BUSO: Opleidingsvorm 3 (OV3)

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Het CLB moet in dat verslag nagaan welke maatregelen je huidige school al nam om je te ondersteunen en moet aangeven waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen te behalen in een school voor gewoon basisonderwijs of secundair onderwijs.

 

Betonstaalvlechter OV 3 t ba  t 3  t 4  t 6  t 7  t 9
Beschrijving van de opleiding

Deze opleiding omvat verschillende modules:

- Basis betoncontructies
- Betonconstructies
- Betonstaalvlechten en -lassen.

Je leert het lassen en vlechten van betonstaal voor constructies in gewapend beton, zoals balken, kolommen, platen en trappen en het vlechten van staven tot korven en plaatsen in de bekisting.
In deze module ligt de nadruk op het integreren van deelconstructies in complexere gehelen.

Je leert:

 • eigen werkzaamheden plannen
 • werkopdrachten toelichten
 • uitvoeringsplannen hanteren
 • opmeten
 • de werkplek inrichten met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn en milieu omgaan
 • veiligheidsrichtlijnen toepassen
 • ergonomisch werken
 • het eigen werk evalueren
 • afval en restproducten sorteren en opslaan betonstaalvlechten
 • betonstaal op diameter selecteren
 • de ontwikkelde lengte van plooivormen bepalen
 • betonstaal knippen
 • betonstaal op vorm plooien
 • wapeningsnetten vlechten
 • wapeningskorven vlechten
 • wapeningskorven en -netten stabiel maken
 • wachtstaven integreren
 • afstandhouders kiezen en bevestigen
 • wapeningen plaatsen
 • wapeningsresten uit de bekisting verwijderen
 • betonstaal lassen

In de Algemene en sociale vorming leer je :

 • rekenvaardigheden (verbanden leggen tussen maateenheden, meetinstrumenten kiezen, regel van drie toepassen, ..)
 • taalvaardigheid (communicatiebevorderende technieken, oplossingswegen volgen en controleren, mileueducatie, afval sorteren, ..)

Download de modulaire opleidingsstructuur hier.

 
What do you want to do ?
New mail
\"\"


Welke lessen krijg je?

In opleidingsvorm 3 krijg je algemene, sociale en beroepsgerichte vorming.

Je leert over hoe je aan de samenleving kan deelnemen en dat je zal werken in het gewone arbeidsmilieu. Dat wil zeggen dat je betaalde arbeid zal verrichten in een gewone werkomgeving.

Algemene en sociale vorming gaat over burgerzin, taalvaardigheid, rekenvaardigheden, gezondheidsopvoeding, leren leren, lichamelijke opvoeding, milieu- educatie, sociaal- emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden en ICT.

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je werkplek. Je leert er wat je moet kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen en heeft te maken met de opleidingscompetenties (wat je precies leert in de opleiding), kennis en belangrijke vaardigheden. Dit geeft aan een beroepsopleiding een vaste en duidelijke inhoud die sterk met je beroepsveld verbonden is.

In opleidingsvorm 3 zijn de scholen verplicht om een minimum aantal lessen te voorzien in algemene en sociale vorming en in beroepsgerichte vorming, afhankelijk van de fase van je opleiding. Dit betekent dat scholen daarnaast een invulling kunnen geven aan de overige vrije uren. Hieronder zie je de minimumlessentabel per fase:

Fases Algemene en Sociale Vorming       Beroepsgerichte Vorming       Werkervaring       TOTAAL
Observatiefase    14    16      32
Opleidingsfase    10    13      32
Kwalificatiefase    10    19    Stage binnen Beroepsgerichte Vorming       32
Integratiefase    14    24    38

Scholen


   BuSO GIBBO Galbergen, Don Boscostraat 39, 2400 Mol    014 31 87 42         t 9   t ba  

Toelatingsvoorwaarden

Om je te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding. Het CLB moet in dat verslag nagaan welke maatregelen je huidige school al nam om je te ondersteunen en moet aangeven waarom deze maatregelen onvoldoende zijn om de gewone leerdoelen te behalen in een school voor gewoon basisonderwijs of secundair onderwijs.

 

Wat na deze opleiding?

Na deze opleiding heb je voldaan aan de leerplicht en kan je gaan werken.
Je kunt ook nog een jaar de Alternerende beroepsopleiding (ABO) volgen. Dit is een soort van stagejaar waarbij je 2 dagen school loopt en de rest van de tijd een beroepsstage uitoefent.
Zo’n aanvullend stagejaar maakt het je meestal makkelijker om nadien werk te vinden.
Voor de stage zelf word je niet betaald.
Op het einde van de stage krijgt wel een motivatiepremie van 500 €.
Je kunt eventueel ook nog een opleiding volgen bij VDAB, Syntra of in het Volwassenenonderwijs.

Er zijn ook mogelijkheden in het privé-onderwijs; let wel op de kostprijs van een opleiding vooraleer je een contract tekent!
In het HBO5 (hoger beroepsonderwijs) en in het Se-n-Se (7de jaar TSO/KSO) kan je eventueel worden toegelaten na een toelatingsproef of op basis van reeds gevolgde opleidingen.
Je vindt hierover informatie op onderwijskiezer.
Informeer je bij het CLB.

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school