis gelegd voor de vaardigheden spreken, luisteren en lezen met betrekking tot een eerste moderne vreemde taal. De omschrijving bevat alleen de taaltaken. Het niveau ervan beperkt zich tot het basisniveau dat nodig is als voorbereiding op de basiscompetenties die verder in de opleiding aan bod komen. De te gebruiken of te produceren teksten gaan bij voorkeur over concrete, vertrouwde onderwerpen en zijn eenvoudig qua woordenschat, grammatica en structuur.

 

Module Basis initiatie in de winkelomgeving

In deze module leert men de verschillende aspecten van handel kennen om zich in een winkelomgeving in te leven. Er wordt ook aandacht besteed aan de winkeltaken en de werkomstandigheden.

 

Module Basis computervaardigheden

Hier leert men met de computer omgaan: er wordt onder andere kennis gemaakt met de apparatuur en met eenvoudige toepassingen van tekstverwerking, rekenblad en gegevensbestand. Er gaat aandacht naar houding, handstand en vingerzetting.

 

Module Presentatie 1

In de module ‘presentatie 1’ leert men de presentatieruimte op aanwijzing verzorgen: leegmaken, schoonmaken, vullen en aanvullen. Men leert eveneens prijs- en tekstkaartjes maken. De presentatieruimte omvat niet alleen de etalage maar ook alle andere plaatsen in de winkel waar artikelen gepresenteerd kunnen worden.

Tekstverwerking komt hier aan bod.

Voor Nederlands en een moderne vreemde taal gaat de aandacht naar de vaardigheid schrijven.

 

Module Klantenbediening 1

In de module ‘klantenbediening 1’ worden eenvoudige verkooptaken aangeleerd. Naast het verwelkomen en afscheid nemen leert men informatie over artikelen geven, eenvoudige verkoopgesprekken voeren, bestellingen uitvoeren en bronnen van artikelinformatie raadplegen. Talenkennis, goede omgangsvormen en andere beroepshoudingen en sleutelvaardigheden zijn hier van belang.

Gegevensbeheer en opzoeken van informatie op internet komen hier aan bod.

Voor Nederlands en een moderne vreemde taal gaat de aandacht naar de vaardigheden spreken, luisteren en lezen

 

Module Winkelvoorraad 1

In de module ‘winkelvoorraad 1’ komen de werkzaamheden rond de winkelvoorraad aan bod. Het gaat zowel om de werkzaamheden in de opslagruimte als in de winkel zelf. Interne transportmiddelen worden gebruikt om de artikelen naar de verkoopoppervlakte te brengen.

Deze taken dienen op aanwijzing te gebeuren.

Gegevensbeheer en etikettering met de pc komen hier aan bod.

Voor Nederlands en een moderne vreemde taal gaat de aandacht naar de vaardigheid lezen.

 

Module Ondersteunende winkeltaken 1

In de module ‘ondersteunende winkeltaken 1’ leert men een aantal ondersteunende taken uitvoeren die gelden voor alle functies binnen een winkel. Het gaat o.a. om artikelen zoeken, inpakken, etiketteren en beveiligen. Het verwijderen en sorteren van afval komt hier eveneens aan bod. Er wordt tevens belang gehecht aan hygiëne en uiterlijk.

Gegevensbeheer komt aan bod.

Voor Nederlands en een moderne vreemde taal gaat de aandacht naar de vaardigheden spreken, luisteren en lezen.

 

Module Kassawerk 1

In de module ‘kassawerk 1’ leert men de grondbeginselen van het bedienen van een eenvoudige kassa. Het afrekenen volgens verschillende modaliteiten en het registreren van de verkoop is hier een belangrijk onderdeel. Hier zijn talenkennis, rekenvaardigheid, beroepshoudingen en sleutelvaardigheden in functie van contact met klanten van belang.

Informatica wordt toegepast bij het gebruik van bepaalde types kassa’s, soms gekoppeld aan de winkelvoorraad.

Voor Nederlands en een moderne vreemde taal zijn spreek- en luistervaardigheden van belang. Ook leesvaardigheid komt aan bod.


Welke lessen krijg je?

Modulair onderwijs wordt georganiseerd zonder opdeling in fasen.

Je krijgt algemene, sociale en beroepsgerichte vorming.

Je leert over hoe je aan de samenleving kan deelnemen en dat je zal werken in het gewone arbeidsmilieu. Dat wil zeggen dat je betaalde arbeid zal verrichten in een gewone werkomgeving.

Algemene en sociale vorming gaat over burgerzin, taalvaardigheid, rekenvaardigheden, gezondheidsopvoeding, leren leren, lichamelijke opvoeding, milieu- educatie, sociaal- emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden en ICT.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je werkplek. Je leert er wat je moet kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen en heeft te maken met de opleidingscompetenties (wat je precies leert in de opleiding), kennis en belangrijke vaardigheden. Dit geeft aan een beroepsopleiding een vaste en duidelijke inhoud die sterk met je beroepsveld verbonden is.

 

De algemene en sociale vorming wordt ofwel niet-modulair ofwel gedeeltelijk modulair georganiseerd.

De beroepsgerichte vorming wordt modulair georganiseerd. In modules komen geen afzonderlijke vakken voor.

Scholen


Geen scholen gevonden.

Toelatingsvoorwaarden

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 3, heb je een IAC-verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Heb je een verslag voor secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3 van voor 01-09-2023, dan word je beschouwd als een leerling met een IAC-verslag.

In dat verslag staat

 • welke maatregelen je school al heeft genomen om je te helpen
 • waarom dit niet genoeg geholpen heeft bij wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen op school (= leerdoel)

Meer info

Let op!

 • De volgorde waarin modules moeten gevolgd worden is belangrijk¹
 • Soms gelden ook specifieke toelatingsvoorwaarden tot een module. Dit wordt door de klassenraad bepaald.
 • De klassenraad kan ook een vrijstelling toekennen voor een module.
 • Een leerling kan maar één module tegelijk volgen.
 • De overstap van een modulair naar een niet-modulair systeem gebeurt op basis van een beslissing van de klassenraad.

¹ Zie de opleidingenstructuur.

Ik zit al in het BuSO maar in een andere opleidingsvorm 

Als het CLB van je school je IAC-verslag of OV4-verslag verandert in een IAC-verslag voor opleidingsvorm 3, dan kan je je inschrijven in OV3.

Attesten

Als je een modulaire opleiding  (= leerstof wordt opgedeeld in kleinere delen of modules) volgt, kan je deze studiebekrachtiging krijgen:

 • een getuigschrift van verworven competenties, wanneer je een afgerond geheel binnen je opleiding met vrucht hebt beëindigd.
 • een getuigschrift van je opleiding, wanneer je een opleiding van assistentniveau met vrucht hebt gevolgd.
 • een getuigschrift van je alternerende beroepsopleiding, wanneer je de integratiefase met vrucht hebt gevolgd.

Daarnaast kan je behalen:

 • Een deelcertificaat, als je geslaagd bent in een module.
 • Door verschillende deelcertificaten te combineren, kan je een certificaat behalen.
 • Een attest van verworven competenties als je niet geslaagd bent in een module. Daarmee kan je de competenties aantonen die je wel verworven hebt .

Een module waarvoor je een vrijstelling hebt, wordt gezien als een module die je met vrucht hebt gevolgd.

Wat na deze opleiding?

Na deze opleiding heb je voldaan aan de leerplicht en kan je gaan werken.
Je kunt ook nog een jaar de Alternerende beroepsopleiding (ABO) volgen. Dit is een soort van stagejaar waarbij je 2 dagen school loopt en de rest van de tijd een beroepsstage uitoefent.
Zo’n aanvullend stagejaar maakt het je meestal makkelijker om nadien werk te vinden.
Voor de stage zelf word je niet betaald.
Op het einde van de stage krijgt wel een motivatiepremie.
Je kunt eventueel ook nog een opleiding volgen bij VDAB, Syntra of in het Volwassenenonderwijs.

Er zijn ook mogelijkheden in het privé-onderwijs; let wel op de kostprijs van een opleiding vooraleer je een contract tekent!
Tot een graduaatsopleiding en in het Se-n-Se (7de jaar TSO/KSO) kan je eventueel worden toegelaten na een toelatingsproef of op basis van reeds gevolgde opleidingen.

Informeer je ook bij het CLB.

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding