Medewerker fastfood duaal - Tweede graad

Studierichting "Medewerker fastfood duaal"

In de opleiding medewerker fastfood leert men eenvoudige koude en warme fastfoodgerechten bereiden of samenstellen en staat in voor de verkoop, de bediening of de bezorging van deze producten, teneinde een snelle, correcte en kwaliteitsvolle service te bieden aan de gast.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de 

 • Beroepskwalificatie medewerker fastfood, niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: concreet gaat het over gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis). Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. Open het tabblad Lessen, om het te raadplegen. 

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over 2 jaren.  Dat betekent dat je automatisch doorstroomt van 3BSO duaal naar 4 BSO duaal.

Bron: www.duaalleren.vlaanderen en omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase’

Medewerker fastfood duaal                     Beschrijving van de opleiding

In de opleiding medewerker fastfood leert men eenvoudige koude en warme fastfoodgerechten bereiden of samenstellen en staat in voor de verkoop, de bediening of de bezorging van deze producten, teneinde een snelle, correcte en kwaliteitsvolle service te bieden aan de gast.

Deze duale opleiding is gebaseerd op de 

 • Beroepskwalificatie medewerker fastfood, niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Meer dan de helft van je graadsopleiding breng je door op je reële werkplek: concreet gaat het over gemiddeld minstens 20u/week (op jaarbasis). Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren. Open het tabblad Lessen, om het te raadplegen. 

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over 2 jaren.  Dat betekent dat je automatisch doorstroomt van 3BSO duaal naar 4 BSO duaal.

Bron: www.duaalleren.vlaanderen en omzendbrief ‘duaal leren en de aanloopfase’

Welke lessen krijg je?

Je opleiding is gebaseerd op het standaardtraject/curriculumdossier van deze 2-jarige duale opleiding.

Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren op het vlak van: 

 • algemene  vorming 
 • beroepsgerichte vorming

Algemene vorming krijg je hoofdzakelijk op school. 

Deze bestaat uit: het Project algemene vakken, Frans of Engels, lichamelijke opvoeding, vakoverschrijdende eindtermen van het SO, levensbeschouwing.…

De lessen worden ofwel apart gegeven ofwel (deels) geïntegreerd in de beroepsgerichte vorming. Ook praktijklessen worden op school gegeven. 

 

In de Beroepsgerichte vorming leer je wat je moet kunnen als beginnende werknemer in een bepaald beroep. 

Beroepsgerichte vorming krijg je vooral via werkervaring op je reële werkplek en deels op school.

Op de werkvloer oefen je verder in wat je op school hebt geleerd, leer je nieuwe vaardigheden aan en vervolmaak je je. 

De school kan je opleiding lineair of modulair organiseren.
Lineair? dan volg je les volgens een schooljaarsysteem,
Modulair? dan bestaat je opleiding uit clusters (bundels van leeractiviteiten).

De school werkt een individueel opleidingsplan voor je uit. 

Heb je specifieke noden en wens je aanpassingen op school en/of op de werkplek? Vraag deze dan aan. 

Voor elke duale opleiding bestaat er een standaardtraject/curriculumdossier. Hierin staat gedetailleerd wat jij moet leren.
Meer informatie over de inhoud, competenties, beroepskwalificaties en doelstellingen vind je hier.

Meer info over duaal leren op duaalleren.vlaanderen.be.

Scholen


Momenteel is er bij ons geen school gekend die deze opleiding inricht.

Toelatingsvoorwaarden

Let op!

Voor een opleiding in het buitengewoon onderwijs OV4 moet je een OV4-verslag, opgesteld door een CLB.  

Een overstap maken naar BuSO OV4 vanuit een andere opleidingsvorm kan onder bepaalde voorwaarden (zie  SO/2011/03/BuSO, 14.)  Hiervoor moet het verslag worden aangepast. Dit gebeurt na overleg tussen de klassenraad, het CLB en de ouders.

Instapmoment

Je kan tot en met 15 januari instappen in zowel 3 als 4 duaal.
Starten na deze dag kan enkel als de  toelatingsklassenraad akkoord gaat.

Toelatingsvoorwaarden

Algemene toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde als voor niet-duale studierichtingen  met finaliteit arbeidsmarkt (BSO) in 3 en 4 SO:

 • Je moet voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht nl.:
  • minstens 16 jaar zijn of
  • al 15 jaar zijn én de 1e 2 leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn.
  • geslaagd zijn in het voorafgaandelijk leerjaar (2A of 2B).
  • starten zonder studiebewijs van het onderliggend leerjaar maar toegelaten door de klassenraad omdat je cognitief sterk bent. Het is de klassenraad die hierover een uitspraak doet.
  • als je rechtstreeks overkomt uit een school van een andere Gemeenschap*  of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN),  kan de klassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding.
   Dit moet beslist worden binnen de 35 kalenderdagen vanaf je start in dat leerjaar;
   • als je een zij- instromer ** bent, moet de klassenraad akkoord gaan met je instap in deze duale opleiding.

Ook aan de Specifieke toelatingsvoorwaarden van een duale opleiding 2e graad moet je voldoen (zie tabblad ‘Lessen, standaardtraject’).

Voor bepaalde opleidingen gelden er nog bijkomende toelatingsvoorwaarden. Deze staan ook beschreven in het standaardtraject van de opleiding. Zie tabblad ‘Lessen’.

Je mag secundair onderwijs volgen tot het einde van het schooljaar waarin je 25 wordt.
(Enkel voor Se-n-Se en specialisatiejaren is geen maximumleeftijd) 

Mag je starten in het 4e jaar duaal?

Als je start in 4 duaal arbeidsmarktgericht/BSO gelden naast de specifieke en bijkomende toelatingsvoorwaarden, de algemene toelatingsvoorwaarden voor 4 BSO nl.:

 • geslaagd zijn in 3 SO (alle finaliteiten) of
 • starten zonder studiebewijs van 3 SO maar mét toestemming van de klassenraad die bepaalt dat je een cognitief sterk functionerende leerling bent of
 • in het bezit zijn van een ‘attest van regelmatige lesbijwoning’ van 3 SO als je school het systeem gebruikt van ‘uitstel van delibererende klassenraad tot het einde van de graad’ (zie SO 64 10.1.2). In dat geval stroom je automatisch door.
 • als je overstapt vanuit DBSO of Leertijd beslist de klassenraad in welk leerjaar je wordt toegelaten. Je kan dus rechtstreeks worden toegelaten tot 4 SO duaal.

als je overkomt uit een niet-Vlaamse school*  of uit een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN),  kan de klassenraad van de school je toelaten.
Dit moet beslist worden binnen de 35 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.


Veranderen tijdens schooljaar

Veranderen van school mag altijd.


Veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting:


Je mag tot en met 15 januari veranderen van finaliteit en/of overstappen naar een andere studierichting binnen hetzelfde leerjaar.
Stap je later over, dan moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.


Natuurlijk moet je steeds voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de ‘nieuwe’ studierichting.


Overzitten

Als de school ervoor kiest om te evalueren op het einde van de 2e  graad, kan je het 1e leerjaar van die graad niet overzitten. Je stroomt automatisch door naar het 2e leerjaar.


 

* Frans- of Duitstalige Belgische school of buitenlandse school

** Zij- instromer: jongeren die het onderwijs al hebben verlaten, met of zonder kwalificatie. Maar die zich na een onderbreking, opnieuw willen inschrijven voor een duale opleiding.

 

 


Meer info: zie regelgeving SO

Attesten

Na 3 duaal finaliteit arbeidsmarkt

Als de school kiest om de leerlingen te evalueren na elk leerjaar, krijg je na 3 BSO duaal (en na 4 BSO duaal) een oriënteringsattest A,B of C.

Als de school kiest om te evalueren op het einde van een graad, stroom je na 3 BSO duaal automatisch door naar het 2e leerjaar van de 2e graad.

Je krijgt op het einde van 3 BSO duaal:

• een attest van regelmatige lesbijwoning


Na 4 duaal finaliteit arbeidsmarkt

Je krijgt:

• een getuigschrift van de 2e graad (OK2) als je slaagt voor je volledige duale opleiding (= algemene + beroepsgerichte vorming).

• een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming (maar niet voor de algemene vorming).
Als je opleiding op meer dan 1 beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.

• een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een deelkwalificatie. Dit is het geval wanneer de beroepskwalificatie(s) is/zijn opgedeeld in kleinere deelkwalificaties.
Deze hebben ook waarde op de arbeidsmarkt.

• een bewijs van competentie(s) als je enkel afzonderlijke competenties hebt behaald maar ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte.

• een attest van regelmatige lesbijwoning als je je opleiding stopzet en geen competenties hebt bereikt.
Je behaalt je studiebekrachtiging op het einde van je opleiding. De klassenraad evalueert je wanneer deze is afgerond en wanneer je welk studiebewijs behaalt.
Meestal is dat op het einde van het schooljaar (30 juni). In duale opleidingen kan je ook studiebewijzen behalen tijdens het schooljaar.

Uitzondering:
Als je na 3 of 4 duaal overstapt naar een niet- duale studierichting, krijg je altijd een oriënteringsattest van de klassenraad. Zelfs al had je vorige school gekozen voor een graadsevaluatie.
Dit heb je nodig om toegelaten te worden in een niet- duale studierichting.

Wat na deze studierichting?

In de praktijk zullen de meeste leerlingen doorstromen naar de duale vervolgopleiding in de 3e graad.

In theorie kan je in de 3e graad verder studeren in alle BSO- opleidingen van hetzelfde studiedomein. Dit wil niet zeggen dat alle overstappen even vlot haalbaar zijn.
Informeer goed of je voldoende basis hebt voor de opleiding die je kiest.

De overgang naar een opleiding uit een ander studiedomein (en/of andere finaliteit) is soms mogelijk maar bespreek je vooraf best met je school en/of je CLB.


Je kan ook schakelen naar een niet-duaal leersysteem.

Uitzonderlijk ga je met je onderwijskwalificatie OK2 (getuigschrift 2e graad SO) en/of beroepskwalificatie op niveau 2, aan de slag op de arbeidsmarkt.
Soms zijn de competenties uit de beroepskwalificatie (BK) voldoende om een bepaald beroep uit te oefenen.
De BK2 kan dus (beperkte) waarde hebben op de arbeidsmarkt.

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

VKS - Beroepskwalificatie niveau 2: Medewerker fastfood